Sut i Ymdrin ag Afiechyd Meddwl Mewn Priod

Sut i Gynnal Priodas Iach Os Oes Gan Eich Priod Problemau Iechyd Meddwl Byw gyda phriod gyda salwch meddwl mewn priodas yn eithaf anodd. Seicolegydd clinigol o fri ac awdur The Available Parent: Radical Optimism in Raising Teens and Tweens, John Duffy, Ph.D. wedi ychwanegu -

Yn yr Erthygl hon

Mae lefel y straen yn aml yn ymestyn i mewn i fodd argyfwng, lle mae rheoli'r salwch yn dod, i bob pwrpas, yn unig swyddogaeth y berthynas.

Mae seicotherapydd enwog arall o Chicago a hyfforddwr perthynas Jeffrey Sumber, MA, LCPC, hefyd wedi rhoi ei fewnbwn ar salwch meddwl a pherthnasoedd – Mae gan y salwch meddwl ffordd o fod eisiau cyfeirio symudiad y berthynas, yn hytrach na’r partneriaid unigol.

Ond dywedodd hefyd – Nid yw’n wir y gall salwch meddwl ddinistrio perthynas. Mae pobl yn dinistrio perthynas.

Fel arfer, mae pobl yn hoffi siarad am sut mae eu salwch meddwl yn effeithio ar eu teulu, yn enwedig eu rhieni neu'r plentyn. Ond mae'n fater llawer mwy difrifol. Gall salwch meddwl effeithio’n negyddol ar fywyd priodasol person a gwneud iddo gyrraedd lefel argyfwng.

Gall pobl sy'n wynebu salwch meddwl gael effaith negyddol ar iechyd meddwl eu priod, ac i'r gwrthwyneb.

Wrth brofi'r heriau hyn, gall pobl gymryd naid ffydd a dysgu sut i gynnal perthynas iach wrth ymdopi â phriod â salwch meddwl.

|_+_|

Ffyrdd o gynnal priodas iach tra'n delio â phriod â salwch meddwl

1. Addysga Eich Hun yn gyntaf

Hyd yn hyn, mae llawer o unigolion yn anwybodus am hanfodion salwch meddwl, neu maent yn credu mewn gwybodaeth anghywir.

Cyn i chi ddysgu sut i delio â salwch meddwl mewn priod, y cam cyntaf yw dod o hyd i arbenigwr seicolegol a meddygol o ansawdd uchel. Ar ôl hynny chwiliwch am gynnwys cysylltiedig a gwybodaeth ar-lein am y diagnosis penodol.

Dewiswch o wefannau cyfreithlon sydd ag enw da ac argymhelliad gan eich seicotherapydd.

Mae'n anodd iawn adnabod symptomau salwch meddwl ar gyfer unigolyn cyffredin. Mae'n hawdd ystyried eich priod fel bod dynol diog, anniddig, sy'n tynnu ei sylw ac yn afresymol.

Rhai o'r diffygion cymeriad hyn yw'r symptomau. Ond i adnabod y symptomau hynny, mae angen i chi wybod hanfodion salwch meddwl.

Bydd y driniaeth fwyaf effeithiol yn cynnwys therapi a meddyginiaeth. Gallwch ymgynghori â gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol i gael addysg. Rhaid i chi ddod yn rhan hanfodol o gynllun triniaeth eich priod.

Gallwch ymweld â ïonau fel y Cynghrair Cenedlaethol ar Salwch Meddwl (UD), Cynghrair Iselder a Chymorth Deubegwn (DBSA), neu Iechyd Meddwl America (MHA). Dyma rai o'r ffynonellau gorau o wybodaeth ymarferol, adnoddau a chefnogaeth.

2. Treuliwch amser gyda'ch gilydd cymaint â phosib

Os ydych briod â rhywun ag afiechyd meddwl , byddai straen yn fater cyffredin a fyddai'n effeithio ar eich perthynas.

Waeth beth yw lefel y straen rydych chi'n ei brofi; dylech cael ymdeimlad o ofal a chefnogaeth i'ch gilydd. Cwlwm cariadus a all greu perthynas sy'n tueddu i oroesi.

Gallwch eistedd gyda'ch gilydd am ychydig funudau a thrafod siarad am eich gofynion a'ch bwriadau ar gyfer y dyddiau nesaf. Dywedwch wrth eich priod faint rydych chi'n poeni amdano / amdani. Dywedwch wrtho/wrthi faint rydych yn gwerthfawrogi hyd yn oed y pethau lleiaf amdano/amdani.

Bydd hyn yn eich helpu i ymlacio eich priod a'ch perthynas yn iach.

Gall problemau iechyd meddwl niweidio eich bywyd rhywiol arferol. Gall ddigwydd pan fyddwch yn glaf meddwl; mae eich priod yn cymryd meddyginiaethau yn rheolaidd. Os ydych chi'n profi aflonyddwch yn eich bywyd rhywiol arferol oherwydd meddyginiaethau, trafodwch y mater gyda'ch partner a'ch meddyg.

Gwnewch yn siŵr nad ydych yn mynd o dan feddyginiaethau nad ydynt yn cael eu rhagnodi gan eich meddyg. Hefyd, peidiwch â rhoi'r gorau i'ch meddyginiaethau rhagnodedig heb gymeradwyaeth eich meddyg.

Mae bywyd rhywiol arferol yn bwysig i dawelu'ch corff a'ch meddwl. Mae rhyw yn gwella'ch system imiwnedd ac yn cryfhau'ch meddwl. Gall bywyd rhywiol llai greu problemau meddyliol, ac mae'ch corff yn ymateb yn negyddol i salwch meddwl.

Yr hyn sydd ei angen ar iechyd meddwl yw mwy o olau haul, mwy o onestrwydd, mwy o sgwrs ddigywilydd. — Glenn Close

3. Cynnal cyfathrebu cadarnhaol

Cynnal cyfathrebu cadarnhaol Yn unol â fy mhrofiad i, gall cyplau sy'n mynegi eu hemosiynau bob dydd trwy ddweud ychydig o eiriau hyfryd fel 'Rwy'n dy garu di', neu rwy'n dy golli di, trwy negeseuon neu alwadau ffôn neu sgwrs uniongyrchol, gallant gynnal gwell cemeg yn eu perthynas.

Cynnal eich priodas yn union fel pâr newydd briodi . Ceisiwch gyfathrebu â'ch priod gymaint â phosibl.

Os yw'ch priod yn unigolyn sy'n gweithio'n llawn amser, dylech chi hefyd ofalu am hynny p'un a yw'n wynebu iselder yn y gweithle neu ddim. Mae sawl rheswm pam y gall iselder yn y gweithle effeithio ar berson.

Yn ôl Mental Health America, mae un o bob 20 o weithwyr yn dioddef o iselder yn y gwaith ar unrhyw adeg benodol. Felly, mae siawns y gallai eich priod hefyd fod yn profi problemau iechyd meddwl oherwydd materion yn y gweithle.

Felly, beth yw'r ateb i'r mater hwn?

Dod o hyd i ychydig o amser sbâr, o leiaf ddwywaith yr wythnos, a mynd ar ddyddiadau gyda'ch gilydd. Chi yw'r unig un a all ei gysuro rhag y trallod hwn.

Gallwch fynd i gyngerdd cerddorol, neu wylio ffilm gyda'ch gilydd, neu giniawa mewn bwyty drud, beth bynnag sy'n ei wneud yn hapus. Peidiwch â gadael i salwch meddwl ddifetha eich priodas.

4. Ymarfer hunanofal yn rheolaidd

Mae hon yn agwedd bwysig y dylech ddelio â chael priod â salwch meddwl. Mae hunanofal yn bwysig pan fydd gennych briod â phroblemau iechyd meddwl. Os byddwch chi'n symud eich ffocws o'ch iechyd corfforol a'ch hylendid, byddwch chi'n peryglu'ch dau fywyd.

