Beth i'w Wneud Am anffyddlondeb Ariannol

Beth i

Yn yr Erthygl honI fyny yno gyda chrefydd, faint o arian sydd gennych chi neu faint o arian rydych chi'n ei wneud sy'n sgwrs anghyfforddus i'r mwyafrif.Unwaith y bydd y pwnc yn codi, bydd y rhan fwyaf o bobl yn ei osgoi ac yn ceisio newid y pwnc. Mae bron yn tabŵ.

Gan fod arian yn werth wedi'i feintioli, rydym yn aml yn clymu ein hunan-werth i'r ffon fesur sy'n cyfrif banc i ni . Os yw'ch cyfrif banc yn llawn, mae'n debyg eich bod chi'n teimlo'n eithaf da amdanoch chi'ch hun.Os yw'n edrych yn brin, mae'n debyg bod gennych chi rywfaint o straen ar eich ysgwyddau. Mae ein diwylliant ar y cyd yn dweud wrthym fod maint y seroau yn y cyfrif banc hwnnw (cyn y pwynt degol) yn rhoi safle i ni ymhlith ein cyfoedion.

Dyma pam nad oes unrhyw un eisiau siarad amdano. Nid ydym am wybod ble mae ein ffrindiau agosaf yn graddio, yn enwedig os ydyn nhw ymhell uwch ein pennau.

Gydag arian yn un o'r pethau mwyaf anghyfforddus i siarad amdano yn ein bywydau o ddydd i ddydd, fe allech chi ddechrau gweld pam y gall fod yn broblem o fewn perthynas ramantus.Mae priodas neu gwrteisi yn dibynnu ar gyfathrebu agored a gonestrwydd i gynnal ei hun. Mae pob un ohonom yn isymwybodol yn cario'r ddealltwriaeth tabŵ hon o arian i'r perthnasoedd hynny wrth inni fynd o ddyddio i ymgysylltu i briodas.

Nid ydym yn siarad am faterion arian mewn priodas ac yna'n anwybyddu unrhyw faterion drud wrth i broblemau fel dadlau am arian, cuddio arian oddi wrth briod a thwyllo am arian ymgripio.

Gwyliwch hefyd:


ystyr angerddol

Arwyddion o anghyfrifoldeb ariannol mewn priodas

Dyma ychydig o fflagiau coch ariannol mewn perthynas i wylio amdanyn nhw.

 • Maent yn ymroi i wariant byrbwyll ac yn gorwario ar gardiau credyd
 • Maent yn dweud celwydd am bryniannau i osgoi trafodaeth neu ddadl
 • Maent yn anonest ynglŷn â dyled
 • Nid ydynt yn cyllidebu, nid oes ganddynt unrhyw gynilion ac mae'n well ganddynt fyw o wiriad cyflog i wiriad cyflog
 • Nid ydynt yn awyddus i dalu biliau mewn pryd
 • Maent yn benthyca symiau bach neu fawr o arian gan bobl, yn aml ddim yn ad-dalu
 • Maen nhw'n rheoli'ch mynediad at gyllid ac yn cadw tab ar eich pryniannau

Gallai anffyddlondeb ariannol neu anonestrwydd fod yn fwriadol, ond gallai hefyd ddeillio o flynyddoedd o sgyrsiau a gollwyd a allai fod wedi arbed y broblem yn y lle cyntaf. Waeth beth yw'r achos, mae effeithiau problemau arian mewn priodas yn niferus:

 • Dyled cerdyn credyd
 • Gorwario
 • Methdaliad
 • Diffyg ymddiriedaeth ariannol
 • Cau tŷ

Nid yw anffyddlondeb ariannol yn rhywbeth i'w gymryd yn ysgafn. Y peth gorau yw ei weld am yr hyn ydyw a dechrau gwneud cynlluniau i'ch gwella dyfodol ariannol chi a'ch priod wrth ddelio ar y cyd â phroblemau ariannol mewn priodas.

