6 Swydd Rhyw i Fod yn Feichiog

6 Swydd Rhyw Hwyl i Fynd yn Feichiog yn Gyflymach

Yn yr Erthygl hon

Os ydych chi'n rhywun sy'n ceisio beichiogi, yna, siawns yw, oni bai ei fod yn feichiogrwydd heb ei gynllunio, byddwch chi am wneud popeth i'w gwneud hi'n bosibl beichiogi.Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi hefyd droi at y swyddi rhyw gorau i feichiogi ar wahân i hanfodion beichiogi?

Mae hynny'n iawn, yr un peth hwn y gallwch chi a'ch priod ei wneud i wneud eich sesiwn gwneud cariad yn hwyl, yn anhygoel, ac wrth gwrs i allu beichiogi.

Gadewch i ni ddysgu'r gwir am sut y gall swyddi rhyw effeithio ar eich siawns o feichiogi a beth yw'r swyddi rhyw gorau i feichiogi babi.

Y gwir am swyddi rhyw a beichiogi

Pan ofynnwn i bobl sydd â chyfathrebu rhywiol cryf mewn priodas am y gyfrinach o feichiogi yn gyflym, rydym yn aml yn cael llawer o gyngor fel beth yw'r swyddi rhyw gorau i feichiogi'n gyflym neu dylech ymarfer y safle rhyw uchaf ar gyfer beichiogi.

Mae yna hefyd awgrymiadau ynghylch beth i'w fwyta, yfed, a hyd yn oed pa atchwanegiadau i'w cymryd. Mae'r opsiynau a'r argymhellion yn ddiddiwedd!

Fodd bynnag, efallai y byddem yn meddwl tybed, pa mor wir yw'r sefyllfa rywiol i feichiogi yn effeithiol? A yw rhoi cynnig ar swyddi rhywiol ar gyfer beichiogi yn gweithio mewn gwirionedd ai peidio?

Nid oes tystiolaeth wyddonol i gefnogi y bydd swyddi yn eich beichiogi'n gyflym, fodd bynnag, beth yw'r y sefyllfa orau i feichiogi bydd ganddo ei fuddion ei hun o hyd.

Gall rhoi cynnig ar swyddi newydd hefyd eich helpu i ddatrys problemau agosatrwydd yn eich perthynas.

Rydych chi'n mwynhau'r sesiwn gwneud cariad ac os ydych chi'n ei wneud pan fyddwch chi'n ofylu, yna dyna ni.

Swyddi rhyw gorau i feichiogi'n gyflym

Nawr, dyma'r swyddi rhyw gorau i feichiogi. Os chi a'ch priod yn anturus, yna ewch i roi cynnig ar bob un ohonyn nhw hefyd.

Bydd y sefyllfa ryw orau i feichiogi yn dibynnu ar eich dewisiadau, ac ni waeth pa un a ddewiswch, dylid mwynhau'r swyddi rhyw da hyn i feichiogi.

1. Swydd genhadol

Mae yna ychydig o astudiaethau sy'n ystyried mai'r sefyllfa genhadol sy'n cael ei hystyried fel y sefyllfa ryw orau i feichiogi. Mae nifer o swyddi rhyw i feichiogi a fydd yn cael eu rhestru yma, felly beth sydd â'r sefyllfa genhadol y mae gwyddonwyr hyd yn oed yn edrych iddi?

Yn seiliedig ar eu theori, mae'r safle cenhadol yn rhoi'r ongl berffaith i bidyn y boi anelu’n haws at gamlas y fagina. Ar wahân i hynny, mae disgyrchiant yn chwarae rhan enfawr yn hyn hefyd. Er hynny, mae'n rhaid i ni gofio o hyd nad yw pob merch yr un peth. Beth ydyn ni'n ei olygu am hyn?

Mae safle groth merch hefyd yn chwarae rhan enfawr pe bai'r swyddi rhyw hyn i feichiogi yn gweithio ai peidio. Bydd cael groth wedi'i adfer yn gwneud y safle cenhadol yn ddiwerth gan fod y groth yn gogwyddo yn ôl.

2. Sefyllfa Doggy

Y sefyllfa ryw orau arall i feichiogi yn gyflymach yw'r hoff arddull doggy bob amser. I rai dynion, mae'r arddull genhadol yn rhy flinedig ac os na fyddwch yn alldaflu'n fuan, efallai y bydd cyhyrau dolurus yn y pen draw.

Dyna'r rheswm pam mae'r rhan fwyaf o ddynion wrth eu bodd â'r arddull doggy. Ar wahân i'r ffaith ei fod yn rhoi treiddiad dyfnach i chi, sy'n un o'r swyddi rhyw gwych i feichiogi, mae hefyd yn llai blinedig.

Gwyliwch hefyd:

3. Ewch ar safle'r Berfa Olwyn

Os ydych chi a'ch partner yn anturus, yna mae angen i chi roi cynnig ar y swyddi rhyw newydd hyn i feichiogi babi. Beth am roi cynnig ar y sefyllfa athletaidd hon?

Bydd y fenyw yn dal ei hun i fyny gyda'i dwylo tra bod ei phartner cyffroi a sefyll yn cydio yn ei choesau am gefnogaeth ac yn eu tynnu o amgylch ei gluniau wrth iddo fynd i mewn iddi.

Pam ei bod hi'n un o'r swyddi rhyw i feichiogi? Mae'n caniatáu i'ch partner gael treiddiad dyfnach ac agosrwydd at geg y groth.

4. Coesau ar ysgwyddau

Swyddi rhyw hawdd arall i feichiogi babi y gallwch roi cynnig arno yw safle'r coesau ar ei ysgwyddau. Mae'n dro mewn gwirionedd ar y hoff sefyllfa rhyw genhadol erioed.

Yma, lle mae menyw yn bachu ei choesau yn araf ar ysgwyddau ei phriod yn ystod cyfathrach rywiol. Yn bendant, mae un o’r swyddi rhyw i feichiogi gan fod y swydd hon yn caniatáu i sberm eich partner fynd mor agos at geg y groth â phosibl.

Coesau ar ysgwyddau

5. Siswrn ochr yn ochr
Sefyllfa ryw arall i feichiogi yn fuan y dylech roi cynnig arni yw siswrn ochr yn ochr. Yn y sefyllfa ryw hon, mae'n rhaid i chi orwedd ochr yn ochr yn wynebu ei gilydd. Gall y swydd hon hefyd roi cofnod dwfn i chi a allai helpu sberm eich partner i gyrraedd ceg y groth yn gyflym.

6. Gwrthdroi cowgirl
Yee-haw! Mae'r rhan fwyaf o fenywod eisoes wedi rhoi cynnig ar y sefyllfa ryw hon. Mae'n rhoi teimlad anhygoel i'r ddau ohonoch chi! Oeddech chi'n gwybod bod gan un o bob pump o ferched groth wedi'i dipio neu ei droi'n ôl?

Os oes gennych y cyflwr hwn, yna newyddion da oherwydd efallai mai dyma'r sefyllfa ryw orau i geisio eich beichiogi. I wneud hyn, mae'r fenyw yn eistedd ar ei phartner yn union fel gyda'r fenyw yn y safle uchaf ond yn wynebu i ffwrdd oddi wrtho.

Bydd hyn yn rhoi ongl mynediad pleserus ond unigryw i chi.

Awgrymiadau eraill i'w hystyried

Nid swyddi rhyw yw'r unig beth a all effeithio ar eich siawns o feichiogi . Oeddech chi'n gwybod bod yna ychydig o bethau eraill y gallwch chi eu gwneud o hyd i hybu'ch ffrwythlondeb?

Mae Orgasm yn helpu - Rydyn ni i gyd yn gwybod bod alldaflu yn hanfodol i gael ei bartner yn feichiog i ddyn. Er nad yw'n wir am fenyw, os bydd hi'n cyrraedd uchafbwynt, bydd ei orgasm yn bendant yn helpu'r sberm i gyrraedd y gyrchfan.

Gwyliwch eich pwysau - Cofiwch y gallai bod yn rhy drwm neu'n rhy denau ostwng eich cyfradd ffrwythlondeb.

Peidiwch â smygu - Rydyn ni i gyd yn gwybod effeithiau gwael ysmygu, iawn? Mae hefyd yn cynyddu ods anffrwythlondeb a hyd yn oed camesgoriad.

Pryd ddylech chi ei wneud?

Felly, pa un o'r swyddi rhyw gorau i feichiogi ddylech chi geisio? Wel, byddai unrhyw un o hyn yn gwneud, os gallwch chi, beth am roi cynnig arnyn nhw i gyd? Yr hyn sy'n bwysig yw eich bod chi'n gwybod pryd i'w wneud a dyna pryd rydych chi'n ofylu.

Bydd beth yw'r sefyllfa ryw orau i feichiogi yn dibynnu ar ddewisiadau chi a'ch partner?

Dewiswch pa safle gorau i'w feichiogi a'i fwynhau! Cofiwch, nid oes unrhyw bwysau gwirioneddol o ran pryd y mae'n rhaid i chi ei wneud na sawl gwaith. Rhaid i chi hefyd roi cynnig ar ffyrdd eraill o hybu'ch ffrwythlondeb i gynyddu eich siawns o gael babi.

Cyn belled â'ch bod chi'n gyfarwydd â hanfodion beichiogi, cyn belled â'ch bod chi'n gwybod sut i gadw'ch hun yn iach a heb straen, yna dim ond mwynhau'ch cariad ac aros am eich bendith waeth pa swyddi rhyw i feichiogi rydych chi'n eu dewis.

Ranna ’: