Sut i Ymdopi os yw'ch Priod Cerrig Waliau Chi

Sut i Ymdopi os yw

Yn yr Erthygl honYn gyntaf, gadewch inni ddiffinio cerrig caled mewn perthynas.Beth yw gosod cerrig caled, a pham mae'n dod yn rheswm i rai priodasau i fethu ? Mae cerrig caled yn digwydd pan fydd un partner yn gwrthod ystyried barn y llall yn llwyr.

Mae'n fethiant mewn cyfathrebu a gall fod yn niweidiol, yn rhwystredig, ac yn y pen draw mae'n creu rhwyg rhwng cyplau.Pan fydd un partner yn gwrthod ystyried safbwynt ei briod, yna daw'r briodas yn broblem. Mae'r partner ar ddiwedd derbyn y cerrig caled emosiynol yn dioddef unigedd a diffyg ymddiriedaeth .

Ond pam mae rhai partneriaid yn dewis gwneud cerrig caled mewn priodas?

Diffyg ymddiriedaeth

Pan fydd partner yn penderfynu cau i lawr, a'ch bod ar ddiwedd derbyn cerrig caled mewn perthynas, mae'n arwydd nad yw'ch partner yn ymddiried yn eich dyfarniad.Maent naill ai'n ceisio osgoi ymladd, neu maent yn credu na fydd unrhyw beth adeiladol yn dod allan o'ch diwedd trwy drafod y mater ymhellach.

Y naill ffordd neu'r llall, maent yn teimlo bod eich ymateb, eich barn a'ch safbwynt yn wastraff amser, a byddai'n well ganddynt beidio â delio ag ef.

Ystyriwch ef yn ofalus. Efallai bod ganddyn nhw bwynt.

Mae gan rai pobl, waeth beth fo'u rhyw, o ddifrif materion rheoli tymer . Os gwnewch chi, yna siawns yw, maen nhw'n ei wneud i atal problemau mwy sylweddol rhag digwydd.

Os nad chi yw'r math sy'n taflu strancio neu seigiau at eich priod dros bethau bach, yna nid ydyn nhw'n ymddiried ynoch chi mewn ffyrdd eraill.

Maent yn teimlo bod eich barn yn amherthnasol

Mae cwpl priod yn rhannu eu bywyd gyda'i gilydd, ond nid yw hynny'n golygu bod yn rhaid iddynt wneud popeth gyda'i gilydd.

I mae gan berthynas iach le . Gallai rhai partneriaid droi at gam-drin cerrig caled os ydyn nhw'n teimlo bod eu priod yn goresgyn eu ffiniau.

Gallent hefyd ei ddefnyddio fel esgus i ymestyn y ffiniau a sefydlu rheolaeth arnoch chi a'ch perthynas.


taureans

Mae cam-drin emosiynol cerrig caled yn ddull gwenwynig y gall partner ei ddefnyddio i reoli ei bartner.

Barnwch yn ofalus pa un. A ydyn nhw'n gosod cerrig caled mewn perthynas oherwydd eu bod yn teimlo eich bod chi'n ymyrryd gormod yn eu materion? A yw'ch partner yn agored wrth drafod materion eraill gyda chi?

Mae partneriaid rheoli yn gweithredu mwy nag un math o reolaeth ac nid yn unig triniaeth dawel .

Nid yw'n waith cerrig caled

Mae hefyd yn bosibl eich bod yn gorymateb. Nid ydyn nhw eisiau trafod y mater mwyach ac maen nhw eisiau camu o'r neilltu. Rydych chi'n pwyso'r mater yn rhy rymus, ac mae'ch partner yn ceisio osgoi ymladd mawr trwy eich anwybyddu.

Camwch yn ôl, oeri, a gweld a allwch chi ailagor y pwnc yn nes ymlaen.

Os yw'n fater o bwys, yna gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi gwybod i'ch partner eich bod chi am drafod y pwnc eto ac yn hapus i adael llonydd iddyn nhw a chasglu eu meddyliau.

Sut i gyfathrebu â rhywun sy'n cau i lawr

Sut i gyfathrebu â rhywun sy

Os ydych chi wedi dileu posibiliadau eraill a'ch bod yn siŵr bod eich partner yn torri cyfathrebu â chi ac yn gosod cerrig caled yn eich perthynas yn bwrpasol, yna mae'n bryd newid gerau a mynd at y broblem o ongl arall.

