Pam nad yw agosatrwydd a phriodas yn annibynnol ar ei gilydd

Pam nad yw agosatrwydd a phriodas yn annibynnol ar ei gilydd

Yn yr Erthygl honEfallai y byddwn yn cymryd yn ganiataol bod agosatrwydd a phriodas yn mynd law yn llaw ond beth sy'n digwydd pan fydd materion personol, neu seicolegol sy'n achosi diffyg agosatrwydd, neu hyd yn oed ddim agosatrwydd o gwbl? A yw agosatrwydd mewn priodas yn hanfodol i oroesiad perthynas briodasol? Ac os yw'n cynnal, a all y cyfuniad o ddiffyg agosatrwydd a phriodas fod yn foddhaus i'r ddau barti?Mae'r ateb yn gymhleth oherwydd bod pob enghraifft o agosatrwydd a phriodas (neu ddiffyg priodas) yn unigryw. Oes, gall priodas oroesi heb agosatrwydd, ond mae pa mor hir ac a all y berthynas fod yn foddhaus i'r ddau briod yn gwbl ddibynnol ar y cwpl dan sylw.

Nid oes ateb uniongyrchol ar gyfer y sefyllfa hon

Y broblem gydag agosatrwydd a phriodas yw bod cymaint o newidynnau cymhleth i'w hystyried, megis cariad, ymrwymiad, plant, trefniadau byw neu gynlluniau, ac mae pob newidyn yn dibynnu ar bersbectif ac anghenion pob unigolyn sy'n ymwneud â'r briodas. Sy'n golygu nad oes ateb uniongyrchol i'r sefyllfa hon. Rhaid asesu pob achos yn unigol i ddod i'r casgliad a yw agosatrwydd mewn priodas yn hanfodol.Mae'n bwysig dod o hyd i dir cydfuddiannol gyda'ch priod

Er enghraifft, gallai priodas lle mae'r ddau briod yn profi diffyg awydd am agosatrwydd fwynhau bywyd hapus a chyflawn gyda'i gilydd oherwydd bod gan y ddau ohonynt yr un dyheadau. Fodd bynnag, mae cwpl lle mai dim ond un priod sydd heb awydd am agosatrwydd yn profi cyfyng-gyngor. Mae'n ddigon posib bod y cwpl yn caru ei gilydd, ond er mwyn cynnal y berthynas, bydd yn rhaid i un priod wneud cyfaddawd difrifol o ran agosatrwydd a phriodas. Mae p'un a yw'r cyfaddawd hwnnw'n un sy'n gynaliadwy yn dibynnu ar bersbectif y priod sy'n gwneud y cyfaddawd.

Nid yw hyn yn golygu, os ydych chi'n profi'r math hwn o sefyllfa, eich bod yn waeth eich byd na'r enghraifft gyntaf. Mae'n ddigon posib bod Afterall, y cwpl sydd wedi dod o hyd i dir ar y cyd heb agosatrwydd yn eu priodas, yn crebachu eu twf eu hunain ac yn byw mewn perthynas ddibynnol. Ac maen nhw bob amser yn rhedeg y risg o newid mewn awydd.

Mae'n hawdd gweld bod diffyg agosatrwydd mewn priodas yn creu risg uwch o broblemau o bosibl. Neu mae'n creu'r potensial ar gyfer twf personol crebachlyd na phriodas lle mae'r ddau briod yn mwynhau agosatrwydd. Ond nid yw hynny'n golygu y dylai eich priodas fod drosodd os nad yw agosatrwydd a phriodas yn mynd law yn llaw.Mae

Dyma rai canllawiau ar sut i'w reoli

Cynnal cyfathrebu agored a gonest gyda'ch priod, fel y gall y ddau ohonoch fod yn glir ynghylch sut rydych chi'n teimlo, a gwneud cynlluniau i weithio trwy unrhyw broblemau. Os yw un priod eisiau agosatrwydd, a’r llall ddim, efallai y gallwch gytuno ar gyfaddawd. Lle mae'r priod sydd eisiau agosatrwydd yn aros am gyfnod o amser, ac yn y ffrâm amser honno, mae'r priod nad yw'n mwynhau agosatrwydd yn ceisio cwnsela i'w helpu gyda'r mater.

Os mai chi yw'r priod, nad yw eisiau agosatrwydd ac nad yw am geisio cymorth, efallai ei bod yn bryd cynnig rhoi rhyddid i'ch priod, heb euogrwydd, i ddewis a hoffent aros yn y briodas neu ddim. Wrth gwrs, fe allech chi aros bob amser, ffrindiau mawr, pe bydden nhw'n penderfynu gadael a byddai parch at ei gilydd yn cynyddu pe bydden nhw'n dewis aros.

