Materion agosatrwydd cyffredin mewn priodas sy'n achosi anghytgord rhwng cyplau

Agosatrwydd mewn Priodas

Yn yr Erthygl honNid yw agosatrwydd yn berthnasol i ryw yn unig, ond dealltwriaeth ddyfnach o'r person rydych chi'n mynd i dreulio gweddill eich bywyd gydag ef.

Heb agosatrwydd mewn priodas, dim ond contract gyda chanlyniadau cyfreithiol ydyw. Fodd bynnag, pan fo agosatrwydd mewn priodas, mae'n un o'r teimladau harddaf y gallai rhywun ofyn amdano erioed.

Gadewch inni drosolwg o rai o'r materion agosatrwydd mwyaf cyffredin mewn priodas y dylech eu hosgoi er mwyn cael bywyd boddhaus a hapus!Disgwyl monogami ond dim gweithredu

Os ydych chi'n disgwyl i'ch partner aros yn ffyddlon yn eich priodas, dylech chi fod yn barod i roi'r rheswm iddyn nhw fod yn ffyddlon. Mae gan eich partner ei gyfran o anghenion rhywiol a rhaid eu cyflawni.

Os mai prin y cewch ryw gyda'ch partner, gallai hyn arwain atynt yn chwilio mewn man arall am foddhad.

Diffyg cyflawniad

Mae diffyg cyflawniad yn fater agosatrwydd mawr mewn perthnasoedd sy'n plagio hapusrwydd priodasol. Mewn achosion o'r fath, daw priodas yn bwysau yn hytrach nag yn rhyddhad, oherwydd gall y tensiwn cyson rhyngoch chi a'ch partner gynyddu. Siaradwch â'ch partner amdano gyda chalon agored a thrafodwch eich anghenion.Dywedwch wrthyn nhw fod eich anghenion yn emosiynol a rhywiol, ac nad yw dod o hyd i gysur rhywiol o ffynonellau eraill yn arwain at gefnogaeth emosiynol.

Y rhyw lletchwith

Y rhyw lletchwith

Mae'n digwydd i bob un ohonom yn ein bywydau ac mae'n sefyllfa y mae'n rhaid i chi ddelio â hi.

Weithiau, rydych chi'n cysgu ac mae'ch partner yn cael ei gyffroi allan o unman am 3 y bore yn y bore.

Weithiau bydd y ddau ohonoch yn siarad am rywbeth difrifol a'r foment nesaf maen nhw ar eich pen, gan gredu y bydd hyn yn datrys yr holl broblemau yn y byd.

Mae bod yn briod yn golygu eich bod chi a'ch partner bellach wedi priodi'n gyfreithlon a beth bynnag a wnewch yn eich bywyd rhywiol caniateir gyda'i gilydd cyhyd â bod pob partner yn cytuno.

Nid yw hynny, fodd bynnag, yn rhoi'r trwydded i hepgor y foreplay a'r sgwrs agos-atoch ac yna cychwyn ar unwaith gyda'r rhyw. Hyn yn hytrach yn achosi ofn agosatrwydd yn un o'r partneriaid .

Camlinio mewn lefelau agosatrwydd

Mae camlinio yn lefelau agosatrwydd a dymuniadau partneriaid yn gatalydd cryf wrth arwain at faterion agosatrwydd mewn priodas.

Cofiwch fod rhyw yn bodloni eich corff yn unig, y rhamant a'r rhagair sy'n bodloni'r enaid!

Ei phroblem hi yw hi

Dim agosatrwydd mewn priodas? Ei phroblem hi yw hi bob amser, onid ydyw?

Mae'n un o'r materion agosatrwydd mwyaf cyffredin ac yr un mor rhyfedd mewn priodas ac yn un sydd â mwy i'w wneud â chanfyddiad y fenyw. Pan ydych chi'n ceisio beichiogi ond na allwch wneud hynny, gall ddod yn her feddyliol i chi a'ch partner.

Hyd yn oed os yw'ch gŵr wedi llosgi plentyn yn y gorffennol, nid yw hynny'n golygu'n awtomatig ei fod yn dal yn gryf.

Mewn sefyllfaoedd o'r fath, mae'n well cael gwiriad corff-llawn i ddarganfod pwy sydd â'r mater sylfaenol. Er efallai na fydd yn datrys y mater agosatrwydd, bydd, fodd bynnag, yn helpu'r ddau ohonoch i sylweddoli'r problemau ffisiolegol sy'n effeithio ar eich bywyd rhywiol ac yn helpu i oresgyn materion agosatrwydd mewn priodas.

Rhy flinedig i gymryd rhan mewn rhyw

Rhy flinedig i gymryd rhan mewn rhyw


ymdopi â straen ysgariad

Un o'r materion agosatrwydd mewn priodas sy'n aml yn magu ei ben hyll yw pan nad yw'r naill na'r llall o'r partneriaid yn barod am ryw.

Gellid ei briodoli i swydd brysur neu swydd ddi-nod ond llafurus teulu bywyd. Gall fod yn ergyd i'ch bywyd priodasol os byddwch chi fel cwpl rhyw yn colli'r agosatrwydd a'r agosatrwydd y buoch chi'n ei rannu gyda'ch partner ar un adeg.

Gall amserlennu rhyw a chynllunio nosweithiau dyddiad wythnosol fod yn ateb i wella eich bywyd rhywiol priod.

Wedi dweud hynny, cofiwch gydbwyso amserlennu ag ymdeimlad cryf o ddigymelldeb i adfer agosatrwydd yn eich bywyd priodasol .

Gwylio porn a ffurfio delweddau rhithdybiol

Gall gwylio porn gyda'ch partner gyfrannu at fywydau rhyw iach wrth ei wylio mewn cyfrannedd pwyllog.

Fodd bynnag, gall porn ddod yn broblem os nad yw un partner yn hoffi'r llall yn gwylio porn, tra bod y partner arall yn adeiladu caethiwed porn ac mae'n ffurfio ffantasi afrealistig o bartner rhywiol posib nad yw'n bodoli. Gall hyn arwain at ddiffyg agosatrwydd mewn priodas, anghytgord emosiynol difrifol rhwng cwpl, ac arwain at faterion agosatrwydd lluosog mewn priodas.

Mae llwyddiant priodas ac agosatrwydd yn cydblethu i raddau helaeth

Gall materion agosatrwydd mewn priodas ddifetha'r cariad bond rhyngoch chi a'ch priod, y tu hwnt i'w atgyweirio.

Gall problemau agosatrwydd priodas yn yr ystafell wely fod yn rhagarweiniad i ddifrod anadferadwy yn eich perthynas â'ch priod. Dim agosatrwydd yng nghanlyniadau priodas yn cynnwys anffyddlondeb , diffyg hunan-barch , cysylltiad wedi torri gyda phriod, yn eistedd yn ddwfn drwgdeimlad , gwahanu, neu ysgariad .

Os yw materion agosatrwydd yn codi yn eich priodas, cymerwch ef fel arwydd rhybuddio bod perygl o'n blaenau. Ystyriwch bethau a gweithio ar ddatrys y materion agosatrwydd hyn mewn priodas am fywyd priodasol boddhaus.

Sut i oresgyn materion agosatrwydd mewn priodas

Nid yw unrhyw agosatrwydd mewn priodas yn diflannu i'r awyr denau.

Er mwyn goresgyn problemau gydag agosatrwydd mewn priodas, mae'n bwysig ceisio cwnsela , i ailgynnau'r angerdd yn eich priodas a gwrthdroi'r agosatrwydd mewn canlyniadau priodas.

Cyn i faterion agosatrwydd mewn priodas arwain at ddifrod anadferadwy neu golli cysylltiad â'ch priod yn barhaol, estyn allan i arbenigwr pwy all eich helpu i gydnabod materion agosatrwydd mewn priodas. Yn ystod cwnsela, bydd gennych drydydd parti diduedd.

Gallant fynd i'r afael â materion agosatrwydd rhywiol hefyd agosatrwydd emosiynol materion yn eich priodas, eich helpu i ddod o hyd i ateb i'r cwestiwn “sut i oresgyn materion agosatrwydd”, eich cynorthwyo i ailadeiladu agosatrwydd priodas, a chyflogi ymarferion agosatrwydd priodas i fwynhau bywyd mwy boddhaus gyda'ch priod.