Y 10 Achos Gorau o Broblemau Cyfathrebu Perthynas

Y 10 Achos Gorau o Broblemau Cyfathrebu Perthynas

Yn yr Erthygl hon
gwraig nad yw'n rhywiol

Mae perthnasoedd yn rhan hardd o fywyd. Rydyn ni'n siarad am deithiau cerdded hir ar y traeth, noson ffilm, yn chwerthin nes bod eich ochrau'n awchu ar eich hoff jôc.Ond wrth gwrs, mae perthnasoedd yn cynnwys gwaith caled hefyd! Y perthnasoedd gorau yw'r rhai lle mae'r ddwy ochr yn barod i wneud y gwaith a dangos eu hymrwymiad i symud ymlaen. Ac un o'r blociau gorau i symud ymlaen- Problemau cyfathrebu perthynas.

Gall problemau cyfathrebu perthynas eich gwneud chi'n teimlo'n ddryslyd ac yn rhwystredig. Weithiau mae'n ymddangos nad ydyn nhw'n eich cael chi. Neu efallai eich bod yn pendroni pam na allwch fynd i'r afael â'r un mater dyrys hwnnw heb iddo ddisgyn i frwydr.Anaml y mae problemau cyfathrebu yn anghynaliadwy. Weithiau ychydig o newidiadau syml yw'r cyfan sydd ei angen i gael eich perthynas yn ôl ar y trywydd iawn eto. Sut i drwsio cyfathrebu mewn perthynas? Edrychwch ar ein deg prif achos problemau cyfathrebu priodas, a gwyddoch yn fanwl am ffyrdd o wella perthynas a chyfathrebu:

1. Gormod o amser sgrin

Mae ffonau'n wych. Ac rydyn ni'n caru Netflix. Ond gall gormod o amser sgrin achosi diffyg cyfathrebu mewn priodas neu broblemau cyfathrebu mewn priodas. Mae'n anodd bod yn bresennol gyda'ch partner os ydych chi'n sgrolio Facebook neu'n clicio'r botwm pori ar eich hoff wasanaeth ffrydio. Tynnwch y plwg unwaith mewn ychydig a rhowch eich sylw llawn iddyn nhw.

2. Cenfigen achlysurol

Un o'r problemau perthynas yw cenfigen. Cenfigen achlysurol yw'r hyn sy'n digwydd pan fyddwch chi'n meddwl tybed o ble mae pob testun, neu'n mynd yn genfigennus oherwydd i chi eu gweld nhw'n chwerthin gyda rhywun. Gan dybio y gwaethaf iawndal, ymddiriedaeth a chyfathrebu mewn perthnasoedd.3. Geiriau creulon

Sut i wella cyfathrebu mewn priodas?

Dechreuwch ag osgoi cyhuddo'ch partner.

Mae'n anodd gwrando ar rywun sy'n eich sarhau . Mae geiriau llym yn ei gwneud hi'n anodd clywed y gwir ystyr y tu ôl i'r neges. Wedi'r cyfan, mae'r rhan fwyaf o bobl yn mynd ar yr amddiffynnol os ydyn nhw'n teimlo eu bod nhw'n cael eu cyhuddo. Ceisiwch wneud siarad yn fwy ysgafn i ddatrys problemau cyfathrebu perthynas a materion perthynas eraill.

4. Disgwyliadau afrealistig

Ni all ein partneriaid wybod bob amser beth rydyn ni'n ei deimlo neu'r hyn rydyn ni ei eisiau . Ac weithiau ni allant roi cymaint o ffocws yn y berthynas ag y dymunwn - mae bywyd yn mynd yn y ffordd o bryd i'w gilydd. Os ydych chi'n cael trafferth gyda materion cyfathrebu mewn perthynas neu briodas, realiti gwiriwch eich disgwyliadau .

Disgwyliadau afrealistig

5. Cuddio teimladau

Mae bod yn onest am eich teimladau yn galon i cyfathrebu da . Mae'n heriol cael penderfyniad neu symud ymlaen gyda mater os nad yw un ohonoch chi'n onest. Gwnewch gytundeb i fod yn eirwir gyda'i gilydd ac ymdrin â theimladau gyda'i gilydd yn hytrach na'u hysgubo dan y ryg.

