Cynllun 5 Cam i Symud ymlaen ar ôl Ysgariad

Cynllun 5 cam i symud ymlaen ar ôl ysgariad

Yn yr Erthygl honNid yw'n hawdd symud ymlaen ar ôl ysgariad. Yn bendant, rydych chi'n mynd i deimlo'n drist, i lawr, yn hapus, yn ddig ac emosiynau cymysg eraill ar ôl eich ysgariad. Ond mae hynny i gyd er eich lles chi.Mae priodasau i fod i gael eu mwynhau heb eu dioddef.

Os ydych chi'n parhau â'ch priodas, nid oes llawer i'w wneud ond ffeilio am ysgariad. Gellir dweud bod diwedd priodas bob amser yn amser anodd nad ydych chi am fynd drwyddo ar eich pen eich hun.Mewn sawl ffordd, mae'n anodd iawn gwella ar ôl ysgariad. Waeth pwy ddaeth â'r briodas i ben, gall y dyfodol edrych yn ddigalon ac yn frawychus. Ond mae'n rhaid i fywyd barhau ac mae yna filoedd o bobl sy'n mynd ymlaen i gael bywydau hapus a boddhaus ar ôl ysgariad.

Felly, sut i symud ymlaen ar ôl ysgariad?

Mae yna lawer o bethau y bydd angen i chi ganolbwyntio arnyn nhw yn ystod yr amser adfer hwn ac weithiau fe allai deimlo'n llethol.Ond yn ogystal â hynny, mae angen i chi ganolbwyntio arnoch chi'ch hun fel unigolyn, gan wneud penderfyniadau ar yr hyn sydd angen i chi ei wneud i'ch helpu chi i ollwng y gorffennol ac edrych ymlaen at y dyfodol.

Isod mae rhai o'r ffyrdd i ddod dros ysgariad. Gall yr awgrymiadau hyn i symud ymlaen o ysgariad eich helpu chi i fynd yn ôl i normalrwydd a symud tuag at ddyfodol disglair.

1. Gadewch i ni fynd

Peidiwch â synnu mai hwn yw'r pwynt cyntaf ar gyfer symud ymlaen ar ôl ysgariad.

Rwyf wedi bod yn eich esgidiau o'r blaen ac yn fy nghredu, mae rhywbeth am eich partner ynghlwm â ​​chi o hyd. Mae gadael i fynd ar ôl ysgariad yn mynd i ddefnyddio'ch llawer o egni.

Bydd yn anodd iawn anghofio chwerwder eich cyn-bartner ond eto i gyd, mae'n rhaid i chi adael i'r cyfan fynd.

Nid yw dal gafael ar y gorffennol yn caniatáu ichi weld y pethau da o'ch blaen.

Rwy’n siŵr na fydd meddwl amdanynt dro ar ôl tro yn newid y ffaith eich bod wedi ysgaru. Cydnabod eich teimladau mewnol, dysgu o'ch profiadau yn y gorffennol a pharatoi'ch hun ar gyfer cam nesaf eich bywyd. Gallwch, gallwch gael bywyd hardd ar ôl ysgariad.

Dysgwch adael i'r cyfan fynd! Jyst, gadewch iddo fynd

2. Cael hobi

Cael hobi

Rwy'n gwybod y boen o fynd trwy ddyddiau a nosweithiau heb i neb siarad â nhw, rwy'n deall y poen meddwl o ddeffro i neb wrth eich ochr chi, yr unig ffordd i ddod dros y boen hon yw tynnu sylw eich hun.

Ie, y ffordd orau i ddod dros ysgariad yw trwy feddiannu rhywbeth adeiladol . Gallwch chi gymryd gwersi piano, gwneud gwehyddion, optio i mewn ar gwrs neu rywbeth i'ch cadw chi'n brysur a chadw'ch meddwl oddi ar eich cyn-bartner.

3. Torri cyfathrebu i ffwrdd

Ar ôl dod allan o briodas afiach neu berthynas wenwynig â narcissist, mae tueddiadau y gallai eich cyn-aelod fod eisiau chwarae gemau meddwl arnoch chi o hyd.

Y ffordd orau o osgoi syrthio i'ch hen fagl emosiynol yw torri unrhyw fath o gyfathrebu i ffwrdd yn llwyr.

Ar gyfer symud heibio ysgariad, eu rhwystro oddi ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, ceisiwch ddileu eu negeseuon e-bost a'u sgyrsiau, ac osgoi rhedeg i mewn iddynt yn gyhoeddus oherwydd efallai y cewch eich awgrymu i gyffroi rhywbeth eto (sef yr hyn nad oes ei angen arnoch nawr).

Er ei fod yn ymddangos yn llym, torri pob math o gyfathrebu mewn gwirionedd yw'r ffordd orau i'r ddau ohonoch wella a symud ymlaen ar ôl ysgariad.

Hefyd, mae'n caniatáu ichi ganolbwyntio ar eich anghenion personol a'ch proses ing eich hun heb gael eich tynnu i mewn i ffraeo, cenfigen neu sgyrsiau anhrefnus.

Gwyliwch y fideo hon i'ch helpu chi i ddod dros ddiwedd perthynas:

4. Galaru'ch colled

Gellir cymharu ysgariad â cholli rhywun sy'n annwyl i chi i farwolaeth.

Yn llythrennol, mae ysgariad yn golygu nad yw'ch cyn-aelod yn bodoli yn eich bywyd mwyach. Yn bendant, pan fyddwch chi'n colli rhywun, byddwch chi'n profi rhyw fath o alar. Felly, ar gyfer symud ymlaen ar ôl ysgariad, mae angen i chi ddod dros eich galar.

Dyma 5 cam i ddelio â galar a symud ymlaen ar ôl ysgariad.

1. Gwrthod

Mae hyn fel arfer yn ystod yr wythnos gyntaf, yn ystod y cam hwn nid ydych yn credu eich bod wedi ysgaru.

2. Dicter

Yn ystod y cam hwn, byddwch yn mynd yn wallgof neu'n ddig wrthoch chi'ch hun am gredu'r celwyddau a ddywedodd eich cyn-aelod wrthych.


4 math o gariad yn y Beibl

3. Bargeinio

Rydych chi'n dechrau meddwl y gallwch chi fargeinio neu erfyn yn ôl i'r briodas. Efallai y byddwch chi'n ceisio cardota neu ddadlau â'ch pŵer uwch, neu argyhoeddi'ch teulu neu ffrindiau i siarad â'ch cyn ar eich rhan.

4. Iselder

Dyma'r cam lle rydych chi'n teimlo'n ddiflas ac yn anobeithiol. Rydych chi'n gweld y gair “cariad” fel modd i daflu dagrau a chael eich claddu mewn meddyliau. Mae'r cam hwn fel arfer o fewn 1-2 fis ar ôl yr ysgariad. Efallai y byddwch chi'n ei chael hi'n anodd ymdopi ag iselder ysbryd, ac aros yn llawn cymhelliant a hapus.

5. Derbyn

Dyma'r cam olaf o alaru colled. Dyma'r cam rydych chi'n teimlo na ellir gwneud dim i ddod â'ch cyn-gefn yn ôl ac rydych chi'n derbyn realiti pethau am yr hyn ydyn nhw go iawn.

Dyma pryd rydych chi'n dechrau meddwl am, sut ydych chi'n symud ymlaen ar ôl ysgariad.

6. Dysgu caru eto

Dyma'r cam olaf o ran symud ymlaen ar ôl ysgariad.

Fel y trafodwyd o'r blaen, bydd symud ymlaen ar ôl ysgariad yn mynd i fod yn anodd iawn. Bydd gennych lawer o atgofion, da a drwg i'ch poenydio bob hyn a hyn.

Ond, i anghofio'r gorffennol, rhaid i chi dderbyn realiti a chofleidio'r dyfodol. Fel bodau dynol, yn sicr bydd rhwystrau, a'r unig ffordd i symud ymlaen yw cymryd cam i'r dyfodol.

Mae angen i chi gadw'ch cydbwysedd mewn bywyd trwy symud ymlaen a rhoi cyfle i rywun arall eich caru chi.