Cyngor Priodas Gristnogol: Cadw Duw yn y Ganolfan

Cyngor Priodas Cristnogol

Yn yr Erthygl honBeth yw pwrpas priodas

Ydych chi'n pendroni beth yw pwrpas priodas? Beth yw priodas yn y Beibl? Neu beth mae'r Beibl yn ei ddweud am briodas?Pwrpas priodas yw gwasanaethu fel sefydliad a ddyluniwyd i gyflawni rhai swyddogaethau hanfodol fel cwmnïaeth, amddiffyniad a mwynhad. Trwy briodas, mae dyn a dynes yn sefydlu partneriaeth am oes ymysg ei gilydd, a all, ymhen amser, arwain at gyhoeddi a teulu .

Y diffiniad Beiblaidd o briodas cafodd ei enwi fel undeb gydol oes dyn a dynes a ordeiniwyd neu a sefydlwyd o dan bresenoldeb Duw. Er nad oes gan briodasau yn y Beibl ddiffiniad penodol.Rydym yn gweld bod priodas yn ôl y Beibl yn anorchfygol perthynas lle mae gŵr a gwraig yn mynd i berthynas undonog ac yn cael eu hystyried yn hafal yng ngolwg Duw.

Cwnsela priodas Gristnogol

Y cyngor priodas gorau y gallwn ei gynnig i unrhyw gwpl yw rhoi Duw yng nghanol y briodas. Wrth gynnig Cyngor priodas Gristnogol i gwpl, rwy’n eu hannog i archwilio’r ysgrythur, gweddïo, a myfyrio ar sut y bydd Duw yn rhan hanfodol o’r undeb.


priodas anhwylder personoliaeth osgoi

Cwnsela priodas , a elwir hefyd yn gwnsela priodas Gristnogol, cymorth priodas Gristnogol, neu gyngor priodas Gristnogol yn syml, gan gynghorwyr trwyddedig a phersonau clerigwyr.Gall y gweithwyr proffesiynol gofalgar hyn gynnig cyngor priodas Cristnogol ac offer problemau priodas i'r cwpl ymarfer maddeuant , awgrymiadau da ac ymarferol, neu gyflwyno rheolau priodas Gristnogol iddynt gan gynnwys radical cariad o gymydog, gweddi, a gwrando gweithredol.


priodas wedi ymddieithrio

Iach Cyngor priodas Gristnogol gellir cael cyplau am gost gymharol gyfyngedig ac o nifer o leoliadau. A. cynghorydd yn yr eglwys neu asiantaeth uchel ei pharch yn darparu lle grasol i bartneriaid weithio trwy feysydd brifo, pryder a phoen.

Ynghyd â phrofiad hir, a sgiliau dwfn, mae cwnselwyr Cristnogol profiadol yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i helpu unigolion a theuluoedd i archwilio'r meddyliau, y systemau a'r ymddygiadau sy'n achosi trallod a diffyg ymddiriedaeth.

Gall cwnsela baratoi ffordd i chi pan nad oes dim yn ymddangos yn iawn yn eich priodas. Gall roi persbectif newydd i chi, y gallu i weld pethau mewn goleuni newydd. Ond, er mwyn i gwnsela Cristnogol fod yn llwyddiant, un elfen sy'n angenrheidiol yw cael ffydd.

Ffydd yw'r allwedd bob amser

Mae'r dull ffydd sy'n cael ei roi gan gynghorwyr Cristnogol yn cadarnhau bod Duw yn ein gwneud ni'n gryfach yn ein sefyllfaoedd anoddaf. Gall y galon wella. Gyda'r newyddion da hyn mewn golwg, mae cwnselwyr yn grymuso cyplau i wneud penderfyniadau sy'n iach, yn realistig ac yn ffyddlon.

Gyda’i gilydd, gydag arweiniad Duw, mae cyplau a chynghorydd yn siartio cwrs ac yn dewis dulliau sy’n arwain at ddyfodol gwell a mwy disglair.

Cadw Duw yn y Ganolfan

Gwneud pethau gyda'n gilydd

Mae priodas yn cymryd llawer o ymdrech, amser ac amynedd ac os ydych chi'n dilyn rhywfaint o Gristnogol neu egwyddorion priodas Feiblaidd gallwch wneud y broses o adeiladu sylfaen gref yn haws.

Mae addewidion Duw ar gyfer priodas yn dibynnu ar eich ffydd yn Iesu Grist ac ymrwymiad i wneud i'ch priodas weithio. Gallwch gryfhau'ch priodas trwy ddilyn rhai nodau perthynas Gristnogol.


ydy e'n hoffi arwyddion i oedolion

Y cysyniad y tu ôl i'r nodau hyn yw dod o hyd i ffyrdd o gydblethu'ch bywyd â bywyd eich priod a gwneud pethau gyda'i gilydd. Dyma rai arferion a all eich helpu i adeiladu priodas gref a duwiol:

  • Atgyfnerthwch eich priodas a'ch perthynas trwy weddïo gyda'ch gilydd. Nid yn unig y bydd hyn yn dod â chi'n agosach at Dduw ond hefyd yn dod â chi'n agosach at eich partner bywyd. Mae pŵer gweddi yn gweithio mewn ffyrdd anhygoel i'ch cryfhau fel unigolyn a gyda'ch gilydd fel cwpl.
  • Cyfoethogwch eich priodas trwy ddarllen y Beibl gyda'ch gilydd. Cymerwch amser i eistedd gyda'ch gilydd ac ymroi i ddysgeidiaeth y Beibl. Mae'r Beibl yn gyfrwng pwerus i drawsnewid eich hun a'ch perthynas. Trefnwch yr amser pwysig hwn yn wythnosol os nad yn ddyddiol.
  • Sefydlu system gymorth ddiogel trwy fynychu'r eglwys gyda'i gilydd. Mae mynd i'r eglwys yn dod â chi'n agosach at bobl eraill sydd wedi caniatáu i Dduw fyw yn eu calonnau, eu meddyliau a'u bywydau. Byddai'n eich annog chi a'ch priod i aros yn ffyddlon i Grist ac i'ch gilydd.
  • Datblygu parch ac ymddiriedaeth ar y cyd trwy ymrwymo i wneud penderfyniadau pwysig gyda'n gilydd. Bydd hyn hefyd yn eich helpu i gadw'ch perthynas yn dryloyw i'ch gilydd.

Gweinwch eich priod

Y cyngor Cristnogol hwn ar briodas yw'r allwedd i wella a hyd yn oed arbed priodas neu berthynas. Gall brwydrau ein bywydau beunyddiol yrru lletem rhyngoch chi a'ch partner.

Fodd bynnag, gall y brwydrau hyn hefyd ein goleuo i ddeall sut i gryfhau ein priodas. Ni fyddai priodi dim ond i geisio cariad neu hapusrwydd byth yn ddigonol gan y foment y bydd y cariad a'r hapusrwydd yn diflannu efallai na fyddem yn gwerthfawrogi ein cymar.

Cyngor Cristnogol ar gyfer priodas yn ein gorfodi i briodi yn ddoethineb a gogoniant Duw gan na fydd ei ymrwymiad a'i gariad tuag atom byth yn gwibio. Mae dysgeidiaeth Crist a’r Beibl yn cyfleu y dylem weddïo dros ein priod a chanolbwyntio ar eu cryfhau trwy anogaeth yn hytrach na beirniadu.

Rhesymau dros geisio cyngor priodas Gristnogol

Dryswch, straen, pryder, ofn, iselder. Weithiau mae'n ymddangos bod bywyd yn cael y gorau ohonom. Weithiau byddwn yn gwyro o gwrs iach, ac yn cael ein hunain mewn rhigol, ymhell o'n cyrchfan a ddymunir.

Weithiau, nid yw'r hyn a arferai weithio yn gweithio mwyach, i unigolion, partneriaid a phriodas. Os yw hyn yn swnio'n gyfarwydd i'ch partneriaeth, mae'n bryd ceisio rhywfaint o help proffesiynol.

Peidiwch ag oedi cyn ceisio Cyngor priodas Gristnogol dros yr undeb tatw. Pan fydd pob plaid yn barod i drafod y materion, gall iachâd ddechrau yn sicr.

Bydd ceisio cyngor priodas Gristnogol yn arwain at lwybr adferiad. Amynedd yw'r allwedd i briodas ac mae cael ffydd yn rhywbeth a fydd yn eich helpu chi a'ch partner i hwylio trwy gyfnodau cythryblus. Gall cwnselwyr Cristnogol feithrin ynoch chi'r ffydd a'r amynedd sy'n ofynnol i oresgyn yr heriau yn eich priodas.