15 Awgrym ar Sut i Ysgrifennu Llythyr Cariad

Ysgrifennu nodyn serch neu gerdd ar lyfr nodiadau rheoledig

Mae'n ystrydeb i ddweud hynny ysgrifennu llythyr cariad yn gelfyddyd goll. Yn anffodus, mae hefyd yn wir. Mae cyfathrebu rhamantaidd wedi'i leihau i ystumiau parod Instagram. Mae hyn yn drueni oherwydd does dim byd yn gwneud y gwaith o datgan cariad a chwennych y modd y gall llythyr serch.

Gall llythyr caru fod yn fynegiant o hoffter melys rhwng dau berson sydd wedi bod gyda'i gilydd ers degawdau.

Gall gadw pethau'n boeth ac yn drwm rhwng dau gariad pellter hir. Gall ychwanegu sbeis at berthynas sydd wedi troi'n ddiflas. Ydych chi'n pendroni sut i ysgrifennu llythyr caru?

Byddech chi'n meddwl y byddai pobl yn fodlon ysgrifennu rhywbeth sydd â chymaint o fanteision rhamantus. Ond efallai bod gan ofn rywbeth i'w wneud â phobl yn peidio â rhoi cynnig arno. Does neb eisiau ysgrifennu llythyr caru sy'n fflipio.

Yn sicr nid ydyn nhw eisiau cael eu gwawdio amdano. Byddai hynny'n arswydus.

15 awgrym i ysgrifennu'r llythyr caru gorau ar gyfer eich anwylyd

Menyw yn ysgrifennu llythyr caru ar dudalen wen

Mae yna newyddion da. Gall unrhyw un ysgrifennu a llythyr cariad . Mae'n cymryd teimladau diffuant, ychydig o gynllunio, a'r pymtheg awgrym hyn ar sut i ysgrifennu llythyr caru.

1. Rhowch y gorau i'r dyfeisiau

Sut i ysgrifennu llythyr cariad? Mewn gwirionedd YSGRIFENNU ef!

Os ydych chi'n mynd i roi eich hun allan yna a rhannu eich teimladau, nid yw hwn yn amser ar gyfer e-bost neu neges destun. Os oes gennych lawysgrifen braf, defnyddiwch hi ac ysgrifennwch lythyr caru gwych. Os na, o leiaf teipiwch ef a'i argraffu.

Creu cofrodd, nid rhywbeth y gall y darn nesaf o ddrwgwedd ei ddileu.

Mae yna wahanol ffyrdd o ysgrifennu llythyrau. I wneud eich llythyr caru hyd yn oed yn fwy rhamantus, defnyddiwch rai deunydd ysgrifennu neis .

Byddai rhywbeth gyda lliw neis neu hyd yn oed batrwm cynnil yn gweithio'n dda yma. Gallwch chi hyd yn oed wneud rhywbeth hen-ffasiwn a'i spritzio gyda hoff gologne eich cariad neu ddiferyn neu ddau o olew persawrus.

|_+_|

Am syniadau ar sut i wneud i'ch llythyr caru edrych yn bert a rhamantus, gwyliwch y fideo hwn.

2. Dangoswch ofal trwy ddangos eich bod yn sylwi ac yn cofio

Beth i'w ysgrifennu mewn llythyr cariad?

Anghofiwch neges generig am gariad a faint mae rhywun yn ei olygu i chi. Dyna'r pethau y gallai unrhyw un eu dweud wrth unrhyw un arall. Yn lle hynny, canolbwyntiwch ar ddangos eich bod chi'n talu sylw a'ch bod chi'n cofio pethau arbennig sydd rhwng y ddau ohonoch chi'n unig.

Er enghraifft, yn lle ysgrifennu, ‘Rwy’n dy garu di, ac rwyt ti’n golygu’r byd i mi,’ ysgrifennwch am atgof penodol neu nodwedd bersonoliaeth ynddynt sy’n annwyl i chi. Mae pobl wrth eu bodd yn cael eu ‘gweld’ a’u gwerthfawrogi.

3. Sicrhewch fod pwrpas i'ch llythyr caru

Un ffordd y gall llythyrau cariad dwfn fynd yn ddrwg yw pan fyddant yn crwydro ymlaen heb unrhyw bwynt go iawn. Beth yw rhai pethau i ddweud mewn llythyr caru? Cofiwch mai llythyr caru yw hwn, nid ffrwd ramantus o ymwybyddiaeth. Cyn i chi ddechrau ysgrifennu, byddwch yn gwybod beth rydych chi am ei gyfathrebu.

Efallai eich bod am gael eich partner yn yr hwyliau ar gyfer cyfarfyddiad rhamantus. Efallai eich bod chi eisiau iddyn nhw deimlo'n ddyrchafol a'u gwerthfawrogi yn ystod amser caled. Mae beth bynnag rydych chi'n ei ddewis yn iawn. Mae'n help i gael canolbwynt.

4. Mae'n iawn bod yn ddoniol

Mae unrhyw un sy'n dweud na all hiwmor fod yn rhywiol yn farw anghywir.

Yn aml, y gorauatgofion rhamantusrydym wedi ein harlliwio â hiwmor.

Pa gwpl sydd heb stori ddyddiad trychinebus na hanesyn neu ddau ddoniol? Gwell fyth, pwy sydd ddim yn cael ei ddyrchafu gan hiwmor?

Wrth gwrs, nid yw hiwmor yn rhywbeth y dylech ei orfodi neu ei ffugio. Eto i gyd, os yw'ch perthynas yn ffynnu ar wneud i'ch gilydd chwerthin, peidiwch â bod ofn defnyddio hynny mewn llythyr cariad.

5. Cymerwch yr amser i'w wneud yn iawn

Cwpl hapus yn eistedd ar fainc ac yn gwenu

Na, nid oes neb yn mynd i'ch graddio ar eich llythyr rhamantus.

Wedi dweud hynny, beth am gymryd yr amser i roi sglein ar eich llythyr, yn enwedig os ydych chi’n ceisio creu argraff ar rywun arbennig. Oeddech chi'n gwybod bod yna gwmnïau a fydd yn ysgrifennu llythyrau i chi? Bydd y rhan fwyaf hefyd yn prawfddarllen a golygu eich llythyr fel ei fod yn mynegi eich gwir deimladau. Gwiriwch:

  • Gramadeg - Defnyddiwch yr offeryn gwirio gramadeg ar-lein hwn i sicrhau bod eich ysgrifennu yn cyrraedd yr holl nodiadau cywir.
  • Bestwriterscanada.com - Os oes angen rhywun arnoch i brawfddarllen neu olygu'ch llythyr cariad, dyma un lle i alw.
  • Llyfrgell Llythyrau - Yn union fel y dywed yr enw, dyma lyfrgell o lythyrau enghreifftiol ar wahanol bynciau. Am le gwych i gael eich ysbrydoli.
  • TopAustraliaWriters- Os yw eich ysgrifennu yn rhydlyd, edrychwch ar y samplau ysgrifennu yma am help ychwanegol.
  • GoodReads - Dewch o hyd i lyfrau gwych i'w darllen yma i gael ysbrydoliaeth ramantus. Efallai y byddwch hyd yn oed yn dod o hyd i linell neu ddwy ramantus y gallwch eu defnyddio.

6. Byddwch chi eich hun

Bydd y llythyr rhamantus gorau yn dod oddi wrthych chi, nid rhyw fersiwn ohonoch chi'ch hun sydd wedi'i gor-ramantu. Ysgrifennwch o'r galon a dangoswch eich personoliaeth. Dylai eich llythyr swnio'n naturiol. Ceisiwch ysgrifennu'r ffordd rydych chi'n siarad fel ei fod yn wirioneddol unigryw i chi. Dyma un o'r awgrymiadau ar gyfer ysgrifennu llythyr cariad nodedig.

7. Mae'n iawn benthyca gan eraill

Beth ydych chi'n ei wneud os na allwch ddod o hyd i'r geiriau i'w hysgrifennu? Wel, gallwch chi fenthyg rhai gan awdur arall!

Peidiwch â bod ofn defnyddio dyfyniadau o ffilmiau neu lyfrau rhamantus. Gallwch hyd yn oed roi cynnig ar delyneg neu ddwy gân. Codwch lyfr o farddoniaeth ramantus, a gweld beth sy'n siarad â chi.

8. Ysgrifennwch eich taith

Nid oes fformat llythyr caru caled a chyflym. Os nad ydych yn siŵr beth i ysgrifennu amdano yn y llythyr caru, ystyriwch ysgrifennu eich taith gyda'ch partner. Gwnewch y gorffennol, y presennol a'r dyfodol yn amlinelliad o'ch llythyr.

Ysgrifennwch sut wnaethoch chi gyfarfod, sut oeddech chi'n teimlo pan wnaethoch chi gwrdd â nhw y tro cyntaf.

Symudwch ymlaen at y presennol a sut rydych chi'n hoffi treulio amser gyda nhw a symud ymlaen i siarad am ble rydych chi'n gweld y berthynas yn mynd. Mae'n creu strwythur gwych i'r llythyr caru.

9. Ysgrifennwch eich calon allan

Ysgrifennwch eich calon heb boeni am sut mae'n swnio a strwythur y llythyren. Gallwch chi bob amser fynd yn ôl a golygu'r llythyr i'w wneud yn gydlynol ac yn hawdd i'w ddarllen. Cofiwch, mae'n llythyr caru, a'r unig rhagofyniad yw cyfleu eich teimladau.

10. Peidiwch â phoeni am y hyd

Cwpl hapus yn gorwedd wrth ymyl ei gilydd

Gall fod yn heriol ysgrifennu llythyr caru ar draws tudalennau os nad ydych chi'n awdur, sy'n iawn. Mae llythyren fyrrach yn well nag un drwg. Gwnewch yn siŵr bod eich neges yn cael ei chyfleu.

11. Cadwch nhw fel ffocws

Cofiwch mai atyn nhw yr ydych yn ysgrifennu'r llythyr, ac iddynt hwy, ac nid i chi'ch hun. Peidiwch â bod ofn dod yn bersonol, a siaradwch yn ddwfn am eich teimladau a'ch cariad. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi'r pwysigrwydd teilwng iddynt yn eich geiriau a'ch llythyr.

12. Ceisiwch orffen gyda gweithred

Ydych chi wedi drysu ynghylch sut i ysgrifennu llythyr caru, yn bwysicach fyth, sut i ddod ag ef i ben?

Nawr bod eich cariad yn teimlo'n flinedig gyda'r llythyr cariad rhamantus hwn, nid yw ond yn gwneud synnwyr i orffen gyda gweithred.

Gofynnwch iddyn nhw allan ar ddyddiad rhamantus, neu gofynnwch iddyn nhw gwrdd â chi mewn man penodol. Gallwch chi fynd â'r rhamant i fyny rhic trwy ail-greu eich dyddiad cyntaf gyda nhw.

13. Ysgrifennwch am yr atgofion da

Hyd yn oed os ydych chi'n ysgrifennu at eich partner oherwydd bod eich perthynas yn mynd trwy gyfnod anodd, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n sôn am yr atgofion drwg. Bydd y llythyr caru o gwmpas am byth, ac nid ydych am drafod cyfnodau drwg y berthynas ynddynt.

Pan fyddwch chi a'ch partner yn edrych arno flynyddoedd yn ddiweddarach, dim ond atgofion da y dylai eu sbarduno.

14. Glynwch at y clasuron

Ydych chi wedi drysu ynghylch sut i ysgrifennu llythyr caru?

Os ydych chi'n ansicr beth i'w ysgrifennu yn eich llythyr caru, cadwch at y syniadau clasurol. Ysgrifennwch gant o resymau rydych chi'n eu caru neu gwnewch lyfr lloffion lle mae lluniau'n eich helpu i gyfleu'ch emosiynau.

15. Ysgrifennwch yn yr iaith y maent yn ei siarad

Cwpl hapus yn gorwedd yn gyfforddus yn y gwely

Sut i ysgrifennu llythyr caru sy'n eu hysgubo oddi ar eu traed?

Os oes gennych chi a’ch partner gefndiroedd gwahanol, beth am ichi ysgrifennu’r llythyr yn yr iaith y mae’n ei siarad? Gallwch chi bob amser ddod o hyd i rywun i gyfieithu'r llythyr i chi neu ddefnyddio gwasanaethau rhyngrwyd. Bydd yn ystum hynod ramantus ar eich rhan!

Casgliad

Mae'n bryd creu argraff ar eich cariad! Sicrhewch eu bod yn barod ar gyfer rhamant gyda llythyr wedi'i ysgrifennu'n hyfryd gan ddefnyddio'r awgrymiadau ar sut i ysgrifennu llythyr caru. Peidiwch â phoeni gormod am sut y bydd yn troi allan, a chymerwch eich amser. Bydd eich partner yn gwerthfawrogi'r ymdrech a'r cariad a roddwch ynddo.

Ranna ’: