Beth mae'n ei olygu i gael teimladau i rywun

Beth mae

Yn yr Erthygl honRydyn ni'n dechrau cael gwasgfeydd mor gynnar â'r ysgol gynradd, rydyn ni i gyd yn gwybod y teimlad. Mae eu presenoldeb yn bywiogi ein diwrnod, rydyn ni am eu gweld trwy'r amser, ac rydyn ni'n teimlo'n genfigennus os ydyn nhw'n talu sylw i rywun arall.Rydyn ni'n mynd trwy ein dyddiau yn eu harddegau ddim bellach yn ddryslyd ynglŷn â'r teimlad hwn. Rydyn ni'n dod yn hunanol ac eisiau ffurfio perthynas agos â'r unigolyn penodol hwnnw. Rydyn ni hefyd yn mynd trwy'r glasoed ar yr un pryd ac yn chwilfrydig am ryw. Mae llawer o bobl yn drysu'r teimladau hynny â chwant.

Gallwch chi ddychmygu beth sy'n digwydd, rydyn ni i gyd wedi bod trwy'r ysgol uwchradd.Wrth inni heneiddio, mae rhai ohonom yn dal i deimlo bod “gloÿnnod byw yn ein stumog” am rywun penodol, ond beth mae hyn yn ei olygu mewn gwirionedd?

Cariad y ci bach

Rydyn ni i gyd yn teimlo ymdeimlad o atyniad i rywun. Y boi ciwt hwnnw ar y teledu, y ferch bert yn y siop goffi, y bos poeth a chyfrifol hwnnw, a’r cymydog drwg hwnnw. Mae'n digwydd hyd yn oed pan mae'n ddieithryn llwyr a welsom ar y bws.

Pam ydyn ni'n teimlo rhywbeth rhyfedd pan rydyn ni'n dod ar draws y bobl hynny?Yn gyntaf, mae'n naturiol.

Mae infatuation yn digwydd i bawb. Dim ond mater o sut rydyn ni'n ymateb iddo, ac wrth inni heneiddio, rydyn ni'n dysgu mwy am normau cymdeithas.

Mae'r normau hynny'n ein tywys ar sut yr ydym i fod i ymateb. Ond ein dewis ni yw hi os ydym am ei ddilyn. Mae'r rhan fwyaf ohonom yn adeiladu ein set ein hunain o egwyddorion arweiniol yr ydym yn eu dilyn yn seiliedig ar yr hyn a ddysgwyd ac a brofwyd gennym.Felly yn seiliedig ar ein hegwyddorion, beth yw'r atyniad hwnnw? Ai cariad neu chwant ydyw?

Nid yw'n chwaith.Dim ond dweud y person hwn yw eich ymennydd os yw eich math chi. Dim byd mwy, dim llai. Gwnaethom gyffwrdd â phwnc egwyddorion arweiniol oherwydd dyna fydd yn dweud wrthych beth ddylech chi ei wneud nesaf. Mae rhai pobl yn gwneud dim, mae eraill yn mynd amdani, tra bod yna bobl sy'n gwneud rhywbeth amhriodol.

Felly mae mathru ar ddieithryn ar hap yn werth y nesaf peth i ddim. Oni bai eich bod yn ei gael ynoch chi'ch hun i dod i adnabod y person .

Rydych chi'n cael teimlad doniol am rywun rydych chi'n ei adnabod

Mae hyn yn dibynnu ar gant o wahanol ffactorau. Yn ôl Freud , mae ein psyche wedi'i rannu'n id, ego, a superego.

Id - Yr id yw cydran fyrbwyll a greddfol ein psyche. Dyma'r gyriannau sylfaenol pwerus sydd gennym fel bod biolegol. Dyma'r peth yn ein meddwl sy'n gwneud i ni fod eisiau bwyta, procio, dominyddu, a phethau eraill sydd eu hangen ar fodau byw i oroesi.

Ego - Y gyfadran gwneud penderfyniadau.

Super ego - Rhan o'n psyche sy'n dweud wrthym am ddilyn normau a moesau cymdeithas.

Beth sydd a wnelo model strwythurol Freudian â'r person rydych chi'n ei hoffi?

Yn syml, gallai’r unigolyn hwnnw fod yn tabŵ (Eich Teulu, chwaer Eich Cariad, Menyw briod hapus, Yr un rhyw, ac ati) neu rydych wedi ymrwymo i rywun arall, ac mae’r mwyafrif o normau moesol cymdeithasol yn dweud na allwch gael mwy nag un partner agos.

Y teimlad doniol yn unig yw eich Id yn dweud wrthych chi, rydych chi eisiau'r person, bydd eich superego yn dweud wrthych pa bynnag foesau rydych chi'n eu dilyn, a'ch ego fydd y penderfyniad a wnewch yn y pen draw.

Nid yw'r id yn meddwl, mae eisiau. Mae popeth arall yn stori wahanol. Waeth sut yr oedd gennych ddiddordeb, rydych yn ymwneud â'r hyn y mae eich ego yn ei wneud sy'n personoli'r hyn ydych chi mewn gwirionedd.

Felly beth mae'n ei olygu i gael teimladau i rywun?

Felly beth mae

Mae'n golygu eich bod chi eisiau cael perthynas agos â'r person, p'un a ddylech chi, yn stori wahanol.

Byddai'n golygu y gallwch chi naill ai fod yn berson anrhydeddus, dosbarth, neu'n rhywun â fetish rhyfedd. Mae'n dibynnu ar y dewisiadau a wnewch yn y pen draw.

Mae eich superego yn cytuno

Beth mae'n ei olygu i gael teimladau i rywun ac mae eich superego yn cytuno â chi?


cynllunio ysgariad yn gyfrinachol

Gadewch i ni dybio nad oes gennych chi rai ffetysau rhyfedd sy'n atal eich superego. Yna mae'n golygu ichi ddod o hyd i gymar posib. Ni fyddem yn dweud ei fod yn gariad ar y pwynt hwn, ond fe wnaethoch chi gwrdd â rhywun y gallech chi ei garu yn bendant.

Nid ydych mewn cariad ag unrhyw beth oni bai eich bod yn barod i roi bywyd ichi. Gall fod yn berson, yn blentyn neu'n syniad.

Mae datblygu a chryfhau'ch bondiau yn angenrheidiol er mwyn cwympo mewn cariad. Mae yna gannoedd o gyplau yn y byd a ddechreuodd heb ieir bach yr haf doniol, ond fe ddaethon nhw i ben gyda'i gilydd am amser hir.

Felly dyfnhewch eich bondiau gyda'r person, efallai mai nhw yw'ch math chi nawr, ond mae pethau'n newid pan ddewch chi i adnabod rhywun. Maen nhw naill ai'n gwella neu maen nhw'n cymryd eu tro er gwaeth.

Felly ar ôl y wers psyche, beth mae'n ei olygu i gael teimladau i rywun?

Mae'n golygu dim byd o gwbl. Hyd nes i chi wneud rhywbeth yn ei gylch. Defnyddiodd yr awdur gwreiddiol ieir bach yr haf yn y trosiad oherwydd fel gloÿnnod byw, mae'r teimladau hynny'n mynd a dod, maen nhw'n eiliadau fflyd.

Mae cariad yn fwy pwerus, gall amlyncu bod rhywun yn hysbys i yrru pobl i wneud pethau gwallgof.

Os byddwch chi'n parhau i gwrdd â'r person ac adeiladu'ch bondiau, yna rywbryd efallai y byddwch chi'n cwympo mewn cariad. Ni allwn ddweud y bydd y person yn eich caru yn ôl, dim ond oherwydd bod eich psyches i gyd yn gweithio gyda'i gilydd i wneud eich gorau, nid yw hynny'n golygu y bydd y parti arall yn dychwelyd eich ymdrechion.

Cyn belled nad ydyn nhw'n dirmygu ac yn eich osgoi chi, mae gennych chi gyfle.

Felly beth mae'n ei olygu i gael teimladau i rywun? A yw'n golygu nad yw'n werth dim nes i mi wneud rhywbeth yn ei gylch? Ydw.

Eich barn chi yn unig yw'r hyn rydych chi'n ei feddwl a'i deimlo.

Yr hyn rydych chi'n ei ddweud neu'n gweithredu yw i'r byd farnu. Dim ond pan fyddwch chi'n siarad neu'n gwneud pethau sy'n personoli'ch meddyliau a'ch teimladau, dim ond wedyn y bydd ganddo ystyr.

Nid oes ots a ydych chi'n teimlo'n angst, cynddaredd, digofaint, casineb, cariad, hoffter, hiraeth, hoffter, addoliad neu chwant.

Hyd nes iddo gael ei roi ar waith gan eich ego. Eich meddyliau preifat yn unig yw'r cyfan. Byddwch yn ofalus, dim ond oherwydd bod eich bwriadau'n dda (i chi). Nid yw hynny'n golygu y bydd pobl eraill yn ymateb yn ffafriol.

Ond bydd gwneud dim yn gwarantu na fydd eich teimladau yn arwain at ddim. Felly siaradwch â'ch id a'ch superego. Yna gwnewch y dewis iawn.