Y 9 Sgil Cyfathrebu Uchaf ar gyfer Priodas Lwyddiannus

Sgiliau Cyfathrebu ar gyfer Pâr


faint mae'n ei gostio i newid eich enw diwethaf ar ôl ysgariad

Yn yr Erthygl honMae'r gwahaniaeth rhwng priodas hapus a phriod anhapus yn gorwedd yn y cymhwysedd i gyfathrebu.Mae sgiliau cyfathrebu iach i gyplau yn un o elfennau hanfodol priodas lwyddiannus.

Ar y llaw arall, diffyg cyfathrebu rhwng cyplau gall arwain at driniaeth dawel, chwerwder, dicter a drwgdeimlad.Unwaith y bydd y rhain yn llethu partner, mae'n rhagamcanu'n negyddol i ymddygiadau herfeiddiol ac anallu i gynnal y elfennau sylfaenol cyfathrebu ar gyfer datrys gwrthdaro.

Mae cwnselwyr priodas yn cynghori partneriaid i rannu eu teimladau negyddol a chadarnhaol yn agored i gynnal heddwch yn y briodas.

Mae sgiliau cyfathrebu da ac effeithiol i gyplau yn cynnwys gwrando, ymateb, egluro, deall mewn cywair tawel mewn lle a dull priodol.Peidiwch byth â chyrchu i ddatrys problem gydag emosiynau, oherwydd gall eich meddwl ansefydlog eich annog i weiddi a gweiddi. Ond gwella eich sgiliau cyfathrebu priodas neu sgiliau cyfathrebu cyplau ’mae’n haws dweud na gwneud.

Gwyliwch hefyd:

O gystadlu â’i gilydd, bod yn feirniadol, yn gerrig caled, ac yn anfaddeugar, i gyrraedd cyfathrebu effeithiol i gyplau, mae'n rhaid i chi osgoi llawer o beryglon.

Felly i'ch helpu chi i gaffael y sgiliau cyfathrebu sylfaenol i gyplau neu ddysgu technegau cyfathrebu newydd ar gyfer cyplau, h dyma ychydig o awgrymiadau i gyplau ddatblygu sgiliau cyfathrebu cywir mewn priodas:

1. Gwrando'n ofalus ac ymateb yn briodol

Mae cyfathrebu priodol yn gofyn am gyfranogiad llwyr y ddau barti.

Un o'r awgrymiadau cyfathrebu hanfodol i gyplau fyddai caniatáu i'ch partner siarad wrth i chi fynd ati i wrando ar yr holl gwynion, gwerthfawrogiadau a phryderon.

Efallai nad ydych yn cytuno â'r holl faterion, ond yn cydymdeimlo â sain wylofus neu ddatganiad fel “Rwy'n teimlo'ch siom yn fy ngweithred, ond a ydych chi'n sylweddoli hynny & hellip; & hellip ;.'

Nid yw'n fecanwaith amddiffyn; mae'n rhoi sicrwydd i'ch partner eich bod yn ystyried eu pryder, ond mae gennych eich barn neu'ch safbwynt hefyd.

Rydych chi'n denu eu sylw am drafodaeth agored i ddod o hyd i ateb pendant.

2. Osgoi gwaradwydd personol

Osgoi unrhyw fath o feirniadaeth bersonol trwy sarhad, iaith y corff amhriodol, gweiddi a gweiddi.

Efallai bod gennych bwynt, ond mae'r ffordd rydych chi'n cyfathrebu yn cael effaith ar y ffordd y mae'ch partner yn beichiogi'r wybodaeth.

P. mae gwaradwydd ersonal yn annog eich partner i gymryd strategaeth amddiffyn bersonol sy'n atal eich proses gyfathrebu.

Yn aml, mae gwaradwydd personol yn gweithio fel catalydd sy'n arwain at ddadleuon gwresog rhwng partneriaid.

Mae angen i chi arwain iaith eich corff, mynegiant eich wyneb, a naws eich llais yn iawn er mwyn osgoi rhoi awgrymiadau anghywir i'ch partner.

Dyma un o'r sgiliau cyfathrebu allweddol i gyplau ei ddatblygu os ydyn nhw eisiau trafodaethau heddychlon bob tro.

3. Deall eich gilydd

Gofynnwch i'ch partner wrando arnoch chi heb eich barnu. Mae seicolegwyr yn argymell gwerthfawrogiad yn gyntaf mewn ymgais i yrru pwynt adref.

Bydd partner yn teimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi er gwaethaf rhai o'i wendidau. Yn naturiol, mae'r ddeinameg perthynas yn tueddu i weithio'n well pan fyddwch chi'n rhoi eich hun yn esgidiau eich partner wrth i chi geisio eu sylw ar gyfer proses gyfathrebu ffrwythlon.

4. Defnyddiwch y tôn iawn

A yw pob un ohonoch yn sefydlog yn emosiynol wrth ddechrau trafodaeth? Gall ffrae ynglŷn â mater sensitif droi’n drychineb dim ond oherwydd ichi fethu â defnyddio’r naws gywir.

Mae cyplau sy'n cyfathrebu ag aeddfedrwydd yn defnyddio'r tôn briodol a amlygir gyda meddwl sefydlog i wynebu'r sefyllfa.

Peidiwch byth â chael sylw eich priod mewn dicter; rydych yn sicr o godi'ch llais gan arwain at gau'r sianel gyfathrebu yn llwyr.

Mae naws effeithiol yn rhoi gostyngeiddrwydd a chwrteisi i chi, gan arwain eich dewis o eiriau a thawelu eich partner ymhellach i ymuno yn y drafodaeth yn ostyngedig.

5. Ceisio esboniadau

Un arall sgiliau cyfathrebu i gyplau eu hymarfer yw gofyn cwestiynau canfod ffeithiau neu ofyn am esboniadau gan eu partner. Mae'r sgil hon yn galluogi cyplau i ddeall ei gilydd yn well yn hytrach na gwneud rhagdybiaethau.

Rydych chi'ch dau yn gyfrifol am reoli'r drafodaeth. Mae defnyddio cwestiynau penagored yn hytrach na chwestiynau caeedig yn rhoi lle i'ch partner rannu mewnwelediadau a meddyliau am y sefyllfa.

Defnyddir cwestiynau caeedig yn amlach yn ystod holi'r heddlu ac nid ar gyfer cyfathrebu ffrwythlon agored.

6. Defnyddiwch y cyfeirnod person cyntaf

Wrth i chi geisio atebion, byddwch yn rhan o'r cwestiwn, Er enghraifft, pan fyddwch chi am gael sgwrs agored am eich partner yn osgoi ei gyfeiliornadau:

“Rwy'n teimlo eich bod chi'n camu i'r ochr eich cyfrifoldebau oherwydd dydw i ddim yn rhoi digon o sylw i chi.”

Nawr, efallai nad dyna'r sefyllfa, ond mae'r ffaith eich bod chi'n cydnabod eich bod chi'n rhan o'r broblem hyd yn oed os nad ydych chi, yn rhoi her i'ch priod fod yn berchen ar y sefyllfa a'i derbyn fel cyfrifoldeb ar y cyd.

7. Cynnal pwyll a chydbwyso'ch emosiynau

Strategaeth gyfathrebu gywir ar gyfer cyplau yw aros yn ddigynnwrf yr holl amser rydych chi'n siarad â'ch partner hyd yn oed os sylweddolwch fod y ddadl yn dod yn fwy niweidiol yn ystod y drafodaeth.

Mae'r pwyll yn rhoi hunanreolaeth i chi gael dealltwriaeth ddyfnach o'r sefyllfa ac, ar yr un pryd, mae'n helpu'ch partner i fentro'r teimladau brifo a symud ymlaen i ddatrysiad.

Yr amser gorau i gyfathrebu yw pan fyddwch wedi oeri, a chi sy'n rheoli eich emosiynau.

8. Gwerthfawrogi eich partner

Ni all cyfathrebu, sy'n llawn beiau a meddyliau negyddol, fod yn ffrwythlon byth. Rhaid bod gan eich partner briodoleddau cadarnhaol. Fel arall, fe allech chi ddewis ysgariad yn hytrach na chyfathrebu, gwerthfawrogi'r priodoleddau hynny.

Mae pawb angen gwerthfawrogiad a chanmoliaeth gadarnhaol i feddalu'r galon i ddiffuantrwydd a didwylledd - paramedr ar gyfer cyfathrebu llwyddiannus.

9. Cyfaddef dylanwad eich priod

Arfer cyfathrebu perthynas wael yw pan fydd un partner yn dominyddu neu â rheolaeth dros y llall.

Cydweithio i leddfu'ch perthynas rhag traddodiadau o'r fath a pheidiwch â gadael i hyn amharu ar eich proses gyfathrebu heddychlon.

Wrth i chi geisio cael sgiliau cyfathrebu da gyda'ch priod, ystyriwch yr amgylchedd, sefydlogrwydd emosiynol, a'r parodrwydd i agor am sgwrs.

Yn ogystal, rhaid bod gan eich partner wybodaeth flaenorol am y rheswm dros y cyfarfod. Osgoi sôn am unrhyw brofiadau yn y gorffennol.

Mae sgiliau cyfathrebu ar gyfer cyplau yn bendant yn un o benodau pwysig bywyd y mae angen i bob partner eu cofio unwaith y byddant yn llofnodi'r papurau ac yn dweud ‘Rwy'n ei wneud 'wrth ei gilydd.