Allwch Chi Werthu Asedau Yn ystod Ysgariad? Atebwyd Eich Cwestiynau

Atebwyd eich Cwestiynau - Allwch Chi Werthu Asedau Yn ystod Ysgariad

Yn yr Erthygl honY rhan fwyaf o'r amser byddai gan gyplau sydd allan am ysgariad gynlluniau ar gyfer eu dyfodol. Mae'n hollol iawn cynllunio ymlaen llaw, iawn?Nawr, un o'r prif resymau am hyn yw osgoi problemau ariannol yn y dyfodol, yn enwedig pan rydych chi eisoes yn gweld faint y byddwch chi'n ei wario gyda'ch ysgariad. Nawr, byddai cyplau yn dechrau meddwl, “Allwch chi werthu asedau yn ystod ysgariad?”

Y rheswm y tu ôl i'r weithred

Gall fod yna lawer o resymau pam y dylai rhywun fod eisiau gwerthu asedau yn ystod ysgariad. Efallai fod hyn oherwydd eu bod am ddiddymu'r holl asedau cyn gwahanu ffyrdd; mae eraill eisiau ceisio dial neu ddim ond i gael mwy o arian iddyn nhw eu hunain.Mae yna resymau eraill hefyd pam y byddai rhywun eisiau diddymu'r asedau megis ar gyfer talu ffioedd cyfreithiwr proffesiynol, dechrau bywyd newydd a mwy.

Cofiwch, rydych chi a'ch priod hyd yn oed yn y broses ysgariad bod â'r hawl gyfreithiol a chyfartal i rannu'r holl eiddo rydych chi wedi'u caffael yn ystod eich priodas. Nawr, os ydych chi'n ei werthu heb gydsyniad neu wybodaeth y person arall - byddwch chi'n cael eich dal yn atebol a bydd gan y barnwr lais i ddigolledu'r person arall am yr ased coll.

Mathau o asedau

Cyn i chi benderfynu ar unrhyw beth, rhaid i chi ddeall y mathau o asedau yn gyntaf.Rhaid i'ch eiddo gael eu dosbarthu gyntaf fel eiddo priodasol neu eiddo ar wahân. Yna mae yna beth rydyn ni'n ei alw'n eiddo rhanadwy, mae hyn yn golygu ei fod yn ased sy'n cynhyrchu incwm neu sydd â'r gallu i newid y gwerth ar ôl ysgariad.

Eiddo ar wahân neu heb fod yn briodas

Mae eiddo ar wahân neu briodasol yn cynnwys unrhyw eiddo sy'n eiddo i unrhyw un o'r priod cyn Priodi . Gall hyn gynnwys eiddo, asedau, cynilion a hyd yn oed rhoddion neu etifeddiaeth ond nid yw'n gyfyngedig iddynt. Cyn neu yn ystod yr ysgariad, gall y perchennog wneud beth bynnag a fynno i'w eiddo heb unrhyw atebolrwydd.

Eiddo priodasol neu asedau priodasol

Dyma'r eiddo sy'n talu am unrhyw asedau a gafwyd yn ystod y briodas. Nid oes ots pa un o'r cwpl a'i prynodd neu a enillodd. Mae'n eiddo cydfuddiannol a bydd yn destun dosbarthiad cyfartal o hawliau neu werth pan fydd yn cael ei ddiddymu.

Yn ystod y trafodaethau ysgariad, gall fod dwy brif ffordd i rannu eich priodweddau priodasol . Bydd y llys yn asesu'r sefyllfa ac yn ceisio rhannu'r eiddo yn gyfartal nid oni bai bod materion a fydd yn atal hyn rhag digwydd.

Amddiffyn eich asedau mewn ysgariad

Amddiffyn eich asedau mewn ysgariad

Mae amddiffyn eich asedau yn eich ysgariad yn hanfodol pan fydd gan eich priod anhwylder personoliaeth, perthynas neu pan fydd ar y gweill hyd yn oed gyda chi. Mae yna bobl a fydd yn gwneud popeth i ennill y negodi ysgariad - waeth beth.

Byddwch yn rhagweithiol a gwnewch yr hyn a allwch i atal hyn, mae yna hefyd ffyrdd i atal unrhyw drafodion gan eich priod unwaith y bydd y broses ysgaru yn cychwyn. Bydd hyn hefyd yn dibynnu ar eich deddfau gwladwriaethol.

