Sut i Gael Narcissist i'ch Ysgaru - Torri'r Conundrum

Sut i Gael Narcissist i

Yn yr Erthygl honPan oeddech chi'n priodi, does bosib nad oeddech chi'n disgwyl y byddwch chi'n pendroni sut i gael eich gŵr neu'ch gwraig ysgariad chi oherwydd eich bod wedi darganfod eu bod yn narcissist. Serch hynny, os ydych chi'n briod â narcissist, mae'n debyg eich bod yn wynebu problem ddifrifol o beidio â gwybod sut i ryddhau'ch hun o'r gwenwynig perthynas .Mae'n anodd trin narcissists ond mae'n anoddach eu gadael hyd yn oed. Er mwyn deall sut i ysgaru narcissist, dylech ddeall yn gyntaf beth sy'n gwneud iddynt dicio a ffrwydro.

Pwy yw narcissist?

Mae narcissism yn anhwylder personoliaeth
llwyd-rywiol yn erbyn demisexual

Mae narcissism yn anhwylder personoliaeth. Dyna'r peth cyntaf y dylech ei ddeall.

Os yw'ch priod yn cwrdd pump o'r naw maen prawf diagnostig ar gyfer anhwylder personoliaeth narcissistaidd, mae ganddynt gyflwr seiciatryddol mewn gwirionedd. Yr hyn sy'n gwneud pethau hyd yn oed yn anoddach yw'r ffaith bod anhwylderau personoliaeth yn dal i gael eu hystyried yn bennaf neu'n hollol na ellir eu trin.

Dyma sut mae'r person yn galed.Felly, mae'r anhwylder yn cael ei ddiagnosio os oes gan yr unigolyn ymdeimlad grandiose o hunanbwysigrwydd a bod ganddo ymdeimlad o hawl.

Maent yn tueddu i fod â gormod o ffantasïau am eu hunan-werth eu hunain, eu galluoedd deallusol anhygoel, statws cymdeithasol, harddwch, pŵer.

Maent yn ystyried eu hunain yn unigryw ac yn credu y dylent gymdeithasu â'r rhai sy'n gyfartal â nhw.

Yn aml mae narcissist yn gofyn am edmygedd gormodol, tra nad oes ganddo empathi tuag at eraill. Gallant ecsbloetio pobl, tra hefyd yn cenfigennu at eraill a / neu'n credu bod eraill yn destun cenfigen atynt. Maen nhw'n drahaus ac yn snooty.

Ond nid yw hyn i gyd yn dod o le o wir hunan-werth. Yn y bôn maen nhw'n hollol ansicr a ddim cariad eu hunain, maent yn caru eu delwedd ddelfrydol ohonynt eu hunain.

Beth sy'n gwneud i narcissist wneud yr hyn maen nhw'n ei wneud?

Ansicrwydd dwys yw'r hyn sy'n gyrru'r narcissist a'r rhai o'u cwmpas yn wallgof.

Yn aml mae angen iddynt wneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau eu bod yn rheoli. Mae bod yn amherffaith yn golygu diwedd y byd iddyn nhw, mae'n annerbyniol yn unig. Mae hynny hefyd yn golygu na allwch chi fod yn amherffaith naill ai mai chi yw eu priod!

Mae'r un peth yn berthnasol i'w plant, yn anffodus.

Er mwyn amddiffyn eu hunain rhag gorfod derbyn eu cyfyngiadau dynol, a'r ffaith nad ydyn nhw mor amlwg â hynny ym mhob ffordd, maen nhw'n defnyddio mecanweithiau amddiffyn sy'n ddinistriol i eraill. Nid ydyn nhw hefyd wir yn teimlo cymaint o empathi, mae rhai yn teimlo dim.

Y cyfuniad o'r diffyg empathi a'r anallu i dderbyn bod pobl (gan gynnwys eu hunain) yn gymysgedd iachus o dda a drwg yw'r hyn sy'n gwneud byw gyda nhw yn aml yn her fawr.

Pam nad yw narcissist eisiau gadael i chi fynd?

Mae angen dilysiad a rheolaeth gyson ar narcissist

Ar ôl blynyddoedd o gam-drin emosiynol, ac weithiau, corfforol, efallai y bydd rhywun yn meddwl tybed pam nad yw narcissist wedi gadael i'r priod fynd. Mae'n amlwg nad ydyn nhw'n caru eu gŵr neu eu gwraig, o leiaf ddim mewn ffordd iach.

Gallant eu diraddio cymaint nes bod y priod hefyd yn dod i gredu'r negeseuon amdanynt eu hunain a byddant yn dechrau profi llai o hunan-barch a hunan-werth o ganlyniad. Pam nad yw narcissists eisiau gadael i chi fynd?

Felly, pam nad ydyn nhw newydd adael llonydd i chi?

Fel y soniasom eisoes, er eu bod yn aml yn cyflwyno gyda delwedd o fod yn frenin neu'n frenhines, maent yn ansicr iawn yn y bôn.

Gall eu harddull ymlyniad fod yn ansicr. Mae angen dilysiad a rheolaeth gyson arnynt.


yn arwyddo bod dyn yn eich caru chi ond yn ofni

Ni allant ganiatáu i rywun arall reoli'r sefyllfa, ac nid oes angen iddynt ddibynnu ar unrhyw un.

Yn y bôn, nid yw narcissists yn poeni beth sy'n dda i unrhyw un ond eu hunain. Gan gynnwys eu plant. Dyma pam nad ydyn nhw'n stopio yn unrhyw le, ac nad ydyn nhw'n osgoi gwrthdaro, bygwth, cam-drin, blacmelio, trin os ydyn nhw'n teimlo nad ydyn nhw'n cael eu trin fel maen nhw eisiau.

Sut i gael eich priod narcissistaidd i adael i chi fynd?

Sut i gael narcissist i'ch ysgaru?

Nawr efallai bod gennych ddelwedd gliriach ar pam na wnaethant adael i'r ysgariad fod yn broses hawdd a chyfeillgar. Bydd narcissist yn osgoi ysgariad oherwydd bydd yn rhaid iddo ollwng gafael ar y person y maen nhw'n meddwl bod ganddo reolaeth lawn arno. Maen nhw'n teimlo bod ganddyn nhw hawl i rywbeth heblaw'r hyn sydd orau i bawb. Pan glywant gyfaddawd, maen nhw'n meddwl “annheg”.

Nid ydynt yn gwybod y ffordd ganol, nid ydynt yn derbyn consesiynau.

Os ydych chi eisiau allan ac nad ydyn nhw, am unrhyw reswm, fe ddônt o hyd i ffyrdd o lusgo'r broses am byth. Efallai bod sut i gael narcissist i'ch ysgaru ychydig yn anoddach nag yr ydych chi'n meddwl.

Po hiraf a'r anoddaf y daw, y mwyaf y maent yn ei gael i chwarae'r dioddefwr neu beth bynnag sy'n plesio eu hunanddelwedd. Efallai y byddan nhw hefyd yn cynyddu yn eu hymddygiad ymosodol pan welant eich bod o ddifrif am yr ysgariad.

Sut i gael narcissist i'ch ysgaru pan fydd gennych blant? Mae ysgaru narcissist gyda phlant hyd yn oed yn anoddach oherwydd eu bod yn ystrywgar ac yn gallu cymell y plant i fod ar eu hochr yn hawdd .

Nid oes dull torri cwci mewn gwirionedd i'r broblem hon

Nid oes dull torri cwci mewn gwirionedd tuag at y broblem hon o ‘sut i gael narcissist i’ch ysgaru’, a dyna pam nad ydym yn cynnig set o strategaethau ar gyfer ysgaru narcissist. Mae ysgaru narcissist yn her yn y pen draw.

Beth ddylech chi ei wneud, o ystyried cymhlethdodau posib eich gwahanu , yw arfogi'ch hun gyda gweithwyr proffesiynol a teulu a ffrindiau am gefnogaeth.

Gosod ffiniau a chyfyngu'ch cyswllt â'ch priod.

Llogi atwrnai ysgariad profiadol, paratowch eich ffordd allan ar gyfer ysgaru gŵr neu wraig narcissist, mynnwch therapydd. Dogfennwch bopeth y gallwch, fel y gallwch brofi eich hawliadau yn y llys. Efallai y bydd angen i chi fod yn slei bach hefyd.

Meddyliwch am ffyrdd i adael i'ch cyn-aelod gredu eu bod wedi ennill. Efallai y bydd yn anodd ei wneud ond bod yn greadigol a gobeithio am y gorau ond byddwch yn barod am y gwaethaf.