Pum Sefydliad “R’s” ar gyfer Priodas

Pum sylfaen “R’s” ar gyfer priodas

Yr “R” cyntaf yw cyfrifoldeb

Er mwyn i unrhyw briodas fod yn iach rhaid i bob priod ddysgu cymryd cyfrifoldeb am eu teimladau, eu meddyliau, eu hagweddau, eu gweithredoedd a'u geiriau eu hunain. Mae ein priodasau yn dod yn afiach pan ddechreuwn ganiatáu i'n priod benderfynu sut rydym yn teimlo, yn meddwl neu'n gweithredu. Rwy'n aml yn dweud wrth gyplau, er nad yw'r canrannau'n wyddonol, mae yna beth mae rhai therapyddion wedi ei alw'n egwyddor “80/20”. Mae hyn yn golygu bod pob partner, mewn priodasau iach, yn cymryd cyfrifoldeb am 80% o'u teimladau, meddyliau, gweithredoedd, agweddau a geiriau eu hunain a bod eu priod yn gallu dylanwadu ar 20%.

Yn yr Erthygl hon

Pan fydd pethau'n afiach, mae'r canrannau hynny'n cael eu newid. Mae priodasau'n mynd yn sownd ac rydym yn colli ein gallu i sicrhau newid ynddynt pan roddwn yr holl bwer i'n priod ddylanwadu ar dwf oherwydd ein bod wedi rhoi'r gorau i ymarfer cyfrifoldeb personol. Ni allwn byth newid ein priod ond gallwn newid ein priodas.

Yr ail “R” yw parch

Gall hyn ymddangos fel “dim-brainer.” Fodd bynnag, nid siarad am drin ein priod â pharch yn ein gweithredoedd a'n geiriau yn unig yr wyf yn bwysig. Rwy'n cyfeirio at y parch sy'n derbyn, yn gwerthfawrogi ac yn cadarnhau ein gwahaniaethau. Rydym yn aml wedi clywed y neges mewn cymdeithas bod angen i ni ymarfer goddefgarwch. Nid yw goddefgarwch byth yn ddigon da mewn priodas. Mae goddef rhywbeth yn golygu eich bod chi ddim ond yn goddef. Mae angen i ni fynd y tu hwnt i oddef ein gwahaniaethau i'w derbyn.

Y gwahaniaeth mewn diddordebau, anianau, personoliaethau, cryfderau a gwendidau yn aml yw'r hyn a'n denodd at ein priod yn y lle cyntaf. Yn aml iawn mae'r gwahaniaethau hyn yn mynd yn annifyrrwch ar ôl priodi oherwydd bod ganddyn nhw'r gallu o ddydd i ddydd i effeithio ar ein partner ac mewn ffyrdd, fe all ef neu hi edrych yn negyddol. Nid yw derbyn gwahaniaethau yn golygu derbyn ymddygiad amhriodol, anaeddfed neu anfoesol ar ran ein priod. Fodd bynnag, nid oes gennym y rhyddid i symud tuag at ein priod a dod o hyd i dir cyffredin pan na chawn ein derbyn “fel y mae.” Un cynhwysyn sy'n ymddangos fel petai'n sefyll allan pryd bynnag y byddwch chi'n clywed cyplau sydd wedi bod yn briod am 40, 50 neu 60 mlynedd neu hyd yn oed yn hirach yw bod rhywle ar hyd y ffordd y gwnaethon nhw ddysgu derbyn yn hytrach na cheisio newid ei gilydd.

Y trydydd “R” yw atgyweirio

Mae'r rhan fwyaf o briodas yn waith atgyweirio, yn enwedig maddeuant. Rhaid i ni fod yn ddiwyd i gadw ein calonnau rhag mynd yn chwerw, yn ddrwgdybus neu'n gaeedig. Y brif ffordd o wneud hynny yw datblygu'r arfer o faddeuant. Mae cyplau sy'n ei chael hi'n anodd iawn fel arfer mewn man lle nad yw'r naill bartner yn teimlo'n ddiogel nac yn gysylltiedig. Mae'r prif lwybr yn ôl i ddiogelwch a chysylltiad yn dechrau gyda'r parodrwydd i faddau. Mae yna ddigon o adnoddau ar gael yn hawdd ar sut i faddau yn dda.

Fodd bynnag, dyma dair prif gydran datganiad ymddiheuriad:

1. Mynegiad clir o'r niwed rydych chi'n teimlo y gwnaethoch chi

' Siaradais mewn ffordd ddiraddiol â chi neithiwr ac nid yn unig hynny ond o flaen y plant. '

Dylai ymddiheuriad fod yn fynegiad clir o

2. Cyfle i'r person arall fynegi ei safbwynt

Cyfle i gyflwyno dicter / clwyfo yn ogystal â phoen yn y gorffennol heb ei ddatrys (* RHAID i boen y gorffennol fod o ganlyniad i glwyf sydd â chysylltiad agos â'r un presennol), a fydd yn anghyfforddus i'w glywed OND yn gofyn am dilysu gennych chi - “ Gallaf weld fy mod yn amharchus ac yn ddibrisio ichi ac yn gosod esiampl wael i'n plant . '

3. Mynegiad dilys o edifeirwch, o'r galon

' Rwyf am i chi wybod fy mod yn deall pa mor ddwfn yr wyf yn eich brifo, ac mae'n ddrwg gennyf. Gofynnaf pan fyddwch chi'n teimlo eich bod chi'n gallu y byddech chi'n maddau i mi . ' Dywedodd S. Lewis, “Nid yw’n anodd maddau am y foment, ond parhau i faddau; i faddau i’r un drosedd bob tro y mae’n dychwelyd i’r cof - dyna’r gwir drafferth. ” Pan fyddaf yn dweud, “Rwy’n maddau i chi,” rwy’n datgan bod y mater rhyngom wedi marw ac wedi’i gladdu. Ni fyddaf yn ei ymarfer, yn ei adolygu nac yn ei adnewyddu. ” Os gwnewch waith maddeuant byddwch yn elwa ar ddiogelwch, ymddiriedaeth a pharch.

Y pedwerydd “R” yw Ailadroddwch

Mae gwrando gweithredol yn ailadrodd yn ôl i'r person arall yr hyn a glywsoch nhw yn ei ddweud yn eich geiriau eich hun. Mae angen i briod sicrhau bod bwriad eu neges yr un peth â'r effaith. Yr unig ffordd i wneud hynny yw gwneud “mewngofnodi” sef ailadrodd yr hyn a glywir a gofyn a oeddech chi'n deall yn gywir.

Mae gwahaniaeth rhwng cyfathrebu effeithiol a chyfathrebu adeiladol. Os byddaf yn gwylltio ac yn slamio fy nwrn i lawr ar y bwrdd pan fyddaf yn rhannu rhywbeth gyda fy ngwraig, rwyf wedi cyfathrebu i bob pwrpas fy mod yn ddig. Fodd bynnag, nid wyf wedi cyfathrebu mewn ffordd adeiladol. Nid yw fy nghyfathrebu yn debygol o arwain at sgwrs gynhyrchiol. Felly, mae angen i ni gofio nad yw'r ffaith ein bod ni'n cyfleu ein pwynt yn golygu bod ein cyfathrebu'n adeiladol neu'n ddefnyddiol. Ail agwedd ailadrodd yw cofio gweithredoedd yn y gorffennol a oedd yn llwyddiannus mewn cyfnod anodd.

Mae gennym dueddiad i anghofio pan wnaethom daro amseroedd anodd y pethau defnyddiol a wnaethom yn y gorffennol i ddatrys gwrthdaro neu symud ymlaen. Mae ein hemosiynau yn aml yn cymryd drosodd. Cymerwch amser i feddwl yn ôl am bethau y gwnaethoch chi i gyd a oedd o gymorth mewn sefyllfaoedd tebyg. Os ydych chi'n ceisio deall cyn i chi geisio cael eich deall gellir newid neu gryfhau'ch priodas yn radical.

Y pumed “R” yw Cofiwch

Mae angen i ni gofio’r “rheol euraidd.” Mae angen i ni drin ein priod yn y ffordd yr hoffem gael ein trin. Mae angen i ni wybod bod priodas bob amser yn waith ar y gweill. Nid ydym yn meddwl ddwywaith am wneud gwaith cynnal a chadw ar ein ceir fel eu bod nid yn unig yn aros i redeg ond yn dda gobeithio. Faint yn fwy sydd angen i ni gofio gwneud y pedwar “R” cyntaf fel ffordd o ddarparu cynhaliaeth ar gyfer ein priodasau?

Rhaid inni gofio nad yw priodas o reidrwydd yn ymwneud â dod o hyd i'r person iawn ond dod yn berson iawn. Yn olaf, mae angen inni ymarfer y gostyngeiddrwydd a rannodd un gŵr wrth iddo gael ei ofyn am hirhoedledd ei briodas. Meddai, “Bob bore rwy’n deffro, yn tasgu dŵr oer ar fy wyneb ac yn edrych yn y drych ac yn dweud wrthyf fy hun,‘ wel, nid ydych yn wobr chwaith. ’”