Cadwch y cyfathrebu yn onest

Os ydych chi mewn priodas heb agosatrwydd a'ch bod chi'ch dau yn hapus gyda'r sefyllfa honno, cadwch y cyfathrebu'n onest. Trafodwch bwnc eich lefelau agosatrwydd yn aml a chofiwch fod pethau'n newid weithiau. Mae pobl yn newid, ac mae dymuniadau rhywun yn newid. Fel hyn, os bydd rhywbeth yn newid yn eich perthynas yna gallwch fod yn barod yn lle teimlo sioc neu ofn.

Os yw un priod wedi bod yn agos atoch ac yna wedi dod i ben yn sydyn, mae'n werth ystyried ceisio cwnsela priodasol fel y gallwch chi'ch dau ddeall beth sydd wedi digwydd, a sut i'w gywiro.

Os yw un priod wedi bod yn agos atoch ac yna wedi stopio’n sydyn, mae’n werth ystyried ceisio cwnsela priodasol

Mae'n werth ceisio'r cyngor

Bydd cwnselydd priodasol yn eich helpu chi'ch dau i lywio'r heriau a ddaw yn sgil y sefyllfa hon. Efallai y bydd ffyrdd eraill o fwynhau agosatrwydd a phriodas lle na fydd eich sefyllfa yn broblem. Ym mhob sefyllfa, byddai cwnselydd priodasol yn ddefnyddiol iawn fel y gallwch gynnal cydbwysedd iach a phriodas, neu gyfeillgarwch.


camweithrediad erectile a phriodas

Yr un peth sydd bob amser yn ychwanegu at anawsterau'r sefyllfa hon yw'r cariad a'r ymrwymiad a allai fod gennych tuag at eich gilydd ym mhob ffordd arall, y tu hwnt i agosatrwydd a'ch persbectif crefyddol os oes gennych chi un.

Er y gallwch geisio anrhydeddu'ch ymrwymiadau crefyddol a phriodasol, mae'n werth ystyried hefyd bod gan bob un ohonom enaid y mae angen iddo wneud yr hyn y mae angen iddo ei wneud. Ac mae angen iddo fod yn rhydd i wneud yr hyn sydd angen iddo ei wneud. Ni fydd unrhyw beth byth yn diystyru’r canllaw mewnol hwn sydd gan bob un ohonom, ein cysylltiad ysbrydol sy’n ein tywys, ac felly o leiaf, mae’n werth ystyried y persbectif hwn.

Dilynwch eich llais cynhenid

Os gallwch chi ddirnad rhwng y llais cynhenid ​​hwnnw a meddwl cyffredinol, yna dylech chi bob amser ddilyn y llais cynhenid. Os gwadwch ef, ni fydd ond yn dechrau sgrechian yn uwch ac yn uwch; mae'n bwysig gwneud yr hyn sy'n iawn i chi bob amser. Bydd gwadu'ch hun ond yn oedi'r diymwad.

Ac yn yr un modd, mae hefyd yn bwysig peidio â gormesu un person â chredoau neu anghenion eich hun. Os ydych chi eisiau agosatrwydd ac nad yw'ch partner yn gwneud hynny, bydd yn niweidiol i'ch priodas a'ch partner ei gorfodi. Ond mae'r un peth yn mynd i'r gwrthwyneb hefyd. Os nad ydych chi eisiau agosatrwydd, bydd yn niweidiol i'ch priodas, a'ch partner os byddwch chi'n gorfodi hynny arnyn nhw. Dyna pam mae parch a chyfathrebu agored a gonest bob amser yn hanfodol.

Gweithiwch drwyddo gyda'n gilydd

Os yw agosatrwydd a phriodas yn broblem i chi, cofiwch er y gallai priodas heb agosatrwydd beri risg, mae cariad, ymrwymiad a thegwch heb agosatrwydd yn werthfawr iawn ac mae ganddo ragolygon uchel am hirhoedledd. P'un a ydych chi'n dewis hynny ar gyfer eich priodas, neu'n dewis dod â'r briodas i ben ac aros yn ffrindiau cariadus os ydych chi'n wynebu'r sefyllfa ac yn gweithio drwyddo gyda'ch gilydd, gallai'r daith fod yn anodd, ond gallai'r canlyniad fod yn hynod gadarnhaol.