Sut Ydw i'n Gwneud i'm Partner Gwireddu Eu Cyfrifoldebau?

Sut mae gwneud i

A yw'ch partner yn hwyr yn gronig? A yw biliau'n mynd heb eu talu neu nad yw apwyntiadau rywsut byth yn cael eu gwneud? A yw chwilio am waith papur pwysig fel chwilio am nodwydd mewn tas wair?Gall delio â phartner anghyfrifol fod yn draenio ac yn rhwystredig. Fodd bynnag, os yw eu diffyg cyfrifoldeb yn rhoi straen ar eich perthynas, does dim byd arall ar ei gyfer - mae angen i chi ddelio â'r sefyllfa cyn iddo achosi unrhyw ddifrod pellach.Yn ymarferol, mae gan lawer o berthnasoedd un partner sy'n fwy rhagweithiol a threfnus, ac un nad yw'n gymaint felly. Nid oes unrhyw beth o'i le â hynny cyn belled â'ch bod chi'n cymryd cyfrifoldeb ac yn gweithredu fel tîm. Ond os yw streak anghyfrifol eich partner yn ddigon drwg i'ch llusgo i lawr, mae'n bryd gweithredu. Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu chi i lywio'r sefyllfa

Siaradwch â nhw

Y cam cyntaf yw siarad â'ch partner yn unig. Efallai na fyddant yn sylweddoli cymaint y mae eu gweithredoedd yn eich pwysleisio. Efallai na fyddan nhw'n sylweddoli bod rhai tasgau'n cael eu cyflawni, neu fod cyfrifoldebau'n cael eu cyflawni.
effeithiau negyddol priodas

Nid yw bod yn anghyfrifol o reidrwydd yn golygu nad ydyn nhw'n poeni am gyfrifoldebau, neu maen nhw'n dibynnu arnoch chi i ofalu am bopeth yn unig. Weithiau mae'n syml fel amryfusedd. Bydd sgwrs dda yn eich helpu chi'ch dau i glirio'r awyr a chael golwg gliriach o'r sefyllfa.

Cynlluniwch eich dull yn ofalus

Mae un peth yn sicr o ran sgyrsiau anodd - nid yw swnian byth yn gweithio. Os ydych chi'n swnio neu'n cymell eich partner, maen nhw'n fwy tebygol o wrthsefyll yr hyn rydych chi'n ei ddweud, a bydd eich trafodaeth yn dirywio i ddadl.

Dewiswch amser pan rydych chi'ch dau wedi ymlacio a does gennych chi ddim ymrwymiadau eraill. Siaradwch am eich teimladau a'ch gobeithion yn hytrach na chanolbwyntio ar yr hyn rydych chi am iddyn nhw ei wneud yn wahanol - dydyn nhw ddim yn teimlo bod rhywun yn ymosod arnoch chi, ac rydych chi'n fwy tebygol o gael eich clywed.Gwneud rhai cytundebau

Gofynnwch i'ch partner wneud rhai cytundebau cadarn gyda chi. Efallai y byddan nhw'n cymryd drosodd coginio ar ddwy noson yr wythnos, neu efallai y byddan nhw'n gyfrifol am fynd â'r sbwriel tra'ch bod chi'n gyfrifol am godi'r plant.

Cydweithio i wneud cytundebau y mae'r ddau ohonoch yn hapus â nhw. Efallai y bydd hyn yn cymryd ychydig o gyfaddawd - mae delio â thasgau a chyfrifoldebau yn rhan annatod o fod mewn perthynas, felly bydd angen i'r ddau ohonoch gyfaddawdu ychydig. Y nod yw i'r ddau ohonoch gytuno ar eich cynllun gweithredu.


awgrymiadau cusanu

Gwneud rhai cytundebau

Cymryd camau ymarferol

Peidiwch â bod ofn cymryd rhywfaint o gamau ymarferol i helpu i symud pethau ymlaen. Er enghraifft, os yw cyllidebu yn broblem, lawrlwythwch ychydig o feddalwedd cyllidebu, casglwch dderbynebau diweddar, a gofynnwch i'ch partner neilltuo amser i fynd trwy'ch cyllideb gyda'ch gilydd. Os yw'r sefydliad yn bwynt glynu, ceisiwch gynlluniwr wal eich hun a'i gadw'n gyfoes. Anogwch eich partner i wneud yr un peth.

