Cyngor Perthynas Mewnblyg ar gyfer Perthynas Fwy Bodlon

Cyngor Perthynas Mewnblyg ar gyfer Perthynas Fwy Bodlon

Yn yr Erthygl hon

Mae mewnblygwyr yn aml yn y pen draw yn bod mewn perthnasoedd rhamantus â phersonoliaeth allblyg er gwaethaf y gwahaniaeth sylfaenol sy'n bresennol yn eu anian.Mae dyddio fel mewnblyg yn dasg anodd i lawer o bobl, ac ni waeth faint o gydbwysedd mewnblyg sy'n allblyg, mae'r berthynas yn anodd. Mae'r cwestiwn yn codi, a all mewnblyg ac allblyg fod mewn perthynas sy'n hapus ac yn hirhoedlog?

O ran caru cyngor perthynas fewnblyg ac mewnblyg, mae yna lawer o feysydd gwahanol y mae'n rhaid i chi eu gwybod.

Fodd bynnag, gyda'r math cywir o wybodaeth, gallwch ddarganfod beth sydd ei angen ar fewnblyg mewn perthynas . Hefyd, i ddeall sut i gael a perthynas â mewnblyg a sut i wneud hynny delio â mewnblyg mewn perthynas, daliwch ati i ddarllen. Mae'r erthygl hon yn llawn o awgrymiadau dyddio mewnblyg!

Bod mewn perthynas â mewnblyg

Os ydych chi'n briod â, â diddordeb rhamantus a hyd yn oed yn dyddio mewnblyg, mae yna un neu ddau o bethau y dylech chi eu gwybod. Bydd yr awgrymiadau dyddio hyn ar gyfer mewnblyg yn eich helpu chi i wybod beth i'w wneud a beth i beidio â'i wneud.

1. Peidiwch â'i gymryd yn bersonol pan fydd angen amser arnynt

Y domen ddyddio fewnblyg gyntaf y dylech chi wybod amdani yw bod angen peth amser yn unig ar fewnblyg ac nid oes gan hyn unrhyw beth i'w wneud â'u partner. Nid yw'n golygu eu bod yn wallgof neu'n gwyro oddi wrth ei gilydd.

Mae'n golygu bod angen iddynt ail-wefru eu hunain fel y gallant ddod yn ôl a bod yn y foment yn gyfan gwbl gyda'u partner.

2. Nid oes angen siarad bach arnyn nhw

Wrth ddyddio menyw fewnblyg, rhaid i chi wybod y gall y sgyrsiau chit cyffredinol a bach fynd ar eu nerfau. Nid ydynt yn ei hoffi, ac nid ydynt yn ei werthfawrogi, a buan iawn y daw'n lletchwith iddynt.

Fodd bynnag, wrth ddyddio fel dyn neu ferched mewnblyg, rhaid i chi wybod mai sgyrsiau manwl yw'r hyn sy'n dal eu sylw. Gall pynciau ystyrlon beri i fewnblyg grwydro ymlaen ac ymlaen gyda diddordeb brwd.

3. Peidiwch â cheisio eu newid

Wrth garu mewnblyg, cofiwch eu bod yn gwerthfawrogi'ch barn fwyaf.

Os dywedwch gymaint wrthynt fod angen iddynt newid eu personoliaeth neu eu harferion, byddant yn cau eu hunain ac yn eich gwthio i ffwrdd.

Felly yn lle hynny, ceisiwch ddeall y gwahaniaeth yn eu natur a gwybod bod ganddyn nhw eu ffordd o'ch caru chi. Cofiwch, mewnblyg mewn cariad yw'r bobl fwyaf gofalgar a sensitif, ond ar ôl iddynt gau eu hunain allan, gallant fod yn gymedrol ac yn heriol iawn i ddod ynghyd â nhw.

Sut i ddyddio dyn mewnblyg

Sut i ddyddio dyn mewnblyg

P'un a ydych am ddyddio dyn neu angen gwybod sut i ddyddio menyw fewnblyg, mae yna rai pethau y dylech chi eu gwybod. Mae'r pethau hyn yn cynnwys:

  1. Weithiau mae angen gwthiad bach ar fewnblyg er mwyn dod yn gymdeithasol.
  2. Ar ôl peth amser mewn lle gorlawn neu barti, bydd mewnblyg yn dechrau ymbellhau ac encilio.
  3. Os ydych chi am gael eich cariad / cariad mewnblyg allan o'r tŷ, yna mae'n rhaid i chi gynllunio'ch calendr cymdeithasol ymlaen llaw.
  4. Nid yw mewnblygwyr yn hoffi siarad â llawer o bobl ac felly nid ydynt yn drysu â'u tawelwch gan nad oes ganddynt ddiddordeb.
  5. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n talu sylw ychwanegol i'w gweithredoedd gan nad ydyn nhw'n gyffyrddus â siarad.
  6. Ni allwch newid personoliaethau person mewnblyg, felly peidiwch â cheisio hyd yn oed.

Personoliaeth a pherthnasoedd mewnblyg

Gall llawer o bobl fod yn rhy fewnblyg ar gyfer perthynas, a gall y term hwn ddrysu unrhyw allblyg pan fyddant yn ei glywed gyntaf.

Gall perthynas ag fewnblyg fod yn anodd ond eto'r berthynas orau y gallwch fod ynddi. Er mwyn gwybod sut i ddyddio fel mewnblyg , gallwch ddarllen y cyngor perthynas fewnblyg a grybwyllir isod a gwybod mwy. Gall hyn hefyd fod o gymorth wrth ddeall sut i ddyddio dyn mewnblyg.

  1. Mae mewnblyg yn perfformio orau pan fyddant mewn pâr a chyda'r un maen nhw'n ei garu fwyaf.
  2. Os mewn perthynas allblyg-fewnblyg, gwnewch yn siŵr gwnewch gynlluniau sy'n addas i'r ddau ohonoch .
  3. Mae mewnblygwyr yn dangos cariad â'u gweithredoedd yn lle eu geiriau.

A all mewnblyg ddod o hyd i gariad?

Fel pob bod dynol arall, mae mewnblygwyr yn gallu dod o hyd i gariad yn fawr iawn. Maent i lawr i'r bodau dynol cywir a syml sy'n hoffi treulio amser gyda'r bobl y maent yn gyffyrddus o'u cwmpas.

A ddylai mewnblygiadau dyddiad allblyg?

Yr ateb i'r cwestiwn anodd hwn yw ydy; mae mewnblyg ac allblyg yn gallu bod mewn perthynas cyhyd â bod y ddwy ochr yn dysgu cyfaddawdu. Gyda'r cyngor perthynas fewnblyg a grybwyllwyd uchod, allblyg neu mewnblyg yn gallu byw mewn perthynas hapus a hirhoedlog heb unrhyw fater.

Defnyddiwch y pwyntiau uchod; gwybod yr ateb i gwestiynau fel sut i ddyddio fel mewnblyg ? Sut mae mewnblyg yn dangos cariad? A all mewnblyg syrthio mewn cariad? A chael ateb iddyn nhw i gyd.

P'un a ydych chi eisiau gwybod sut i ddyddio menyw neu ddyn, rydych chi wedi dod o hyd i'ch atebion. Hefyd, rydych chi nawr yn gwybod sut beth yw dyddio menyw fewnblyg neu ddyn.

Ranna ’: