Aros gyda Cheater? Sut i Ddatrys Eich Dilema

Aros gyda Cheater Sut i Ddatrys Eich DilemaUn o'r teimladau mwyaf yn y byd yw'r teimlad o gael eich caru. Gwybod bod y person nesaf atoch yn caru ac yn gofalu amdanoch â'u holl galon a bydd yno i chi bob amser. Cyferbyniad llwyr i'r teimlad hwn yw'r teimlad o frad.

Yn yr Erthygl honBetrayal yw'r emosiwn rydych chi'n ei brofi pan rydych chi'n caru ac yn ymddiried yn rhywun ac maen nhw'n eich siomi. Maen nhw'n torri'ch ymddiriedaeth ac ar adegau yn manteisio ar faint o ffydd sydd gennych chi ynddynt.
rheoli nodweddion dynion

Mewn perthynas ramantus, gellir diffinio'r weithred o frad fel twyllo ar eich un arwyddocaol arall.

Beth yw twyllo?

Cyn i ni gyrraedd craidd y mater, gadewch inni daflu rhywfaint o oleuni ar yr hyn y mae'n ei olygu i dwyllo ar eich partner. Dyma lle mae pethau'n mynd ychydig yn gymhleth oherwydd gall pob person gael diffiniad gwahanol o “dwyllo”.I rai, gall olygu fflyrtio â rhywun arall tra mewn perthynas, rhoi anrhegion i drydydd parti y byddech chi fel arall yn ei roi i rywun rydych chi'n ei ddyddio neu'n briod â nhw.

I eraill, mae twyllo yn annog emosiynau rhamantus i rywun tra'ch bod chi eisoes mewn perthynas.

Os edrychwn ar y mathau mwy dwys o dwyllo, yna byddai hynny'n cynnwys cael perthynas rywiol â thrydydd parti wrth ddyddio neu briodi. Cael perthynas gyfrinachol ac ati.Yn y bôn, pob ymddygiad o'r fath sy'n gwneud eich arwyddocaol arall yn anghyfforddus am resymau y gellir eu cyfiawnhau. Yr eiliad y cewch eich hun yn ceisio cuddio neu'n gorfod gorchuddio'ch perthynas â thrydydd parti, gall hynny gyfrif fel twyllo.

A ddylech chi aros?

A ddylech chi aros gyda cheater? Dywedwch y gwir nad oes du a gwyn yn y sefyllfa hon. Ni all unrhyw un ateb y cwestiwn hwnnw yn gyffredinol gyda “Ydw” neu “Na”.

Mae gormod o ffactorau y mae'n rhaid eu hystyried cyn y gallwch wneud y penderfyniad terfynol.

Pa fath o berson ydych chi'n dyddio?

Mae hyn yn hynod hanfodol. Ydy'ch partner yn eich trin chi'n dda? Ydyn nhw'n gofalu amdanoch chi? A oedd yr hyn a wnaethant yn ddim ond penderfyniad gwael ar eu rhan? Neu Onid ydyn nhw'n eich trin chi'n dda? Ydyn nhw'n eich anwybyddu? A ydyn nhw yno pan fydd eu hangen arnoch chi? A ydyn nhw wedi twyllo arnoch chi cyn neu mewn perthnasoedd yn y gorffennol?

Gall y cwestiynau hyn wneud ichi ddod i sylweddoli lle mae eich perthynas yn sefyll. Yn aml, nid ydym yn sylweddoli ond rydym yn parhau i fod yn rhannau o berthnasoedd gwenwynig. Mae'n bwysig gwybod natur eich perthynas cyn y gallwch wneud penderfyniad.


ofn cwympo allan o gariad

Difrifoldeb y ddeddf

Mae hwn yn ffactor arall sy'n bwysig iawn. Beth oedd difrifoldeb y ddeddf? A oedd gan eich partner berthynas rywiol â rhywun arall, a oeddent yn rhan o berthynas? Ers pryd maen nhw wedi bod yn twyllo arnoch chi?

Mae'n bendant yn anodd maddau i weithredoedd fel cael materion cyfrinachol a pherthnasoedd rhywiol. Mewn gwirionedd, lawer gwaith oherwydd yr ymddygiadau hyn y daw priodasau i ben, a theuluoedd yn cael eu rhwygo.

Fodd bynnag, i rai pobl yn gweithredu fel twyllo emosiynol, hynny yw, mae cael teimladau rhamantus i drydydd parti, mae tecstio, fflyrtio a gweithredoedd tebyg eraill yn fwy anghofiadwy.

Unwaith eto, efallai na fydd hyn yn berthnasol i bawb. I rai mae twyllo emosiynol yr un mor ddifrifol â thwyllo corfforol. Mae'n bwysig diffinio'ch paramedrau.

A oes lle i faddeuant?

Ydych chi'n barod i faddau a gweithio tuag at atgyweirio'r berthynas? Mae'n bwysig clirio'ch teimladau. Ydych chi am barhau? Ydych chi'n meddwl y gallwch chi ailadeiladu eich ymddiriedaeth yn eich partner? A fydd y bradychu chi eto?

Lawer gwaith, nid yw pobl yn barod i ollwng gafael ar yr hyn sydd ganddyn nhw. Gwelir hyn yn arbennig mewn priodasau, yn fwy felly os oes plant yn cymryd rhan.


pam mae ysgariad mor galed

Os ydych chi'n credu y gallwch chi wir faddau i'ch partner a gyda'ch gilydd weithio tuag at well perthynas, yna mae hynny'n iawn hefyd.

Fel y soniwyd o'r blaen nid oes du na gwyn i'r pwnc hwn. Ar adegau mae pobl yn gallu bownsio'n ôl o sefyllfaoedd o'r fath a dod yn agosach ac yn hapusach nag yr oeddent o'r blaen.

Yr ateb

Y peth rhyfeddol am berthnasoedd yw, ni waeth faint rydych chi'n ei ofyn o'ch cwmpas, fe welwch yr ateb ynoch chi'ch hun. Cofiwch bob amser nad oes unrhyw un sy'n adnabod eich sefyllfa yn well.

Ydy, mae twyllo yn anfaddeuol, ond nid yw bob amser yn golygu eich bod chi'n gadael eich partner ar ôl.

Os oes ganddyn nhw wir gywilydd ac yn cymryd cyfrifoldeb am yr hyn maen nhw wedi'i wneud, yna mae'n bosib iawn na fyddan nhw byth yn gwneud y fath beth eto.

Os ydyn nhw'n eich caru'n wirioneddol, ni fyddan nhw byth yn eich rhoi chi trwy rywbeth felly eto. Fodd bynnag, ar adegau mae'n well symud ymlaen.

Os oes gan eich partner ddiystyrwch llwyr i chi neu hyd yn oed os nad oes, os na allwch ddod o hyd iddo yn eich calon i faddau iddynt yna nid oes raid i chi wneud hynny.

Eich hawl chi yw bod gyda rhywun nad yw'n gwneud ichi deimlo fel y dewis cyntaf neu'r ail ddewis. Yn lle hynny, maen nhw'n gwneud ichi deimlo fel mai chi yw'r unig ddewis.

Yn y diwedd, chi sydd i gyd i benderfynu. Os ydych chi'n teimlo bod y person yn werth chweil, arhoswch, ar bob cyfrif, os na, mae'n well dewis eich hapusrwydd.