Sut mae Expungement yn Helpu mewn Brwydr Dalfa

Sut mae Expungement yn Helpu mewn Brwydr Dalfa

Yn yr Erthygl honMae barnwyr Llys Teulu New Jersey yn ystyried llawer o ffactorau wrth wneud penderfyniadau ynghylch dalfa plant, megis sefydlogrwydd ariannol, y gymuned y mae un yn preswylio ynddi, ac ansawdd cymeriad pob rhiant.Mae cymeriad yn oddrychol iawn, ac un peth y mae barnwyr yn ei ddefnyddio i bennu ansawdd cymeriad yw a oes gan y rhiant gofnod troseddol.

Yn aml, bydd rhieni ag euogfarnau blaenorol yn cael eu barnu yn galetach na'r rhai hebddynt, a all effeithio ar faint o hawliau dalfa neu ymweliad a roddir i'r rhiant (os o gwbl). Mae sut yn union y bydd cofnod troseddol yn effeithio ar benderfyniad yn y ddalfa yn dibynnu ar rai manylion am y drosedd (au).Y newyddion da yw y gall rhieni wella eu siawns o gael neu gadw dalfa erbyn diarddel eu cofnod troseddol .

Sut mae cofnod troseddol yn effeithio ar benderfyniadau dalfa plant

Fel y soniwyd uchod, bydd barnwr yn edrych ar y drosedd ac yn penderfynu ar gymeriad a gallu rhianta'r rhiant yn seiliedig ar lawer o wahanol agweddau ar yr euogfarn (au):

1. Math o drosedd

Bydd troseddau treisgar fel lladrad a llosgi bwriadol yn cael eu barnu'n fwy llym na throseddau llai treisgar, megis dwyn o siopau neu fandaliaeth.Yn ogystal, gall troseddau rhyw ac euogfarnau trais domestig fod â risg ddifrifol o golli'r ddalfa. Pan fydd y rhiant arall yn dioddef mewn euogfarn trais domestig, mae New Jersey yn rhagdybio y bydd y rhiant nad yw'n troseddu yn cael unrhyw blant yn y ddalfa. Fodd bynnag, hyn nid yw'r rhagdybiaeth yn benderfynol .

2. Pwy oedd y dioddefwyr

Bydd trosedd sy'n cynnwys dioddefwyr yn pwyso'n drymach ar benderfyniadau dalfa. Mae hyn yn arbennig o wir os yw'r dioddefwr yn un o'r plant neu'r partner. Mae barnwr yn debygol o dybio, os yw rhiant yn brifo plentyn unwaith, y gall wneud hynny eto.


dominyddion ac is-weithwyr

3. Oedran yr argyhoeddiad

Bydd troseddau hŷn yn cael llawer llai o effaith. Mae gan riant sydd wedi arwain bywyd sy'n ufudd i'r gyfraith ers blynyddoedd lawer siawns dda o ddangos ei fod ef / hi wedi troi ei fywyd o gwmpas a'i fod bellach yn berson mwy cyfrifol. Hyd yn oed yn well, mae troseddau hŷn yn fwy tebygol o fod yn ddieithriad.

4. Natur y frawddeg

Mae unigolyn sy'n derbyn dedfryd is yn cael ei ddedfrydu i barôl yn hytrach na charchar, neu sy'n mynd i mewn i (ac yn cwblhau) rhaglen ddargyfeirio fel Ymyrraeth Cyn-Treial, Rhyddhau Amodol, neu'r rhaglen llys cyffuriau yn cael ei hystyried yn fwy ffafriol nag un sy'n cael ei rhoi tymor hir o garchar.

Er nad yw'n warant o drugaredd yn y Llys Teulu, mae'n dangos bod barnwr y llys troseddol wedi gweld rheswm i fynd yn hawdd ar y rhiant.

5. Euogfarnau lluosog

Gellir ystyried bod rhieni sy'n rhedeg yn aflan o'r gyfraith yn barhaus, hyd yn oed os yw'r troseddau'n ddi-drais, yn cael trafferth gwrando ar awdurdod a diffyg hunanddisgyblaeth.

Yng ngolwg barnwr Llys Teulu, mae hyn yn creu model rôl gwael a gall leihau neu ddileu opsiynau dalfa.

Sut y gall expungement helpu mewn brwydr yn y ddalfa

Sut y gall expungement helpu mewn brwydr yn y ddalfa

Gall cael un cofnod troseddol gael ei ddiarddel helpu i wella'ch siawns o gadw rhywfaint neu ddalfa lawn plant. Trwy i gofnod troseddol gael ei ddiarddel, mae manylion yr achos - gan gynnwys yr arestio a'r euogfarn - wedi'u hynysu o'r golwg i'r mwyafrif o bobl.

Er na fydd y mwyafrif o gyrff, fel cyflogwyr a landlordiaid, yn gallu eu gweld o gwbl, mae'n dal yn bosibl i farnwr Llys Teulu weld ffeithiau'r achos.

Wedi dweud hynny, mae expungement yn rhoi mantais i riant sy'n ceisio dalfa plentyn neu blant mewn sawl ffordd:

 1. Mae'n dangos bod y rhiant wedi bodloni unrhyw ofynion dedfrydu yn llawn.
 2. Mae'n profi nad yw'r rhiant wedi aildroseddu ers yr euogfarn, fel arfer ers sawl blwyddyn.
 3. Mae'n awgrymu bod yr un barnwr (neu farnwr gwahanol yn yr un llys) wedi penderfynu bod y rhiant wedi gwella ei statws yn y gymuned ac yn wirioneddol ymdrechu i fod yn berson gwell.

Mewn rhai achosion, gall person ffeilio am Ddatblygiad Llwybr Cynnar. Mae hynny'n golygu bod y person wedi gallu diarddel ei record yn gynt na'r arfer oherwydd ei fod er budd y cyhoedd.

Mae llawer o bobl yn ffeilio am Ddatblygiad Llwybr Cynnar er mwyn bod yn gymwys i gael cymorth ariannol i gwblhau gradd neu i gael trwydded broffesiynol.

Rhaid i'r rhai sy'n derbyn Gwariant Llwybr Cynnar fodloni baich ychwanegol o brofi bod y diarddel er budd y cyhoedd. Mae cyflawni'r baich hwn yn bosibl iawn (gyda chymorth atwrnai) ac mae'n argoeli'n dda mewn penderfyniad dalfa.

Troseddau na ellir eu difetha yn NJ

Mae New Jersey yn gwahardd unigolyn rhag diarddel nifer o euogfarnau troseddol difrifol. Mae hyn yn cynnwys:

 1. Ymddygiad Rhywiol Troseddol Gwaethygol
 2. Ymosodiad Rhywiol Gwaethygol
 3. Anarchiaeth
 4. Llosgi bwriadol
 5. Cynllwyn
 6. Marwolaeth gan Auto
 7. Peryglu Lles Plentyn
 8. Carchariad Ffug
 9. Tyngu Ffug
 10. Sodomi Gorfodol
 11. Herwgipio
 12. Luring neu Denu
 13. Dynladdiad
 14. Llofruddiaeth
 15. Anudon
 16. Treisio
 17. Lladrad

Yn ogystal, ni all person ddiarddel euogfarn DWI. Nid yw DWI yn cael ei ystyried yn drosedd gan New Jersey; mae'n drosedd traffig, er ei bod yn drosedd ddifrifol iawn. Gall a bydd DWI yn effeithio ar sefyllfa rhywun yn y ddalfa, ond po hynaf yw'r drosedd, y lleiaf o effaith y bydd yn ei chael.

Mor helaeth ag y gall y rhestr honno ymddangos, mae'n bell o fod yn gynhwysfawr a gellir dal i ddiarddel llawer o droseddau. Mae hyn yn cynnwys lladrad, ymosodiad syml, torri arfau, dwyn o siopau, byrgleriaeth, stelcio, aflonyddu a thresmasu troseddol.

Cymwysterau ar gyfer expungement yn New Jersey

Er mwyn cael diarddeliad cofnod troseddol rhywun, rhaid i berson:

 1. Wedi cwblhau'r holl ddedfrydu a thalu unrhyw ddirwyon.
 2. Peidio â chael mwy na phedwar euogfarn person afreolus neu dri euogfarn person afreolus ac un euogfarn trosedd dditiadwy.
 3. Heb eu cael yn euog o rai troseddau gwahardd (gweler uchod).
 4. Arhoswch rhwng 6 mis a 6 blynedd ar ôl cwblhau'r dedfrydu, yn dibynnu ar y drosedd (au).
 5. Mynychu gwrandawiad (neu gael atwrnai i wneud hynny ar ran y rhiant) a chyflwyno i'r barnwr pam ei fod yn haeddu cael ei ddiarddel.

Tybir bod rhywun sy'n cwrdd â'r meini prawf hyn yn gymwys i gael ei ddiarddel. Fodd bynnag, mae'n bosibl i Atwrnai Dosbarth y rhanbarth lle ceisiwyd gwrthwynebu'r troseddau. Bydd y gwrthwynebiadau hyn yn cael eu nodi yn y gwrandawiad a bydd yn rhaid i'r rhiant amddiffyn ei hun neu gael atwrnai i amddiffyn hawl y rhiant i gael ei ddiarddel.