Helpu Plant Trwy Ysgariad yn Gorfforol ac yn Emosiynol - Adnodd Defnyddiol

Merch Fach Anhapus yn Eistedd Mewn Cadair Freichiau Tra bod Rhieni I lawer o rieni sy'n briod, mae meddwl am ysgariad yn un sy'n eu llenwi â phryder a phryder.

Yn yr Erthygl hon

  Sut bydd plant yn ymdopi â chwalfa eu rhieni? Sut bydd plant yn rhannu eu hamser rhwng rhieni sydd wedi ysgaru? A fydd ysgariad yn arwain at frwydrau ariannol i riant sengl sy'n effeithio ar iechyd a lles plant?

Dyma rai o'r cwestiynau y gall rhieni eu hwynebu wrth ystyried a ddylid bwrw ymlaen ag ysgariad a helpu plant trwy ysgariad mor llyfn â phosibl.

Oherwydd y pryderon ynghylch sut y bydd ysgariad yn effeithio ar blant , mae llawer o rieni yn dewis aros yn briod oherwydd eu bod yn credu mai dyna fydd orau i'w plant. Fodd bynnag, gall hyn fod yn fwy niweidiol i blant yn y pen draw.

Bod yn agored i barhaus gwrthdaro rhwng rhieni gall fod yn straen mawr i blant, a gall osod esiampl negyddol o'r hyn y dylent ei ddisgwyl yn eu perthnasoedd eu hunain.

Tra y penderfyniad i ddod â'ch priodas i ben Nid yw'n un hawdd, unwaith y byddwch yn barod i symud ymlaen gyda'ch ysgariad, byddwch am wneud popeth o fewn eich gallu i sicrhau helpu plant trwy ysgariad tra'n lleihau'r effeithiau negyddol y gallent eu profi.

Felly, mae'r sefyllfa hon yn codi'r cwestiynau ynghylch dweud wrth blant am ysgariad, sut i helpu plentyn i ddelio ag ysgariad a sut i osgoi effeithiau andwyol ysgariad ar blant.

Efallai y bydd angen i chi hefyd gymryd camau i amddiffyn eu diogelwch corfforol a sicrhau y bydd eu hanghenion yn cael eu diwallu wrth symud ymlaen, a dylech fod yn siŵr eich bod yn gwneud y penderfyniadau cywir a fydd yn amddiffyn eich hawliau rhiant.

Trwy weithio gyda phrofiadol Cyfreithiwr ysgariad Sir DuPage , gallwch chi fod yn barod am lwyddiant fel rhiant, gan helpu plant i ymdopi ag ysgariad, yn ystod eich ysgariad a thu hwnt.

Sut i baratoi eich plant ar gyfer ysgariad

Wrth i chi ddechrau cynllunio ar gyfer eich ysgariad a helpu plant trwy ysgariad, byddwch chi eisiau gwneud hynny penderfynu ar yr amser iawn i hysbysu'ch plant o ddiwedd eich priodas a thrafod sut bydd eu bywydau yn newid.

Mewn llawer o achosion, mae'n well i chi a'ch priod siarad â'ch holl blant gyda'ch gilydd. Yn ystod y sgwrs hon, cadwch yr awgrymiadau canlynol mewn cof ar sut i helpu plant i ymdopi ag ysgariad.

 • Atebwch gwestiynau yn onest – Mae’n debygol y bydd gan eich plant ddigon o gwestiynau ynglŷn â pham rydych chi’n cael ysgariad. Dylech fod yn agored gyda nhw am y ffaith bod eich priodas wedi chwalu, ond dylech chi sicrhewch eich bod yn trafod y materion hyn mewn modd sy'n briodol i'w hoedran .

Dylech chi a'ch priod osgoi beio eich gilydd am yr ysgariad neu rannu manylion am wrthdaro neu broblemau penodol a arweiniodd at ddiwedd y briodas. Yn lle hynny, canolbwyntio ar y ffaith bod y briodas yn dod i ben a siarad â nhw am yr hyn fydd yn newid yn ystod ac ar ôl y broses ysgaru.

 • Cynnig sicrwydd – Mae plant sy’n delio ag ysgariad yn aml yn teimlo mai nhw sydd ar fai am ysgariad eu rhieni. Helpu eich plentyn drwy ysgariad, dylech gwnewch yn siŵr eu bod yn deall nad eu bai nhw yw eich ysgariad , ond yn fater rhyngoch chi a'ch priod yn unig.

Gan helpu plant trwy ysgariad, gallwch chi hefyd wneud yn siŵr eich bod chi'n rhoi gwybod i'ch plant y bydd eu dau riant bob amser yno iddyn nhw ac na fyddant byth yn rhoi'r gorau i'w caru.

 • Gosod disgwyliadau – Ansicrwydd am y dyfodol yw un o’r pryderon mwyaf sydd gan blant yn ystod ysgariad eu rhieni, felly dylech leddfu’r pryderon hyn drwy roi gwybod iddynt beth i’w ddisgwyl.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn trafod newidiadau mawr o flaen llaw, fel un rhiant yn symud allan o gartref y teulu, a'i baratoi ar gyfer newidiadau eraill i'w trefn arferol.

Sut i helpu'ch plant i ddod drwy'r broses ysgaru

Cynhyrfu Emosiynol Merch yn ei Arddegau Yn Eistedd Ar Gadair Ac Yn Crio Gyda Unwaith y bydd y broses ysgaru yn cychwyn yn swyddogol, efallai y bydd rhieni a phlant yn ei chael hi'n anodd addasu i'w hamgylchiadau cyfnewidiol, a gall anghydfodau cyfreithiol parhaus rhwng rhieni fygwth troi drosodd i ddadleuon emosiynol.

Gall y straen cynyddol hwn effeithio ar gartref cyfan, felly byddwch am gymryd y camau canlynol i amddiffyn eich plant wrth i chi weithio i gwblhau eich ysgariad a pharhau i helpu plant trwy ysgariad.

 • Peidiwch â chynnwys plant mewn gwrthdaro - Dylech wneud popeth o fewn eich gallu sicrhau nad yw eich plant yn agored i anghydfod neu ymladd rhyngoch chi a'ch priod.

Wrth helpu plant trwy ysgariad, mae'n well osgoi dadlau o flaen plant neu lle gallant eich clywed, dylech hefyd sicrhau nad ydych yn eu rhoi yng nghanol unrhyw wrthdaro.

Mae hyn yn cynnwys ymatal rhag gwneud sylwadau negyddol am eich priod neu eu beio am yr ysgariad , gofyn i'ch plant ddewis ochrau neu wneud penderfyniadau ynghylch pa riant y maent am dreulio amser gyda nhw, neu ddefnyddio'ch plant i anfon negeseuon rhwng rhieni.

Yn ystod eich diddymiad priodas a helpu plant trwy ysgariad, gallwch weithio i sefydlu perthynas cyd-rianta lle rydych yn cydweithio i wneud penderfyniadau am eich plant a darparu’r gofal sydd ei angen arnynt.

Trwy roi lles eich plant yn gyntaf, gallwch chi creu a cytundeb rhianta a fydd yn diffinio eich perthynas barhaus ac yn caniatáu ichi gydweithredu'n effeithiol.

 • Byddwch yn ymwybodol o ddieithrio rhieni - Hyd yn oed os ydych chi'n gweithio i helpu'ch plant i aros yn niwtral yn eich ysgariad, nid yw hyn yn golygu bod eich priod yn gweithredu yn yr un ffordd. Efallai nad helpu plant trwy ysgariad yw eu prif flaenoriaeth, yn enwedig os ydyn nhw'n chwerw.

Os yw eich cyn wedi ceisio dylanwadu ar farn eich plant yn eich erbyn neu wedi gofyn iddynt gymryd ochr mewn unrhyw wrthdaro sy’n ymwneud ag ysgariad, dylech siarad â’ch atwrnai ysgaru. sut y dylech ymateb a’r camau y gallwch eu cymryd i ddiogelu buddiannau gorau eich plant.

 • Diogelu diogelwch plant – Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen i chi gymryd camau cyfreithiol ychwanegol i amddiffyn eich plant rhag niwed.

Os yw'ch priod wedi ymddwyn yn sarhaus tuag atoch chi, eich plant, neu aelodau eraill o'r teulu, gall eich cyfreithiwr eich helpu penderfynu ar eich opsiynau ar gyfer derbyn gorchymyn amddiffyn neu orchymyn atal a fydd yn sicrhau bod eich teulu yn ddiogel rhag niwed.

Sut i drin trefniadau byw gyda phlant yn ystod ac ar ôl ysgariad

Yn dilyn eich ysgariad, bydd eich plant yn rhannu eu hamser rhwng cartrefi’r ddau riant. Wrth i chi drosglwyddo i'r trefniadau byw newydd hyn, cadwch yr awgrymiadau canlynol mewn cof ynghylch helpu plant trwy ysgariad.

 • Ceisiwch osgoi dadwreiddio plant - Os yn bosibl, byddwch chi am leihau'r newidiadau mawr y bydd eich plant yn eu profi. Mae plentyn sy'n delio ag ysgariad yn dyheu am ryw ymdeimlad o berthyn a chynefindra.

Mewn llawer o achosion, mae hyn yn golygu sicrhau y gallant barhau i fyw yng nghartref y teulu, mynychu’r un ysgolion, cymryd rhan yn y gweithgareddau y maent yn eu mwynhau, a/neu aros mewn cysylltiad â ffrindiau ac aelodau o’r teulu estynedig.

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu diwallu anghenion eich plant - Os byddwch chi symud allan o'ch cartref priodasol , byddwch am fod yn siŵr y bydd gan eich preswylfa newydd le i'ch plant.

Yn eich bwriad i helpu plant trwy ysgariad, gwnewch yn siŵr bod ganddyn nhw le i gysgu a storio dillad, teganau ac eitemau personol, a chadwch eich cartref yn llawn bwyd a chyflenwadau eraill i ddarparu ar eu cyfer.

 • Cynnal cysondeb – Dylech geisio dilyn trefn ac amserlenni rheolaidd gyda’ch plant a gwneud yn siŵr eu bod yn gwybod pryd y byddant yn aros gyda phob rhiant a phwy fydd yn eu codi a’u gollwng yn yr ysgol neu mewn gweithgareddau eraill.

Cadw calendr teulu yn ffordd wych o sicrhau bod plant yn deall ble y byddant a beth fyddant yn ei wneud ar ddiwrnodau gwahanol.

Beth os yw fy nghyn eisiau symud i ffwrdd gyda fy mhlant?

Tad anhapus Affricanaidd Americanaidd yn Ffarwelio â Merch Cyn-ysgol Drist Nid yw'n anghyffredin i berson adleoli yn ystod neu ar ôl ysgariad.

Mae’n bosibl y bydd cyn-briod yn penderfynu symud i fod yn agosach at aelodau’r teulu, i fynd ar drywydd cyfleoedd gwaith, neu i ddod o hyd i drefniadau byw mwy fforddiadwy.

Fodd bynnag, pan fydd un rhiant cynlluniau i symud gyda phlant , gall hyn effeithio ar faint o amser y bydd y rhiant arall yn gallu ei dreulio gyda'u plant.

Os yw eich cyn-briod yn bwriadu symud, bydd angen iddo fodloni gofynion penodol, gan gynnwys rhoi gwybod i chi ymlaen llaw, ac yn y rhan fwyaf o achosion, bydd angen iddynt geisio cymeradwyaeth gan y llys.

Os bydd y symud yn effeithio'n negyddol ar eich perthynas â'ch plant, efallai y byddwch yn gallu herio'r symudiad hwn a gofynnwch i'r llys fynnu bod eich cyn-aelod yn parhau i fyw mewn lleoliad a fydd yn caniatáu ichi gael mynediad parhaus i'ch plant.

Yn yr achosion hyn, byddwch chi eisiau gweithio gydag atwrnai cyfraith teulu i ddangos i’r llys pam nad yw adleoli arfaethedig eich cyn-aelod er budd eich plant, ac yn bendant nid yw’n helpu plant drwy ysgariad.

Sut mae ysgariad yn effeithio ar blant yn y tymor byr a'r tymor hir

Oherwydd y newidiadau mawr y mae plant yn eu profi yn ystod ysgariad eu rhieni, maent yn debygol o brofi trallod emosiynol.

Gall hyn amlygu ei hun fel gorbryder neu ddicter, a gallant ei chael hi'n anodd delio â'r pryderon hyn, yn enwedig yn ystod yr ychydig flynyddoedd cyntaf yn dilyn yr ysgariad.

Gall newidiadau sy’n effeithio ar blant yn dilyn ysgariad, megis symud i gartref newydd, newid ysgol, ailbriodi un neu’r ddau riant, neu frwydrau ariannol teulu, hefyd wneud y trawsnewid yn anodd.

Mewn llawer o achosion, plant addasu i'r newidiadau a ddaw yn sgil ysgariad o fewn yr ychydig flynyddoedd cyntaf.

Fodd bynnag, mae rhai plant yn profi effeithiau hirdymor, gan gynnwys iselder neu bryder, ac efallai y bydd ganddynt problemau ymddygiad , materion datblygiadol , neu gall eu perfformiad academaidd ddioddef.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Plant y glasoed rhieni sydd wedi ysgaru gwyddys eu bod yn ymddwyn yn beryglus, gan gynnwys defnyddio cyffuriau ac alcohol neu gymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol anniogel.

Trwy gydnabod y pryderon posibl a allai effeithio ar eich plant, gallwch amddiffyn eich plant a'u helpu i drosglwyddo'n llwyddiannus i fywyd ar ôl ysgariad.

Mae rhai ffyrdd defnyddiol eraill o helpu plant trwy ysgariad yn cynnwys sicrhau bod plant yn derbyn triniaeth gan a therapydd teulu , gweithio ar ddysgu rhianta cadarnhaol trwy ysgariad, cynnal perthynas agos gyda'r ddau riant ar ôl ysgariad , a thrafod pryderon emosiynol yn rheolaidd a darparu cefnogaeth emosiynol.

Wrth i chi fynd ymlaen â'r broses ysgaru a jyglo helpu plant trwy ysgariad, byddwch am weithio gyda chyfreithiwr ysgariad gwybodus a phrofiadol a all eich helpu i gymryd y camau i amddiffyn eich hawliau rhiant a lles gorau eich plant.

Ranna ’: