Deall ac Ymdopi â Straen Ysgariad a Phryder

Pâr gyda Phroblemau mewn Perthynas Gartref

Yn yr Erthygl honMae ysgariad yn un o'r profiadau anoddaf y gall rhywun ddod ar ei draws, ac mae'n dod â heriau tymor hir a allai fod. Fodd bynnag, mae yna strategaethau ar gael i'ch helpu chi i reoli'r straen ysgariad a'r caledi y gallwch chi eu brwydro.Felly, os ydych chi'n pendroni sut i ddelio â straen emosiynol a sut i drin ysgariad , yr ateb yw:

Un cam ar y tro a thrwy hunanofal ac amynedd.Trafodir sut y gallwch wneud hynny yn yr erthygl hon trwy'r 3 strategaeth oroesi orau i'ch helpu i ymdopi â straen ysgariad.

Ymdopi â straen a phryder sy'n gysylltiedig ag ysgariad

Mae symptomau straen ysgariad yn cynnwys:

 • tristwch
 • tynnu'n ôl
 • ynysu
 • pryder aflonydd
 • yn peri pryder
 • crio
 • hwyliau ansad
 • anniddigrwydd
 • llai o gynhyrchiant
 • anhunedd

I astudio a gynhaliwyd i asesu patrymau dyddiol straen a gwrthdaro mewn cyplau yn dangos bod gwrthdaro priodasol a straen yn uniongyrchol gysylltiedig. Felly, po hiraf y buoch yn briod, yr hiraf y gall ei gymryd i wella o straen ar ôl ysgariad.Os ydych chi'n disgwyl gormod gennych chi'ch hun, byddwch chi'n teimlo fel pe byddech chi wedi methu yn y pen draw. Felly dim ond dilynwch pa bynnag gyflymder adfer sy'n gweithio orau i chi a rhowch amser i'ch hun wella.

Mae ymdopi ag ysgariad yn broses, a'r ffordd orau o drin ysgariad yw gofyn i'ch hun:

Beth ydw i'n barod i'w wneud?


cyngor perthynas fewnblyg

Beth ydw i'n teimlo y gallaf ac na allaf ei wneud?

Gall hyd yn oed cwestiynau syml fel y rhain eich atgoffa i fod yn ystyriol o'r hyn y gallwch ei wneud ar hyn o bryd. Yn ddelfrydol, byddwch chi'n gweithredu ar gyrion eich parth cysur, yn hytrach na llethu'ch hun yn ceisio cyflawni'r amhosibl.

Nid yw'r broses o wahanu oddi wrth bartner yn rhywbeth y mae pawb yn barod amdano. Mae'r ansicrwydd hwn ynghylch sut i drin pethau yn ystod ac ar ôl y broses yn achosi straen.

Gadewch inni ddeall sut y gall effeithio arnoch chi.

Deall straen a achosir gan ysgariad

I astudio wedi dangos bod straen ysgariad yn cael effaith sylweddol ar iechyd seicolegol a chorfforol unigolyn sydd wedi ysgaru.

Ni ddylech anwybyddu'ch teimladau o drallod os ydynt yn parhau.

Nawr, gadewch inni edrych ar y teimladau o bryder sy'n gysylltiedig ag ysgariad.

Rheoli pryder ar ôl ysgariad

Mae pryder yn rhan o'r syndrom straen ysgariad a gall gael ei achosi gan y swm llethol o ansicrwydd a achosir gan ysgariad. Gall unrhyw un sy'n mynd trwy'r profiad hwn ddweud wrthych fod pryder ac ysgariad yn mynd law yn llaw.

Fodd bynnag, gall llwm y sefyllfa ymddangos na ddylech golli calon gan nad ydych ar eich pen eich hun yn hyn.

I ddelio â phryder ysgariad, gofynnwch i'ch hun:

Beth sy'n rhoi'r ymdeimlad o reolaeth a rhagweladwyedd i mi yn ôl?

Beth sy'n gwneud i mi deimlo'n ddiogel ac yn cael cefnogaeth?

Gall deall yr hyn sy'n rhoi ymdeimlad o deimlo eich bod yn cael eich amddiffyn a'i gaffael leddfu rhywfaint o'r straen ysgariad a'r pryder.

Efallai ei fod yn benderfyniad doeth i dod o hyd i therapydd i helpu i ddelio â phryder ysgariad ac atal unrhyw greithiau emosiynol rhag ysgariad.

Nawr eich bod chi wedi deall y effeithiau ysgariad , gallwch chi gychwyn ar siwrnai o wella eich hun. I wneud hynny, mae'n rhaid i chi ddilyn y tri chyngor hyn a all eich helpu i ddelio ag ef.

3 awgrym ar gyfer delio â straen yn sgil ysgariad

Pâr yn Mynd Trwy Bapurau Arwyddo Ysgariad

Mae yna lawer o awgrymiadau ar sut i ymdopi ag ysgariad, ond weithiau mae llai yn fwy. Er mwyn osgoi gorlethu eich hun â disgwyliadau, ceisiwch ganolbwyntio ar y pethau syml a all eich helpu.

 • Dewch o hyd i amser i deimlo a gwella

Mae emosiynau yn rhan arferol o'r broses o ymdopi ag ysgariad. Fodd bynnag, gall yr hyn yr ydym yn penderfynu ei wneud amdanynt fod yn fwy neu'n llai dymunol. Mae osgoi'r broblem a cheisio adfer emosiynau fel arfer yn arwain at oedi wrth ymdopi ag ef.

Mae gadael i'r teimladau ddod yn rhan o'ch profiad a dod o hyd i ffordd i'w trin yn ddewis doethach. Yn lle canolbwyntio ar p'un a ddylech chi deimlo ai peidio, ceisiwch ganolbwyntio ar pryd a sut rydych chi'n ei fynegi.


sut i fod y gŵr gorau

Gall iselder ar ôl symptomau ysgariad gynnwys diffyg teimlad, ac os felly nid oes angen i chi orfodi eich hun i deimlo. Fodd bynnag, os ydych chi'n teimlo dicter, tristwch, siom a phryder (neu unrhyw emosiwn arall), edrychwch am ffyrdd iach o'u mynegi, fel:

 • Dicter: Ymarfer corff trylwyr, anadlu'n ofalus, cyfnodolion, myfyrio, mynd am dro hir
 • Tristwch: Cymryd rhan mewn gweithgaredd fel paentio / dawnsio, siarad ag anwyliaid,
 • Siom: Gwneud gwiriad realiti, ysgrifennu am bethau cadarnhaol, torri hunan-siarad negyddol
 • Pryder: Ymunwch â gweithgareddau hamddenol, gwrandewch ar gerddoriaeth dawelu, defnyddiwch beraroglau lleddfol

Cynhwyswch yn eich cynllunio beth amser i ddisgyn ar wahân a rhoi eich hun at ei gilydd. Weithiau, dim ond amser sydd ei angen arnom i adael y cyfan allan a gwybod nad oes gennym unrhyw gyfyngiadau amser. Ystyriwch ddod o hyd i amser ar gyfer y broses hon o bryd i'w gilydd.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

 • Amgylchynwch eich hun gyda chefnogaeth

Wrth drin ysgariad, mae un strategaeth yn sefyll allan. Dro ar ôl tro, mae pobl yn siarad am y pwysigrwydd y grŵp cymorth . Rydyn ni'n greaduriaid cymdeithasol, ac mae angen pobl sy'n gwneud inni deimlo ein bod ni'n cael ein clywed, ein deall a'n derbyn. Mae arnom hefyd angen pobl a fydd yn gwneud inni chwerthin ac yn ein hatgoffa o lawenydd bywyd.

I astudio canfu fod effeithiau system gymorth dda yn gorlifo i'r berthynas â phlant. Rhieni yn ymdopi ar ôl ysgariad gyda straen eithafol gall fod yn fwy cyfyngol a llymach i blant yn absenoldeb system gymorth dda.

Os nad oes gennych system o'r fath eisoes, meddyliwch am greu un.


llyfrau cwnsela priodas gorau

Efallai, yn y dechrau, dim ond un ffrind da sydd gan eich cylch, ond dros amser bydd hynny'n tyfu, ac felly hefyd.

Er bod cefnogaeth emosiynol yn bwysig, ni ddylem esgeuluso pwysigrwydd cefnogaeth ymarferol. Mae ymdopi â straen ysgariad yn golygu llai o amser gan eich bod yn gwneud popeth ar ôl i ddau berson wneud. Pwy all fod yno i chi pan fydd angen rhywfaint o help arnoch gyda'r tasgau neu'r plant?

Felly peidiwch ag oedi naill ai gofyn am help neu ei gwneud hi'n hawdd gyda rhai tasgau i arbed amser fel y gallwch chi ganolbwyntio arnoch chi'ch hun.

Cewch glywed mwy am sut i ymdopi ag ysgariad gan y Seicolegydd Clinigol David Sbarra:

 • Mabwysiadu meddylfryd sy'n canolbwyntio ar y dyfodol

Pan fydd ysgariad yn digwydd, byddwch chi'n dechrau edrych yn ôl i weld lle y gallech fod wedi gwneud y tro anghywir. Gall cymryd amser i nodi beth oedd achos ysgariad fod yn ddefnyddiol os ydych chi'n ei ddefnyddio i danio dyfodol gwell.

Ceisiwch fabwysiadu meddylfryd newydd lle mae'r cyfan rydych chi'n ei wneud gyda ffocws ar sut y bydd yn eich helpu i wella a symud ymlaen.

Pan fyddwn dan straen, rydym yn estyn am reolaeth sy'n ein helpu i deimlo'n fwy diogel, ac mae trin ysgariad yn un sefyllfa fawr sy'n achosi straen. Fodd bynnag, pan geisiwn reoli'r hyn sydd y tu allan i gwmpas ein gweithredoedd, rydym yn teimlo'n ddiymadferth ac yn ddi-rym.

Arhoswch yn canolbwyntio ar yr hyn y gallwch ei reoli wrth ddysgu gadael i weddill y straen ysgariad.

Byddwch yn dyner ac yn drylwyr

Os ydych chi'n pendroni sut i ddelio ag ysgariad, nid oes un ateb. Nid oes un fformiwla ar gyfer hyn. Yr unig ffordd i ddarganfod beth sy'n gweithio i chi yw rhoi cynnig ar wahanol strategaethau a'u gwneud yn rhai eich hun.

Cymerwch amser i ddeall yr hyn rydych chi'n ei deimlo, dewch o hyd i gefnogaeth yn eich rhwydwaith cymdeithasol lle gallwch chi eu rhannu, a pharhewch i ganolbwyntio ar yr hyn sydd i ddod. Gall y dyfodol gynnal llawer o brofiadau hyfryd os byddwch chi'n parhau i weithio trwy straen ysgariad a phryder.

Ymhlith cymaint o ffyrdd i ymdopi â straen ysgariad, dewiswch y strategaethau sy'n gweithio i chi ac ailadroddwch yn aml. Mae delio â straen emosiynol yn cymryd amser ac ymarfer.

Gadewch i'ch hun archwilio, ac os ydych chi'n rhoi cynnig ar rywbeth nad yw'n gweithio i chi, rhowch gynnig ar rywbeth arall. Dewis symud ymlaen o'r gweithgaredd, fel paentio neu gyfnodolion, ond nid o'r nod y tu ôl iddo - iacháu a gwella.

Dewiswch un gweithgaredd heddiw nad ydych wedi rhoi cynnig arno a rhoi ergyd iddo. Cymerwch ef un cam ar y tro a gyda gofal.