Syniadau Nadolig i'w Mwynhau gyda'r Teulu

Syniadau Nadolig i Does dim byd tebyg i wyliau’r gaeaf i dreulio peth amser gwerthfawr gyda’ch teulu! Dim ots sut a ble, y Nadolig yw’r amser perffaith o’r flwyddyn i gasglu’ch holl annwyliaid mewn un lle er mwyn i chi gyd fwynhau amser bach llawen gyda’ch gilydd! Yn dibynnu ar eich amser, eich cyllideb a'ch natur, gallwch ddewis o blith eithaf ychydig o foesau i dreulio'r diwrnod arbennig hwn gyda'ch anwyliaid.

Mae Siôn Corn yn dod i'r dre!

Pam mai Siôn Corn ddylai fod yr unig un i gyrraedd y dref ar gyfer y gwyliau pan allwch chi alw holl aelodau eich teulu yn eich tŷ ar gyfer y Nadolig? Ydy, efallai y bydd yn cymryd cryn dipyn i chi baratoi swper ac anrhegion ar gyfer mwy na dim ond person neu ddau, ond ni all y llawenydd a’r llawenydd y gall grŵp ei gynnig i’ch cartref gymharu ei hun â gwyliau unigol mewn gwirionedd. Er y gallai fod gan gyplau â phlant bwy i fywiogi pethau iddynt, i'r rhai ohonoch sydd ar eich pen eich hun dyma'r achlysur perffaith i fwynhau'r Nadolig i'r eithaf.

danteithion Nadolig

Mae hefyd yn amser perffaith i wneud argraff ar eich rhai annwyl gyda'ch sgiliau coginio; mae yna amrywiaeth eang o ryseitiau ac addurniadau bwyd Nadolig y gallwch chi drio cael hwyl gyda nhw, efallai na fyddech chi'n teimlo fel paratoi tra ar eich pen eich hun gartref. O brydau cartref anaml y byddwch chi'n coginio i anialwch ar ffurf coed Nadolig, sêr a cheirw, gadewch i'ch dychymyg redeg yn wyllt a chreu gwledd i'w chofio! Fodd bynnag, os nad coginio yw eich pwynt cryf, gallwch bob amser redeg i'r farchnad agosaf i ddewis o amrywiaeth eang o ddanteithion llawn dychymyg.

danteithion Nadolig

Y llawenydd o rannu

Yn lle anfon eich anrhegion trwy'r post, mae eu cynnig yn bersonol bob amser yn fwy dylanwadol a dymunol i'r rhoddwr a'r derbynnydd. Ymgasglu o gwmpas y goeden Nadolig a dechrau cyfnewid anrhegion neu guddio nhw o gwmpas y tŷ a'u gadael yn dyfalu beth sy'n perthyn i bwy i wneud pethau'n fwy difyr. Mae yna lu o gemau y gellir eu chwarae o ran dosbarthu anrhegion ac, yn dibynnu ar eich math o hiwmor, gall ystum syml droi'n foment ddoniol.

Os yw treulio mwy nag ychydig oriau yn bosibilrwydd i bawb sy'n gysylltiedig, ceisiwch droi ychydig ddyddiau'n berthynas ddifyr trwy chwarae gemau amrywiol gyda'ch gilydd, ymweld â siopau yng nghanol y ddinas neu gymryd eich amser i gyfnewid rhai straeon. Y dyddiau hyn, anaml y bydd ein hamserlenni prysur a'n horiau gwaith blinedig yn gadael lle ar gyfer rhyngweithio ystyrlon. Ailddarganfyddwch draddodiadau teuluol y gwnaethoch eu mwynhau fel plentyn neu yn syml, torheulo yng nghariad a sylw eich teulu am newid. Mae nid yn unig yn ddifyr, ond hefyd yn ymlaciol. Ac, rhag ofn nad oes gennych chi unrhyw draddodiadau teuluol, nid yw byth yn rhy hwyr i ddechrau un nawr.

Dyma rai enghreifftiau o weithgareddau hwyliog y gallech chi eu troi’n draddodiadau teuluol yn y dyfodol:

  • Os ydych chi am wneud y weithred o roi anrhegion yn un arbennig, ceisiwch guddio'r anrhegion a gadael posau i bob person eu datrys er mwyn dod o hyd i'w anrheg. Bydd hyn yn gwneud popeth yn fwy hwyliog a chyffrous a bydd pawb yn dyfalu nid yn unig beth, ond hefyd ble mae anrheg.
  • Goleuwch rai canhwyllau, casglwch o gwmpas y goeden Nadolig a chymerwch eich tro yn canu carolau neu'n adrodd stori fer neu atgof o wyliau'r gaeaf yn y gorffennol a dreuliwyd gydag aelod arall o'r teulu yr ydych yn ei werthfawrogi ac yn teimlo'n ddiolchgar amdano. Mae anrhegion bob amser yn ffynhonnell hapusrwydd, ond ceisiwch agor a rhannu cariad hefyd!
  • Prynwch baubles a gofynnwch i bob aelod ysgrifennu neges yn gyfrinachol ar gyfer aelod arall o'r teulu a'i roi i bob person arfaethedig ar ôl iddynt orffen. I wneud pethau hyd yn oed yn fwy diddorol, casglwch nhw i gyd a’u rhoi i gadw tan y Nadolig nesaf pan fydd pob person yn cael gweld a chofio dymuniadau’r llynedd ar gyfer ei gilydd.
  • Dewiswch berson bob blwyddyn i enwi eu hoff ffilm gwyliau gaeaf a chael pawb i'w wylio gyda'i gilydd. Enwch berson bob blwyddyn a chymerwch eich tro i ddewis pwy sy'n cael penderfynu beth fydd y ffilm. Gallwch chi wneud hyn pan ddaw'n fater o ddewis ffilmiau, ond hefyd gweithgareddau. Mae hyd yn oed yn fwy o hwyl rhagweld beth fydd yr aelod o’r teulu a ddewiswyd eleni yn penderfynu ei wneud ar gyfer y Nadolig a beth sy’n aros i’r teulu cyfan ar yr achlysur arbennig hwn.
  • Mae teithio dramor ar gyfer y Nadolig yn raddol wedi dechrau dod yn fwy cyffredin nag aros gartref ar gyfer yr achlysur. Os yw’n bosibilrwydd i chi a’ch teulu, treuliwch ychydig ddyddiau mewn gwlad ryfedd y gaeaf dramor.

P'un ai dim ond eich rhieni, perthnasau neu ffrindiau agos iawn rydych chi'n eu hystyried yn deulu, dewiswch rannu'r eiliadau gwerthfawr hyn gyda'ch gilydd a gwneud atgofion hyfryd am y blynyddoedd i ddod. Dewch â hud a chynhesrwydd gwyliau'r Nadolig nid yn unig i mewn i'ch cartref, ond hefyd yn eich calon!

Ranna ’: