Sut i Gyfathrebu â'ch Priod yn ystod Gwahanu

Sut i Gyfathrebu â

Yn yr Erthygl honMae penderfynu cael eich gwahanu, naill ai'n gyfreithiol neu'n seicolegol, yn newid mawr y byddwch chi'n ei wneud yn eich bywyd.Er y gallai eich priodas ymddangos ar hyn o bryd yn mynd trwy argyfwng mawr, mae gobaith ei rhoi yn ôl ar draciau eto.

Cofiwch, nid yw gwahanu yn golygu ysgariad ; yn dechnegol, rydych chi wedi priodi o hyd.Mae cyfathrebu â'ch priod yn ystod gwahanu yn hanfodol os ydych chi am ailgynnau'r bond a ddaeth â chi at eich gilydd ac ailsefydlu'r cysylltiad yr ymddengys iddo gael ei golli.


dyddiadau ar gyfer sgorpios

Yn yr erthygl hon, byddwn yn ymdrin â rhywfaint o wahanu priodasol awgrymiadau , a byddwn ni'n dysgu sut i gyfathrebu'n effeithiol â'ch priod yn ystod gwahanu.

Gwyliwch hefyd:Sefydlu cyfathrebu da ac agored

Hyd yn oed os ydych chi wedi penderfynu cael eich gwahanu am ychydig, nid yw hynny'n golygu na allwch chi aros yn ffrindiau a gofalu am eich gilydd.

Trafodwch â'ch priod faint o gyfathrebu sydd angen digwydd rhwng y ddau ohonoch mewn gwirionedd, a faint o ryngweithio sydd ei angen.

Byddai hyn yn eich helpu i osgoi'r camgymeriadau cyffredin y mae cyplau yn eu gwneud wrth wahanu .

Gosod priodas gwahanucanllawiau, yn ddelfrydol o'r dechrau, er mwyn bod yn glir yn eich dibenion ac er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth neu unrhyw ddryswch yn y dyfodol.

Os ydych chi eisiau dysgu sut i achub eich priodas wrth wahanu, bydd yn rhaid i chi gydnabod y ffaith bod angen i chi ddysgu sut i fod yn wrandäwr da.

Bydd dysgu sut i gyfathrebu â'ch priod yn dangos iddyn nhw fod gennych chi wir ddiddordeb mewn deall eu teimladau a bod gennych chi ddiddordeb gwirioneddol mewn gwneud i bethau weithio eto trwy wneud hynny.

Mae pob priodas yn gymhleth ac yn wahanol yn ei ffordd ei hun, ond trwy ddeialog onest rhoi-a-chymryd, gellir cryfhau'r bond blaenorol a wnaeth eich uno yn y lle cyntaf eto.

Mae cysondeb yn allweddol

Mae cysondeb yn allweddol

Un o'r rhai mwyaf gwerthfawr cyngor gwahanu priodas gallwn ei roi ichi yw aros yn gyson yn eich gweithredoedd neu'ch strategaeth wrth gyfathrebu â'ch priod.

Ar ôl i chi sefydlu (neu ailsefydlu) sianel gyfathrebu dda, ei chynnal a'i meithrin yn amyneddgar.

Byddwch yn brydlon yn eich cyfarfodydd gyda'ch priod a dangoswch iddo ef neu hi eich bod wedi ymrwymo i wneud i hyn weithio eto.

Efallai y bydd yn ymddangos yn anodd ar y dechrau, ond os na fyddwch yn dyfalbarhau yn eich ymdrechion tuag at gyfathrebu'n rheolaidd â'ch priod yn ystod y gwahanu, byddwch mewn perygl o adael i'ch statws cyfredol arwain at ysgariad.

Gosodwch nodau


codependency wiki

Os ydych chi eisiau dysgu sut i ailadeiladu eich priodas yn ystod gwahaniad , yn gyntaf sefydlu eich nodau perthynas.

Mae llawer o gyplau yn methu ag ailgynnau'r golau rhyngddynt oherwydd nad ydyn nhw'n canolbwyntio'n ddigonol ar yr hyn maen nhw wir eisiau ei gyflawni.

Mae dryswch yn elyn ofnadwy i'w gael wrth ailadeiladu priodas ar ôl gwahanu, ac yn aml gall amseroedd i'w wneud yn ystod gwahaniad fod yn gwestiwn anodd i'w ateb.

Cymerwch sedd wrth y bwrdd gyda'ch priod ac ysgrifennwch gytundeb gwahanu, lle byddwch chi'n gosod eich problemau a'r broses gyfan o sut y gwnaethon nhw lwyddo i'ch cael chi yn y sefyllfa bresennol.

A yw gwahanu treialon yn gweithio?

Mae'n dibynnu ar yr hyn rydych chi am ei gael o a gwahanu treial . Nid yw cael eich gwahanu yr un peth â chael ysgariad.

Er enghraifft, oherwydd nad ydych chi wedi ysgaru, rydych chi'n dal i gadw'r buddion o fod yn briod, er eich bod chi wedi gwahanu.

Efallai bod y ddau ohonoch eisiau eu cadw, ac eisiau dilyn rhai penodol canllawiau gwahanu treialon. Er enghraifft, fel tomen gwahanu treial, mae'n braf cael gwahaniad cyfreithiol pan feddyliwch am y cymhellion treth.

Nid oes angen i chi fod ag unrhyw beth ar eich meddwl yn ystod eich gwahaniad os ydych chi am achub eich priodas, heb sôn am y materion ariannol sy'n gysylltiedig â gwahanu.


mab mam dibynnol

Efallai eich bod am i bethau fynd mor ddifrifol ag y gallant, ac mae un ohonoch yn gosod ffiniau gwahanu treialon.

Dysgu sut i gyfathrebu â'ch priod yn ystod y gwahanu yn gallu ymddangos, ar y dechrau, yn anodd ei wneud.

Yn dibynnu ar ble mae'r ddau ohonoch, ar lefel emosiynol a meddyliol yn eich perthynas, os dilynwch set o ganllawiau gwahanu priodasol o'r dechrau, gallwch achub eich priodas a mynd yn ôl i'ch hen ffordd o fyw.

Yn bendant ni argymhellir peidio â chyfathrebu yn ystod gwahanu os ydych chi am achub y briodas.