Sut i Gael Cariad yn Ôl yn Eich Priodas: Canllaw Cyflym

Sut i Gael Cariad yn Ôl yn Eich Priodas

Yn yr Erthygl hon

Sut i Gael cariad yn ôl mewn priodas? Beth i'w wneud os yw'ch priodas yn cwympo?Os ydych chi'n chwilio am atebion i'r cwestiynau hyn, mae'n debygol iawn bod eich priodas wedi cyrraedd sefyllfa.

Ar ôl i rai blynyddoedd fynd heibio ac mae'r cyfnod newydd briodi drosodd, mae'r presenoldeb cariad mewn priodas yn gallu gwanhau. Wrth gwrs, mae yno, ond nid yw'r naill bartner na'r llall yn arddangos eu hoffter fel yr arferent. Er ei fod yn rhywbeth y mae angen rhoi sylw iddo, nid yw'n anghyffredin ar y rhestr o broblemau priodas .

Ar ôl i'r cariad ddechrau ffysio, mae priod yn chwennych y wreichionen honno unwaith eto . Os ydych chi eisiau gwybod sut i gael cariad yn ôl yn eich priodas, dyma sut i wneud hynny mewn ychydig o gamau hawdd.

Gwreichionen goll mewn priodas? Edrychwch ar y 3 chyngor hyn ar sut i ddod â chariad yn ôl mewn priodas.

1. Dechreuwch y dydd gydag anwyldeb

Y cam cyntaf yw dechrau bob dydd gyda rhywfaint o hoffter.

Er mwyn aros yn briod a achub priodas , mae'n rhaid i chi gynnal y wreichionen honno gyda'ch priod. Yr unig ffordd i wneud hynny yw trwy fod yn serchog. Dechreuwch y diwrnod gyda chwt a chusan (cusan go iawn, dim pigau!) Ac adeiladu ar hynny. Yn dechrau bob dydd gyda rhai Rhamant yn gosod y naws ar gyfer yr oriau sy'n weddill ac yn dod â phriod yn agosach.

2. Arhoswch mewn cysylltiad trwy gydol y dydd

Arhoswch mewn cysylltiad trwy gydol y dydd

Un arall ar y rhestr o awgrymiadau i ddod â'r cariad yn ôl yw aros mewn cysylltiad â'ch priod trwy gydol y dydd.

Ffoniwch eich gilydd amser cinio, anfonwch destunau flirty, neu gyfnewid ychydig o negeseuon e-bost. Cofiwch pan oeddech chi newydd gwrdd a bob amser eisiau gweld sut roedd eich gilydd yn gwneud?

Mae'n bryd cael hynny'n ôl!

Mae cadw mewn cysylltiad yn gyffrous ac yn rhoi perthynas y teimlad newydd hwnnw. Cyn i chi ei wybod, byddwch yn aros am y testun nesaf, gan edrych ymlaen at yr alwad ganol dydd honno dim ond i glywed ei lais ac yn dyheu am fod wyneb yn wyneb â'ch cariad unwaith eto. Yn ogystal â hyrwyddo agosrwydd, mae gwirio i mewn yn ffordd wych o ddweud, “Rwy'n poeni amdanoch chi”.

Gwyliwch hefyd: Y 6 Rheswm Gorau Pam fod Eich Priodas yn Syrthio Ar Wahân

3. Rhyddhewch bob grudges

Sut i gael eich cariad yn ôl?

Yn eithaf aml, gadael y gorffennol yw'r allwedd i ddod â'r cariad yn eich priodas .

Y peth sy'n eich atal chi a'ch priod rhag caru'ch gilydd fel y dylech chi yw'r gorffennol yn aml. Mae'r gorffennol yn floc meddwl y mae'n rhaid ei ddileu.

Felly, sut i gael y wreichionen yn ôl yn eich priodas?

Y cyngor gorau ar sut i ailgynnau cariad yw claddu'r gorffennol, gollwng unrhyw gwynion, a chofleidio holl agweddau cadarnhaol eich priodas.

Trwy ryddhau'r negyddol, cyn bo hir byddwch chi'n gallu dweud eich bod chi arbed eich priodas cariad. Hefyd, o dan amgylchiadau o'r fath, dewis priodas cwnsela lle gall gweithiwr proffesiynol hyfforddedig eich tywys ar beth i'w wneud pan fydd eich priodas yn cwympo, a sut i gael cariad eich bywyd yn ôl.

Bydd arbenigwr ardystiedig yn eich helpu i drosglwyddo'n esmwyth o gyflwr drwgdeimlad mewn priodas i briodas iach, hapus wrth roi map ffordd defnyddiol i chi ar sut i ddod â chariad yn ôl.

Bydd eu cyngor arbenigol a'u cynghorion defnyddiol ar sut i ddod â chariad yn ôl i briodas ddi-gariad yn eich helpu i flaenoriaethu a chryfhau'ch perthynas â'ch priod.

Pedwar.Archwilio gweithgareddau cyfoethogi priodas

Archwilio gweithgareddau cyfoethogi priodas

I'r rhai sy'n chwilio am gyngor defnyddiol ar “beth alla i ei wneud i ychwanegu at fy mhriodas”, gall gweithgareddau cyfoethogi priodas, a elwir hefyd yn weithgareddau adeiladu priodas fod yn ddatrysiad.

Mae'r opsiynau ar gyfer gweithgareddau cwpl ar gyfer cael cariad yn ôl mewn priodas yn ddiddiwedd!

Cael cariad yn ôl mewn priodas gyda'r syniadau cyfoethogi priodas hyn.

  • Ymarfer gyda'n gilydd i hyrwyddo ymdeimlad o les corfforol a meddyliol. Gall cyplau sy'n cadw'n heini gyfrannu mwy at lwyddiant priodas gan fod ganddyn nhw hunanddelwedd iach ac mewn sefyllfa well i drin straen.
  • Cyfnewid rhestrau o'r pethau rydych chi'n eu hedmygu a gwerthfawrogi am ein gilydd. Byddwch yn ddiolchgar i'ch priod am eu gweithredoedd lleiaf o garedigrwydd ac anwyldeb tuag atoch chi.
  • Adeiladu a chyflawni rhannu nodau gyda'n gilydd . Gallent fod yn iach, yn ysbrydol neu'n broffesiynol. Bydd gosod a gosod nodau gyda'i gilydd yn chwyddo'ch ymdeimlad o ysbryd tîm.
  • Amgylchynwch eich hun gyda chyplau mewn perthnasoedd hapus ac iach , a gadewch i'w positifrwydd priodas gael effaith gor-drosglwyddo arnoch chi.
  • Darllenwch lyfrau ar berthnasoedd iach, gyda'n gilydd , i gael mewnwelediadau i adeiladu a chynnal priodas hapus.

5. Mynd i'r afael â'r problemau ariannol mewn priodas.

Dewch â'r cariad yn ôl i briodas trwy lunio cynllun ariannol.

Arian yw un o'r straenwyr mwyaf mewn priodas. Diffyg cydnawsedd ariannol, priodas cyllid anffyddlondeb , a gall problemau ariannol eraill ddifetha'ch perthynas â'ch priod. Gall cyfuno eich cyllid ar ôl priodi fod yn heriol. Yr un mor frawychus yw penderfynu a ddylid cynnal undod ariannol neu unigolrwydd ariannol.

I gael cariad yn ôl mewn priodas os yw problemau arian yn arwain at boeri yn aml, rhaid i chi ddysgu bod yn deall ar y cyd am feddylfryd arian eich gilydd a goresgyn materion lladd priodas arian.

Mae gosod a thrafod eich blaenoriaethau ariannol, trin dyled, cynilion, a gwneud cynllun ariannol gwrth-dwyll mewn priodas yn hanfodol.

Dyma a rhestr wirio ariannol priodas dylech ystyried ar gyfer delio â'ch materion ariannol mewn priodas.

Ers i chi wneud ymrwymiad gydol oes i'ch un arwyddocaol arall, nid oes ffordd hawdd o oresgyn y problemau a fydd yn achosi lympiau yn eich perthynas. Ond gall arferion bach a syml a newid mewn meddylfryd fynd yn bell o ran cynnal cariad mewn priodas.

Dilynwch yr awgrymiadau hyn ar sut i gael cariad yn ôl mewn priodas, a byddwch ar y ffordd chwyldroadol i chwalu'r problemau yn ddarnau maint brathiad, a goresgyn materion priodas un ar y tro, ar gyfer hapusrwydd priodasol hirhoedlog.

Ranna ’: