3 Rheswm Pam fod Rhyw gyda Dynion Hŷn yn Wahanol

3 Rheswm Pam fod Rhyw gyda Dynion Hŷn yn Wahanol

Nid yw'r mwynhad o ryngweithio rhywiol rhwng cwpl byth yn newid. Fodd bynnag, mae'r math o ryngweithio rhywiol yn ei wneud.Yn aml mae'n ffenomen sy'n cael ei hanwybyddu a all achosi llawer o bryder mewn perthynas yn enwedig oherwydd gall ymddangos fel petai'r diddordeb mewn rhyw wedi gwanhau i ddyn a dynes hŷn, ond nid yw hynny'n wir o gwbl.Mae rhyw gyda dynion hŷn yn newid - mae'n wahanol ond yn aml yn cael ei gamddeall.


sut i adennill oddi gariad unrequited

Os ydych chi'n cael rhyw gyda dynion hŷn , rydym wedi rhestru rhai o'r ffactorau hanfodol y dylai pawb eu gwybod. Bydd deall y ffactorau hyn yn sicrhau eich bod chi'n mwynhau bywyd rhywiol iach a hapus am nifer o flynyddoedd i ddod.1. Mae codiadau yn cael eu taro a'u methu

Yn eich blynyddoedd iau, pan oeddech chi'n dyddio dynion iau, efallai na fu'n rhaid i chi erioed ddelio â phroblemau codi, ac felly, pan fyddwch chi'n eu profi gyntaf yn eich blynyddoedd diweddarach neu os ydych chi'n dyddio dyn hŷn, fe allai fod yn syndod bod rydych chi'n ei gymryd yn bersonol.

Mae'n bwysig sylweddoli nad chi ydyw.

Dim ond bywyd a natur ydyw, ni fydd beio'ch hun ond yn creu problem nad oedd angen iddi fod yno yn y lle cyntaf.Os gallwch chi dderbyn y mater hwn fel rhan arferol o fywyd, efallai y byddwch chi'n helpu i gynorthwyo gyda datrys y broblem hefyd, gan y bydd yn lleihau pryder eich dyn.

Beio'ch hun a rhoi gwybod i'ch dyn hŷn eich bod chi'n beio'ch hun y bydd yn gwaethygu'r broblem yn unig, gan sicrhau o bosibl na fyddwch chi byth yn cael profiad o ryw gyda dynion hŷn!

Y gwir yw wrth i ddyn fynd yn hŷn mae ei allu i godi codiad yn mynd yn anghyson am resymau naturiol ac arferol. Os ydych chi ar fin cymryd rhan mewn rhyw gyda dynion hŷn, heblaw am beidio â beio'ch hun dyma rai awgrymiadau y gallwch eu defnyddio i helpu'ch dyn i aros yn y gêm.  • Cynyddu faint o strocio egnïol.
  • Ceisiwch osgoi defnyddio ffantasïau rhywiol fel math o ysgogiad - nid ydyn nhw'n gweithio cystal mewn dynion hŷn.
  • Ceisiwch osgoi tynnu sylw hanner ffordd trwy eich rhyngweithio rhywiol.
  • Dewis ei dylino'n synhwyrol i'w helpu i ymlacio - mae'n gyffredin bod problem codi a cholli codiadau yn achosi pryder sy'n ychwanegu at y broblem.
  • Ymarfer amynedd; ni all eich dyn hŷn helpu'r sefyllfa ac nid yw eu gwthio yn gwneud gwahaniaeth.

Awgrym: Sut i nodi camweithrediad erectile

Os ydych chi'n cael rhyw gyda dyn hŷn a'ch bod chi'n gweld bod ei godiadau yn cael eu taro a'u colli, cyn belled â'i fod yn llwyddo i gael codiad gallwch fod yn ddiogel gan wybod nad oes ganddo gamweithrediad codi.Fodd bynnag, os nad oes codiad o gwbl, dyna pryd efallai yr hoffech ddechrau ymchwilio i sut i reoli camweithrediad codi.

2. Mae alldafliad cynamserol yn gwneud ymddangosiad

2. Mae alldafliad cynamserol yn gwneud ymddangosiad

Os ydych chi'n cael rhyw gyda dynion hŷn, mae'n debyg y byddech chi'n tybio bod alldafliad cynamserol yn rhywbeth o'i orffennol - efallai'n digwydd pan oedd yn ei oedolaeth gynnar, ond byddech chi'n anghywir.

Gall ddigwydd hefyd pan rydych chi'n cael rhyw gyda dyn hŷn hefyd.

Mae alldaflu cynamserol yn effeithio ar lawer o ddynion trwy gydol eu hoes. Mae'n broblem gyffredin ac yn un nad ydych chi wedi'i hosgoi os ydych chi'n cael rhyw gyda dynion hŷn.


sut i ddelio â gwahanu priodas

Cyfeirir at bryder fel prif achos alldafliad cynamserol, ymhlith dynion ifanc a hŷn. Mewn dynion ifanc mae pryder yn cael ei sbarduno gan eu perfformiad, ymysg dynion hŷn, a fydd eu codi yn camu i fyny i wneud y gwaith dan sylw.

Yn ddiddorol, mae hyn yn golygu, os ydych chi'n cael rhyw gyda dynion hŷn, efallai y cewch chi fwy o gyfle i ragweld a gweithgaredd synhwyraidd nag y byddech chi wedi arfer ag ef.

Yn bennaf oherwydd os gallwch chi gael gwared ar y ffocws oddi wrth ryw pidyn-ganolog a mwy ymlaen rhywioldeb byddwch yn ymlacio'ch dyn a thrwy'r ymlacio hwn ac yn ymddiried y bydd yn fwy abl i fwynhau codiad heb bryder.

Mae'n sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill pan feddyliwch am y peth. Sy'n ein harwain yn braf at y ffactor pwysig nesaf i ystyried a ydych chi'n cael rhyw gyda dynion hŷn.

3. Nid yw cyfathrach rywiol mor bwysig ag y tybiwch

Mae gan ddynion a menywod hŷn eu problemau gyda chyfathrach rywiol, rydym wedi trafod y problemau gyda chodiad, ond mae hyd yn oed menywod yn cael trafferth gyda sychder y fagina na all hyd yn oed yr iraid gorau eu datrys bob amser.

Felly yn lle, mae rhyw gyda dynion hŷn yn troi’n bleser synhwyraidd, sy’n cynnwys rhyw geneuol, teganau rhyw, ac ati ac adroddir ei fod yn ddisodli perffaith.

Newid eich disgwyliadau ychydig i gynnwys arddull rywiol newydd

Mae cyflymder rhywiol dyn hyd yn oed yn dechrau cyd-fynd â menyw wrth iddynt heneiddio - mae'n arafu.

Mewn rhai achosion, gallwch weld sut y gallai rhyw gyda dynion hŷn ddod yn fwy erotig, cnawdol a boddhaus oherwydd nid yn unig mae'n canolbwyntio ar ryw dreiddiol ar sail pidyn.

Rheol gyffredinol yma yw bod rhyw gyda dynion hŷn yn wahanol iawn i ryw gyda dynion iau ond gall y ddau fod mor hwyl ac yn ymrwymedig â'i gilydd ac ym mhob sefyllfa, rheoli pryder eich dyn yn arwain at berfformiad rhywiol gwell a mwy o hwyl i chi.