Awgrymiadau Clyfar i Ddod Allan o Dalu Alimoni

Awgrymiadau Clyfar i Ddod Allan o Dalu Alimoni

Wrth gwrs, y ffordd symlaf o osgoi cyflogi oedolyn arall fel eich dibynnydd effeithiol am oes yw peidio â phriodi. Fodd bynnag, i'r rhai sy'n dueddol o fynd i berthynas gyfreithiol priodas, bydd y posibilrwydd o alimoni bob amser yn ymdebygu yn y cefndir.



Ymhob gwladwriaeth, pan fydd dau berson yn priodi, maent yn ymrwymo i berthynas gyfreithiol. Mae'r berthynas hon yn gosod dyletswydd ar bob priod i gefnogi ei gilydd yn ystod y briodas. Fe all hefyd ddod â dyletswydd i ddarparu cymorth ariannol parhaus ar ôl i'r briodas ddod i ben.



P'un a yw alimoni yn cael ei dalu a, faint, yn cael ei lywodraethu gan gyfraith y wladwriaeth. O ganlyniad, byddwn yn trafod rhai egwyddorion cyffredinol a allai ganiatáu ichi ddod allan o dalu alimoni.

Bydd yr erthygl hon yn trafod dull y gallwch ei gymryd i fynd allan o dalu alimoni, gan ddechrau gyda'i osgoi'n gyfan gwbl. Os nad yw hynny'n bosibilrwydd, gallwch ystyried yr awgrymiadau eraill a nodir yma, sy'n ymwneud â sut i roi'r gorau i dalu alimoni neu o leiaf leihau ei swm.



Cam 1: Osgoi alimoni yn llwyr

Y ffordd hawsaf o osgoi talu alimoni o gwbl yw peidio â phriodi. Heb briodas, nid oes unrhyw berthynas i osod dyletswydd o gyd-gefnogaeth. Fodd bynnag, yn y mwyafrif o daleithiau, yn aml gall cyplau osgoi talu alimoni trwy gytuno na thelir alimoni. Gellir gwneud hyn trwy gytundeb premarital, cytundeb ôl-ddethol, neu gytundeb setlo.

Y cyfle posib cyntaf i ddod allan o dalu alimoni yw cytundeb premarital, sef cytundeb a wneir cyn priodi lle mae'r priod yn gwneud penderfyniadau ynghylch sut yr ymdrinnir â materion fel alimoni os byddant yn ysgaru yn ddiweddarach. Dim ond pan fydd y ddau briod yn gwneud datgeliadau llawn i'w gilydd am yr hyn y maent yn berchen arno a faint o arian y maent yn ei wneud y mae cytundebau premarital yn ddilys. Mae pob gwladwriaeth hefyd yn gosod gofynion ychwanegol ar gytundebau premarital cyn eu hystyried yn ddilys. Er enghraifft, mae gofynion cyffredin yn cynnwys bod yn rhaid i gytundebau premarital fod yn ysgrifenedig a rhaid eu llofnodi. Yn ogystal, rhaid bod y cwpl wedi cael cyfle i ymgynghori ag atwrnai annibynnol cyn gweithredu'r cytundeb. Hefyd, yn y mwyafrif o daleithiau, mae'n rhaid bod y cytundeb wedi bod yn deg ar yr adeg y cafodd ei drafod. Yn amlwg, mae hwn yn fater y mae'n rhaid i farnwr benderfynu arno yn gyffredinol yn ystod ysgariad.

Os ydych eisoes yn briod, efallai y bydd cyfle gennych o hyd i osgoi alimoni yn gyfan gwbl. Roedd llawer o daleithiau hefyd yn cydnabod cytundebau ôl-ddethol, sy'n tueddu i fod yn debyg iawn i gytundebau premarital. Y prif wahaniaeth yw eu bod yn cael eu dienyddio ar ôl i'r briodas ddigwydd eisoes.



Ac yn olaf, os yw ysgariad ar fin digwydd, efallai y gallwch drafod peidio â thalu alimoni mewn cytundeb â'ch priod. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n penderfynu rhoi canran fwy o eiddo i'ch priod, fel tai, ceir, a balansau banc, yn gyfnewid am beidio â gorfod talu alimoni. Efallai y byddwch hefyd yn ceisio negodi taliad alimoni cyfandaliad, lle rydych chi'n talu un swm sylweddol i'ch priod ac yna ddim yn talu eto. Rhaid i gytundebau setlo gael eu cymeradwyo gan lys cyn iddynt ddod yn effeithiol.

P'un a ydych chi'n dewis cytundeb pren, cytundeb ôl-ddethol, neu gytundeb setlo, mae'n bwysig eich bod chi'n ymgynghori ag atwrnai cyfraith teulu profiadol yn eich gwladwriaeth. Mae gan yr atwrneiod hyn brofiad dwfn mewn cyfraith ysgariad ac maent yn gallu eich helpu i drafod cytundeb a fydd yn gweithio orau i gyrraedd eich nodau.

Cam 2: Rhowch ddiwedd ar alimoni rydych chi eisoes yn ei dalu

Os ydych chi eisoes yn talu alimoni, mae eich opsiynau'n fwy cyfyngedig. Yn gyffredinol mae dwy ffordd y gallwch ddod allan o dalu alimoni y gorchmynnwyd ichi ei dalu: (1) amodau cyfarfod yn nhrefn y llys neu (2) amodau cwrdd yng nghyfraith y wladwriaeth.

Dylai'r gorchymyn llys sy'n ei gwneud yn ofynnol i chi dalu alimoni nodi'r amgylchiadau pan fydd alimoni yn dod i ben. Er enghraifft, efallai y bydd gofyn i chi dalu alimoni am gyfnod penodol o amser yn unig, sef yr hyn sy'n digwydd gydag alimoni dros dro neu alimoni adsefydlu. Mae'r ddau, yn ôl eu natur, wedi'u cyfyngu i gyfnod penodol o amser. Am y rheswm hwnnw, mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod beth mae'r gorchymyn llys yn dweud amdano pan ddaw alimoni i ben. Yn achos alimoni parhaol, er enghraifft, dim ond pan fydd y priod sy'n derbyn alimoni yn marw neu'n ailbriodi y gall ddod i ben neu pan fydd y priod sy'n talu alimoni yn marw.

Os na allwch fodloni'r amodau a nodir yn nhrefn y llys, dylech ymgynghori ag atwrnai ynghylch a allech o bosibl gyrraedd y safon gyfreithiol ar gyfer terfynu alimoni yn eich gwladwriaeth. Yn y mwyafrif o daleithiau, rhaid i chi ddangos newid sylweddol neu newid sylweddol mewn amgylchiadau. Mae enghreifftiau o bethau a allai gyrraedd y safon honno yn cynnwys cael eich diswyddo neu fynd yn sâl iawn neu'n anabl. Un peth pwysig i'w wybod yw na allwch leihau'ch incwm yn fwriadol i geisio dod allan o dalu alimoni. Os gwnewch hynny, mae gan y llys y pŵer i “gyfrifo” incwm i chi. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i chi dalu alimoni yn seiliedig ar y swm y dylai'r barnwr allu ei ennill hyd yn oed os na fyddwch chi'n gwneud cymaint o arian. Yn amlwg, gall hyn arwain at ddiffyg sylweddol yn eich cyllideb a dylid ei osgoi ar bob cyfrif. Efallai y cewch eich dal hefyd mewn dirmyg llys, a all arwain at amser carchar, ac efallai y bydd yn rhaid i chi dalu dirwy.


cymorth priodas gatholig

Cam 3: Lleihau faint o alimoni rydych chi'n ei dalu

Os na allwch ddod allan o dalu alimoni yn gyfan gwbl, efallai y gallwch leihau faint o arian rydych chi'n ei dalu i'ch cyn-briod. Y safon gyfreithiol ar gyfer hyn fel arfer yw bod amgylchiadau wedi newid yn sylweddol neu'n sylweddol. Er enghraifft, efallai na allwch weithio cymaint o oriau oherwydd mae'n rhaid i chi gymryd triniaethau meddygol parhaus. Neu efallai bod eich cyn-briod wedi derbyn dyrchafiad sylweddol, tra cawsoch eich israddio oherwydd nad oedd bai arnoch chi'ch hun. Mewn amgylchiadau fel y rhain, efallai y bydd barnwr yn canfod bod yr amgylchiadau wedi newid digon fel na ddylech orfod talu cymaint o alimoni.

Os ydych chi am ddod allan o dalu alimoni, eich bet orau yw llogi cyfreithiwr teulu profiadol yn eich gwladwriaeth. Mae'r atwrneiod hyn yn gwybod sut i lunio'r materion orau i'r llys gael yr ergyd orau ichi wrth fynd allan o dalu alimoni neu gael y swm wedi'i leihau.