Y Gwir Am Ymddygiad Guys Ar ôl Breakup a Sut Maent yn Symud Ymlaen

Y Gwir Am Ymddygiad Guys Ar ôl Breakup a Sut Maent yn Symud Ymlaen

Yn yr Erthygl hon

Mae toriadau yn anochel. Pan ewch i berthynas, rydych chi'n peryglu nid yn unig eich ymddiriedaeth ond hefyd eich calon a'ch meddwl. Waeth pa mor dda ydyw, ni waeth pa mor berffaith y gall ymddangos - nid ydym yn dal yr hyn sydd gan y dyfodol ar y gweill i ni.Weithiau, mae toriadau'n digwydd ac rydyn ni'n cael ein hunain yn ddryslyd ynglŷn â'r hyn a ddigwyddodd. Rydyn ni i gyd yn gwybod sut merched delio â dadansoddiadau , iawn?

Fodd bynnag, pa mor gyfarwydd ydym ni am y sgôr go iawn yn ymddygiad dyn ar ôl torri i fyny a sut maen nhw'n symud ymlaen?

Beth mae dynion yn ei deimlo ar ôl iddyn nhw dorri i fyny?

Pa mor gyfarwydd ydyn ni wrth ddatgodio ymddygiad dyn ar ôl torri i fyny a sut maen nhw'n delio ag ef? Mae dynion mewn gwirionedd yn anoddach i'w darllen na menywod yn enwedig y dynion ar ôl torri i fyny.

Nid yw'n anarferol i ni sylwi ar y gwahaniaeth yn ymddygiad dynion ar ôl torri i fyny lawer mwy i sut y byddent yn ymateb iddo ar ôl cwpl o wythnosau a hyd yn oed fisoedd.

Dywed rhai y byddai dynion yn arafach i ymateb ac na fyddant hyd yn oed yn crio wrth wynebu'r sefyllfa hon.

Byddai rhai hefyd yn dweud y bydd ymddygiad boi ar ôl torri i fyny yn cynnwys adlamau a hyd yn oed llawer a llawer o ferw ond y gwir yw, pan fydd yn torri i fyny gyda chi, byddai dyn yn ymateb yn dibynnu ar sut mae'n teimlo.

Efallai na fydd yn gwneud synnwyr i rai ond i ddynion, dyna sut maen nhw delio â'r brifo ond gan fod eu egos yn bwysig, gall ymddangos ychydig yn wahanol o ran sut y byddai menywod yn wynebu'r sefyllfa.

Beth mae dynion yn ei deimlo ar ôl iddyn nhw dorri i fyny gyda chi? neu ydy dynion yn brifo ar ôl torri i fyny? Maen nhw'n teimlo llawer o emosiynau ond oherwydd eu bod nhw'n ddynion ac yn wrywaidd, maen nhw'n tueddu i ddewis cuddio'r hyn maen nhw'n ei deimlo mewn gwirionedd - weithiau, hyd yn oed gyda'u ffrindiau.

Adweithiau torri cyffredin dynion

Bydd ymddygiad dyn ar ôl torri i fyny yn dibynnu ar ei ymateb cychwynnol pan fydd yn digwydd. P'un a wnaethant gamgymeriad hynny arwain at y chwalu neu hyd yn oed os mai nhw yw'r rhai a'i cychwynnodd, bydd dynion yn delio â'r emosiynau hyn.

Pryd mae dynion yn dechrau eich colli chi ar ôl torri i fyny bydd hefyd yn dibynnu ar sut y byddent yn ymateb gyntaf ar ôl y toriad dywededig.

Mae rhai dynion yn teimlo hyn ar unwaith ynghyd â'r angen i gysylltu â chi a gwneud iawn ond nid yw rhai yn gwneud hynny a byddai'n well ganddyn nhw ddewis gwahanol ymddygiadau fel mynd yn isel eu hysbryd neu fod yn ddig.

Pa fechgyn sy'n mynd drwodd ar ôl torri i fyny?

  1. Dicter Eithafol
  2. Dryswch
  3. Teimladau o fethiant i'ch hunan
  4. Tristwch dwys a iselder ysbryd hyd yn oed
  5. Fferdod emosiynol

Yn gyffredinol, dynion ar ôl breakup yn dechrau teimlo'r teimladau hyn mewn unrhyw drefn benodol, efallai y bydd rhai yn teimlo dicter a dryswch yn unig, rhai o'r rhain nes iddynt ddod o hyd i'r rheswm i symud ymlaen ond cyn iddynt wneud hynny, byddent wrth gwrs yn cael ymateb tuag at y teimladau hyn.

Felly, y rheswm pam rydyn ni'n gweld ymddygiad y dyn hwn ar ôl torri i fyny.

Ymddygiad chwalu dynion - Esboniwyd

Ymddygiad chwalu dynion - Esboniwyd

Nid sut maen nhw'n symud ymlaen, yn hytrach, sut maen nhw'n ymateb i'r hyn maen nhw'n ei deimlo sy'n achosi iddyn nhw:

Dywedwch stori wahanol

Sut mae dynion yn teimlo ar ôl torri i fyny? Yn hallt wrth gwrs, ni waeth pa mor cŵl y gallant ymddangos i fod a hyd yn oed yn ddi-emosiwn i rai, mae'n dal i frifo.

Dyna pam y bydd rhai dynion, pan ofynnir iddynt beth ddigwyddodd, yn dewis adrodd stori wahanol fel ei fod yn benderfyniad ar y cyd neu ef oedd yr un a'i dympiodd.

Byddwch yn grinc llwyr

Peidio â bod yn rhy llym yma, ond beth yw barn dynion ar ôl torri i fyny? Maen nhw'n meddwl iddynt gael eu cam-drin a'u brifo ac weithiau, mae'n digwydd a chan nad ydyn nhw'n gallu ei weiddi'n uchel neu ofyn i ffrind wrando, mae rhai dynion yn ymateb trwy fod yn gymedrig.

Mae fel ffordd i amddiffyn eu hunain rhag brifo eto. Mae'n gallu tecstio a sgwrsio ei gyn gariad yn golygu geiriau dim ond iddo ryddhau'r boen honno.

Tacteg adlam

Nid yw dynion yn ei hoffi pan fyddent yn cael eu pryfocio am golli'r ferch berffaith neu ofyn iddynt pam y cafodd ei ddympio felly yn ei dro; byddai'n well ganddo ddangos personoliaeth cŵl heb ei heffeithio sy'n neidio i berthynas arall ar unwaith i brofi nad oedd wedi profi colled a phoen.

Y dude rhesymu

Sut mae dynion yn trin breakups pan fydd eu holl ffrindiau yn dechrau gofyn? Wel, ffordd arall y mae dynion yn ymddwyn yw trwy resymu.

Efallai eu bod yn dweud ei fod yn benderfyniad ar y cyd neu fod angen iddo ollwng gafael arni oherwydd ei bod yn rhy anghenus. Nod hyn yw rhoi gwybod i bawb ei fod yn gryf ac mai ef oedd y person mwy i ollwng gafael o.

Y gêm bai

Mae'r rhan fwyaf ohonom yn gyfarwydd â'r mathau hyn o ymatebion ar sut mae dynion yn delio â dadansoddiadau. Rydyn ni'n gwybod sut mae rhai dynion yn dewis beio'r gariad am pam y daeth y berthynas i ben yn lle cyfaddef ei fod yn teimlo ar goll ac yn ddryslyd.

Byddai'n well ganddyn nhw feio'u exes am pam y daeth y berthynas i ben neu sut nad oedd hi'n ddigon da iddo.

Y gêm sicrhau hyd yn oed

Yn olaf, pam mae dynion yn mynd yn oer ar ôl torri i fyny, yna cael cymedr a chael hyd yn oed?

Dyma un o'r pethau rydyn ni'n ei weld yn gyffredin mewn toriadau lle mae'r dyn wedi'i frifo gormod i gyfaddef bod eu perthynas wedi dod i ben y byddai'n well ganddo fwydo ei ddicter a'i ddrwgdeimlad i gael y cyfle i gael hyd yn oed yn lle symud ymlaen. Gwir yw, mae mewn poen mawr yn unig.

Y prif reswm pam eu bod yn gweithredu fel hyn

Yn union fel menywod, ymddygiad dyn ar ôl torri i fyny bydd yn dibynnu ar ei amgylchedd, y bobl o'i gwmpas, sut mae'n delio â straen, gallu emosiynol, a hyd yn oed ei lefel hyder.

Bydd dyn nad oes ganddo system gymorth gref neu hyder emosiynol sefydlog yn dewis beio, dod yn gytbwys a bod yn hollol annheg â phawb.

Bydd dyn sydd â sylfaen emosiynol gref, wrth gwrs, yn cael ei frifo hefyd ond bydd yn hytrach yn deall ac yn cymryd ei amser i symud ymlaen cyn paratoi i fynd i berthynas eto.

Mae cariad yn risg ac ni waeth pa mor anodd y gall ymddangos, cyn belled â'ch bod yn gwybod eich bod wedi rhoi popeth ac yn llonydd, ni weithiodd, yna mae angen i chi dderbyn y realiti a hyd yn oed y boen i roi amser ichi o'r diwedd symud ymlaen.

Ranna ’: