A oes Bywyd ar ôl Ysgariad i Fenywod

A oes Bywyd ar ôl Ysgariad i Fenywod

Fe wnaeth llawer o ferched roi'r gorau i'w breuddwydion a'u gyrfa i fagu teulu gyda dyn maen nhw'n ei garu. Nid yw'n angenrheidiol, ond mae llawer o ferched addysgedig iawn yn ei wneud oherwydd eu bod yn deall bod magu plant yr un mor bwysig â'u gyrfaoedd eu hunain.Efallai y byddai menyw fodern yn gwgu ar rai o'i chyfoedion a aberthodd eu breuddwydion a'u haddysg i fod yn wneuthurwr cartref amser llawn. Gan eu bod yn gallu ei wneud wrth fod yn fenyw yrfa ar yr un pryd. Y gwir yw, nid yw pawb yr un peth, er bod pob merch yn alluog ohono, nid yw hynny'n golygu bod pob merch eisiau blaenoriaethu eu gyrfa.Gorwedd y broblem yn y gwahaniaeth rhwng breuddwydion a realiti. Dim ond oherwydd bod menywod sydd am gysegru eu bywydau fel gwraig gariadus a mam dda, nid yw hynny'n golygu nad yw eu priodas yn dod i ben mewn ysgariad.

Mae'n cymryd dau i tango fel maen nhw'n ei ddweud, ac os nad yw un yn dawnsio, bydd yn dal i fod yn berfformiad gwael. Mae priodas a bywyd ar ôl ysgariad yn dod yn freuddwyd chwalu.Beth mae ysgariad yn ei wneud i fenyw

Nid oes templed cyffredinol o'r hyn sy'n digwydd i fenyw ar ôl ysgariad.

Mae yna rai eraill sydd symud ymlaen yn gyflym , dewch o hyd i gariad arall, a symud ymlaen. Mae yna rai eraill sy'n teimlo bod eu byd i gyd wedi cwympo i lawr arnyn nhw.

Nid yw bywyd ar ôl ysgariad i fenywod yn gymhleth. Cyfreitha anniben o'r neilltu, mae'n ymwneud ag ailadeiladu eu bywydau, mae rhai yn well nag eraill yn hynny o beth. Yna eto, gellir dweud yr un peth am ei adeiladu yn y lle cyntaf.
pa mor hir y gallwch ei gwahanu cyn i chi wedi ysgaru yn gyfreithiol

Mae bywyd yn ymwneud â chylch o bethau drwg a drwg. Ond mae llawer o bobl, dynion a menywod, fel ei gilydd yn methu â chael eu hunain allan o rwt. Felly beth yw bywyd ar ôl ysgariad i ferched a dynion? Mae i fyny i'r unigolyn.

Mae ysgariad yn difetha'ch holl gynlluniau a'ch breuddwydion ar gyfer y dyfodol. Dim mwy yn heneiddio gyda'ch gilydd yn yr un tŷ y gwnaethoch chi ei adeiladu yn y ffilm Up. Mae'r breuddwydion hynny i gyd wedi diflannu. Mae'n bryd ail-werthuso'r hyn sy'n cael ei golli a'r hyn maen nhw'n dal i aros.

Plant yw'r ffactor pwysicaf ar ôl ysgariad. Cyn i chi hyd yn oed ystyried sut i ailadeiladu eich bywyd eich hun, ystyriwch faint wnaethoch chi effeithio arnyn nhw.

Gall plant hŷn addasu'n haws ac yn fwy tebygol o ddeall y sefyllfa na'u brodyr a'u chwiorydd iau. Hen neu ifanc, mae angen iddynt fynd i'r ysgol o hyd (yr un ysgol yn ddelfrydol) a gwario ar eu hanghenion beunyddiol.

Mae angen mynd i’r afael â thrawma emosiynol, ond y broblem bwysicach yw arian . Nawr eich bod wedi ysgaru, nid yw rhoi bwyd ar y bwrdd bellach yn gyfrifoldeb a rennir, mae'n gorwedd yn sgwâr ar eich ysgwyddau.

Cymerwch ofal o Alimony a Chynhaliaeth Plant, os gallwch eu rhoi mewn ymddiriedolaeth llog neu fuddsoddiadau eraill a all wneud hynny gwneud arian (Fel bondiau) a defnyddio'r diddordeb ar gyfer y plant, bydd yn rhaid i chi ofalu amdanoch chi'ch hun.

Yr hyn y mae menywod craff yn ei wneud ar ôl ysgariad yw sicrhau dyfodol eu plentyn trwy gynyddu eu hunan-werth personol eu hunain.

Nid yw cymdeithas gyfoes bellach yn edrych ar famau sengl fel “nwyddau ail-law.” Ond nid yw hynny'n golygu y dylech adael i'ch hun fynd a beio “canfyddiad eraill.” am hawl. Mae'n rhaid i chi weithio o hyd ar wneud eich hun yn werthadwy, fel menyw ac fel enillydd bara.

Awgrymiadau hyfforddwr bywyd i ferched ar ôl ysgariad

Nid yw bywyd ar ôl ysgariad i ferched yn ddim gwahanol na bywyd ar ôl Prifysgol, ac eithrio gyda phlentyn. Mae'n rhaid i chi gynllunio ymlaen llaw, maldodi'ch hun, a rhoi eich hun allan yna gyda gobaith a hyder.

Byddai llawer yn cwyno am sut mae plant yn cymryd eu hamser, maen nhw wedi ennill mwy nag ychydig bunnoedd, ac esgusodion eraill. Byddai menyw graff yn gwybod bod pob un o'r rhwystrau hynny yn ddim ond heriau i'w goresgyn. Estyn allan i'ch ffrindiau a'ch teulu am gefnogaeth. Byddent yn falch o ofalu am eich plentyn am ychydig oriau wrth i chi wneud eich peth.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynllunio yn unol â hynny a pheidiwch â gor-ymestyn eich hun. Dewiswch frwydrau yn unig y gallwch eu hennill, ac sy'n werth eich amser. Cofiwch na allwch adael eich plant gyda ffrindiau a theulu am byth. Os oes angen, mae gwarchodwyr plant a gofal dydd, ond bydd angen i chi wario arian arno.

Mae'n anodd sôn am fanylion penodol, sy'n dibynnu ar eich sgiliau, eich profiad a'ch diddordebau. Dyma enghraifft, cafodd gwraig tŷ gyda dau blentyn ei dieithrio gan y dyn ar ôl iddo ddod o hyd i rywun newydd. Roedd y fam wrth ei bodd yn pobi losin i'w ffrindiau, plant, a hi ei hun ac enillodd ychydig o bwysau. Penderfynodd fynd ar ddeiet a dechrau gwneud teisennau carb-isel.

Fe'u gwerthodd ar-lein wrth golli pwysau. Ffynnodd ei busnes carb-isel ac ehangodd i wasanaeth arlwyo opsiwn iach wrth adennill ei chorff cyn priodi.

Mewn dwy flynedd, cafodd ei llewyrch, ei chorff, ac mae'n gwneud arian yn rhedeg ei siop ei hun. Nid oedd yn rhaid iddi wneud hyfforddiant ychwanegol heblaw trosi sgiliau yr oedd hi eisoes yn eu meddiant i'r gilfach iechyd a ffitrwydd er budd ei hun ac eraill.


sut i roi'r gorau i gael perthynas

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Bywyd ar ôl ysgariad i ferched dros 40 oed

A siarad yn realistig, bydd menyw yn cyrraedd oedran lle na fyddan nhw byth yn gallu adennill eu gogoniant ieuenctid, waeth beth maen nhw'n ei wneud. Rhif symbolaidd yn unig yw 40 ac nid rheol. Efallai y daw yn gynharach ac yn hwyrach i eraill.

Os yw hynny'n wir amdanoch chi, yna cynlluniwch ar sut i ailddyfeisio'ch hun. Gan fod merch ifanc boeth ffres allan o'r cwestiwn, Menyw soffistigedig yw eich unig opsiwn. Mae yna lawer o fersiynau o ddynes soffistigedig fel Giada De Laurentiis a Marie Forleo , er nad ydym am enwi enwogion sydd ag enw da amheus, mae'n rhoi syniad i chi o'r hyn nad yw'n soffistigedig.

Nid yw ailddyfeisio'ch hun yn golygu y byddai'n rhaid i chi ddweud celwydd (llawfeddygaeth blastig wedi'i chynnwys) neu ymddwyn fel merch yn ei harddegau yn y cyfryngau cymdeithasol. Mae bywyd ar ôl ysgariad i fenywod yn golygu eich bod yn rhydd i ddilyn diddordebau eraill (nid dynion).

Yn union fel busnes llwyddiannus, mae dynion ac arian yn ddim ond sgil-gynhyrchion offrwm deniadol.

Dod o hyd i'ch arbenigol ac edrych yn dda yn ei wneud, yw'r diffiniad o soffistigedigrwydd.

Dylai eich plant fod yn ddigon hen i ddeall eich nodau, ond gwnewch yn siŵr nad ydyn nhw'n codi cywilydd arnyn nhw, yn enwedig os ydyn nhw yn yr Ysgol Uwchradd. Os ydych chi'n credu nad yw eu barn o bwys gyda'r hyn rydych chi'n ei wneud â'ch bywyd, cofiwch a ydych chi byth yn priodi eto, bydd gan y farn honno ran fawr i'w chwarae yn ei llwyddiant.

Nid diwedd y byd yw bywyd ar ôl ysgariad i ferched. Mae'n gyfle am un newydd a chyffrous. Mae'n rhaid i chi ei weithio, ac nid oes ots a ydych chi'n rhiant sengl ifanc neu'n fenyw aeddfed hŷn. Mae troi eich hun yn rhywun cyffrous a gwerthadwy eto yn daith hwyliog a chyffrous.