Dyfyniadau Teulu a All Eich Arwain Adref

Dyfyniadau Teulu a All Eich Arwain Adref Teulu yw'r hyn sy'n ein helpu i aros yn ganolog yn ein bywydau. Gall dyfyniadau teuluol fod yn olau arweiniol ar adegau o ansicrwydd, ac yn hafan ddiogel ar adegau o drallod.

Yn yr Erthygl hon

Fodd bynnag, mae teulu yn fwy na system gymorth. Mae'n rhan o'ch bywyd bob dydd sy'n cynnwys arferion, jôcs, a hyd yn oed ffraeo achlysurol.Pwrpas llawer o’r dyfyniadau am deulu, dyfyniadau am y cartref, a dyfyniadau am rieni a phlant, a roddir isod yw eich helpu i lywio’r amseroedd drwg, ac yn bwysicaf oll, mwynhewch a mwynhewch yr amseroedd da.

Felly, mwynhewch y dyfyniadau teuluol hyn a chaniatáu iddynt eich arwain yn eich amseroedd enbyd.

Dyfyniadau am fywyd teuluol

 1. Hapusrwydd yw cael teulu mawr, cariadus, gofalgar, clos mewn dinas arall. —George Burns
 2. Yn amser y prawf, y teulu sydd orau. – Dihareb Byrmaneg
 3. Nid gwaed yw’r cwlwm sy’n cysylltu’ch gwir deulu, ond parch a llawenydd ym mywyd eich gilydd. Anaml y bydd aelodau o un teulu yn tyfu o dan yr un to. - Richard Bach (Awdwr ac Awdur)
 4. Os ydych chi eisiau newid y byd, ewch adref a charwch eich teulu. Mam Teresa
 5. Mae gwaith yn bêl rwber. Os byddwch chi'n ei ollwng, bydd yn bownsio'n ôl. Mae'r pedair pêl arall - teulu, iechyd, ffrindiau ac uniondeb - wedi'u gwneud o wydr. Os byddwch chi'n gollwng un o'r rhain, bydd yn cael ei falu'n ddi-alw'n ôl, ei lyffetheirio, efallai hyd yn oed ei chwalu. —Gary Keller
 6. Mae teulu yn uned sy'n cynnwys nid yn unig plant ond dynion, merched, anifail achlysurol, a'r annwyd cyffredin. — Ogden Nash
 7. Mae teuluoedd hapus i gyd fel ei gilydd; mae pob teulu anhapus yn anhapus yn ei ffordd ei hun. - Leo Tolstoy (Anna Karenina)
 8. Wrth i'r teulu fynd, felly hefyd y genedl ac felly hefyd yr holl fyd yr ydym yn byw ynddo - y Pab Ioan Paul II
 9. Mae poen yn teithio trwy deuluoedd nes bod rhywun yn barod i'w deimlo. -Stephi Wagner
 10. Nid o reidrwydd sut olwg sydd ar deulu. Ond dyna beth ydyw. Mae’n ymwneud â chysylltiad a chwlwm y gall pawb uniaethu ag ef. —Brenhines Latifah
 11. Mae anhrefn yn y gymdeithas yn ganlyniad i anhrefn yn y teulu. — St. Elizabeth Ann Seton
 12. Mae Ohana yn golygu teulu a theulu yn golygu nad oes neb yn cael ei adael ar ôl nac yn cael ei anghofio - Lilo a Stitch
 13. Mae teulu fel y goedwig, pan fyddwch y tu allan mae'n drwchus, pan fyddwch y tu mewn fe welwch fod gan bob coeden ei lle. - Dihareb Ghana
 14. ‘Mae’n rhaid i chi garu cenedl sy’n dathlu ei hannibyniaeth bob 4ydd Gorffennaf nid gyda gorymdaith o ynnau, tanciau, a milwyr sy’n ffeilio ger y Tŷ Gwyn mewn sioe o gryfder a chyhyr, ond gyda phicnic teuluol…’ Erma Bombeck
 15. Rwy'n cynnal fy hun gyda chariad teulu Maya Angelou [1080 × 1080]
 16. Mae brawd fel aur a ffrind fel diemwnt. Os bydd aur yn cracio gallwch ei doddi a'i wneud yn union fel yr oedd o'r blaen. Os yw diemwnt yn cracio, ni all byth fod fel yr oedd o'r blaen. - Ali Ibn Abu-Talib
 17. Rydyn ni i gyd yn ei gasáu weithiau pan fydd ein ffrindiau neu deulu yn ceisio gwneud i ni deimlo'n well am rywbeth. A dweud y gwir, rydyn ni eisiau teimlo'n drist neu'n flin am eiliad. —Tan gwyllt Jessica

Dyfyniadau teuluol am blant a rhieni

Dyfyniadau teuluol am blant a rhieni

 1. Yr allwedd i fod yn dad da … wel, weithiau mae pethau'n gweithio fel y mynnoch. Weithiau dydyn nhw ddim. Ond mae'n rhaid i chi aros yno oherwydd pan fydd popeth yn cael ei ddweud a'i wneud, mae 90 y cant o fod yn dad yn ymddangos. Jay, Teulu Modern
 2. Y peth mwyaf rhyfeddol am fy mam yw ei bod am ddeng mlynedd ar hugain wedi gwasanaethu'r teulu yn ddim byd ond bwyd dros ben. Nid yw'r pryd gwreiddiol erioed wedi'i ddarganfod. — Calvin Trillin
 3. Carwch eich rhieni. Rydyn ni mor brysur yn tyfu i fyny, rydyn ni'n aml yn anghofio eu bod nhw hefyd yn heneiddio. - Anhysbys
 4. Un o'r pethau mwyaf y gall tad ei wneud i'w blant yw caru eu mam. — Howard Hunter
 5. Bydd y plant sydd angen cariad fwyaf bob amser yn gofyn amdano yn y ffyrdd mwyaf annwyl. — Russell Barkley
 6. Mae rhieni doeth yn paratoi eu plant i gyd-dynnu hebddynt. -Larry Y. Wilson
 7. Bydd llawer o famau yn gwneud unrhyw beth dros eu plant, ac eithrio gadael iddynt fod yn nhw eu hunain. - Banksy, Wal, a Darn
 8. Mae plant yn dechrau trwy garu eu rhieni; wrth heneiddio y maent yn eu barnu; weithiau maddeu iddynt. -Oscar Wilde
 9. Hoffwn ddiolch i fy rhieni am godi fy hyder rywsut sy’n anghymesur â fy edrychiadau a’m galluoedd. Da iawn. Dyna y dylai pob rhiant ei wneud. – Tina Fey, Gwobrau Emmy 2008
 10. Paid â chodi dy blant fel y cododd dy rieni di; cawsant eu geni am amser gwahanol. - Abi bin Abi Taleb (599-661 OC)
 11. Nid yw’r cwestiwn yn gymaint, ‘Ydych chi’n rhianta’r ffordd iawn?’ ag ydyw: ‘Ai chi yw’r oedolyn yr ydych am i’ch plentyn dyfu i fod?’ – Dr. Brene Brown yn Daring Greatly
 12. Erbyn i ddyn sylweddoli efallai bod ei dad yn iawn, mae ganddo fab fel arfer sy'n meddwl ei fod yn anghywir.- Charles Wadsworth

Dyfyniadau teuluol am gartref

 1. Ble mae cartref? Rwyf wedi meddwl tybed ble mae cartref, a sylweddolais nad yw'n blaned Mawrth nac yn rhywle felly, mae'n Indianapolis pan oeddwn yn naw oed. Roedd gen i frawd a chwaer, cath a chi, a mam a thad ac ewythrod a modrybedd. Ac nid oes unrhyw ffordd y gallaf gyrraedd yno eto. Kurt Vonnegut
 2. Mae'n beth doniol am ddod adref. Yn edrych yr un peth, yn arogli'r un peth, yn teimlo'r un peth. Byddwch chi'n sylweddoli mai chi sydd wedi newid. F. Scott Fitzgerald
 3. Mae dyn yn teithio ledled y byd i chwilio am yr hyn sydd ei angen arno ac yn dychwelyd adref i ddod o hyd iddo. -George Augustus Moore
 4. Cartref yw lle daw eich holl ymdrechion i ddianc i ben. - Naguib Mahfouz
 5. Cartref yw lle mae pobl yn caru chi, peidiwch ag anghofio hynny. Burnie Burns
 6. Mae myfyrwyr sy'n cael eu caru gartref, yn dod i'r ysgol i ddysgu. Mae myfyrwyr nad ydyn nhw, yn dod i'r ysgol i gael eu caru. — Nicholas A. Ferroni
 7. Ni allwch wirioneddol gael eich ystyried yn llwyddiannus yn eich bywyd busnes os yw eich bywyd cartref yn draed moch. —Sig Siglar
 8. Nid cartref yw'r lle rydych chi'n dod, ond lle rydych chi'n perthyn. Mae rhai ohonom yn teithio'r byd i gyd i ddod o hyd iddo. Eraill, dewch o hyd iddo mewn person - Beau Taplin
 9. Ni all unrhyw beth ddod â gwir ymdeimlad o sicrwydd i'r cartref ac eithrio gwir gariad - Billy Graham
 10. Cartref yw'r man lle mae bechgyn a merched yn gyntaf yn dysgu sut i gyfyngu ar eu dymuniadau, cadw at reolau, ac ystyried hawliau ac anghenion eraill. —Sidonie Gruenberg
 11. Mae'n hapusaf, boed yn frenin neu'n werin, sy'n canfod heddwch yn ei gartref. Johann Wolfgang von Goethe

Casgliad

Mae'n cymryd llawer o ymdrech i wneud i deulu ffynnu. Weithiau, bydd yn rhaid i chi hefyd aros am y person iawn i ddechrau un. Yn y diwedd, fodd bynnag, bydd eich holl ymdrechion yn cael eu gwobrwyo ddeg gwaith.

Gobeithio, fe wnaethoch chi fwynhau'r dyfyniadau teuluol hyn. Felly, mwynhewch eich teulu, a bywhewch ef o ddydd i ddydd.

Ranna ’: