Pam ddylech chi feddwl am newid cynhaliaeth plant ar ôl newid swyddi
Dalfa A Chefnogaeth Plant

Pam ddylech chi feddwl am newid cynhaliaeth plant ar ôl newid swyddi

2024

Mae taliadau cynhaliaeth plant yn cael eu cyfrif i raddau helaeth gan ddefnyddio cyflogau cymharol pob rhiant. Po fwyaf y mae rhiant sy'n talu cymorth yn ei wneud, y mwyaf y mae'n rhaid iddo ef neu hi ei dalu fel arfer. Dyma pam y dylech chi feddwl am newid cynhaliaeth plant ar ôl newid Swyddi.

Pennu Gofalwr Sylfaenol Plentyn
Dalfa A Chefnogaeth Plant

Pennu Gofalwr Sylfaenol Plentyn

2024

Os gall rhieni sy'n ysgaru ddod i gytundeb ar drefniant dalfa sy'n gwasanaethu budd gorau eu plant, bydd y llys fel arfer yn cymeradwyo. Mae'r erthygl hon yn esbonio 'Pwy Yw Gofalwr Sylfaenol y Plentyn?'.

Sut mae Expungement yn Helpu mewn Brwydr Dalfa
Dalfa A Chefnogaeth Plant

Sut mae Expungement yn Helpu mewn Brwydr Dalfa

2024

Yn aml, bydd rhieni ag euogfarnau blaenorol yn cael eu barnu yn galetach na'r rhai hebddynt, a all effeithio ar faint o hawliau dalfa neu ymweliad a roddir i'r rhiant (os o gwbl). Mae'r erthygl hon yn esbonio pam mae diarddeliad yn bwysig mewn brwydr yn y ddalfa plant.

Pam ddylech chi gael contract cyd-rianta
Dalfa A Chefnogaeth Plant

Pam ddylech chi gael contract cyd-rianta

2024

Efallai y bydd rhai rhieni eisiau ysgrifennu contract cyd-rianta a fydd yn caniatáu iddynt osod hawliau a chyfrifoldebau penodol ar gyfer eu sefyllfa unigryw. Mae'r erthygl hon yn ymhelaethu ar pam mae contract cyd-rianta'n bwysig.

Ffeithiau pwysig am Ddalfa ar y Cyd
Dalfa A Chefnogaeth Plant

Ffeithiau pwysig am Ddalfa ar y Cyd

2024

Mae dalfa ar y cyd yn sefyllfa lle caniateir yn gyfreithiol i'r ddau riant gyfrannu at y dyletswyddau gwneud penderfyniadau ar gyfer eu plentyn. Mae'r erthygl hon yn esbonio'r pwnc yn fwy manwl.

Sut i Oroesi Wrth Dalu Cynnal Plant
Dalfa A Chefnogaeth Plant

Sut i Oroesi Wrth Dalu Cynnal Plant

2024

Gall talu am gynhaliaeth plant fod yn hynod ddrud a gall mynd drwodd wrth dalu cymorth fod yn eithaf heriol. Mae'r erthygl hon yn esbonio sut i oroesi bryd hynny.

Canllaw i Hawliau Mam mewn Dalfa Plant
Dalfa A Chefnogaeth Plant

Canllaw i Hawliau Mam mewn Dalfa Plant

2024

Yn gyffredinol, mae gan rieni hawliau cyfartal dros eu plant, felly nid yw mam fel arfer i fod â mwy o hawliau dalfa na thad. Gall y ddau ohonyn nhw golli eu hawliau rhieni yr un ffyrdd.

Tad Cyfreithiol yn erbyn Tad Biolegol - Beth Yw Eich Hawliau?
Dalfa A Chefnogaeth Plant

Tad Cyfreithiol yn erbyn Tad Biolegol - Beth Yw Eich Hawliau?

2024

Mae'r erthygl yn sôn am yr hawliau magu plant a roddir i dad, cyfreithiol neu fiolegol, gan y Gyfraith. Darllen a deall pwy sy'n cael cyfrifoldeb y plentyn unwaith y bydd mwy na dau riant yn cymryd rhan.

Canllaw ar gyfer amserlen ymweld nodweddiadol ar gyfer rhiant nad yw'n gaeth
Dalfa A Chefnogaeth Plant

Canllaw ar gyfer amserlen ymweld nodweddiadol ar gyfer rhiant nad yw'n gaeth

2024

Mae'r erthygl yn dod â gwybodaeth bwysig atoch ar amserlen ymweld nodweddiadol ar gyfer rhiant nad yw'n geidwad. Darllenwch ymlaen i ddeall y ffyrdd gorau o gyrraedd dealltwriaeth sy'n foddhaol i'r ddwy ochr.

Talu Cynhaliaeth Plant: Rhestr wirio
Dalfa A Chefnogaeth Plant

Talu Cynhaliaeth Plant: Rhestr wirio

2024

Mae gan rieni rwymedigaeth i gael cefnogaeth ariannol i'w plant biolegol neu fabwysiedig. Gall methu â darparu ar gyfer eich plant eich rhoi mewn trafferth gyda'r gyfraith a chael effaith wael ar ddatblygiad y plentyn.

Pethau Rhaid i Chi Eu Gwybod Am Ddalfa Plant Dros Dro
Dalfa A Chefnogaeth Plant

Pethau Rhaid i Chi Eu Gwybod Am Ddalfa Plant Dros Dro

2024

Mae dalfa dros dro yn grant dros dro yn y ddalfa yn ystod ysgariad neu wahaniad. Mae hyn i fod i bara dim ond tan ddiwedd achos dalfa neu ysgariad plant.

Awgrymiadau Defnyddiol i Ennill Dalfa Plant
Dalfa A Chefnogaeth Plant

Awgrymiadau Defnyddiol i Ennill Dalfa Plant

2024

Mae'n rhaid i gyplau sy'n ysgaru ddidoli materion sy'n ymwneud ag eiddo ac alimoni. Os oes ganddyn nhw blant, mae angen iddyn nhw hefyd ddidoli materion cynnal plant a dalfa. Mae'r erthygl hon yn taflu goleuni ar y pwnc.

Dyfarniad Goruchaf Lys yr UD ar Hawliau Ymweld Neiniau a Theidiau
Dalfa A Chefnogaeth Plant

Dyfarniad Goruchaf Lys yr UD ar Hawliau Ymweld Neiniau a Theidiau

2024

Cyn y 70au, heblaw am y rhieni, nid oedd gan unrhyw berthynas arall hawliau ymweld i weld plentyn. Ond nawr bod gan neiniau a theidiau hawliau ymweld, mae gan yr erthyglau hyn fwy o fanylion amdano.

Beth mae Cytundeb Rhianta yn ei olygu?
Dalfa A Chefnogaeth Plant

Beth mae Cytundeb Rhianta yn ei olygu?

2024

Mae cytundeb rhianta yn cynnwys cynllun sy'n nodi sut y bydd cyn-briod yn rhannu eu hamser a'u penderfyniadau ar gyfer y plant. Mae'r erthygl hon yn egluro hynny'n fanwl.

Beth yw Dalfa Gorfforol a Beth yw Ei Fanteision a'i Anfanteision
Dalfa A Chefnogaeth Plant

Beth yw Dalfa Gorfforol a Beth yw Ei Fanteision a'i Anfanteision

2024

Mae'r erthygl hon yn esbonio'n fanwl beth yw dalfa gorfforol a thermau sy'n gysylltiedig ag ef. Mae hefyd yn tynnu sylw at fanteision ac anfanteision dalfa gorfforol.

Beth Yw Dalfa Unig a Sut Mae'n Wahanol i Ddalfa Gorfforol?
Dalfa A Chefnogaeth Plant

Beth Yw Dalfa Unig a Sut Mae'n Wahanol i Ddalfa Gorfforol?

2024

Mae'r erthygl hon yn egluro beth yw'r unig ddalfa a beth sy'n gwahaniaethu'r unig ddalfa rhag dalfa gorfforol yn fanwl.

Pwy sydd â'r hawl i ddalfa dros blentyn?
Dalfa A Chefnogaeth Plant

Pwy sydd â'r hawl i ddalfa dros blentyn?

2024

Wrth gael ysgariad, rhaid i bobl sydd eisiau dalfa eu plant wybod a oes ganddynt yr hawl i ddalfa. Mae'r erthygl hon yn esbonio pwy sy'n cael yr hawl i ddalfa dros blentyn.