Canllaw i Hawliau Mam mewn Dalfa Plant

Arweiniad i Fam

Yn gyffredinol, mae gan rieni hawliau cyfartal dros eu plant, felly nid yw mam fel arfer i fod â mwy o hawliau dalfa na thad. Mae mamau'n tueddu i gael eu ffafrio mewn rhai ffyrdd, serch hynny. Mae'n anodd diystyru hawliau mam mewn dalfa plant.
gŵr eisiau ysgariad

Fodd bynnag, mae un neu ddau o bethau a all effeithio ar hawliau mam mewn dalfa plant mewn ffordd negyddol. Er mwyn diystyru hawliau mam yn y ddalfa plant bydd brwydr gyfreithiol galed i ymladd.Dyma ychydig o gyngor cynnal plant i famau-

Mae'n hawdd adnabod mam

Weithiau, gall hunaniaeth tad plentyn fod yn dipyn o gwestiwn. Os oes gan fam fwy nag un partner rhywiol tua adeg y beichiogi, yna efallai y bydd angen prawf genetig i benderfynu pwy yw'r tad. Nid yw hynny bob amser yn derfynol chwaith. Os yw gŵr y fam yn gofalu am y plentyn ac nad yw’r tad biolegol yn y llun, yna gellid ystyried y gŵr yn dad cyfreithiol hyd yn oed os yw’n stori wahanol yn fiolegol.Mae mamau yn osgoi'r holl drafferth hon, serch hynny, oherwydd rhagdybir mai'r fenyw sy'n esgor ar y plentyn yw'r fam ac yn cael yr hawliau rhiant i famau. Ni ellir byth wrthod hawliau mam briod i'w phlentyn oni bai ei bod yn rhy esgeulus a bod rhywun arall yn cystadlu am y ddalfa. Gellid effeithio ar hawliau mam yn y ddalfa plant os oes tystiolaeth ei bod wedi ei cham-drin tuag at y plentyn.

Weithiau mae mamau'n cael eu ffafrio ond nid oes ganddyn nhw hawliau arbennig

Tan yn ddiweddar, roedd llysoedd yn gyffredinol yn ffafrio mamau mewn trefniadau dalfa. Roedd syniad bod gofal mam yn arbennig o bwysig i blentyn. Heddiw, mae llysoedd yn canolbwyntio ar fudd gorau'r plentyn ac fel rheol mae'n rhaid iddynt wneud penderfyniadau ar sail rhestr o ffactorau a nodir yn y gyfraith.

Y gyfraith yn Virginia yn enghraifft ddefnyddiol i edrych arni, gan ei bod yn rhoi rhestr i'r barnwr o'r ffactorau y mae'n rhaid iddo ef neu hi eu defnyddio i benderfynu sut y dylid gosod y ddalfa a'r ymweliad. Rhaid i'r barnwr edrych ar oedran a chyflwr meddyliol y plentyn a'r rhieni. Yn ychwanegol, rhaid i'r barnwr ystyried anghenion y plentyn a sut y bydd pob rhiant yn diwallu'r anghenion hynny, gan ystyried y perthnasoedd cyfredol rhwng y plentyn a phob rhiant a sut y gall y perthnasoedd hynny newid yn y dyfodol.Rhaid ystyried unrhyw hanes o gam-drin hefyd, a rhaid i'r barnwr wrando ar y plentyn os yw'n deall yr hyn sy'n digwydd a bod yn well ganddo. Gallai hynny effeithio ar hawliau mam mewn dalfa plant.

Nid yw hawliau dalfa plant i famau yn gyfyngedig. Nid yw'r fam yn cael ei ffafrio'n benodol yn unrhyw un o'r ffactorau hyn, ond weithiau gall mamau gael mantais yn rhai o'r ffactorau. Yn benodol, mewn lleoliadau teulu mwy traddodiadol mae'r fam yn tueddu i dreulio mwy o amser gartref, a gall hynny wneud y fam yn fwy tebygol o fod yn agos at y plentyn. Mae mamau hefyd yn llai tebygol o gyflawni camdriniaeth. Efallai na fydd hawliau mam i'w phlentyn yn gyfyngedig o hyd, bydd brwydr gyfreithiol yn penderfynu hynny.

Sut gallai mam golli ei hawliau dalfa plentyn?

Gall mamau a thadau golli eu hawliau rhieni yn yr un ffyrdd. Yn gyntaf, mewn rhai amgylchiadau, gallant ildio'u hawliau rhieni. Mae hyn yn fwyaf cyffredin pan fydd tad nad yw'n agos at y plentyn yn ildio'r ddalfa i ganiatáu i ŵr newydd y fam (llysdad y plentyn) fabwysiadu'r plentyn.

Gall mam ildio hawliau dalfa ei mam yr un ffordd, serch hynny. Yn fwy cyffredin, dim ond os yw'r fam yn anaddas neu os yw'n esgeuluso neu'n cam-drin ei phlant y cymerir hawliau dalfa plant i famau i ffwrdd. Hyd yn oed yno, byddai gan fam broses briodol a byddai ei sefyllfa'n cael ei hadolygu yn y llys ac mae'n anghyffredin iawn i lys dynnu hawliau mam yn y ddalfa plant yn llwyr.


pryd i roi'r gorau iddi ar briodas