Arwyddion Twyllo Emosiynol mewn Priodas a Beth Ddylech Chi Ei Wneud Amdani

Cysyniad Perthynas Pobl Coed Yn Dadlau Awyr Agored Mewn Problemau Parc Cyfrinachol Y Tu ôl Yn Ôl

Mae brad rhywiol yn torri’n ddwfn i enaid priodas. Mae'n groes mor agos atoch.Ac eto, mae ymchwil a fy nghleientiaid yn dangos y gall perthnasoedd allgyrsiol di-rywiol brifo hyd yn oed yn fwy. Pam?Meddyliwch am y peth: Twyllo rhywiol mewn priodas yn aml yn gyfyngedig i droseddau angerdd. Gall y priod sy'n cael ei gam-drin honni yn emosiynol bod gan eu priodas lawer o fondiau eraill

Ond gall perthnasoedd allgyrsiol di-ryw fod yn fwy eang oherwydd bod y priod twyllo yn cael ei dynnu at y person cyfan.Y math hwn o twyllo emosiynol mewn priodas yn aml yn cael ei alw'n Affair Emosiynol . Mae'r priod sy'n cael cam yn awr yn pendroni: “A yw fy mhriod hyd yn oed yn hoffi, yn parchu ac eisiau fi?”

Mae mater twyllo emosiynol mewn perthynas yn creu llawer o gwestiynau, ond y ddau fwyaf cyffredin yw:

 • Beth yw rhai potensial arwyddion rhybuddio o anffyddlondeb emosiynol ?
 • Sut i delio â chariad emosiynol ?

Dyma rai meddyliau am y cwestiynau hynny.Rhesymau posibl ac arwyddion rhybuddio o berthynas emosiynol

Yn aml, y rhain twyllo nad yw'n gorfforol mewn priodas yn digwydd yn y gwaith. Wedi'r cyfan, mae'n debyg bod gan eich priod lawer o gyfleoedd i fod gyda'r cydweithiwr hwn.

Efallai bod y ddau ohonyn nhw'n gweithio ar yr un prosiect neu'n rhedeg i mewn i'w gilydd yn aml yn yr elevydd neu'r siop goffi gyfagos, neu'n mynychu cyfarfodydd cyffredinol a digwyddiadau cymdeithasol swyddfa.

Ac mae dwyster gweithio ar brosiect gyda'n gilydd yn cynyddu ymdeimlad o gysylltiad a gwaith tîm.


sut i achub eich priodas ar ôl gwahanu

Er enghraifft, maent yn teimlo eu bod yn rhannu'r un gwerthoedd a safbwyntiau. Maent yn cefnogi syniadau ei gilydd mewn cyfarfodydd, yn tawelu pryder ei gilydd, ac yn bloeddio dros ei gilydd.

Wrth gwrs, mae'r rhan fwyaf o gydweithwyr yn gwybod y gwahaniaeth rhwng cyfeillion gwaith a chyfeillion enaid, ond gallwch weld pa mor demtasiwn y gall fod i rai pobl groesi'r llinell honno - yn enwedig pan fydd yna problemau yn y briodas .

Mae arwyddion rhybuddio materion gwaith a materion heblaw gwaith yn debyg ond nid yn union yr un fath.

Dyma restr gyflym o ymddygiadau i'w harsylwi ar gyfer y ddwy sefyllfa.

 • Mae'ch priod yn treulio mwy o amser yn y gwaith. Neu, os nad cydweithiwr yw'r diddordeb cariad newydd, yna gallai'ch priod esbonio bod yn rhaid iddo ef neu hi “aros yn y gwaith yn hirach.” Efallai y bydd y twyllwr yn ychwanegu bod achos neu brosiect mawr sy'n gofyn am amser ychwanegol.
 • Mae'ch priod yn arogli alcohol yn aml pan ddaw ef neu hi adref - ac anaml y bydd ganddo ef neu hi alcohol ar ei anadl - ac eithrio efallai gan bartïon swyddfa wyliau. Gallai anadl alcoholig dro ar ôl tro fod yn arwydd o straen - neu gyfarfodydd ar ôl oriau gwaith gyda'r unigolyn hwn sydd wedi dal sylw, calon - ac efallai corff eich priod.
 • Yn yr un modd, daw'ch priod adref yn aml yn hwyr i ginio —Ar ddim eisiau bwyd (oherwydd ei fod ef neu hi eisoes wedi ciniawa gyda'r person newydd hwn.)
 • Mae'ch priod yn treulio mwy o amser nag arfer ar y ffôn neu'r cyfrifiadur - Ac mae ef neu hi'n ei wneud yn y dirgel neu'n gwylltio neu'n cwtogi pan ddewch chi i mewn i'r ystafell.
 • Yn sydyn, mae eich priod yn fwy sylwgar i'w ymbincio , dillad, a steil gwallt. Yn sydyn mae'n ymddangos bod ganddo fwy o ddiddordeb mewn edrych yn fwy ffasiynol. Efallai ei fod ef neu hi hyd yn oed wedi gwneud rhai pryniannau newydd - y maen nhw'n eu hegluro fel “angen” sgert neu grys newydd.
 • Mae'ch priod yn dangos diddordeb sydyn a rhyfeddol mewn gwylio gwahanol sioeau teledu neu ffilmiau - neu weithgareddau eraill (oherwydd dyna fuddiannau'r person newydd hwn.)
 • Mae'ch priod yn ymddangosllai o ddiddordeb mewn rhyw (oherwydd bod ei egni rhywiol ar gyfer y person newydd hwn). Neu, mae ef neu hi yn sydyn eisiau rhoi cynnig ar ymddygiad rhywiol newydd nad yw ef neu hi erioed wedi rhoi cynnig arno na hyd yn oed ei grybwyll (oherwydd ei fod ef neu hi'n ceisio ail-dendro ei atyniad gwan i chi.)

Gwyliwch hefyd: Effaith a chanlyniadau perthynas Emosiynol.


sabotages gŵr priodas

Delio â'r amheuaeth o dwyllo mewn priodas

Merch Americanaidd Affricanaidd Pryderus Meddwl Trist Yn Eistedd Ar Soffa Yn Edrych i Ffwrdd Teimlo

Mae gennych lawer o opsiynau.

Peidiwch â dechrau swnian, cyhuddo, taflu pethau, bygwth ysgariad , cael perthynas, neu fynd allan o reolaeth yn emosiynol. Yn lle, rhowch gynnig ar y strategaethau mwy llwyddiannus hyn.

 • Nid oes rhaid i chi wneud yr holl syniadau hyn. Yn ddealladwy, gall pob un wneud i chi deimlo'n anghyfforddus iawn. Meddyliwch am bob un - a phan nad ydych chi'n siŵr, ceisiwch gwnsela i chi'ch hun .
 • Dywedwch wrth eich priod eich bod chi'n teimlo eich bod chi'n gwyro ar wahân yn ddiweddar. Gofynnwch a yw ef neu hi'n teimlo'r un peth.
 • Awgrymwch wneud pethau newydd rydych chi wedi trafod eu gwneud o'r blaen - ond ni weithredodd erioed.
 • Dywedwch wrth eich priod yr hoffech i'r ddau ohonoch wneud rhestrau unigol o bethau i'w gwneud gyda'ch gilydd.
 • Cynigiwch gwrdd am ginio neu ginio yn ystod yr wythnos waith. (Os yw'ch priod yn gwgu hyn - neu'n eich digalonni - gofynnwch beth sy'n digwydd yn y gwaith.)
 • Ysgrifennwch nodyn cariad at eich partnera chynnwys pethau yr ydych yn eu hoffi ac yn eu parchu ac yn eu coleddu amdano. Gofynnwch i'ch priod wneud yr un peth. (Os yw'ch priod yn gwneud esgusodion, gofynnwch pam nad yw ef neu hi eisiau ei wneud.)
 • Dywedwch wrth eich priod eich bod chi'n gweld ei eisiau yn rhywiol. Neu, nid yw'r rhyw honno'n ymddangos fel rhywbeth sy'n cyflawni ei gilydd yn ddiweddar, ac rydych chi eisiau gwybod pam - a beth arall mae'ch priod eisiau ei wneud. (Os yw'ch priod yn eich diswyddo, gofynnwch pam.)
 • Os nad yw'r un o'r awgrymiadau hyn yn gwella'r berthynas - neu os yw ymatebion eich priod yn cynyddu eich amheuon, yna gallwch ofyn a oes ganddo ef neu hi deimladau tuag at rywun arall. Os yw'ch priod yn cyfaddef, peidiwch â mynd oddi ar y pen dwfn! Yn lle, gwnewch unrhyw un neu bob un o'r pethau canlynol:
 • Gofynnwch iddo ef neu hi fynd i gwnsela gyda'i gilydd
 • Gofynnwch iddo ef neu hi ddweud y stori a'r gwirionedd cyfan wrthych
 • Gofynnwch iddo ef neu hi ddweud wrthych beth sydd ei angen arno ef neu hi o'ch perthynas.
 • Rhowch y ddau o'ch amser i ddysgu, gwella a thyfu cysylltiad cryfach.

Gall twyllo emosiynol mewn priodas fod yn gynnil iawn, cymaint ar adegau na hyd yn oed y personefallai na fydd twyllo mewn priodas yn cydnabod arwyddion eu anffyddlondeb.

Hefyd, o gofio nad oes agosatrwydd corfforol, dim ond ei gwneud hi'n anoddach gweld arwyddion rhybuddio twyllo mewn priodas.

Felly, os oes gennych amheuaeth gynyddol y gallai eich priod fod yn twyllo mewn priodas, gallwch ddefnyddio'r erthygl hon fel canllaw i ddeall ymddygiad newidiol eich partner, ac os yw'n euog, gallwch gychwyn ar eich taith o gwella ar ôl perthynas emosiynol .