Pwysigrwydd Cyfathrebu Mewn Priodas

Pwysigrwydd Cyfathrebu Yn Eich Priodas

Gadewch i ni chwarae gêm. Pe byddech chi'n cael eich hun mewn man cyhoeddus gorlawn ac yn dechrau gofyn i ddieithriaid beth oedd ffactor pwysicaf priodas yn ei feddwl oedd & hellip; beth ydych chi'n meddwl y byddent yn ei ddweud?Cariad? Ymddiried? Gonestrwydd? Wrth gwrs, mae'r rhain i gyd yn bwysig. Ond un ffactor yr ymddengys ei fod yn siarad llawer llai yw cyfathrebu (eironig, iawn?). Mae'r ffordd y mae cwpl priod yn trafod eu materion, neu os ydyn nhw'n trafod unrhyw beth o gwbl, yn hanfodol i briodas barhaus a boddhaus. Os ydych chi'n dal i feddwl tybed pam mae cyfathrebu'n bwysig mewn a perthynas neu pa mor bwysig yw cyfathrebu i bâr priod, darllenwch ymlaen.Pam mae cyfathrebu'n bwysig?

Yn aml nid yw pwysigrwydd cyfathrebu mewn priodas yn cael ei gymryd o ddifrif gan fod llawer o gyplau yn tueddu i feddwl nad yw'r tynnu coes dyddiol neu'r diffyg hynny yn effeithio arnyn nhw o ddydd i ddydd. Ond cyfathrebu yw'r cyfrwng ar gyfer perfformio pob rhan bwysig arall o briodas. Os ydych cariad rhywun, ond nid ydych yn defnyddio'ch geiriau a'ch gweithredoedd i'w gyfathrebu, nid ydych chi'n gwneud yn iawn gan eich partner. Os ydych chi'n ymddiried yn rhywun, rhowch wybod iddo. Ei gyfathrebu iddyn nhw. Os gallwch chi gyfathrebu'n onest, mae gan eich priodas siawns dda o fod yn hapus ac yn iach . Mewn gwirionedd, dylid ystyried pwysigrwydd cyfathrebu yn union o'r dyddiau cwrteisi gan ei fod yn gosod sylfaen gywir y berthynas.

Cyfathrebu gŵr a gwraig agored yw conglfaen unrhyw un priodas hir a chariadus . Y broblem yw nad yw rhai pobl yn dda arno. Gadewch i ni gymryd peth amser i ddeall pwysigrwydd cyfathrebu mewn priodas a gweld pa fathau o gyfathrebu priodasol fydd yn creu awyrgylch priodas gref a gofalgar.Cyfathrebu fel conglfaen

Nid yw cariad, ymddiriedaeth, gonestrwydd, a phob nodwedd bwysig arall o briodas gref yn ystyrlon ynddynt eu hunain. Mynegiad y pethau hyn sy'n cynhyrchu priodas sy'n werth ei chenfigennu. Yn dangos y cariad hwnnw, arddangos eich ymddiriedaeth, a actio yn onest yw lle mae'r hud. Mae gallu cyfathrebu faint mae'ch gwraig neu'ch gŵr yn ei olygu i chi yw lle mae'ch priodas yn mynd o dda i wych.


sut i ddod allan o dalu alimoni

Mae cyfathrebu yn fwy na siarad yn unig, serch hynny. Mae cyfathrebu llafar, cyfathrebu di-eiriau, a gweithredoedd corfforol y gellir eu rhoi o dan ymbarél cyfathrebu. Gadewch inni gael golwg ar y gwahanol fathau hyn o gyfathrebu a fydd yn eich helpu i ddeall pwysigrwydd cyfathrebu mewn priodas mewn ffordd well.

Mathau o Gyfathrebu mewn Priodas

Cyfathrebu geiriol

Mae pawb yn hoffi clywed eu bod yn edrych yn neis. Mae pawb yn hoffi clywed eu bod yn cael eu caru. Mae cyfathrebu llafar, gallu mynegi sut rydych chi'n teimlo i'ch priod trwy'r geiriau rydych chi'n eu siarad, yn hanfodol i cyfathrebu effeithiol .Os ydych chi'n caru rhywun â'ch holl galon, ond nad ydych chi'n ei ddweud yn ddigonol, efallai na fydd y person arall byth yn deall pa mor ddwfn y maen nhw'n cael eu caru. Os ydych gwerthfawrogi'ch priod , ond peidiwch byth â siarad amdano, mae'r gwerthfawrogiad hwnnw'n dal llai o werth. Bydd gallu dweud wrth eich priod pa mor rhyfeddol ydyn nhw yn gwneud iddyn nhw deimlo eu bod yn cael eu caru, eu gwerthfawrogi, ac mewn cysylltiad â sut rydych chi'n teimlo. Mae math o'r fath o gyfathrebu yn allweddol i berthynas hirdymor. Felly os ydych chi'n deall pwysigrwydd cyfathrebu mewn priodas, ni fyddwch yn cyfathrebu'n llafar â'ch partner yn ysgafn.

Ynghyd â mynegiadau o bleser, mae'n rhaid i chi allu siarad am yr hyn nad ydych chi'n hapus ag ef. Mae cyfathrebu rhwng parau priod yn hanfodol i hapusrwydd priodasol. Os yw'ch priod yn gwneud rhywbeth sy'n eich poeni chi at eich craidd, ond rydych chi'n dawel ar y pwnc, eich diffyg cyfathrebu a bydd ymddiriedaeth ond yn caniatáu i'r gweithredu barhau. Ni allwch fynd trwy fywyd gyda'ch gwraig neu'ch gŵr yn dal eich holl anfodlonrwydd y tu mewn. Mae ei adael allan yn angenrheidiol ac yn iach ar gyfer eich perthynas. Dylid gwneud hyn mewn modd craff a chynnes, ond peidiwch ag aros nes ei bod hi'n rhy hwyr i ddweud rhywbeth y mae angen i chi ei wneud. Gall y diffyg cyfathrebu mewn priodas, yn enwedig ar lafar, gymryd doll enfawr ar y Iechyd meddwl y ddau bartner.

Cyfathrebu geiriol

Cyfathrebu di-eiriau

Rydyn ni i gyd wedi dweud rhywbeth wrth ffrind, teulu aelod, neu briod a gafodd fynegiant wyneb annymunol. Nid oedd yn rhaid i'r person hwnnw ddweud gair, ond fe wnaethant adrodd stori gyda'i wyneb. Nid ymadroddion wyneb yn unig mohono chwaith. Mae bodau dynol yn dweud llawer mwy gyda'n cyrff nag yr ydym yn rhoi clod inni ein hunain.

Pan fyddwn yn siarad am bwysigrwydd cyfathrebu mewn priodas, ni allwn danbrisio cyfathrebu di-eiriau. Byddwch yn ymwybodol o sut mae iaith eich corff yn cyfathrebu â'ch partner. Os ydych chi wedi chwilio drosodd ac wedi cau wrth geisio cael sgwrs bwysig, bydd eich partner yn isymwybodol yn teimlo'r diffyg bregusrwydd hwnnw. Wynebwch eich gŵr neu'ch gwraig a chadwch iaith eich corff ar agor wrth gael sgyrsiau anodd. Dim croesi coesau. Dim croesi braich. Dylai eich corff ddangos i'ch priod eich bod yn agored i glywed yr hyn sydd ganddynt i'w ddweud ac yn barod i weithio drwyddo.

Mae yna ddigon o giwiau di-eiriau tebyg i osgo caeedig sy'n cyfathrebu naill ai'n negyddol neu'n gadarnhaol i'ch partner heb i unrhyw eiriau gael eu cyfnewid. Byddwch yn fwy ymwybodol a meddylgar am sut mae'ch corff yn mynegi eich teimladau. Ni ellir tanlinellu pwysigrwydd cyfathrebu gŵr a gwraig ddi-eiriau yn ddigonol. A dweud y lleiaf, gall fod yn golyn mawr wrth ddad-ddwysáu llawer o sefyllfaoedd sy'n gwrthdaro.

Gweithredoedd corfforol

Gwneud cinio. Mynd i'r siop groser. Cymryd y sothach. Mynd ar rediad hufen iâ i'ch gwraig feichiog.

Nid yw'r rhain i gyd yn bethau rydych chi'n eu dweud; maen nhw'n bethau rydych chi'n eu gwneud sy'n dangos i'ch priod eich bod chi'n poeni amdanyn nhw. Wrth wneud y gweithredoedd bach a meddylgar hyn, rydych chi'n cyfleu'ch cariad tuag atynt heb ddweud llawer o gwbl. Pan fyddwn yn siarad am bwysigrwydd cyfathrebu mewn perthnasoedd, mae gweithredoedd corfforol o'r fath yn mynd yn bell i gyplau nad ydynt efallai mor wych â chyfathrebu ar lafar.

Mae'r ymadrodd “gweithredoedd yn siarad yn uwch na geiriau” yn cyd-fynd yn briodol â'r math hwn o gyfathrebu. Fe allech chi ddweud wrth eich gwraig eich bod chi'n ei charu nes eich bod chi'n las yn ei hwyneb, ond efallai na fydd yn atseinio cymaint â glanhau'r tŷ neu newid yr olew yn ei char. Fe allech chi gawod eich gŵr gyda chanmoliaeth, ond efallai bod gwneud cinio iddo, hyd yn oed yn fwy pwerus na “Rwy’n dy garu di”.

Ni ellir pwysleisio digon o bwysigrwydd cyfathrebu mewn priodas. Mae'r sianeli cyfathrebu agored yn sicrhau llai o gamddealltwriaeth ac yn helpu i ddatblygu'r berthynas mewn modd cyflawn.

Mae cyfathrebu'n hanfodol i unrhyw un priodas lwyddiannus , ond ni allwch ddibynnu ar ddim ond un o'r tair ffordd a restrir uchod. Bydd yn cymryd cydbwysedd da o'r triawd i ddangos i'ch priod faint maen nhw'n ei olygu i chi wrth i amser fynd heibio.

Dywedwch wrth eich priod beth rydych chi'n ei garu amdanyn nhw, ond hefyd peidiwch â bod ofn lleisio'ch barn os yw rhywbeth yn eich poeni chi. Bydd y cyfathrebu llafar agored a gonest hwnnw yn dod yn fuddsoddiad gydag elw enfawr wrth i'r blynyddoedd fynd heibio.

Dangoswch i'ch priod, trwy iaith eich corff, eich bod chi'n bod yn onest ac yn agored gyda nhw. Mae cau eich hun i ffwrdd, gorchuddio'ch ceg pan fyddwch chi'n siarad, a gwneud mynegiant wyneb negyddol yn fflagiau coch i'r llygad sylwgar. Byddwch yn ymwybodol o'r hyn y mae eich corff yn ei ddweud, a gwnewch yr addasiadau cywir fel bod eich gwraig neu'ch gŵr yn gwybod eich bod yn wirioneddol.

Defnyddiwch eich gweithredoedd i gyfleu'ch cariad, ymddiriedaeth a gonestrwydd gyda'ch partner. Prynwch anrheg feddylgar iddynt, rhowch dylino iddynt, neu helpwch nhw gyda thasg drafferthus. Does dim rhaid siarad geiriau; bydd eich gweithredoedd yn siarad drostynt eu hunain.


problemau perthynas gyffredin

Felly nawr eich bod chi'n deall pwysigrwydd cyfathrebu mewn priodas a pham mae cyfathrebu effeithiol yn bwysig rhwng cyplau, dechreuwch estyn allan i'ch partner fel arfer. Cyfathrebu'n gynnar ac yn aml yn eich priodas. Ei wneud yn arfer bwriadol rhwng y ddau ohonoch. Heb ddeialog agored a dilys rhwng gŵr a gwraig, bydd priodas yn cwrdd â mwy o rwystrau. Cyfathrebu iach yw'r sylfaen ar gyfer priodas a fydd yn helpu'r briodas i gynnal dros amser.