6. Eu gwneud yn gyfrifol amdanon ni

Nid oes unrhyw un arall yn gyfrifol am ein meddyliau a'n teimladau. Os ydych chi'n gwneud eich partner yn gyfrifol amdano eich cadw chi'n hapus , bydd eich cyfathrebu yn cael ei gymylu gan rwystredigaeth a phwysau'r holl ddisgwyliadau hynny. Yn berchen ar eich teimladau felly gallwch eu trin â gras a didwylledd.

Datryswch lawer o broblemau cyfathrebu perthynas trwy ymarfer hunanofal da a chymryd camau i ddiwallu eich anghenion emosiynol eich hun fel y gallwch gyfathrebu â'ch partner o le cryf.

7. Ddim yn gwybod iaith eu cariad

Mae gan bawb eu hiaith gariad. Gwybod iaith gariad eich partner wel a bydd yn gweithio rhyfeddodau ar gyfer eich cyfathrebu perthynas. Efallai eu bod yn ymateb yn dda i ganmoliaeth neu'n hoffi siarad pethau allan. Efallai eu bod yn mwynhau derbyn anrhegion bach neu nodiadau atgoffa eich bod yn meddwl amdanynt. Mae rhai pobl yn ymateb orau i gymorth ymarferol, fel help gyda thasgau. Pan fyddwch chi'n dysgu deall eu hiaith, gallwch chi cyfathrebu'n well gyda nhw.

8. Sgôr cadw

Mae cadw sgôr, p'un a yw o'r arian sy'n cael ei wario, tasgau'n cael ei wneud, neu restr o gamweddau'r gorffennol yn gwenwynig i unrhyw berthynas . Mae'n anodd cyfathrebu'n dda os ydych chi'n teimlo bod eich camweddau yn mynd ar ddalen cyfrif cosmig. Os ydych chi am i'ch cyfathrebiadau fod yn onest, yn gariadus ac yn barod i helpu, gollwng y sgôr a chanolbwyntio ar y mater yn unig.

Cofiwch, nid eich partner yw eich cystadleuydd , ac nid ydych chi ynddo i'w ennill. Beth bynnag a ddigwyddodd yn y gorffennol, gadewch iddo fynd er mwyn i chi allu canolbwyntio ar y presennol a datrys eich problemau cyfathrebu perthynas.

9. Sgiliau gwrando gwael

Sgiliau gwrando gwael yw prif achos problemau cyfathrebu priodas. Os nad yw un ohonoch yn teimlo eich bod wedi cael eich dilysu neu os nad yw'n deall yr hyn y mae'r llall yn ceisio'i gyfleu, mae rhwystredigaeth a chamddealltwriaeth yn sicr o ddilyn. Yn lle aros i'ch tro siarad, beth am geisio gwrando gweithredol ?

Gwrandewch yn ofalus ar yr hyn y mae eich partner yn ei ddweud , yna ei adlewyrchu iddyn nhw yn eich geiriau eich hun, heb farn na chyhuddiad. Byddwch chi'n dysgu mwy am yr hyn maen nhw'n ei olygu, ac maen nhw'n teimlo eu bod nhw'n cael eu clywed - gwahoddwch nhw i wneud yr un peth i chi hefyd.

10. Diffyg empathi

Weithiau diffyg cyfathrebu mewn perthnasoedd mae'n ganlyniad i beidio â chael digon o empathi tuag at y person arall. Mae hi mor hawdd cael ein dal yn yr hyn rydyn ni'n ei deimlo a'i angen a phoeni am ein bod ni'n anghofio ystyried yr hyn mae ein partner yn ei deimlo. Nid yw'n ddiffyg cymeriad - dim ond rhan o fod yn ddynol ydyw. Fodd bynnag, os gallwch chi dysgu rhoi eich hun yn eu hesgidiau a dychmygwch yr hyn maen nhw'n ei feddwl, ei deimlo, a mynd drwyddo, bydd eich cyfathrebiadau'n gwella'n ddramatig.

Mae cyfathrebu da yn sgil gydol oes sy'n ymarfer. Dechreuwch trwy roi cynnig ar awgrymiadau cyfathrebu heddiw am berthynas esmwythach a hapusach.

Yn ei Tedx Talk, mae Luwandi Lofstrom yn trafod patrymau cyfathrebu, siart rhannau dynol ar gyfer cyfathrebu a chamau, a rheolau cyfathrebu nad ydyn nhw'n beio. Cymerwch gip:

Dyma'r deg prif achos sy'n arwain at broblemau cyfathrebu priodas rhwng cyplau, a all, os na eir i'r afael â hwy mewn amser, achosi rhwyg sylweddol yn y berthynas.