4 Rhesymau a Meddyginiaethau dros Gyfathrebu Gwael Mewn Priodas

Meddyginiaethau ar gyfer Cyfathrebu Gwael Mewn Priodas

Mae problemau cyfathrebu yn aml yn cael eu nodi fel un o brif achosion chwalu priodas.Yn wir, mae a wnelo priodas yn llwyr â'ch gilydd, ac os nad ydych yn cyfathrebu'n dda, yna mae'n anochel y bydd y berthynas yn dioddef. Os ydych chi'n profi cyfathrebu gwael yn eich priodas, neu os hoffech wella'ch cyfathrebu â'ch priod, edrychwch ar y pum elfen hyn a all naill ai wneud neu dorri ansawdd eich priodas. Gadewch inni edrych ar rai rhesymau dros gyfathrebu gwael mewn priodas a'u meddyginiaethau:
caneuon breakup yn y pen draw

Rheswm 1: Cystadlu â'i gilydd

I raddau helaeth mae'r bywyd hwn yn gystadleuaeth ffyrnig, ar bob lefel; p'un a yw'n cael trafferth cael y graddau gorau, neu'n dod yn gyntaf ym maes chwaraeon, yn ennill mwy o arian na'r person nesaf neu'n edrych yn iau ac yn harddach na'ch cyfoedion. Gall yr agwedd gystadleuol hon fynd yn hawdd i briodas ac achosi llawer o drafferth, yn enwedig lle mae cyfathrebu yn y cwestiwn.

Pan fydd priod yn teimlo bod yn rhaid iddynt gystadlu â'i gilydd, mae'n dod ag elfen unigolyddol allan mewn priodas sy'n niweidiol i undod cwpl.Rhwymedi: Cwblhau ei gilydd

Yn hytrach na chystadlu, mae angen i gyplau weld ei gilydd fel uned - un cyfanwaith, sy'n gyflawn wrth iddyn nhw rannu eu cariad, eu doniau a'u hadnoddau.

Gyda'i gilydd gallant fod gymaint yn well na phe byddent yn cael trafferth ar eu pennau eu hunain.

Pan allwch chi weld eich priod fel y fendith sy'n llenwi lle rydych chi'n brin yna nid oes angen cystadleurwydd. Gweld sut y gallwch chi helpu'ch gilydd i fod ar eich gorau.
ffitrwydd ffisiolegol

Rheswm 2: Bod yn feirniadol

Mae'n hawdd iawn dod o hyd i fai ar unrhyw beth a phopeth. Ar ôl ychydig, gall ddod yn arfer cas sy'n dod ag ysbryd beirniadol i'ch priodas. Mae beirniadaeth yn achos difrifol o gyfathrebu gwael mewn priodas gan ei fod naill ai'n arwain at ddadleuon gormodol neu ddistaw a distawrwydd troseddol.

Naill ffordd neu'r llall, nid yw'n mynd i helpu'ch cyfathrebu â'ch priod.

Rhwymedi: Bod yn ddiolchgar

Y gwrthwenwyn ar gyfer beirniadaeth yw diolchgarwch. Cymerwch eiliad bob dydd i gofio bod eich priod wedi dewis priodi o'r holl bobl yn y byd ti . Cofiwch yr holl bethau gwych amdano ef neu hi a ddenodd chi yn y lle cyntaf, a rhedeg trwy rai o'r atgofion gwerthfawr rydych chi wedi'u rhannu gyda'ch gilydd.

Dewch o hyd i o leiaf un peth bob dydd i ddweud wrth eich priod pa mor ddiolchgar ydych chi am bopeth maen nhw'n ei wneud a phopeth maen nhw'n ei olygu i chi.

Rheswm 3: Gweiddi neu osod cerrig caled

Mae'r ddau ymddygiad hyn (gweiddi a gosod cerrig) ar bob pen i'r continwwm cyfathrebu. Ar ôl i chi ddechrau codi'ch llais i ryddhau neu fynegi'ch dicter, mae'r tensiwn yn dechrau adeiladu ac efallai y gwelwch fod eich gweiddi wedi tanio tân blin i mewn i dân llawn. I'r gwrthwyneb, mae'r rhai sy'n tynnu'n ôl ac yn gwrthod cyfathrebu o gwbl yn arddangos tactegau goddefol-ymosodol sydd yr un mor wrthgynhyrchiol ac yn niweidiol i'r cyfathrebu yn y berthynas.

Rhwymedi: Siarad gyda'n gilydd yn bwyllog ac yn gyson

Mae'n llawer gwell trefnu amser pan allwch chi eistedd i lawr yn dawel gyda'ch gilydd a thawelu a thrafod beth bynnag rydych chi'n cael trafferth ag ef. Efallai eich bod am fynd am dro yn y parc neu gael paned o goffi yn eich hoff siop goffi. Gwnewch bwynt i beidio â gadael i bethau bentyrru.

Peidiwch â gadael i ddiwrnod neu wythnos lithro heibio gyda materion bach heb eu datrys sy'n cael eu gadael yn hongian rhyngoch chi, gan fod y rhain yn tueddu i grynhoi a gyrru'r lletem yn ddyfnach ac yn ddyfnach, gan niweidio'ch perthynas yn ogystal â'ch cyfathrebu.


yn wallgof am ei gilydd

Rheswm 4: Anfaddeiddrwydd

Fel nad ydych wedi darganfod yn ddiau, ym mhob perthynas, yn hwyr neu'n hwyrach mae rhyw fath o friw neu siom yn sicr o ddigwydd. Fel arfer, y pethau cymharol fach a all achosi llawer o boen ac anghysur fel carreg fach finiog yn eich esgid. Pan fydd y pethau hyn yn dechrau pentyrru a mynd heb eu datrys, gall ddod yn llethol.

Os dewiswch ddal gafael ar agwedd anfaddeuol, cyn bo hir efallai y byddwch yn profi dicter a chwerwder sy'n arwain at gyfathrebu gwael mewn priodas.

Rhwymedi: Maddeuant

Nid yw maddeuant yn golygu eich bod yn esgusodi ymddygiad gwael eich priod. Yn hytrach, mae'n golygu eich bod yn cydnabod bod yr hyn a wnaed yn anghywir, ond rydych chi'n dewis gadael iddo fynd. Mae'n ddewis ac yn benderfyniad a wnewch, i beidio â dal gafael ar eich dicter, eich brifo neu'ch emosiynau negyddol.

Mewn priodas lle gall y ddau ohonoch roi a derbyn maddeuant yn rhydd pan fydd brifo a chamddealltwriaeth yn digwydd, fe welwch yn sicr fod eich cyfathrebu yn gwella.