Weithiau bydd eich gweld chi'n cymryd rhai camau ymarferol yn ddigon i galfaneiddio'ch partner i weithredu hefyd.

Penderfynwch beth sy'n wirioneddol bwysig

Gall delio â phartner anghyfrifol fod yn rhwystredig iawn. Gallwch ei gwneud yn llawer llai o straen trwy eistedd i lawr a phenderfynu beth sy'n wirioneddol bwysig i chi, a'r hyn rydych chi'n barod i ollwng gafael arno.

Wrth gwrs mae yna safonau sylfaenol rydych chi eu heisiau o'ch perthynas ac ni ddylech gyfaddawdu ar y rheini: Bydd cyfrifoldeb ariannol, tasgau a rennir, a gwybod ymrwymiadau cartref a chymdeithasol yn cael eu cwrdd yn iawn ac ar amser.


sut i wneud cariad at fenyw fawr

Fodd bynnag, efallai y gwelwch fod yna rai pethau nad ydyn nhw o bwys cymaint ag yr oeddech chi'n meddwl. Efallai ei bod yn iawn os yw'ch gwely'n cael ei wneud yn hwyrach yn y dydd, neu nad yw golchi dillad bob amser yn cael ei wneud ar ddydd Llun. Efallai nad ychydig o annibendod yn y lolfa yw'r peth gwaethaf. Nid oes yn rhaid i chi ddioddef pethau sy'n eich cynhyrfu'n fawr, ond bydd dysgu gadael i'r pethau bach leihau eich straen a gadael ichi ganolbwyntio ar yr hyn sy'n wirioneddol bwysig.

Gofynnwch beth rydych chi'n barod i fyw ag ef

Mae yna linell lle mae bod ychydig yn anghyfrifol yn gorlifo i beidio â bod y partner iawn i chi. Wrth gwrs, nid ydych chi eisiau chwalu'ch perthynas dros wydr heb ei olchi neu fethu â chael apwyntiad, ond mae angen i chi fod yn onest â chi'ch hun ynglŷn â'r hyn y gallwch chi fyw ag ef. Mae perthynas yn cymryd cyfaddawd, ond nid oes angen i chi anwybyddu'ch anghenion.

Mae'n bwysig darganfod sut mae'ch partner yn teimlo am waith tîm a'ch bod chi'ch dau yn cymryd rôl wrth sicrhau bod cyfrifoldebau'n cael eu cyflawni. Os ydyn nhw wir yn poeni am eich perthynas, byddan nhw'n barod i drafod y mater gyda chi a dod o hyd i gyfaddawd.

Chwarae i'ch dau gryfder

Pan ddaw'n fater o benderfynu pwy sy'n gyfrifol am beth, ceisiwch chwarae yn ôl eich dau gryfder. Ydych chi'n wych gyda chyllid? Yna efallai ei bod yn gwneud synnwyr ichi reoli cyllideb yr aelwyd, tra bod eich partner yn cymryd cyfrifoldeb am rywbeth y mae'n rhagori arno, fel coginio neu reoli calendr cymdeithasol eich teulu.

Mae'n bwysig bod y ddau ohonoch yn cymryd cyfrifoldeb yn eich perthynas, ond does dim rhaid i chi gymryd cyfrifoldeb am yr un pethau. Byddwch yn barod i aseinio tasgau yn seiliedig ar eich cryfderau a bydd y ddau ohonoch yn hapusach.

Gall delio â phartner anghyfrifol fod yn straen, ond nid oes rhaid iddo sillafu trychineb. Os gallwch eistedd i lawr a'i drafod, a gwneud rhai cytundebau y bydd y ddau ohonoch yn cadw atynt, gallwch neilltuo cyfrifoldeb mewn ffordd sy'n addas i'r ddau ohonoch.