4 Cam i ddelio â phriodas di-ryw

4 Cam i ddelio â phriodas di-ryw

Mae priodasau, mewn gwirionedd, yn eithaf cyffredin bron neu'n hollol ddi-ryw. Yn ôl seicotherapyddion, mae'r niferoedd yn amrywio rhwng 20-50%, yn dibynnu ar sawl ffactor, megis oedran, personoliaethau, diddordeb cyffredinol mewn rhyw, cydsyniad rhwng y partneriaid yn eu dyheadau rhywiol, ac ansawdd y berthynas yn gyffredinol. Ac eto, yn fyrrach nid oes gan bobl briod gymaint o ryw ag eraill, pa mor wrthgyferbyniol bynnag a allai swnio. Dyma bedwar cam y mae'n rhaid i chi eu cymryd i ddelio â phriodas ddi-ryw:1. Diagnosiwch y broblem

Mae yna lawer o resymau pam nad yw cwpl yn cael rhyw neu'n ei gael yn anaml iawn. Felly, os yw'ch priodas yn dioddef o ddiffyg, y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi ei wneud yw gwneud diagnosis o'r broblem. Yn ddelfrydol, byddwch chi'n gwneud hyn gyda'ch priod, ond os nad ydyn nhw'n barod i gymryd rhan ar hyn o bryd, gallwch chi wneud hynny eich hun. Felly, mae angen i chi gwestiynu pedwar maes o achosion posib ataliad rhywiol yn eich priodas.  • A. Yn gyntaf, edrychwch a oes gennych chi a'ch partner yr holl wybodaeth am ryw (er enghraifft, a oes angen i ferched gael orgasms trwy'r wain), a pha negeseuon a gawsoch amdano pan oeddech chi'n tyfu i fyny neu fel oedolyn (er enghraifft, hynny rhyw yn fudr).
  • Yna, cwestiynwch rwystrau corfforol a allai fod yn achosi diffyg rhyw yn eich priodas (poen, er enghraifft).
  • C. Yna, penderfynwch a oes gennych chi neu'ch partner unrhyw ataliadau emosiynol, a yw un ohonoch yn isel eich ysbryd, yn ansicr, neu a ydych chi'n defnyddio rhyw fel ffordd o gyfathrebu'ch anfodlonrwydd yn anuniongyrchol.
  • D. Yn olaf, a ydych chi neu'ch partner yn defnyddio allfeydd amgen, a oes unrhyw un ohonoch yn cael perthynas, yn gwylio pornograffi yn ormodol, neu a yw'n workaholig neu'n alcoholig?

2. Sôn am y broblem

Pan wnaethoch chi un neu sawl rhagdybiaeth am yr hyn sy'n achosi y tu ôl i gyflwr presennol eich priodas, siaradwch, siaradwch a siaradwch â'ch partner amdano - yn dosturiol, heb ddefnyddio'r sefyllfa i fwrw bai, heb gyhuddo unrhyw un, dim ond mynegi eich emosiynau, mynegi eich anghenion, mynegwch eich cariad a'ch awydd i ddatrys y broblem. Esboniwch i'ch partner eich bod chi'n teimlo bod rhyw yn fath o agosatrwydd y byddech chi wrth eich bodd yn ei ailfywiogi yn eich priodas. A pheidiwch ag anghofio bod yn agored am eich ansicrwydd a'ch ofnau yn y sgwrs hon.

3. Peidiwch â siarad am y broblem

Unwaith y byddwch chi a'ch priod ar yr un dudalen a'ch bod chi'ch dau eisiau cael rhyw yn ôl i'ch priodas, stopiwch siarad amdano. Mae llawer o seicotherapyddion yn gweld hyn yn aml yn gweld hyn yn digwydd - cyplau a geisiodd drwsio pethau trwy siarad yn gyson am ryw (neu ddiffyg hynny). Er bod eu bwriadau'n bur, mae hyn yn rhoi gormod o bwysau ar y mater sydd eisoes yn torri o dan faich y tensiwn o'i gwmpas. Mae rhai therapyddion hyd yn oed yn “rhagnodi” gwaharddiad ar ryw! Trwy wneud hynny, mae'r holl bwysau yn cael ei godi oddi ar y partneriaid, ac nid ydyn nhw bellach yn teimlo'n bryderus ynglŷn â gorfod perfformio, gorfod bod yn ddeniadol, gorfod mynd i'r gwely gyda'r nos a meddwl tybed a fydd y noson hon yr un fath â'r rhai blaenorol, gan ychwanegu at y rhwystredigaeth. Mae gwaharddiad ar ryw yn ei gwneud hi'n fwy tebygol o ddigwydd trwy gynnig rhyddhad mawr ei angen.4. Byddwch yn amyneddgar

Yn olaf - byddwch yn amyneddgar, peidiwch â'i wthio, a gadewch i bethau ddigwydd ar eu pennau eu hunain. Neu ddim. Dim pwysau. Cofiwch un gwir syml - tensiwn yw gelyn gwaethaf rhyw.


pethau i'w gwybod wrth gael ysgariad

Mae'n ymddangos bod priodi yn dod ag amlder is o gyfathrach rywiol, mae hynny'n wir. Ac i lawer, mae hyn yn peri problem fawr ac yn aml hyd yn oed achos ysgariad neu faterion allgyrsiol. Ac eto, cyn i chi ildio i banig, efallai yr hoffech chi ystyried un peth arall hefyd. Mae'r cyfryngau a'r diwylliant modern yn hyrwyddo'r syniad yn barhaus bod yn rhaid llenwi'ch bywyd â rhyw sy'n chwythu'r meddwl yn gyson, o'r adeg y byddwch chi'n mynd i'r glasoed tan y diwrnod y byddwch chi'n marw. Serch hynny, mae pobl wedi bod yn wahanol erioed, mae dyheadau rhywiol wedi amrywio, a phriodasau wedi bod yn amrywiol. Felly, yr unig farnwyr i faint mae rhyw yn ei olygu i chi a'ch priod ddylai fod chi a'ch priod, nid y cyfryngau, nid eich ffrindiau, nid y ffilmiau na'r sioeau teledu. Ac os nad ydych chi gymaint â hynny mewn rhyw, ond rydych chi'n caru'ch partner, wrth eich bodd yn treulio amser gydag ef neu hi, wrth eich bodd yn mynegi hoffter mewn dull gwahanol, ac yn teimlo'n iawn ag ef, yna ein cyngor ychwanegol yw - mwynhewch a peidiwch â straen dros ryw! Cofleidiwch eich priodas yn ei unigrywiaeth a pheidiwch byth â chymharu'ch hun ag unrhyw beth ond eich hapusrwydd mewnol.