Pam mae menywod yn mwynhau rhyw ymostyngol

Pam mae menywod yn mwynhau rhyw ymostyngol

Yn yr Erthygl honMae yna gred eang bod menywod yn mwynhau rhyw ymostyngol. Ac, er y byddwn yn archwilio'r pwnc hwn yn yr erthygl ganlynol, dylem nodi yn gyntaf bod gan y ddau ryw, a phob unigolyn, o ran hynny, a potensial niwrolegol o hoffi goruchafiaeth a chyflwyniad mewn rhyw.Wedi dweud hynny, mae hefyd yn ffaith ei bod yn ymddangos bod menywod yn dal i fwynhau'r rôl rywiol ymostyngol. Felly, gadewch inni weld pam y mae felly, o safbwynt seicolegol.

Ffantasïau dynion a menywod

Mae dynion a menywod yn ffantasïo, nid yw hynny'n gyfrinach bellach. Mae gan y ddau ohonyn nhw agweddau ynglŷn â'r hyn maen nhw'n ei hoffi a beth sydd ddim. Mae gan y ddau ryw ffantasïau y byddant yn eu cyflawni ar ryw adeg a rhai a fydd yn aros yn union hynny.O ran cynnwys y ffantasïau rhywiol hyn, gall yr hyn y mae dynion a menywod yn ei gyffroi fod yn debyg iawn, fel mwynhau vignette lle mae elfennau o dra-arglwyddiaethu rhywiol.

Er bod tebygrwydd y gwnaethom ysgrifennu amdano ymhlith dynion a menywod, mae gwahaniaethau pwysig iawn hefyd. Mae'r rhai pwysicaf yn troi o gwmpas sut mae unigolion cymdeithasol ddominyddol yn cysylltu â ffantasïau grym. Mae'n ymddangos bod dynion sy'n dominyddu cymdeithasol hefyd yn mwynhau ffantasïau lle maen nhw'n dominyddu menywod.

Fodd bynnag, nid yw menywod yn wahanol o ran sut y maent yn graddio ffantasïau y maent yn dominyddu dynion ynddynt ar sail eu safle cymdeithasol. Byddai menywod pwerus a gwragedd tŷ swil yn graddio ffantasi dominiad benywaidd yn yr un modd. Ond, o ran ffantasïau amdanyn nhw yn cael eu dominyddu, mae menywod yn datgelu gwahaniaeth sylweddol sy'n gysylltiedig â'u dylanwad yn y gymdeithas.Merched a rolau ymostyngol mewn rhyw

Mae'n ymddangos bod menywod o rym neu fenywod sy'n drech yn gyffredinol yn mwynhau ffantasïau cyfathrach rymus yn fwy na menywod eraill.

Gall y ffantasïau hyn aros yn eu pennau neu chwarae allan mewn bywyd go iawn. Gallant gynnwys goruchafiaeth eithaf ysgafn ar eu partner gwrywaidd ond gallant fynd mor bell â ffantasïau treisio.

Mae ffantasi menywod o gael eu cymryd a'u hudo'n rymus yn cydblethu â'r ffaith y byddai ffrind o'r fath yn ôl pob tebyg yn dueddol yn enetig iawn i roi plant iach a chryf iddynt.
anatomeg perthynas ddibynnol

Ond, nid yw'r rhagdybiaethau esblygiadol hyn yn berthnasol i fenywod modern mwyach. Maent yn arbennig o anaddas i fenywod sy'n drech yn gymdeithasol ac nad oes angen y fath beth arnynt ag amddiffynwr mawr a darparwr.

Felly, sut fyddem ni wedyn yn egluro'r ffaith hon a gadarnhawyd yn arbrofol, pan nad yw'r esboniad a roddwyd o'r blaen yn gwneud llawer i'n helpu i ddeall y ffenomen hon?Yn ddiddorol, gallai arbrofion ddatgelu'r mecanwaith y tu ôl i'r ffantasi hon o ferched trech. Ac mae'r canlyniadau'n datgelu esboniad rhesymegol, ond annisgwyl.

Merched pwerus a pham eu bod yn caru cael eu dominyddu

Merched pwerus a pham eu bod yn caru cael eu dominyddu

Mae yna wahanol esboniadau pam fod y fenyw, sydd fel arall yn hyderus iawn ac yn ymddangos yn gryf, yn mwynhau cael ei dominyddu yn y gwely.

Efallai y bydd rhai seicolegwyr, yn enwedig rhai ysgolion meddwl deinamig, yn dueddol o egluro hyn trwy gyflwyno tueddiadau isymwybod cymhleth tuag at hunan-ddinistrio, pethau fel cenfigen pidyn ac ati.

Serch hynny, mae'n ymddangos bod esboniad o'r hyn sy'n ymddangos yn baradocs yn llawer symlach na hynny. Nid yw'n baradocs o gwbl. Yn wahanol i sut y gallai diraddio cyfathrach rywiol o’r fath ymddangos i rai, i fenywod pwerus, mae persbectif hollol wahanol. Mae cyfarfyddiadau o'r fath mewn gwirionedd yn cadarnhau dymunoldeb y fenyw ddominyddol.

Mewn geiriau eraill, mae menyw sy'n mwynhau dyn yn tra-arglwyddiaethu arni mewn rhyw mewn gwirionedd yn dehongli'r ymddygiad hwn fel yr amlygiad o ba mor ddeniadol ydoedd iddo.

Ni allai wrthsefyll hi. Roedd hi mor brydferth a rhywiol na allai helpu ei hun, roedd yn rhaid iddo ei chael hi, boed hynny trwy rym.

Mae hi'n llwyddiannus yn ei gyrfa, yn drech yn gymdeithasol, ac erbyn hyn mae hi hefyd yn rhywiol ddymunol, fel arddangosiad o bŵer benywaidd.


Ffeithiau mabwysiadu LHDT

Rhyw ymostyngol a ffeministiaeth

Pan ddaw at y drafodaeth am ryw ymostyngol i ferched, fe allai'r mudiad ffeministaidd brotestio fel rheol. Mae'r syniad o fenyw yn cael ei dominyddu gan ddyn yn gwrthwynebu craidd athroniaeth ffeministaidd. Dylai menywod fod yn annibynnol a phwerus ym mhob agwedd ar eu bodolaeth, gan gynnwys rhyw.

Fodd bynnag, fel y gwnaethom gyflwyno uchod, gallai atyniad rhyw ymostyngol i fenywod fod yn unol â'r hyn y mae ffeministiaeth yn ei luosogi; neu, o leiaf, ddim yn wrthwynebus iddo. Ydy, mae'r dyn yn gorfodi ei hun i fenyw. Ond, mae mwy i rym benywaidd na grym corfforol pur.

Mewn geiriau eraill, mae'r hyn y mae menywod yn ei fwynhau am fod yn ymostyngol mewn rhyw yn grymuso o'r safbwynt arall mewn gwirionedd.

Persbectif o ddymunoldeb benywaidd ac felly pŵer benywaidd. Cadarnheir hyn gan y ffaith mai ffantasïau am gyflwyniad rhywiol sy'n cyffroi menywod mwyaf pwerus yn gymdeithasol ac yn dominyddu fwyaf, a'u bod yn dehongli dominiad gwrywaidd fel prawf o'u anorchfygolrwydd.