Gwybod eich cyfraith gwladwriaethol

Mae gan bob gwladwriaeth reolau ysgariad gwahanol a bydd hyn yn effeithio ar sut y gallwch rannu eich eiddo.

Mae'n well gwybod eich deddfau gwladwriaethol o ran ysgariad a gofynnwch am arweiniad os ydych chi eisiau gwybod beth fyddai'r cam craffaf i'w wneud.

Allwch chi werthu asedau yn ystod ysgariad? Er nad yw'r mwyafrif o daleithiau yn caniatáu hyn, mewn rhai taleithiau, gall fod eithriadau. Unwaith eto, mae pob achos ysgariad yn wahanol a beth bynnag y caniateir ichi wneud hyn, mae'n bwysig cofio beth yw a pheidio â gwerthu eiddo ac asedau.


pam mae menywod yn twyllo

Peidiwch â gwneud a pheidio â chofio

  1. Os penderfynwyd ceisio gwerthu asedau yn ystod yr ysgariad i dalu dyled, talu am yr ysgariad neu rannu'r elw - yna dyma rai pethau i'w gwneud a pheidio â gwerthu asedau yn eich ysgariad.
  2. Sicrhewch werthusiadau am yr hyn rydych chi'n ei alw'n werth marchnad deg eich asedau a'ch eiddo. Peidiwch â bod ar frys i gael gwared ar eich asedau dim ond i gael arian cyflym. Gwybod y gwerth a chael y fargen orau amdano.
  3. Peidiwch â rhuthro'r broses. Er efallai y byddwch am ddiddymu'ch holl eiddo priodasol yn gyflym fel y gallwch gael eich cyfran, gwnewch yn siŵr nad yw'n arwain at golled lawer mwy. Os oes gennych chi, er enghraifft gartref teulu. Arhoswch am y fargen orau a pheidiwch â setlo am yr hyn y gallwch ei gael nawr. Efallai y bydd y gwerth yn cynyddu goramser ac efallai y byddai'n well ei drafod yn gyntaf.
  4. Gofynnwch am gymeradwyaeth eich priod cyn penderfynu gwerthu eich eiddo priodasol. Efallai y byddwch chi'n dadlau trwy'r amser ond mae'n hollol iawn gadael i'ch priod gael dweud eich dweud ar y mater hwn. Beth bynnag y gwyddoch nad yw hyn yn waith; efallai yr hoffech ofyn am gymorth cyfryngwr.
  5. Peidiwch ag oedi cyn gofyn am help os ydych chi'n gweld nad yw'ch priod yn cadw at reolau eich ysgariad neu os ydych chi'n gweld bod eich priod ar frys i afradloni'ch eiddo. Beth bynnag y bydd gweithredoedd yn erbyn rheolau eich ysgariad - siaradwch allan a gofynnwch am help.
  6. Gwnewch eich gwaith cartref a chael rhestr o'ch holl asedau a'r dogfennau sy'n ei gefnogi. Gwnewch hyn hefyd ar gyfer eich asedau dibriodasol oherwydd mae bob amser yn dda cael popeth wedi'i ddogfennu.
  7. Peidiwch â chyfaddawdu. Mae hyn yn golygu, os yw'ch priod wedi gosod ei delerau a'i arfarniadau am eich eiddo priodasol a gofyn ichi gytuno - peidiwch â gwneud hynny. Mae'n well gwerthuso'ch eiddo eto er mwyn sicrhau bod popeth yn iawn. Gall fod achosion o dwyll yn enwedig o ran asedau a thrafodaethau ariannol. Byddwch yn ymwybodol.

Does dim rhaid i chi ruthro ynglŷn â hyn, pwyso a mesur eich dewisiadau

Allwch chi werthu asedau yn ystod ysgariad? Oes, os mai'ch asedau chi yw hi cyn i chi fod yn briod a beth bynnag os ydych chi am werthu eiddo a gawsoch yn ystod y briodas, mae'n rhaid i chi siarad amdano o hyd ac yna rhannu'r arian y byddwch chi'n ei dderbyn.

Cofiwch nad oes raid i chi ruthro ynglŷn â hyn. Efallai eich bod yn canolbwyntio gormod ar ennill yr arian y gallech ei anghofio pa mor werthfawr yw'r eiddo hwnnw. Pwyswch eich dewisiadau oherwydd nad ydych chi eisiau colli eiddo neu asedau gwerthfawr.