7 Rheswm i Beidio â Phriodi

7 Rheswm i Beidio â Phriodi

Yn yr Erthygl hon

Wrth inni dyfu i fyny, daw amser yn ein bywyd pan fydd pobl o'n cwmpas, naill ai'n ffrindiau neu'n frodyr a chwiorydd, yn priodi. Yn sydyn, byddech chi'n cael eich hun dan y chwyddwydr os mai chi sydd nesaf yn y llinell neu wedi parcio'r pwnc priodas am gyfnod. Rydyn ni'n byw mewn cymdeithas lle mae disgwyl i rywun ar ôl oedran penodol briodi a dechrau teulu. Mae unrhyw un sy'n rhagori ar yr oedran hwnnw yn codi llawer o aeliau.Byddai pobl o'ch cwmpas yn eich cornelu i wybod y rhesymau pam nad ydych chi'n barod i briodi. Iddyn nhw, os ydych chi'n heneiddio nag oedran penodol mae'n anodd dod o hyd i bartner addas. Yn syndod, hyd yn oed yn y teuluoedd mwyaf modern, ystyrir mai priodi ar ôl oedran penodol yw'r peth iawn i'w wneud. Mae sawl rheswm pam nad yw pobl eisiau priodi. Gadewch i ni edrych ar ychydig ohonynt.

1. Nid yw'n flaenoriaeth mewn bywyd

Dywedodd dyn doeth unwaith, ‘Taith unigolyn yw hi. Gad iddynt deithio a cherfio eu llwybr eu hunain.’ Yn wir! Mae gan bob dyn ar y blaned hon eu dyheadau a'u breuddwydion eu hunain. Mae ganddyn nhw ddisgwyliadau penodol ganddyn nhw eu hunain. Mae rhai yno sydd eisiau gweithio trwy gydol eu hoes, tra bod gan eraill freuddwyd i deithio'r byd.

Yn anffodus, rydyn ni i gyd yn dechrau diffinio sut y dylai eraill fyw eu bywydau ac ymyrryd yn eu bywydau yn ddiarwybod.

Efallai, nid priodas yw eu blaenoriaeth ar hyn o bryd .

Mae ganddyn nhw eu rhestr o bethau i'w gwneud eu hunain lle maen nhw wedi breuddwydio am gyflawni pethau heblaw priodi ar oedran penodol. Yn hytrach na gorfodi unrhyw un i briodi, mae’n bwysig eich bod yn deall yr hyn y maent yn ei ddisgwyl o’u bywyd ac yn eu cefnogi.

2. Nid ydynt am frysio dim ond er mwyn y peth

Bu amser pan oedd angen priodas. Roedd yn orfodol i briodi a chael plant erbyn oedran penodol. Fodd bynnag, mae pethau wedi newid. Mae cymaint o bethau'n digwydd ar hyn o bryd fel nad yw rhai milflwyddiaid eisiau rhuthro i briodas a dechrau teulu, ar unwaith.

Efallai yr hoffent fod yn annibynnol, archwilio eu gyrfa, a thyfu’n broffesiynol cyn iddynt gymryd cyfrifoldeb rhywun arall.

Priodasau wedi'u trefnu neu baru yw peth y gorffennol. Heddiw, mae'n ymwneud mwy â chariad. Mae priodas yn gam mawr ym mywyd unrhyw un. Felly, efallai na fydd yr un nad yw'n priodi ar hyn o bryd am frysio i mewn i hyn.

3. Nid yw pob priodas yn llwyddiannus

Un o'r rhesymau dros beidio â phriodi yw nifer o briodasau aflwyddiannus mewn cymdeithas. Yn unol ag adroddiad, y gyfradd ysgariad yn UDA yw 53% yn 2018 . Gwlad Belg sydd ar frig y rhestr gyda 71%. Nid yw'r priodasau hyn sy'n methu'n gyflym yn gosod yr esiampl iawn yng ngolwg y genhedlaeth iau. Iddyn nhw, nid yw priodas yn ffrwythlon ac mae'n arwain at boen emosiynol.

O edrych ar y rhain, mae’n amlwg iddynt gymryd yn ganiataol nad yw priodi’r un yr ydych yn ei garu yn gwarantu ei fod yn arwain at fywyd llwyddiannus a hapus.

Dyna pam eu bod yn gwrthod priodi.

4. Cariad yw y cwbl sydd o bwys

Cariad yw

Byddai llawer o filflwyddiaid yn dadlau bod cariad yn bwysig ac nid y gwmnïaeth sifil. Efallai y byddwn yn siarad am ddiogelwch a derbyniad cymdeithasol, ond gydag amseroedd cyfnewidiol, mae pethau'n newid hefyd.

Heddiw, byddai'n well gan gariadon aros gyda'i gilydd mewn bywoliaeth na chyhoeddi eu cwmnïaeth i'r byd trwy briodi â'i gilydd.

Mae hyd yn oed y gyfraith yn cael ei newid i gyd-fynd â meddylfryd presennol y llu. Mae cyfreithiau'n cefnogi perthnasoedd byw i mewn ac yn diogelu'r ddau unigolyn. Mae pobl yn byw'n heddychlon ac fel pâr priod mewn perthynas sy'n byw i mewn. Mae'r rhain yn enghreifftiau o sut mae amseroedd wedi newid.

5. Mae priodas yn arwain at ddibyniaeth

Mae priodas yn ymwneud â rhannu'r cyfrifoldebau yn gyfartal. Bydd yn cwympo os bydd y naill neu'r llall yn cymryd y cyfrifoldeb mwyaf. Heddiw, mae'n well gan lawer fyw bywyd rhydd, heb unrhyw ddyletswydd ychwanegol. Nid yw'n well ganddynt ddibyniaeth o unrhyw fath.

I bobl sydd â meddylfryd o'r fath, nid yw priodas yn ddim byd ond cawell sy'n cymryd eu rhyddid i ffwrdd ac yn eu clymu i gartref gyda llawer o gyfrifoldebau digroeso.

Nhw yw'r rhai a hoffai fyw bywyd ar eu telerau eu hunain. Felly, maent yn osgoi priodas ar unrhyw gost.

6. Mae’n anodd ymddiried yn rhywun am weddill eich oes

Mae yna bobl sydd wedi cael eu twyllo ar lawer y maent yn ei chael yn anodd ymddiried yn unrhyw un. Mae ganddyn nhw ffrindiau i gymdeithasu ond pan ddaw'n amser treulio'u bywyd cyfan gyda rhywun, maen nhw'n ôl allan.

Mae ymddiriedaeth yn un o bileri bywyd priodasol llwyddiannus. Pan nad oes ymddiriedaeth, nid oes unrhyw gwestiwn o gariad.

7. Ddim yn rheswm da iawn i briodi

Pam mae pobl yn priodi ? Maen nhw'n dymuno amdano. Maen nhw'n ei ddymuno. Maen nhw wir eisiau priodi. Yn y ffilm ‘ Dyw e ddim yn bod i mewn i chi ’, mae Beth (Jennifer Aniston) mewn perthynas fyw gyda’i chariad Neil (Ben Affleck). Tra ei bod eisiau’r briodas, nid yw Neil yn credu ynddi. Tua'r diwedd pan mae'n teimlo fel, mae'n cynnig i Beth. Digwyddodd sefyllfa debyg yn ‘ Rhyw a'r Ddinas' lie yr oedd John ‘ Mr. Nid yw ‘Big’ eisiau priodas moethus ac mae’n mynd yn oer iawn cyn y briodas.

Rhaid peidio â phriodi dim ond oherwydd dyma'r amser iawn neu mae'r bobl o'ch cwmpas yn dweud hynny neu oherwydd mae'ch teuluoedd eisiau gwneud hynny.

Yn lle hynny, dylai un briodi os oes ganddo reswm neu'n credu yn y carwriaeth hon.

Rhestrir uchod rai rhesymau cyffredin dros beidio â phriodi sy'n filflwyddol ac mae llawer o bobl yn byw yn eu herbyn. Ni ddylid byth gorfodi priodas ar rywun. Mae'n brofiad oes a theimlad a ddylai fod yn gydfuddiannol.

Ranna ’: