8 Ffyrdd Syml i Wella Cyfathrebu Yn ystod Gwrthdaro yn Eich Priodas

Gwella Cyfathrebu Yn ystod Gwrthdaro

Yn yr Erthygl honMae pob priodas yn cael ei hymladd, yn enwedig pan fydd yr ymdrechion i wella sgiliau cyfathrebu yn lleihau a chyfathrebu a gwrthdaro yn dod yn welyau rhyfedd.Weithiau bydd y ddau ohonoch wedi cael diwrnod garw, neu ni allwch weld llygad i lygad ar fater. Mae pawb yn mynd allan o ochr anghywir y gwely ac yn treulio'r diwrnod yn chwilfrydig o bryd i'w gilydd. Fodd bynnag, mae'n bwysig gwella cyfathrebu mewn priodas gan ei fod yn hwyluso boddhad priodasol uwch.

Felly, sut i gyfathrebu â'ch partner wrth osgoi drwgdeimlad a gweiddi gemau?Os ydych chi'n wraig sy'n chwilio am gyngor ar sut i gyfathrebu â gŵr heb ymladd, neu'n ŵr sy'n teimlo fel carw wedi'i ddal yn y prif oleuadau pan fydd yn destun cyfathrebu a datrys gwrthdaro broaches, darllenwch ymlaen.

Sut i gyfathrebu â'ch priod yn effeithiol

Ni ddylai unrhyw gwpl anelu at gael dim ymladd yn eu priodas.


sut i ofyn i ferch fod yn valentine i chi

Un o'r ffyrdd o wella cyfathrebu priodas yw cadw'r nod terfynol mewn cof. Bydd hyn yn eich helpu i ddadlau'n effeithiol, aros yn agos, a bod yno i'ch gilydd, bob amser.Dyma rai mathau diddorol o ryngweithio i'w hymgorffori yn eich cyfathrebu bob dydd i fwynhau perthynas sy'n gweithredu'n uchel.

Mae gwrthdaro yn rhan arferol o fod mewn perthynas, ac mae hyd yn oed y parau priod mwyaf ymroddedig yn cwympo allan o bryd i'w gilydd.

Fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu y dylech adael i ddadleuon fynd heb eu gwirio. Gall ymladd ddod yn wenwynig yn gyflym a niweidio'ch perthynas.

Mae'n hanfodol cofio bod gwella sgiliau cyfathrebu gyda'r priod yn bosibl dim ond gyda'r bwriad cywir a phenderfyniad cyson i wasgaru cyfyngder, wrth gyfathrebu yn ystod gwrthdaro.

Dyna pam mae dysgu ymladd yn deg mor bwysig wrth gyfathrebu â'ch priod - mae'n golygu y gallwch chi gwrdd â gwrthdaro yn uniongyrchol heb brifo'ch gilydd neu achosi niwed parhaus i'ch perthynas.

Nid marc perthynas gref yw p'un a ydych chi'n dadlau ai peidio, dyna pa mor dda rydych chi'n datrys problemau pan fyddant yn codi.

Gwnewch wrthdaro poenus yn beth o'r gorffennol a dysgwch ymladd yn deg â'r ffyrdd syml hyn o wella cyfathrebu perthynas a mwynhau bywyd priodasol blissful.

Dyma 8 ffordd i wella cyfathrebu mewn priodas wrth i chi deimlo bod eich cyrff yn gorlifo gydag adrenalin yn paratoi i ymladd ac mae'r ddau ohonoch yn colli golwg ar sut i gyfathrebu yn ystod gwrthdaro.

Gwyliwch hefyd: Beth Yw Gwrthdaro Perthynas?

1. Creu system seibiant

Nid oes unrhyw gyfraith ynglŷn â chyfathrebu mewn priodas, sy'n dweud unwaith y bydd ymladd wedi cychwyn, mae'n rhaid iddo redeg ei gwrs. Mae'n hollol iawn gofyn am amser i oeri, ymdawelu, a meddwl am y cam gorau nesaf.

I wella cyfathrebu a thrwsio drwgdeimlad sefydlu system seibiant gyda'ch partner a chytuno y gall y naill neu'r llall ohonoch alw “saib” ar ymladd ar unrhyw adeg.


sawl gwaith Dylai i faddau fy ngŵr

Gallwch ddefnyddio gair cod penodol rydych chi'n cytuno arno, neu gallwch chi ddweud “amser i ffwrdd.”

Cofiwch anrhydeddu amser ein gilydd bob amser ein ceisiadau - peidiwch â cheisio gorffen eich pwynt ar ôl i'ch partner ofyn am amser allan.

2. Cadwch at y pwnc

Pan fyddwch chi'n ymladd, canolbwyntiwch ar beth yw pwrpas yr ymladd.

Gwrthsefyll yr ysfa i lusgo pethau o'r gorffennol. Os ydych chi'n rhwystredig oherwydd mae'n ymddangos eich bod chi'n gwneud yr holl dasgau, siaradwch am hynny. Peidiwch â llusgo i fyny yr un tro y gwnaethant eich sefyll ar gyfer digwyddiad pwysig.

Mae defnyddio ymladd i aer bob drwgdeimlad yn y gorffennol yn achosi poen yn unig ac mae'n fwy tebygol o yrru'ch partner i ffwrdd.

3. Cytuno i ymladd

Cytuno i ymladd

Mae'n swnio'n od ac yn wrth-reddfol pan rydyn ni'n gwneud nodiadau crib i wella cyfathrebu, ond mae'n well os gallwch chi gytuno i ymladd. Yn lle dweud wrth eich partner eich bod chi'n mynd i'w gael allan, ar hyn o bryd, p'un a ydyn nhw'n ei hoffi ai peidio - gofynnwch iddyn nhw.

Dywedwch wrthyn nhw fod yna rywbeth y mae angen i chi siarad amdano a gofyn a yw'n amser da. Wrth gwrs, os ydyn nhw'n dal i osgoi'r pwnc, mae yna broblem, ond nid yw ond yn barchus rhoi cyfle iddynt ddweud a ydynt yn barod ac yn cytuno i'r drafodaeth.

4. Peidiwch â anelu at ennill

Nid eich partner yw eich gwrthwynebydd, ac nid cystadleuaeth mo hon.

Peidiwch â mynd i frwydr gyda'r nod o'i ennill. Pan fydd un ohonoch chi'n ennill, nid yw'r un ohonoch chi'n ennill mewn gwirionedd - sut allwch chi, pan fydd y llall yn cael ei drechu? Rydych chi'n dîm, ac rydych chi'n dal i fod yn dîm pan rydych chi'n ymladd. Anelwch at ganlyniad y gall y ddau ohonoch gytuno ag ef.

5. Rhoi'r gorau i weiddi

Mae Yelling yn rhoi eich partner ar yr amddiffynnol ac nid yw'n helpu i wella cyfathrebu o gwbl. Pan fyddwch chi'n gweiddi ar rywun rydych chi'n dod yn ymosodwr ac maen nhw'n naturiol yn mynd ar yr amddiffynnol a naill ai'n eich cau chi allan neu'n gweiddi'n ôl.

Os ydych chi'n teimlo fel gweiddi, cymerwch amser i ffwrdd a dewch yn ôl i'r drafodaeth pan allwch chi fod yn dawelach . Dysgwch gyfleu'ch pwynt heb weiddi ar eich partner.


materion agosatrwydd

6. Dewiswch eich amser

Nid yw bob amser yn gêm deg ar gyfer ymladd. Os yw'ch partner wedi blino'n lân o'r gwaith, neu os ydych chi'n ceisio delio â'r plant, neu os ydych chi ar fin mynd allan i gwrdd â'ch ffrindiau cwpl, peidiwch â brwydro.

Os ydych chi am wella cyfathrebu, dewiswch amser i gael eich trafodaeth pan fydd y ddau ohonoch chi'n teimlo'n gymharol gartrefol, ac rydych chi'n gwybod na fydd ymyrraeth â chi. Nid ydych chi'n anelu at sleifio ymosodiad ar eich partner, ond yn hytrach dod o hyd i'r amser a'r lle iawn ar gyfer sgwrs.

7. Peidiwch â mynd am y jugular

  • Mae gan bawb sensitifrwydd a smotiau gwan.
  • Mae'n debygol eich bod chi'n adnabod eich partner ac maen nhw'n adnabod eich un chi - felly peidiwch â'u defnyddio yn erbyn ei gilydd.

Waeth pa mor ddig ydych chi, peidiwch â defnyddio eu ansicrwydd yn eu herbyn.

Gallai'r difrod a wnewch rwygo ymhell ar ôl i'r ymladd ddod i ben. Nid ydych chi'n ymladd i frifo'ch gilydd - rydych chi'n trafod mater er mwyn i chi allu ei ddatrys, gwella cyfathrebu a symud ymlaen mewn ffordd rydych chi'ch dau yn hapus ag ef.

8. Cadwch eich synnwyr digrifwch

Cadwch eich synnwyr digrifwch

I gall synnwyr digrifwch fynd yn bell tuag at ddatrys gwrthdaro a diddymu tensiynau.

Pan fydd pethau'n llawn tyndra, peidiwch â bod ofn cracio jôc neu wneud cwip rydych chi'n gwybod y bydd eich partner yn chwerthin amdano hefyd.

Byddwch yn barod i chwerthin gyda'ch gilydd a gweld ochr ddoniol eich anghytundeb, hyd yn oed os ydych chi'n ddig hefyd. Mae chwerthin yn dod â chi'n agosach ac yn eich atgoffa eich bod chi yn yr un tîm.

Does dim rhaid i ymladd fod yn hyll ac yn boenus. Ymarferwch y technegau hyn o gyfathrebu effeithiol yn ystod gwrthdaro perthynas fel y gallwch ddysgu ymladd yn decach. Os yw popeth arall yn methu, ch peidiwch ag oedi cyn ceisio ymyrraeth broffesiynol trydydd parti i wella cyfathrebu gyda chymorth cwnsela.

Trowch wrthdaro yn gyfleoedd ar gyfer gwell cyfathrebu mewn perthynas, cyn i gyfathrebu chwalu chwalu'ch perthynas.