Mae cerrig caled mewn perthnasoedd naill ai'n fath o gamdriniaeth neu'n geidwad heddwch.

Ni fyddai rhai partneriaid yn gadael i faterion dibwys fynd ac yn barod i gynyddu a fwytaodd y darn olaf o gacen i'r Ail Ryfel Byd. Hyd yn oed os dywedasoch dro ar ôl tro mai'ch cacen chi yw hi, a'ch partner yn ei bwyta, a yw'n werth llosgi'r gwely?

Gosodwch eich blaenoriaethau ac yna darganfod sut i drafod y mater mewn goleuni gwahanol.

Os ydych chi'n teimlo nad yw bwyta'ch darn olaf o gacen yn ymwneud â'r gacen yn unig, ond yn hytrach parch . Yna mae gennych bwynt. Ond mae gorfodi’r mater yn eu hwyneb hefyd yn golygu nad ydych yn eu parchu, ni ddaw dim byd da allan o senario gwrthdaro o’r fath.

Mae cyfathrebu cerrig caled yn golygu eu bod yn ceisio dweud rhywbeth wrthych heb ei ddweud. Os ydyn nhw'n ei ddefnyddio'n rhy aml at bwynt cam-drin, yna mae gennych chi sylfaen fwy arwyddocaol methiant cyfathrebu .

Dyma ffyrdd i ailsefydlu cyfathrebu mewn perthynas

Ysgrifennu llythyr

Mae yna ddefnyddiau o hyd ar gyfer hen ffasiwn llythyr cariad .

Byddwch yn greadigol wrth ei anfon, does dim rhaid i chi ei bostio yn yr oergell na'i anfon dros bost cofrestredig (y ddau waith). Peidiwch ag ymgysylltu na phwyntio bysedd, y peth olaf rydych chi ei eisiau yw rhoi hwb i'ch partner trwy roi'r cyfan ar ei ysgwyddau.

Gwyliwch hefyd:

Trafodwch ef dros ginio rhamantus

Ailosod y naws yn gyntaf. Creu sefyllfa ymlaciol (mae ôl-ryw yn dda hefyd) cyn i chi agor pwnc yr ydych chi'n teimlo bod eich partner yn eich cerrig caled. Siarad yn nes ymlaen ac ar yr eiliad iawn yw'r dewis gorau bob amser wrth chwalu rhwystrau cyfathrebu.

Gofynnwch am gymorth trydydd parti

Ffrindiau, teulu, neu weithiwr proffesiynol therapyddion priodas yn gallu chwalu rhwystrau a helpu i sefydlu pont gyfathrebu.

Defnyddiwch dechnoleg

Ceisiwch ailsefydlu cyfathrebu fel petaech chi'n dyddio eto. Mae esgus bod popeth yn jôc a thecstiwch eich partner yn chwareus. Peidiwch â mynd at y pwnc ar unwaith, ceisiwch weld a ydyn nhw'n barod i gyfathrebu â chi (peidiwch â chymryd arnoch chi fod yn rhywun arall) gan ddefnyddio apiau symudol.

Anwybyddwch ef

A yw'r darn olaf o gacen yn ddigon mewn gwirionedd i ddod â'ch perthynas i ben? Gall ddifetha'ch diwrnod, ac mae'n rhwystredig bod eich partner yn gyson yn dangos agwedd amharchus tuag atoch chi. Ond fe wnaethoch chi eu priodi, a dylech chi fod wedi arfer ag ef erbyn hyn. Gadewch iddo lithro (eto), a pharhau â'ch bywyd priodasol.

Mae dysgu sut i drin cerrig caled yn cymryd llawer o amynedd. Os yw'ch partner yn gyson yn gosod cerrig caled yn eich perthynas. Efallai y byddwch chi'n teimlo'n anfodlon ac yn ddigariad. Gall fod yn rhywbeth dros dro taro yn eich perthynas neu arwydd eich bod wedi priodi collwr.

Gwnewch eich gorau i wneud i'ch perthynas weithio.

Arsylwch ar eich partner.

Gweld a ydyn nhw'n defnyddio tynnu'n ôl yn emosiynol mewn perthnasoedd i'ch rheoli. Cofiwch mai arf yw gosod cerrig caled mewn perthynas. Fel pob arf, gall ddod â heddwch neu ryfel. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cyfrifo cyn i chi wneud unrhyw gamau llym.