15 Cyfrinachau Allweddol I Briodas Lwyddiannus

15 Cyfrinachau Allweddol I Briodas Lwyddiannus

Yn yr Erthygl hon

Oni fyddech chi'n hoffi gwybod y saws cyfrinachol i briodas hapus a hirhoedlog, yn enwedig gan y rheini cyplau priod hapus sydd wedi ategu'r grefft o arwain hapus perthynas ?Rydym yn datgelu 15 cyfrinach priodas lwyddiannus a fydd yn eich helpu i ddatrys problemau'r materion priodasol, diarfogi'r priod sy'n gwrthdaro a'ch helpu i greu a chynnal priodas lwyddiannus.

P'un a ydych yn newlywed neu'n cyfeirio atoch eich hun fel ‘hen Gadwyn Ball‘ n ’,’ mae gan bob priodas ei siâr o bethau drwg a drwg. Er y gall swnio'n ystrydeb, mae cyfnod tawel a phatrymau moesoldeb yn naturiol i drai a llif bywyd priodasol.

Cyfnodau o straen, diflastod, a druan cyfathrebu yn rhan o'r cwrs.

“Mae priodas yn cymryd gwaith.”

Mae priodas yn cymryd gwaith, ac fel unrhyw beth arall mewn bywyd, mae'n rhaid i chi wneud y gwaith i fedi'r wobr. Ond nid yw gwaith priodas fel glanhau'r toiled a chymryd y sbwriel.

Yr ymdrech sy'n mynd i briodas lwyddiannus (darllenwch hapus, swyddogaethol a boddhaus) yw'r math o waith a all fod yn hwyl ac yn therapiwtig.

Mewn arolwg a gynhaliwyd gennym, gwnaethom ofyn i gyplau hapus ddatgelu'r allweddi i briodas lwyddiannus.

Darllenwch ymlaen i wybod eu 15 awgrym ar gyfer priodas lwyddiannus a hapus.

1. Byddwch yn annibynnol

Byddwch yn annibynnol

Cafodd annibyniaeth ei graddio’n ‘hynod bwysig’ mewn priodas.

Er mwyn byddwch yn hapus mewn perthynas , rhaid inni fod yn hapus yn gyntaf. Dyna, mewn gwirionedd, yw'r allwedd i berthynas lwyddiannus. Gyda hynny mewn golwg, rhaid i wragedd a gwŷr barhau i gymryd amser drostynt eu hunain, mwynhau eu hobïau personol, ac yn gyffredinol, treulio peth amser ar wahân.

Nid yn unig y mae absenoldeb yn gwneud i'r galon dyfu yn fwy, ond yn yr amser a dreuliwn ar ein pennau ein hunain, rydym yn gorfod ailuno â'n hochr ysbrydol, ailsefydlu ein synnwyr o hunan, a gwirio gyda chynnydd ein dewisiadau personol, ein nodau a'n cyflawniadau personol. .

Ar y llaw arall, mae bod yn ddibynnol yn gwanhau'ch datrysiad a'ch gallu i symud ymlaen fel meddyliwr rhydd.

Pan fyddwn yn cynnal ein synnwyr annibynnol o hunan, bydd gennym rywbeth i siarad amdano wrth y bwrdd cinio bob amser, ac rydym am byth yn gryfach, yn iachach, ac yn fwy deniadol i'n partneriaid.

2. Byddwch yn wrandäwr da

Byddwch yn wrandäwr da

Mae angen i ni siarad.

Mae'r rhan fwyaf o bartneriaid yn codi ofn ar y frawddeg hon ond a ydych chi'n gwybod, os ydych chi'n pendroni sut i gael perthynas lwyddiannus, yna creu platfform ar gyfer sgyrsiau iach yw'r ffordd i fynd?

Er y dylai pob merch weithio yn y grefft o wrando gweithredol, rydym yn pwysleisio hyn fel maes o sylw arbennig i ddynion. Yn rhy aml, nid yw dynion yn sylweddoli bod holl anghenion eu partner oddi wrthynt yn a clust gwrando .

Mae hyn oherwydd eu rhaglenni a'r ffordd y cânt eu dysgu i uniaethu ag eraill.

Cofiwch nad yr un pethau yw gwrando a chlywed. Mae gwrando yn cynnwys ein calonnau. Agorwch eich un chi, clywch yr hyn y mae'n ei ddweud, edrychwch arni wrth siarad, aralleirio hyd yn oed, a thawelu meddwl.

Gwrando yw'r allwedd wirioneddol i briodas hapus, o ran hynny, i bob perthynas.

3. Cytuno i anghytuno

Byddwch yn wrandäwr da

Nid yw bod yn dda gyda'n gilydd yn golygu bod cyplau yn cytuno ar bob peth bach. Mewn gwirionedd roedd gan y mwyafrif o'r cyplau y gwnaethon ni eu cyfweld agweddau, barn a systemau cred amrywiol; a hyd yn oed yn arddel safbwyntiau gwrthwynebol ar feysydd mawr mewn rhai achosion.

Dylai fod gan bob cwpl rywfaint o anghytuno yn rhywle. Roedd cyplau llwyddiannus, cariadus yn parchu safbwynt ei gilydd a hyd yn oed roedd ganddyn nhw synnwyr digrifwch dros eu safbwyntiau.

Cofiwch, mae parch yn un o'r prif bethau elfennau o briodas lwyddiannus .

Cydnabod, o ddwy farn gyferbyn, nad oes rhaid i un ohonynt fod yn iawn.

4. Cyfathrebu - adnabod ‘Love Language’ eich partner

Cyfathrebu - adnabod ‘Love Language’ eich partner

Mae yna sawl llyfr allan yna ar y Ieithoedd Cariad . Datblygwyd hyn o'r cysyniad mewn seicoleg bod gan bob unigolyn ei ffordd unigryw ei hun o gyfathrebu cariad .

Trwy wybod beth yw hoffterau a hobïau eich partner, gellir defnyddio trosiadau mewn cyfathrebu sy'n ymwneud â rhywbeth y mae'r person yn ei ddeall yn dda.

Arsylwch ar y ffordd gorfforol y mae'ch partner yn dangos cariad a byddwch chi'n gwybod beth sy'n gwneud priodas lwyddiannus.

Gallai hyn fod, golchi'ch car, neu godi'r plant. Oddi wrthi, gallai fod yn cadw'r pethau ymolchi wedi'u stocio ac yn smwddio'i grysau. I eraill, ei eiriau, ei lythyrau, a'i hoffter.

Ein cyngor ar gyfer priodas lwyddiannus? Ffigurwch iaith gariad eich partner felly byddwch chi bob amser yn gwybod sut i siarad ag ef neu hi. Mae ieithoedd cariad yn aml yn cael eu siarad ond nid yw cyplau yn talu cymaint o sylw i hyn nag y dylent.

Deall iaith gariad priod yw'r gyfrinach i berthynas hapus.

5. Derbyn

Derbyn

Yn lladdwr perthynas fawr, mae diffyg derbyn yn nodwedd a briodolir yn fwy cyffredin i fenywod, sy'n adnabyddus am eu swnian. Cofiwch, fe briodon ni ein priod am bwy oedd e bryd hynny, a phwy yw e nawr. Hyd yn oed pe byddem am ei newid nawr, ni allwn wneud hynny.

Yr allwedd i briodas lwyddiannus yw gwireddu hyn cyn gynted â phosibl.

Wrth ei annog neu ei berswadio, dim ond canolbwyntio ar ei gwendidau neu broblemau . Newid eich persbectif ar unwaith a dechrau canolbwyntio ar nodweddion cadarnhaol yn lle.

6. Cymryd cyfrifoldeb

Cymryd cyfrifoldeb

Mae mor hawdd ac un o gyfrinachau priodas lwyddiannus. Pan fyddwch chi'n cymryd rhan mewn prosiect, cymerwch gyfrifoldeb am eich llwyddiannau a'ch methiannau.

Pan fydd gennych chi a'ch partner anghytundeb neu ddadl, cofiwch gymryd cyfrifoldeb am eich gweithredoedd, gan gynnwys unrhyw beth a wnaethoch neu a ddywedasoch, yn enwedig os oedd yn brifo, yn ddifeddwl neu'n creu adfyd.

7. Peidiwch byth â chymryd eich gilydd yn ganiataol

Peidiwch byth â chymryd eich gilydd yn ganiataol

Efallai mai cymryd eich gilydd yn ganiataol fydd y pathogen mwyaf gwenwynig i gyd. Unwaith eu bod yn gyffyrddus, mae'n hawdd i gyplau ddechrau llithro i gyflwr hunanfodlon - a ffurf disgwyliadau.

Dim ond mater o'r natur ddynol yw hwn mewn gwirionedd, gan ein bod ni'n dod yn gyffyrddus â'r hyn sy'n gyfarwydd, ond mewn priodas, ni ddylech fyth ddod i le lle rydych chi'n cymryd eich partner yn ganiataol.

Addo i barchu'ch partner amhenodol waeth beth. Osgoi rhagdybiaethau, a chynigiwch wneud pethau neis i'ch partner pryd bynnag y bo hynny'n bosibl. Mae gan y priodasau mwyaf llwyddiannus bartneriaid sy'n cadarnhau hyn.

8. Dyddiad nos

Noson nos

Ymhlith yr awgrymiadau eraill ar gyfer priodas lwyddiannus, y domen hon yw'r mwyaf sy'n cael ei anwybyddu a'i anwybyddu gan gyplau, yn enwedig y rhai sydd wedi bod yn briod am gyfnod. Nid oes ots beth mae cwpl yn ei wneud ar eu nos dyddiad .

Yn syml, mae cael noson pan fyddant yn treulio eu hamser gyda'i gilydd yn cryfhau'r bond ac yn ei gynnal dros amser. Pan fydd gennych noson ddyddiad, dylech ddiffodd eich ffonau a'u rhoi i ffwrdd fel eich bod yn rhydd o wrthdyniadau.

Gwyliwch ffilm gartref gyda popgorn neu ewch i heicio neu rolio gyda'i gilydd. Ei newid yn aml a bod o gymorth a chadarnhaol i'ch gilydd. Nid dim ond un o'r camau at briodas lwyddiannus yw noson ddyddiad ramantus a meddylgar, ond yn wir un o brif gynhwysion priodas lwyddiannus hefyd.

Mae'n bwysig amserlennu hyn yn fisol os nad yn wythnosol er mwyn cynnal atebolrwydd a sefydlu patrwm o bwysigrwydd o ran noson y dyddiad.

9. Ychwanegu rhamant

Ychwanegwch ramant

Tybed sut i wneud priodas yn llwyddiannus? Ewch i'r hen ysgol gyda'ch rhamant. Gweithredoedd rhamantaidd gall fod yn llawer - ceisiwch roi blodyn iddi rywbryd neu rhowch nodyn cariad yn ei frîff neu ei gefn. Syndod ef gyda'i hoff bryd bwyd, neu gwyliwch y machlud gyda'i gilydd.

Nid oes prinder awgrymiadau a syniadau priodas, a byddwch yn synnu i ba raddau y mae ychydig o ramant yn mynd tuag at gryfhau'r berthynas.

10. Cadwch agosatrwydd yn fyw

Cadwch agosatrwydd yn fyw

Mae rhyw yn bwysig iawn i a priodas iach . Dylai rhyw fod yn rheolaidd, ac mae therapyddion yn awgrymu ei wneud hyd yn oed pan nad ydych chi mewn hwyliau!

Rydym yn awgrymu ei gadw'n ddiddorol trwy siarad am yr hyn sy'n eich plesio ac ychwanegu unrhyw chwarae rôl ffantasi, swyddi, neu bropiau ystafell wely yr hoffech eu cyflwyno er mwyn ei gadw'n gyffrous.

Wedi'r cyfan, beth yw priodas lwyddiannus os nad yw'n gadael i chi gael yr hyn rydych chi ei eisiau?

Mae'r hyfforddwr bywyd Giovanni Maccarrone yn siarad am sut y gall gwneud yr un penderfyniad ymwybodol hwn cyn priodi fod yn ddefnyddiol wrth wneud priodas yn llwyddiannus.

11. Canmoliaeth

Canmoliaeth

“Mae canmoliaeth y dydd yn cadw’r ysgariad atwrnai i ffwrdd. ” Bydd cydnabod priodoleddau cadarnhaol eich partner bob dydd, a thalu canmoliaeth, yn mynd yn bell yn eich perthnasoedd.

Arhoswch yn bositif, a chadwch olwg ar yr hyn y mae eich priod yn ei wneud yn dda. Pan fydd y mynd yn mynd yn arw a'i briodoleddau sydd ddim mor wych yn dod ymlaen, yn hytrach na chanolbwyntio ar y negyddol, ceisiwch newid gerau, a thynnu sylw at y pethau positif yn lle.

12. Chwiliwch am yr emosiwn meddal

Edrychwch am yr emosiwn meddal

Y tu ôl i bob emosiwn “caled” mae un meddal; mae hwn yn gysyniad a addysgir gan seicolegwyr .

Pan rydyn ni'n teimlo dicter, mae fel arfer yn cuddio emosiwn arall y tu ôl iddo, fel tristwch, siom, neu genfigen. Yn aml, dim ond fel cuddwisg yr ydym yn defnyddio dicter i amddiffyn ein gwendidau.

Bydd chwilio am yr emosiynau “meddal” neu fregus o dan arddangos dicter caled rhywun yn helpu i'ch cadw'n gysylltiedig gan eich bod mewn gwell sefyllfa i ddangos empathi â gwir emosiwn yr unigolyn hwnnw.

Rydym yn aml yn chwilio am awgrymiadau priodas ar gyfer perthynas lwyddiannus ond yn methu â sylweddoli y gall peth syml fel nodi realiti emosiynau ein cadw ar y trywydd iawn.

13. Gadewch i ni fynd o'r ffantasi

Gadewch i ni fynd o

Yn anffodus, rydym yn gymdeithasu i gredu mewn terfyniadau stori dylwyth teg ac efallai y byddwn yn cario rhai safbwyntiau ffug ar realiti gyda ni i fod yn oedolion. Mae angen i ni gydnabod, er y gall priodas fod yn beth hardd, nad yw'n ddiymdrech, ac ni fydd byth yn berffaith.

Bod â disgwyliadau realistig a pheidiwch â dioddef y stori dylwyth teg - efallai y cewch eich siomi’n arw. Mae hyn nid yn unig yn un o ffactorau mwyaf priodas lwyddiannus ond mae'n chwarae rhan enfawr yn eich hapusrwydd fel unigolyn hefyd.

14. Peidiwch â rheoli

Peidiwch â rheoli

Mae pobl briod yn aml yn dod i le lle maen nhw'n dechrau colli eu hunain, yn ildio i genfigen neu deimladau o annigonolrwydd, neu maen nhw'n anghofio eu bod nhw'n bobl ar wahân i'w partneriaid, ac efallai y byddan nhw'n ceisio rheoli eu partneriaid.

Gwneir hyn yn anfwriadol y rhan fwyaf o'r amser, oherwydd gall disgwyliadau dyfu dros amser.

Yr hyn sy'n gwneud priodas yn llwyddiannus yw cyfathrebu, amser annibynnol, ac ymrysonau iach a fydd yn cadw unrhyw gwpl ar y trywydd iawn. Os ydych chi'n synhwyro eich bod chi'n cael eich rheoli neu mai chi yw'r rheolwr, mynnwch handlen arno neu gwnewch apwyntiad ar gyfer cynghorydd teulu .

15. Peidiwch byth â defnyddio'r gair D-

Peidiwch byth â defnyddio

Gan dybio nad ydych chi wir eisiau cael ysgariad, peidiwch â bygwth. Cyplau sy'n defnyddio'r gair D neu'n siarad amdano gwahanu yn ystod ymladd, defnyddiwch hwn fel mecanwaith rheoli. Mae cyplau sy'n ei ddefnyddio mewn ffordd fygythiol yn fwy tebygol o weld Ysgariad yn dwyn ffrwyth.

Nid yw gwneud bygythiadau yn strategaeth aeddfed ar gyfer datrys unrhyw broblem, felly peidiwch â gwneud hynny.

Mae'r mwyafrif o gyplau hapus yn rhegi gan yr awgrymiadau priodas llwyddiannus hyn. Dilynwch yr awgrymiadau hyn ar sut i gael priodas lwyddiannus; byddwch nid yn unig yn gallu achub eich priodas ond hefyd yn gallu mwynhau un hynod lwyddiannus.

Ranna ’: