11 Awgrymiadau ar Sut i Ddelio â Phroblemau Teulu Cyfunol

Delio â Phroblemau Teulu Cyfunol

Yn yr Erthygl honMae creu cysylltiadau bywiog a chytûn mewn unrhyw deulu yn cyd-fynd ag anawsterau. Fodd bynnag, mae gan gymysgu dau deulu gwahanol ei guriadau penodol a'i smotiau hardd. Gall gymryd cryn amser neu fwy i lysfamau ddarganfod ei fod yn drefniant cytun i bawb.Gall y blynyddoedd cynnar fod yn arbennig o ddrygionus. Rhaid i'r cwpl newydd ddod yn gyfarwydd â'i gilydd. Ar yr un pryd, mae'n rhaid iddynt gynnal eu perthynas ag organig a llysblant hefyd.

Ymhlith y nifer fawr o'r ailbriodasau hynny mae plant sydd wedi cael eu gwthio i fydysawd o “risiau” - llysfamau, llysfamau, llysfam, llys-neiniau a theidiau. Yn gyffredinol, nid yw troi'n deulu llwyfan yn mynd mor ddi-ffael ag y mae'n ymddangos. Gall uno dau deulu o dan un to fod yn brofiadol iawn.Ceisiwch beidio â disgwyl y bydd y teulu cymysg yn uno dros nos.

Gallai gymryd blwyddyn neu fwy i'r teulu cymysg gyd-fynd â'r dilyniannau.

Beth bynnag, gall gwarcheidwaid sy'n rhagweithiol wrth leihau a thueddu at faterion teulu cymysg posibl wneud y ffrâm amser newid yn llyfnach.Mae rhiant yn dod â dyheadau newydd ac arferion a thueddiadau newydd.

Mae bod yn rhiant yn sbardun melancholy di-lol, oedolyn y mae ei agosrwydd eithriadol at riant yn atgoffa'r plentyn na fydd eu rhieni biolegol byth gyda'i gilydd eto.

Yn aml gall ceisio gwneud teulu cymysg, dynwared eich teulu cyntaf, neu'r uned deuluol berffaith, sefydlu perthnasau ar gyfer disarray, anfodlonrwydd a dadrithiad.

Canolbwyntiwch ar afael yn y gwahaniaethau ac ystyriwch y cydrannau hanfodol sy'n gwneud teulu cymysg gweithredol:

1. Priodas gref

Heb briodas, nid oes teulu. Mae'n anoddach delio ag anwyldeb mewn teulu cymysg gan nad oes gennych amser cwpl fel y mae'r rhan fwyaf o berthnasoedd cyntaf yn ei wneud.


cuddio pethau oddi wrth eich partner

2. Bod yn barchus

Os gall perthnasau fod yn gwrtais gyda'i gilydd yn lle edrych dros, ceisio brifo'n fwriadol, neu ddim ond tynnu'n ôl oddi wrth eich gilydd, rydych chi ar y trywydd iawn.

Dylai parch o fewn y teulu fod y rheol gyntaf oll.

3. Rhoi amser i bob aelod dderbyn y teulu newydd

Gall unigolion o deuluoedd cymysg llwyddiannus fod ar wahanol gyfnodau bywyd a bod ganddynt ofynion unigryw (pobl ifanc yn eu harddegau yn erbyn babanod, er enghraifft). Gallant yn yr un modd fod ar wahanol gamau wrth oddef y teulu newydd hwn a dylid rhoi amser iddynt dderbyn y llys-rianta.

Mae angen i berthnasau amgyffred a pharchu'r gwahaniaethau hynny.

4. Lle i ddatblygu

Yn dilyn cwpl o gyfnodau hir o fod yn gymysg; yn ddelfrydol, bydd y teulu'n datblygu, unigolion, yn dod yn fwy cyfarwydd â'i gilydd ac yn teimlo'n debycach i'w gilydd.

Bydd amgylchedd mor ddiogel yn rhoi digon o le iddynt ddatblygu a darparu ffyrdd i annog sgiliau cymdeithasol a bywyd i wynebu'r byd allanol.

Bod yn barchus

5. Gan ystyried handicaps rhianta

Un o’r problemau magu plant yw efallai na fu llys-riant newydd erioed yn rhiant, ac yn y modd hwn, efallai nad oes ganddo unrhyw ddealltwriaeth o gamau nodedig profiad pobl ifanc ’.

Felly, gallai hyn deimlo fel baich. Gall llai o ddealltwriaeth hefyd beri dryswch a blinder i rieni.


beth yw person gwenwynig

6. Newidiadau mewn cysylltiadau teuluol

Rhag ofn bod y ddau riant yn ailbriodi llety gyda theuluoedd presennol, gall olygu bod plant yn sydyn yn cael swyddi amrywiol mewn dau deulu cymysg.

Er enghraifft, gallai un llanc fod yr hynaf mewn un llysfam, fodd bynnag yr un mwyaf ifanc yn y llall. Gall teuluoedd cymysgu olygu bod un tyke yn colli ei unigrywiaeth fel y prif blentyn neu fenyw ifanc.

7. Cystadleuaeth brodyr a chwiorydd

Mewn teulu cymysg, gallai fod yn bosibl na fyddai brodyr a chwiorydd yn dod at ei gilydd. Hyd yn oed os ydyn nhw'n rhannu eu teganau yn ystod plentyndod, gallen nhw deimlo cystadleuaeth i ragori a bod yn well na'u brodyr a'u chwiorydd.

Gellir osgoi problemau sut i gyfuno teuluoedd os yw aelodau'r teulu'n dysgu eu plant i fyw gyda chariad a pheidio byth â chymharu eu hunain. Yn ystod dadleuon, rhaid i blant fod yn barod i ymuno ag ochrau yn hytrach na bod yn ddialgar.

8. Diffyg sylw

Gyda chymaint o aelodau o'r teulu cymysg, gallai un neu'r aelod arall deimlo diffyg sylw, cariad neu ffocws. Gall hyn ennyn teimladau o ddrwgdeimlad. O ganlyniad i gael eu hanwybyddu, yn y pen draw byddant yn dadleoli eu hunain yn emosiynol.

Efallai y byddan nhw'n wynebu straen teulu cyfunol ac yn ceisio dod o hyd i gyfrinach y tu allan i'w teulu i rannu eu gwae a'u problemau.

9. Trafferth wrth oddef rhiant amlwg

Tybiwch fod plant wedi buddsoddi egni aruthrol mewn teulu un rhiant neu'n dal i gynnal unrhyw ddisgwyliadau o letya eu rhiant biolegol arall yn y teulu. Yn yr achos hwnnw, gallai fod yn drafferthus iddynt gydnabod unigolyn arall.

Y pethau na ddylai rhiant ddod byth eu gwneud yw annog teimlad o ddrwgdeimlad neu euogrwydd os yw unrhyw aelod o'r teulu yn oer. Dylent geisio cadw'r teulu'n gwau yn dda

10. Newidiadau mewn dynameg teulu

Mae gan deulu cymysg feddyliau gwahanol ynglŷn â sut mae achlysuron blynyddol yn gyfan gwbl.

Er enghraifft, dylid gwario ar ddigwyddiadau, dathliadau pen-blwydd a gwibdeithiau teuluol. Efallai y bydd plant yn teimlo'n ddig os oes rhaid iddynt ddilyn disgyblaeth deuluol gymysg neu eu gorfodi i orfodi arfer bob dydd rhywun arall. Ceisiwch ddod o hyd i rywfaint o gred a rennir neu wneud confensiynau newydd i'ch teulu cymysg.

11. Eiddilwch rhieni

Un o'r brwydrau amlwg yw y gallent fod yn aflonydd ynglŷn â sut y maent yn cyferbynnu â rhiant arferol plentyn neu'n mynd yn ddig os yw'r llysblant yn eu gwahaniaethu oddi wrth eu rhiant biolegol.

Wrth i chi gymysgu dau deulu, gall cyferbyniadau mewn magu plant, disgyblaeth, y ffordd o fyw ac ati wneud anawsterau a throi'n ffynnon o siom i'r bobl ifanc.

Yn y fideo isod, mae'r Seicolegydd James Bray yn rhannu awgrymiadau ar gyfer goroesi straen uchel magu plant a sefydlu teulu wedi'i addasu'n dda sy'n gweithio i oedolion a phlant.

Felly, sut i ddelio â phroblemau teulu cyfunol?

Bydd cyfaddef i reolau cyson ynghylch daliadau, tasgau, trefn a chyflogau yn dangos i'r plant eich bod chi a'ch ffrind yn bwriadu rheoli materion yn rhesymol.