7 Rheolau Perthynas Byw-Mewn Mae'n Rhaid i Bob Pâr eu Dilyn

Pâr Rhyfeddol Yn Y Parc A

Yn yr Erthygl honA yw'n gywir dweud eich bod yn barod i wneud i'ch perthynas gam ymhellach? A yw byw yn y drefn honno yn egnïol yn egniol i chi?Ar y cyfle i ffwrdd mai ‘ie,’ yw eich ateb ar y pwynt hwnnw, rydych yn sicr yn mynd ar y ffordd iawn ac yn ystyried perthynas fyw i mewn yn sgil buddsoddi cymaint o egni dros ddyddiadau swper meddal a gwibdeithiau ffilm.

Mae angen i chi fyw yn y drefn honno os bydd hi'n anoddach ffarwelio a dychwelyd i'ch clustogau penodol ar ôl y munudau rhagorol a dreuliwyd gyda'ch gilydd.Dull delfrydol o reoli'r poenydio sydd wedi gwahanu yw aros gyda'n gilydd mewn perthynas byw a gwerthfawrogi sgwrs ei gilydd.

Boed hynny fel y bo, mae yna ychydig o reolau perthynas byw i gyplau.

A yw'n wir y byddwch chi'n teilwra'r rheolau perthynas byw hyn?Wel, i gyplau sydd wedi'u henwi'n wyllt, fodd bynnag, sy'n codi ofn ar ddyletswydd, mae perthynas partner byw i mewn yr hanner ffordd ddelfrydol ar bob cyfrif.

Gallwch chi'ch dau, wedi'u cyfyngu gan anwyldeb ac nid rheolau priodas, gael amser gwych a gwerthfawrogi manteision bod yn gwpl .

Byddai cyplau sy'n gweithio yn ifanc bellach yn gallu dewis annedd gyda'i gilydd ac adeiladu eu proffesiynau arbenigol.Bydd y drafodaeth rhwng cyd-fyw a phriodas yn mynd rhagddo'n gyson; fodd bynnag, mae'n dibynnu arnoch chi i ddewis yr hyn sydd ei angen arnoch chi.

Gwyliwch hefyd:Er mwyn ymatal rhag cael eu trin fel mat, dylai cyplau sy'n dewis byw yn y drefn honno ddilyn cwpl o reolau perthynas byw.

Bydd hyn yn gwarantu na fydd y ddau ohonoch yn bwyta'ch bysedd wrth wynebu'r her o sut i wneud i berthynas byw weithio.

Yn ogystal, gall y berthynas fyw-i-mewn hon sydd wedi'i gosod yn ofalus warantu bod eich perthynas yn parhau i fod yn llawen ac yn ddymunol.

1. Dewiswch y print mân ar gronfeydd

Pâr Hil Cymysg Hyfryd Yn Cael Sgwrs Bleserus Gan Ddefnyddio Ffonau Symudol Ac Edrych yn Ddifrifol ar ein gilydd

Ar hyn o bryd bydd y ddau ohonoch yn rhedeg tŷ gyda'ch gilydd. Cyn i chi symud i mewn, eistedd a strwythuro atrefniant ar gyfer gweinyddiaeth gysylltiedig ag arian.

Casglwch pwy fydd yn delio â pha gostau er mwyn cadw pellter strategol o unrhyw aflonyddwch neu gythrwfl unwaith y byddwch chi'n byw, yn y drefn honno. Dylai'r rheolau perthynas ar gyfer cyplau gael eu gosod i lawr yr ail rydych chi'n symud i mewn gyda'i gilydd.

2. Rhannwch y cyfeiliornadau hefyd

O wneud y dillad i lanhau'r tŷ, dylai'r ddau ohonoch ynysu'r aseiniadau i benodi rhwymedigaethau cyfatebol.

Canfu ymchwil a gynhaliwyd gan Brifysgol Missouri, Prifysgol Brigham Young, a Phrifysgol Talaith Utah hynny cyplau syddrhannu tasgau a rhannu cyfrifoldeb cartrefyn llawer hapusach na chyplau nad ydyn nhw .


sut i baratoi ar gyfer ysgariad i ddyn

Gyda hyn wedi'i drefnu, gallwch chi'ch dau fyw'n bwyllog, gan gynnal pellter strategol o frwydrau.

3. Byddwch yn siŵr pam rydych chi'n plymio i mewn

Fel priodas, mae perthynas byw i mewn yn ddewis mawr. Cymerwch ef yn swil ac nid mewn sgwrio.

Os ydych chi wedi llosgi trwy o leiaf blwyddyn gyda'ch gilydd, ar yr union bwynt hwnnw, rydych chi'n ystyried symud i mewn gyda'ch gilydd.

Sicrhewch fod gennych eglurder pam mae angen i ddau ohonoch fyw ynddo ac a fydd hyn yn ysgogi priodas yn ôl unrhyw ran o'r dychymyg.

Ar hyd y llinellau hyn, nid ydych yn symud i mewn gyda gwarantau a dymuniadau ffug. Bydd yr egwyddorion ar gyfer perthynas fyw yn eich galluogi i wneud hynny cryfhau eich bond .

4. Os oes beichiogrwydd

Gan y bydd y ddau ohonoch yn aros gyda'ch gilydd ac yn rhannu ystafell debyg, mae hyn yn golygu mwy o gyfle i agosatrwydd.

Yn unol ag a adroddiad a gyhoeddwyd gan Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau (CDC), roedd 50.7% o feichiogrwydd yn y blynyddoedd 2002 a rhwng blynyddoedd 2006 a 2010 yn feichiogrwydd anfwriadol menywod a oedd yn ddibriod a cyd-fyw â'u partneriaid .

Sicrhewch fod eich partner yn defnyddio amddiffyniad neu eich bod chi'n popio pils i osgoi beichiogrwydd annymunol.

Dywedwch wrth y gwir, cyn byw ynddo, gosodwch reolau ar gyfer amgylchiadau pan fyddwch yn beichiogi yn anfwriadol a beth allai fod y cynllun gêm canlynol.

5. Symud trwy anawsterau gyda'n gilydd

Talcen Kissing Cariadon Talcen

Mae byw gyda rhywun mewn chwarteri agos am gyfnod estynedig o amser yn sicr o achosi ffrithiant.

Felly, pan fydd yr apêl yn blurs, byddai lle i frwydrau, dadleuon, a gwaethygu.

Fel cwpl, dylech chi sylweddoli sut i'w rheoli'n serenely.

Ceisiwch beidio â gwneud penderfyniad anfaddeuol am frwydr ddibwys neu wrthddywediad. Gweithio allan sut i gusanu a gwneud i fyny i gadw tân anwyldeb yn llosgi.

6. Ildiwch i'ch ffantasïau

Mae'r hyfrydwch llwyr o fyw ynddo yn ymchwilio dymuniadau a breuddwydion rhywiol .

Dylai merched fanteisio ar yr amser hwn trwy chwarae yn eu dymuniadau. Dylai dynion hefyd fod ar gael i'w profi a gwella eu galluoedd gwneud cariad .

Mae rhyw wych yn gyson yn helpu i'ch cadw'n ysgafn ac yn siriol yn y gwaith hefyd, a heb unrhyw fond na chyfyngiadau, gall cyplau ymchwilio i'w breuddwydion rhywiol yn rhydd.

7. Cadwch derfyn cyfnod ar fyw i mewn

Ar ôl dewis cyd-fyw, dylai cyplau yn yr un modd rag-ddiffinio hyd eu harhosiad gyda'i gilydd.

Ni allwch barhau i fyw mewn perthynas ar y cyfle i ffwrdd a allai fod gennych briodas ar flaen eich meddyliau.


priodas draddodiadol yn erbyn priodas fodern

Rhaid i hyd yn oed yr unigolion sy'n agored i briodi sefydlu llinell amser ar pryd y byddent yn dod â'r berthynas byw i ben a chael eu taro.

Dylai amser torri fod y rheol perthynas byw i mewn fwyaf arwyddocaol i chi.

Ond, os ydych chi wedi nodi'r canllawiau ar gyfer byw fel tîm, bydd gennych chi fframwaith cytun wedi'i sefydlu ar ôl hynny sy'n meddwl am yr aeliau ceiliog.