Cydnabod Cam-drin mewn Priodas - Beth yw Cam-drin Geiriol?

Cydnabod Cam-drin mewn Priodas

Yn yr Erthygl hon



Pan fydd pobl yn clywed y gair “cam-drin,” maent yn aml yn cysylltu'r term â thrais corfforol. Ond mae yna fath arall o gamdriniaeth, un nad yw'n cynnwys unrhyw boen corfforol: cam-drin geiriol. Efallai na fydd cam-drin geiriol yn brifo’n gorfforol, ond gall y difrod meddyliol ac emosiynol y gall ei achosi ddinistrio ymdeimlad unigolyn ohono’i hun. Beth yw cam-drin geiriol?



Cam-drin geiriol yw pan fydd un person yn defnyddio iaith i frifo rhywun arall. Mewn perthynas, yn aml y partner gwrywaidd yw'r camdriniwr geiriol, ond mae yna ferched, camdrinwyr geiriol hefyd, er bod hyn yn brin. Mae cam-drin geiriol yn gamdriniaeth “gudd” o’i gymharu â cham-drin corfforol gan nad yw’n gadael unrhyw farciau gweladwy. Ond gall cam-drin geiriol fod yr un mor niweidiol, gan ei fod yn erydu ymdeimlad y dioddefwr o hunan, hunan-werth, ac yn y pen draw ei weledigaeth o realiti.


diffinio agosatrwydd emosiynol

Yn y bôn, mae cam-drin geiriol yn defnyddio iaith i argyhoeddi person bod y realiti gan ei fod yn credu ei fod yn gwybod ei fod yn ffug, a dim ond gweledigaeth y camdriniwr o realiti sy'n wir. Mae cam-drin geiriol yn gymhleth ac yn effeithiol. Mae'r camdriniwr yn defnyddio'r math hwn o gam-drin synhwyrol dro ar ôl tro i chwalu ymdeimlad ei bartner o realiti fel y gall ddominyddu hi.



Bydd y camdriniwr geiriol yn defnyddio'r technegau canlynol i beri niwed i'w ddioddefwr a'i reoli:

Beirniadaeth, yn agored ac yn gudd

Mae camdrinwyr geiriol yn defnyddio beirniadaeth i gadw eu dioddefwr mewn cyflwr o amheuaeth ynghylch eu hunan-werth. Mae “Ni fyddwch byth yn deall y cyfarwyddiadau hynny, gadewch imi roi'r cabinet hwnnw at ei gilydd” yn enghraifft o feirniadaeth gudd. Yn yr achos hwnnw, nid yw'r camdriniwr geiriol yn dweud yn llwyr fod eu partner yn dwp, ond yn casglu hynny trwy beidio â chaniatáu i'w bartner wneud ei brosiect ar ei ben ei hun.

Nid yw camdrinwyr geiriol y tu hwnt i ddefnyddio beirniadaeth agored hefyd, ond anaml y byddant yn gwneud hyn yn gyhoeddus. Y tu ôl i ddrysau caeedig, ni fyddant yn oedi cyn galw enwau eu partneriaid, gwneud sylwadau am ymddangosiad corfforol eu partner a'u rhoi i lawr yn barhaus. Y rheswm y tu ôl i'r cam-drin hwn yw cadw'r partner yn ei reolaeth, a pheidio â chaniatáu iddynt feddwl eu bod yn gallu gadael y berthynas. Ym meddwl y dioddefwr, ni allai unrhyw un arall eu caru oherwydd eu bod yn ei gredu pan fydd y camdriniwr yn dweud wrthynt eu bod yn fud, yn ddi-werth ac yn annichonadwy.



Sylwadau negyddol am unrhyw beth y mae'r partner yn ei fwynhau

Pan na fydd yn beirniadu ei bartner, bydd y camdriniwr geiriol yn athrod unrhyw beth sy'n bwysig i'r dioddefwr. Gall hyn gynnwys crefydd, cefndir ethnig, hamdden, hobïau neu nwydau. Bydd y tramgwyddwr yn gwadu ffrindiau a theulu’r dioddefwr ac yn dweud wrthynt na ddylent fod yn cymdeithasu â nhw. Daw hyn i gyd o angen i ynysu partner y camdriniwr geiriol o ffynonellau allanol fel bod eu partner yn dod yn fwy a mwy dibynnol arnynt. Y nod yw torri'r dioddefwr oddi ar unrhyw lawenydd neu gariad y tu allan iddynt, er mwyn parhau i gael rheolaeth lwyr.

Defnyddio dicter i ddychryn

Mae'r camdriniwr geiriol yn gyflym i ddig a bydd yn gweiddi ac yn sgrechian sarhad ar y dioddefwr pan fydd yn cael ei gythruddo. Ni ddefnyddir unrhyw dechnegau cyfathrebu iach i ddatrys gwrthdaro gan nad yw'r camdriniwr yn deall sut i ddefnyddio sgiliau datrys gwrthdaro cynhyrchiol. Mae camdrinwyr yn mynd o ddim i drigain mewn 30 eiliad, gan foddi ymdrechion y partner i siarad yn rhesymol. Mewn gwirionedd, mae'r camdriniwr geiriol yn defnyddio gweiddi i roi diwedd ar unrhyw fath o ymgais resymol i ddatrys materion perthynas. Eu ffordd nhw neu'r briffordd ydyw. Sy'n arwain at y diffiniad nesaf o gam-drin geiriol:


mathau o faterion allgyrsiol

Defnyddio bygythiadau i drin ei bartner

Nid yw’r camdriniwr geiriol eisiau clywed ochr dioddefwr y stori a bydd yn torri eu hesboniad yn fyr gyda bygythiad. “Os na fyddwch chi'n cau i fyny nawr, gadawaf!” Bydd y camdriniwr hefyd yn defnyddio bygythiadau i atgyfnerthu mathau eraill o gam-drin, fel mynnu eich bod chi'n dewis rhyngddyn nhw a'ch teulu, “neu arall”! Os yw ef / hi yn synhwyro eich bod yn ystyried gadael y berthynas, bydd yn bygwth eich cloi allan o'r tŷ / mynd â'r plant / rhewi'r holl asedau fel na allwch fynd i mewn i'r cyfrifon banc. Mae'r camdriniwr geiriol eisiau ichi fyw mewn cyflwr o ofn, dibyniaeth a bregusrwydd.

Defnyddio distawrwydd fel pŵer

Bydd y camdriniwr geiriol yn defnyddio distawrwydd fel ffordd i “gosbi” y partner. Trwy eu rhewi allan, byddant yn aros i'r dioddefwr ddod yn cardota. “Siaradwch â mi, os gwelwch yn dda,” yw'r geiriau y mae'r camdriniwr eisiau eu clywed. Gallant fynd am gyfnodau hir heb siarad er mwyn dangos i'w partner faint o bŵer sydd ganddyn nhw yn y berthynas.

Mae camdrinwyr geiriol eisiau gwneud ichi feddwl eich bod yn wallgof

Yn eu nod i ennill rheolaeth arnoch chi, byddant yn eich “goleuo”. Os ydyn nhw'n anghofio gwneud tasg y gwnaethoch chi ofyn iddyn nhw ei wneud, fe fyddan nhw'n dweud wrthych nad ydych chi byth yn gofyn iddyn nhw, bod yn rhaid i chi “fod yn heneiddio ac yn senile”.

Gwrthod

Bydd camdrinwyr geiriol yn dweud rhywbeth niweidiol, a phan fyddwch chi'n eu galw arno, gwadwch mai dyna oedd eu bwriad. Byddant yn twyllo'r cyfrifoldeb arnoch chi, gan ddweud “eich bod wedi eu camddeall” neu ei fod “wedi'i olygu fel jôc ond does gennych chi ddim synnwyr digrifwch.”

Nawr bod gennych chi syniad clir o beth yw cam-drin geiriol, a ydych chi'n uniaethu ag unrhyw beth sydd wedi'i ysgrifennu yma? Os felly, gofynnwch am gymorth therapydd neu loches menywod. Rydych chi'n haeddu bod mewn perthynas â pherson iach, cariadus, nid rhywun sy'n cam-drin. Gweithredwch nawr. Mae eich llesiant yn dibynnu arno.