Undebau Sifil a Phriodasau Hoyw yn Hawaii

Trosolwg o undebau sifil yn hawaii


sut i wahanu oddi wrth ŵr heb unrhyw arian

Yn yr Erthygl honCymeradwywyd undebau sifil gan Ddeddfwrfa Hawaii ym mis Chwefror 2011, a’u llofnodi yn gyfraith ar Chwefror 23, 2011. Gwnaeth Mesur Senedd 232 (Deddf 1), wneud cyplau o’r un rhyw a rhyw arall (priodas hoyw yn Hawaii) yn gymwys i gael cydnabyddiaeth undeb sifil. gan ddechrau Ionawr 1, 2012. Mae'r gyfraith yn rhoi'r un hawliau i gyplau o'r un rhyw â chyplau priod. Ym 1998, cymeradwyodd pleidleiswyr Hawaii welliant cyfansoddiadol gan roi'r awdurdod i ddeddfwyr ddiffinio priodas fel dyn a dyn yn unig. Mae undebau sifil yn bartneriaeth gyfreithiol, sy'n agored i gyplau o'r un rhyw a heterorywiol, ac ni fyddai angen i unrhyw sefydliad nac arweinydd crefyddol eu perfformio na'u cydnabod.Gofynion ar gyfer undeb sifil

 • Nid oes unrhyw ofynion preswylfa'r wladwriaeth na dinasyddiaeth yr Unol Daleithiau.
 • Yr oedran cyfreithiol i fynd i undeb sifil fydd 18 oed neu'n hŷn ar gyfer dynion a menywod.
 • Mae'r gyfraith newydd yn sefydlu y bydd yr holl undebau yr ymrwymwyd iddynt mewn awdurdodaethau eraill rhwng dau unigolyn nad ydynt yn cael eu cydnabod o dan gyfraith briodas Hawaii yn cael eu cydnabod fel undebau sifil sy'n dechrau 1 Ionawr, 2012, ar yr amod bod y berthynas yn cwrdd â gofyniad cymhwysedd pennod undebau sifil Hawaii, wedi cael ei sefydlu yn unol â deddfau’r awdurdodaeth honno, a gellir eu dogfennu.
 • Rhaid i'r rheini sydd eisoes mewn partneriaeth ddomestig neu undeb sifil mewn awdurdodaethau eraill sydd am fynd i undeb sifil (naill ai gyda pherson arall nag y maent yn unedig ag ef yn yr awdurdodaeth arall neu mewn seremoni a gynhelir gan berfformiwr undeb sifil yn Hawaii) derfynu'r cartref yn gyntaf partneriaeth neu undeb sifil.
 • Os oedd yn briod o'r blaen, rhaid i'r ymgeisydd gyflwyno prawf o derfynu'r briodas honno i'r asiant undeb sifil os oedd yr ysgariad neu'r farwolaeth yn derfynol cyn pen 30 diwrnod ar ôl gwneud cais am drwydded undeb sifil. Mae'r prawf yn cynnwys archddyfarniad ysgariad gwreiddiol ardystiedig neu dystysgrif marwolaeth ardystiedig. Gellir derbyn prawf terfynu credadwy arall yn ôl disgresiwn yr Adran Iechyd.
 • Ni fydd undeb sifil yn cael ei ymrwymo ac yn ddi-rym rhwng y personau a ganlyn: rhiant a phlentyn, nain a taid a wyres, dau frawd neu chwaer, modryb a nai, modryb a nith, ewythr a nai, ewythr a nith, ac unigolion sy'n sefyll mewn perthynas i'w gilydd fel hynafiad a disgynydd o unrhyw radd o gwbl.

Camau ar gyfer cael undeb sifil

 • Yn gyntaf, rhaid i chi wneud cais am drwydded undeb sifil. Mae'r drwydded yn caniatáu i undeb sifil ddigwydd.
 • Yn ail, rhaid i chi a'ch partner ymddangos yn bersonol gerbron asiant undeb sifil i dderbyn eich trwydded.
 • Yn drydydd, unwaith y byddwch chi'n derbyn eich trwydded undeb sifil, rhaid i'ch undeb sifil cyfreithiol gael ei berfformio gan berfformiwr neu weinidog undeb sifil trwyddedig.

Proses trwydded undeb sifil

 • Yn gyntaf, rhaid cwblhau cais undeb sifil. Gellir cwblhau'r cais a'i argraffu ar-lein. Mae'r ffurflen gais am drwydded sifil ar gael ar ffurf PDF (gweler y ddolen isod).
 • Ffi trwydded yr undeb sifil yw $ 60.00 (ynghyd â chost weinyddol porth $ 5.00). Gellir talu'r ffi ar-lein neu'n bersonol ar yr adeg y cyflwynir y cais i asiant trwydded undeb sifil.
 • Rhaid i'r ddau ddarpar bartner yn yr undeb sifil ymddangos gyda'i gilydd yn bersonol gerbron asiant undeb sifil i gyflwyno eu cais swyddogol undeb sifil am drwydded undeb sifil. Ni chaniateir dirprwyon.
 • Ni dderbynnir ceisiadau os cânt eu hanfon trwy bost post neu e-bost.
 • Dim ond gan asiant yn y sir lle mae'r undeb sifil i gael ei weinyddu neu lle mae'r naill bartner neu'r llall yn preswylio y caiff y darpar bartneriaid gael trwydded undeb sifil.
 • Dylai'r darpar bartneriaid fod yn barod i roi'r prawf adnabod ac oedran angenrheidiol i asiant yr undeb sifil a chyflwyno unrhyw gydsyniadau a chymeradwyaethau ysgrifenedig gofynnol. Dylid cael yr holl ddogfennau angenrheidiol cyn gwneud cais am drwydded undeb sifil ac ymddangos gerbron asiant. Cyhoeddodd llywodraeth ddilys lun I.D. neu gellir cyflwyno trwydded yrru.
 • Ar ôl cael ei gymeradwyo, rhoddir trwydded undeb sifil ar yr adeg y gwneir cais.
 • Mae'r drwydded undeb sifil yn ddilys yn Nhalaith Hawaii yn unig.
 • Daw'r drwydded undeb sifil i ben 30 diwrnod ar ôl (a chan gynnwys) y dyddiad cyhoeddi, ac ar ôl hynny daw'n ddi-rym yn awtomatig.

Cofrestru'r undeb sifil gyda'r adran iechyd

 • Daeth Deddf yr Undeb Sifil i rym ar 1 Ionawr, 2012. Bydd seremonïau undeb sifil a berfformir gan weinidog trwyddedig ar 1 Ionawr 2012 neu ar ôl hynny yn cael eu cofrestru gan yr Adran Iechyd.
 • Pan gyflwynwch eich cais am eich trwydded undeb sifil, bydd eich asiant undeb sifil yn darparu’r holl wybodaeth y gallai fod ei hangen arnoch i gwblhau’r broses ar gyfer cydnabod eich undeb sifil yn Hawaii yn gyfreithiol.
 • Ar ôl i'ch trwydded undeb sifil gael ei rhoi, gellir cynnal eich seremoni cyn pen 30 diwrnod ar ôl cyhoeddi'ch trwydded neu cyn y dyddiad dod i ben. Rhaid bod gennych weinidog undeb sifil wedi'i drwyddedu gan yr Adran Iechyd i berfformio'ch seremoni.
 • Ar ôl cwblhau'r seremoni ar 1 Ionawr 2012 neu ar ôl hynny, bydd swyddog yr undeb sifil yn recordio'r digwyddiad ar-lein gyda'r Adran Iechyd ac, ar ôl i'r Adran Iechyd adolygu a chymeradwyo'r wybodaeth, bydd eich undeb sifil yn cael ei gofrestru.
 • Unwaith y bydd y swyddog yn mewnbynnu gwybodaeth y seremoni i'r system a'i bod wedi'i hadolygu a'i derbyn gan yr Adran Iechyd, bydd tystysgrif undeb sifil ar-lein dros dro ar gael i chi am gyfnod cyfyngedig o amser.
 • Pan nad yw eich tystysgrif ar-lein ar gael bellach, gallwch ofyn am a chael copi ardystiedig o'ch tystysgrif gan yr Adran Iechyd trwy dalu ffioedd cymwys.