Dechreuwch o'r pethau sylfaenol - Yfwch ddigon o ddŵr, cael digon o gwsg, gwnewch rai gweithgareddau corfforol rheolaidd fel loncian, beicio, rhedeg, aerobeg, ac ati.

Mae angen i chi hefyd fwyta bwyd iach, ac osgoi bwyd sothach, treulio amser gyda ffrindiau neu anwyliaid, cymryd seibiant o'ch bywyd bob dydd, a mynd am daith gwyliau.

Efallai y byddwch hefyd ymgysylltu â gweithgareddau neu hobïau creadigol gwahanol.

Y bobl gryfaf yw'r rhai sy'n ennill brwydrau nad ydyn ni'n gwybod dim amdanyn nhw. - Anhysbys

5. Ceisiwch osgoi beio eich gilydd

Gall beio ei gilydd ar rai rhesymau syml fynd y tu hwnt i'r terfyn a gall wneud y salwch meddwl yn ddifrifol. Bydd hyn yn raddol yn gwneud eich perthynas yn afiach. Byddwn yn awgrymu ichi feithrin dealltwriaeth yn y ddau ohonoch.

Gwnewch bopeth yn glir, derbyniwch yr hyn yr ydych wedi'i wneud, a symudwch ymlaen . Peidiwch â bod yn feirniadol, gwyddoch bopeth, yna ymatebwch.

Gallwch drafod ymholiadau am salwch, a gwrando ar yr hyn sydd gan eich priod i'w ddweud. Efallai nad ydych yn cytuno â'r ymatebion, ond mae'n rhaid i chi ddeall bod eich priod yn sâl.

Gall dadl wres ei wneud yn aflonydd. Mae angen i chi ei ddeall, waeth pa mor anodd ydyw.

6. Osgoi yfed alcohol neu gymryd cyffuriau

Gall llawer o barau sy'n wynebu straen priodasol difrifol neu drawma ddechrau yfed alcohol neu gymryd cyffuriau. Efallai y byddwch chi a'ch priod hefyd yn syrthio i'r dibyniaeth hon.

Efallai y byddwch yn cymryd y sylweddau hyn i ddianc rhag eich straen meddwl neu emosiynau.

Mae'r arferion hyn nid yn unig yn niweidio'ch iechyd ond gallant hefyd ddinistrio'ch bywyd priodasol. Os ydych chi'n cael anawsterau i osgoi yfed a chyffuriau, rhowch gynnig ar ioga, anadlu'n ddwfn, ymarfer corff yn rheolaidd , ac ati Credwch fi, bydd yn gweithio.

7. Rhowch ffocws priodol ar eich plant

Mae’n bosibl y bydd plant yn meddwl yn naturiol mai eu dyletswydd yw trwsio problemau eu rhieni. Ond ni allant ddatrys eich problemau meddwl yn ymarferol. Felly, rhaid ichi wneud iddynt ddeall eu cyfyngiadau.

Dylech roi gwybod iddynt nad eu cyfrifoldeb hwy yw gwella salwch meddwl.

Os ydych chi'n cael anawsterau i siarad â nhw am salwch meddwl, gallwch chi gael cymorth gweithiwr proffesiynol. Gall arbenigwr ar seicoleg plant eich helpu i gyfleu'ch neges yn well.

Cysylltwch â'ch plant. Rhowch wybod iddynt y gallant barhau i ddibynnu arnoch chi mewn cyfnod anodd. Mae'n well treulio amser digonol mewn gweithgareddau teuluol.

Nid cyrchfan yw iechyd meddwl, ond proses. Mae'n ymwneud â sut rydych chi'n gyrru, nid i ble rydych chi'n mynd. - Noam Shpancer, PhD

Gwyliwch hefyd:

Ranna ’: