Y Llyfrau Priodas Gorau: Geiriau sy'n Ysbrydoli'r Gorau ynoch chi

Llyfrau Priodas Gorau

Yn yr Erthygl honP'un ai dyma'r amseroedd gorau neu'r amseroedd gwaethaf yn eich priodas, mae bob amser yn feddyginiaeth dda dod â mewnwelediad i'r bartneriaeth.

Rydym yn awgrymu buddsoddi rhywfaint o'ch arian a enillir yn galed mewn llyfrau perthynas i gyplau sy'n cynnig peth o'r cyngor priodas gorau.

Er bod y llyfrau gorau ar gyfer cyplau yn gofyn am gyfraniadau amser ar eich rhan chi, mae'r difidendau yn aruthrol.Yn yr erthygl hon, rydym wedi crynhoi rhai o'r llyfrau gorau ar briodas i'ch helpu chi i greu priodas iach wedi'i llenwi â hapusrwydd parhaol, hyd yn oed os nad ydych chi'n gwybod ble i ddechrau.

Darllenwch y hoff lyfrau hunangymorth perthynas hyn ar gyfer cyplau, trafodwch y cynnwys, ac ystyriwch weithio trwy rai o'r materion mwy diflas yn eich priodas.

Byddwch yn barod i ennyn diddordeb eich partner mewn sgwrs agored a gonest am gyflwr y briodas, a dylai'r llwybr i gyd ei ddilyn i sicrhau llwybr cyfiawn, diffuant a chynhyrchiol ymlaen.Cyflwyno rhai llyfrau gorau ar briodas a pherthnasoedd i gyplau

Y Briodas yr ydych Eisiau Eisiau erioed - Gary Chapman

Y Briodas Chi

Mae'r teitl rhyfeddol hwn wedi'i fwriadu ar gyfer cyplau sydd â diddordeb mewn cwnsela “ar ôl priodi”.

O ystyried popeth o rannu llafur cartref i’r “sanau ar y llawr,” mae gwaith Chapman’s wedi’i gynllunio i arfogi cyplau gyda’r offer sydd eu hangen i adeiladu a chynnal modelau cyfathrebu iach.Un o'r llyfrau cwnsela priodas gorau, mae'r un hwn yn annog cyplau i ragweld partneriaeth hanfodol, gynaliadwy.

Beth fydd yn ei gymryd i gyrraedd y canlyniadau rydych chi eu heisiau? Beth fydd angen i chi ei wneud i fyw i'r dyfodol gorau posibl i chi a'ch partner? Mae The Marriage You’ve Always Wanted yn eich helpu i freuddwydio’r freuddwyd fawr.Gallwch Chi Fod Yn Iawn neu Gallwch Briodi: Datrysiadau Seiliedig ar Gariad i Gyplau - Brett R. Williams

Mae “Gallwch Chi Fod yn Iawn” yn tybio bod gan bob mater a phroblem briodas ddatrysiad cyffredin.

Yr ateb?

Parodrwydd i wella a chynnal cyfathrebu effeithiol.

Mae cyfraniad Williams ’i’r llyfrgell briodas yn tybio bod gan gyplau barodrwydd i asesu eu craffter cyfathrebu yn onest, ac ymarfer y sgiliau y mae Williams yn eu hawgrymu.

Mae gwrando gweithredol, cyfathrebu “Rwy'n teimlo”, a chwarae rôl ymhlith yr ymagweddau y mae Williams yn eu gosod o flaen ei gynulleidfa.

Arbed Eich Priodas Cyn iddo Ddechrau: Saith Cwestiwn i'w Gofyn Cyn ac Ar Ôl i Chi Briodi: Llyfr Gwaith i Fenywod - Les Parrott III

Ymhlith y llyfrau mwyaf poblogaidd ar berthnasoedd, mae'r un hwn, a ddyluniwyd ar gyfer menywod mewn partneriaeth, Arbed Eich Priodas Cyn iddo Ddechrau: Llyfr Gwaith i Fenywod yn defnyddio arolygon a thaflenni gwaith aruthrol i helpu menywod i bennu eu harddull gyfathrebu, caledwch caledi, sbardunau straen, ac ati.

Cred Parrott mai mewnwelediad yw'r allwedd i dwf personol a hapusrwydd perthynas.

Mae'r teitl gafaelgar hwn hefyd yn barod i ofyn y “cwestiynau anodd” i helpu menywod i benderfynu a yw eu gweithredoedd a'u hagweddau yn stymie llawenydd ac iechyd y bartneriaeth bresennol.


dyddiadau acwariwm

Ydych chi mewn partneriaeth ymosodol?

Bydd y llyfr hwn yn rhoi gwybod ichi a bydd yn eich arfogi â'r dulliau sy'n yswirio bodolaeth iach a bywyd bywiog.

Adfer Eich Priodas Wedi Torri: Iachau Ar ôl godineb - Robert D. Jones

Ar wahân i fod yn llyfr perthnasoedd a argymhellir ar gyfer cyplau, mae'r teitl pryfoclyd hwn yn helpu cyplau i archwilio a goresgyn affwys bradychus godineb ac anffyddlondeb priodasol.

Gan annog partneriaid i enwi’r poenau yn eu priodas a gweithio i oresgyn y dicter sy’n gysylltiedig ag anffyddlondeb, mae Adfer Eich Priodas Broken: Iachau ar ôl godineb yn tybio bod partneriaid sydd wedi ymddieithrio am wneud “ail gynnig” ar fywyd a hapusrwydd.

Wrth gwrs, mae'n well defnyddio'r offeryn hwn ar y cyd â chwnsela priodas sylweddol.

Wired for Love: Sut y gall Deall Arddull Ymennydd ac Ymlyniad Eich Partner Eich Helpu i Ddiffyg Gwrthdaro ac Adeiladu Perthynas Ddiogel - Stan Tatkin, Harville Hendrix

Wedi'i bilio fel, “canllaw mewnol cyflawn ar ddeall ymennydd eich partner a mwynhau perthynas ramantus wedi'i hadeiladu ar gariad ac ymddiriedaeth,” Wired am Gariad yn archwilio pynciau o niwrowyddoniaeth, theori ymlyniad, a rheoleiddio emosiwn , i gynnig camau ymarferol i gyplau sy'n meithrin sensitifrwydd, cyfathrebu bywiog, a “babble” llawen.

Yn hawdd ei gyrraedd i bawb sy'n barod i roi troelli i'r teitl, Wired am Gariad yn helpu ei gynulleidfa i ddeall beth sy'n gwneud y tic arall, a beth rydyn ni'n ei wneud i wthio botymau ein partner.

Cyn Hwyl Fawr - Tim Clinton


yr hyn a ystyrir yn gam-drin rhywiol mewn priodas

Yn y llyfr, Before a Bad Goodbye, mae'r cynghorydd priodas Tim Clinton yn defnyddio ei repertoire cwnsela helaeth i helpu cyplau i archwilio tri chanlyniad nodweddiadol cwnsela priodas sy'n cynnwys ysgariad, priodas mewn enw yn unig, a chymod.

Gan weithio gyda’r rhagdybiaeth mai “cymodi yw’r opsiwn anoddaf o bell ffordd,” mae Clinton yn helpu cyplau i benderfynu a ydyn nhw’n barod ac yn barod i roi ail gyfle ysgubol i’r bartneriaeth.

Mae Clinton yn credu bod maddeuant, parch at ei gilydd a chariad anhunanol yn bosibiliadau hyfyw hyd yn oed ar bwyntiau torri partneriaethau.

Mae gobaith am bartneriaeth wedi'i harbed

Mae gobaith am bartneriaeth wedi

Mae'r holl lyfrau hyn ar gyfer cyplau yn cymeradwyo'r gred y gall priodas hapus gael ei difetha gan ddicter, pellter, cyfathrebu gwael, a dewisiadau anniogel.

Er y gall deimlo'n hawdd cerdded i ffwrdd pan ddaw'r pethau drwg, mae gobaith am bartneriaeth wedi'i harbed os yw'r cwpl yn barod ac yn gallu gwthio trwy ryw adfyd.

Darllenwch y llyfrau perthnasoedd gorau hyn a dysgwch b yn onest am ofnau, gobeithion a chyfleoedd.

Cysylltu â chynghorydd gofalgar

Cysylltu â chynghorydd gofalgar

Dyma rai o'r llyfrau cwnsela priodas gorau a fydd yn eich helpu i wella'ch priodas, trwy ganiatáu ichi greu eich sesiynau cwnsela bach eich hun gyda'ch gilydd lle byddwch chi'n darganfod ffyrdd i ddyfnhau'ch cysylltiad a'ch cariad at eich gilydd.

Fodd bynnag, os ydych yn bryderus y bydd y naill neu'r llall ohonoch yn hwyr neu'n hwyrach yn canu'r gair “D” ofnadwy ac eisiau i'ch priodas barhau i fod y gorau, yna gall therapi cyplau fod yr offeryn mwyaf effeithiol i chi achub eich priodas.

Gall cwnsela priodas gryfhau perthynas, solidoli'ch bond cariad ac arbed perthynas gythryblus.

Felly, ar y cyd â cheisio mewnwelediadau o'r llyfrau cymorth priodas poblogaidd, mae hefyd yn bwysig cysylltu â therapydd priodas i'ch helpu chi i greu perthynas rydych chi ei eisiau gyda'r person rydych chi'n ei garu, neu i wella perthynas sydd wedi torri.

Ar bob cyfrif, peidiwch â rhoi'r gorau i'ch partneriaeth heb geisio pennu'r budd o wthio trwy'r boen a chodi tuag at ddyfodol o'r newydd.