Chwilio am weithwyr proffesiynol

Chwilio am weithwyr proffesiynol


adduned briodas hindwaidd

Estyn allan i ddau fath o weithwyr proffesiynol pan fydd eich priodas wedi cael ei syfrdanu gan rai trafferthion ariannol neu anonestrwydd: cynlluniwr ariannol a chynghorydd priodas. Bydd y cynlluniwr ariannol yn eich helpu chi i ddarganfod beth i'w wneud am y twll ariannol yr ydych chi ynddo nawr.

Bydd y cwnselydd yn eich helpu i ddatgelu’r rheswm pam rydych chi wedi cael eich hun yn y twll hwn o broblemau priodas ac arian yn y lle cyntaf.

Y rheswm y dylech chi ddod o hyd i'r bobl hyn i'ch helpu chi gyda materion ariannol mewn priodas yw, os ydych chi'n ceisio dibynnu ar y ddau berson wnaeth eich cael chi i'r llanast hwn - chi a'ch priod - i'ch cael chi allan ohono, mae'n debyg eich bod chi wedi ennill ' t dod o hyd i lawer o lwyddiant.

Mae angen ichi adael i'r cwnselydd fod yn safbwynt gwrthrychol ar fater straen ariannol mewn priodas wrth law. Gyda'u help, gall y ddau ohonoch ddechrau gweld y rheswm pam mae un ohonoch wedi bod yn codi balans enfawr ar y cerdyn credyd.

Yn aml mae yna ddigon o emosiwn ynghlwm wrth wario mewn ffasiwn anghyfrifol; caniatáu i therapydd neu gwnselydd trydydd parti lywio trwy'r emosiynau hynny a'ch helpu i drwsio'r hyn sydd wedi torri wrth ddeall effeithiau difrifol gorwedd mewn perthynas.

Ar ôl i chi gael gwell dealltwriaeth o'r emosiynau sy'n gysylltiedig â'r problemau ariannol rydych chi neu'ch priod wedi'u cynhyrchu, gall eich cynlluniwr ariannol eich helpu chi i adeiladu'ch cyfrif banc sy'n prinhau yn ôl.

Bydd eu cyngor am eich treuliau a sut i ddelio â thwyll mewn perthynas yn werth pob ceiniog gan nad oes eu hemosiynau a'u teimladau ynghlwm wrth yr hyn i'w wneud orau ar gyfer dyfodol eich priodas.

Gwneud penderfyniadau arian gyda'i gilydd

Gwneud penderfyniadau arian gyda

Yn rhy aml o lawer, mae parau priod yn gadael y cyfrifoldebau ariannol hyd at un person yn unig. Gall hyn wneud un o ddau beth, y ddau ohonynt o bosibl yn ddinistriol i'ch cyfoeth ac iechyd y briodas:

Opsiwn 1

Mae'r person sy'n gyfrifol am gyllid yn manteisio ar y pŵer a roddir iddynt, gan ganiatáu iddynt wneud yr hyn y maen nhw'n teimlo sydd orau gydag arian eich teulu.

Gan wybod na fydd eu partner byth yn gwirio cynnydd y gyllideb a'r treuliau, gallai rhywun sydd â'r holl bŵer newid yn gynnil sut mae arian yn cael ei wario o fewn y teulu . Gallai fod yn bethau bach fel dyrannu mwy o arian ar gyfer gwibdeithiau golff neu oriau hapus.

Gallai hyn arwain at bryniannau neu wariant mwy, serch hynny, gan adael y cyfrif banc ar y cyd yn agored i orwario amhriodol. Arwydd peryglus o anffyddlondeb ariannol.

Opsiwn 2

Mae gan y person sydd ar ôl wrth y llyw yr incwm a'r treuliau ar gyfer y teulu fwriad da, ond nid yw wedi'i addysgu'n dda.

Mae cyllidebu a buddsoddi yn ymddangos fel prosesau syml, ond gallant fynd yn gymhleth po fwyaf y byddwch yn archwilio eu dyfnder. Mae'r person hwn yn llawer llai maleisus yn ei fwriad i foddi ei deulu mewn dyled, ond gall ei ddiffyg dealltwriaeth o arian sy'n dod i mewn ac allan gostio swm da o arian i'r teulu.

Er mwyn osgoi'r naill neu'r llall o'r ddau beth hyn rhag digwydd, dewis cyllidebu'ch cyllid gyda'n gilydd . Efallai na fydd yr un ohonoch yn arbenigwyr ar arian a sut i'w drin, ond mae dau ben bob amser yn well nag un.

O leiaf, pan ddaw treuliau annisgwyl i fyny neu pan fydd rhywun yn galw am ddyled i gasglu, ni fydd unrhyw gyfrinachau.

Mae hyn yn caniatáu i'r ddau ohonoch gymryd agwedd iachach tuag at yr amgylchiad. Pe bai dim ond un person yn delio ag arian eich priodas, gallant geisio gwneud yr hyn sydd er eu budd gorau . Neu, efallai nad ydyn nhw'n gwybod sut i'w drin a rhoi sylw i'w gwall a achosir gan ddiffyg.

Cael arian gwario personol

Mae rhai parau priod yn gwneud y camgymeriad o gyfuno eu holl arian gyda'i gilydd a gwario o beth bynnag sydd yno. Y broblem gyda'r dull hwn yw hynny mae gan bob unigolyn mewn priodas anghenion personol sy'n benodol iddyn nhw. Efallai bod eich gŵr eisiau golffio unwaith yr wythnos.

Efallai bod eich gwraig eisiau neilltuo arian ar gyfer “noson allan i ferched” bob mis. Os ydych chi'n ceisio gwario'ch arian o'r gronfa gyffredin honno o incwm ar y cyd, efallai y bydd rhywfaint o anghytuno ar sut y dylid ei wario.

Trwy gael eich cyfrif gwariant personol eich hun, gallwch brynu beth bynnag yr ydych ei eisiau ac ni all eich priod roi galar ichi amdano.


atal ysgariad

Bydd hyn yn arwain at lai o straen am arian, yn benodol am y treuliau hynny nad ydyn nhw er budd pawb.

Cadwch y cyfrif banc ar y cyd a dympiwch y rhan fwyaf o'ch arian ynddo; bydd budd i'r ddwy ochr i'r rhan fwyaf o'r pethau rydych chi'n eu prynu felly bydd y cyfrif banc ar y cyd yno i dalu'r costau hyn.

Neilltuwch $ 100 y mis yn unig ym mhob un o'ch cyfrifon banc personol fel y gallwch wario sut rydych chi eisiau gwneud hynny ar y pethau sydd o bwys i chi yn unig.

Nid yw arian yn bwnc hwyl i siarad amdano ar gyfer y mwyafrif o bobl.

Ond gall anffyddlondeb ariannol mewn priodas ddifetha llanast ar hapusrwydd priodasol. Os ydych chi'n amau ​​bod eich gwraig neu'ch gŵr yn dweud celwydd am arian, ymrwymiadau eraill neu'n gweithredu, byddai'n syniad da edrych ar y bil hawliau sydd wedi'i fradychu i fewngofnodi gyda chi'ch hun, adennill ymddiriedaeth mewn gwirionedd a gwybodaeth am eich partner a eich sefyllfa.

Yn eich priodas gydol oes, nid yw'n bwnc a ddylai gael ei ysgubo o dan y ryg.

Mynd i’r afael â materion cyfrinachau a gwariant, twyllo am arian parod ac anonestrwydd ariannol mewn priodas yn gynt na hwyrach er mwyn osgoi camgymeriadau ariannol bwriadol ac anfwriadol a fydd yn llanast gyda’ch dyfodol ariannol.