Pam fod dynion yn isymwybod eisiau twyllo ‘Cael eu Dal’?

Pam fod dynion yn isymwybodol eisiau twyllo ‘Cael eu Dal’

Mae ymennydd dynion a menywod yn gweithio’n wahanol ar lefel sylfaenol.
Mae dynion yn galed i feddwl yn gystadleuol, tra bod menywod yn tueddu i ffurfio perthnasoedd sy'n emosiynol gyfathrach a dwyochrog. Mae angen i ddynion uno ei gilydd i bennu hierarchaeth ymhlith y llwyth - mae menywod eisiau cytuno.
Mae'r ymddygiadau hyn yn amlwg os ydych chi erioed wedi treulio unrhyw amser gyda phobl ifanc yn eu harddegau.
O'i eni, mae ein hymennydd yn dechrau creu modelau gweithio mewnol o'r hyn y dylai partner fod yn seiliedig ar ein cefndir rhiant. Oes, mae rhinwedd i gymhleth Sigmund Freud’s Oedipus / Electra.
Fodd bynnag, nid yw'r mwyafrif yn deall y gyrwyr seicolegol isymwybod hyn yn dda.
Mae hyd yn oed seicolegwyr arbenigol yn aml yn cael anhawster deall eu prosesau mewnol, a dyna pam mae rheidrwydd ar gwnselwyr i ofyn am oruchwyliaeth cwnsela gan gwnselwyr eraill.Mae dynion yn twyllo mwy ac yn cael eu dal yn hawdd

Felly, pam mae dynion yn twyllo yn amlach na menywod, a pham maen nhw'n aml yn “cael eu dal” yn gwneud pethau neu hyd yn oed yn dweud wrth eu partner eu bod nhw'n cael perthynas?Yn fy mhrofiad fel cwnselydd, mae dynion wedi dweud wrthyf eu bod yn gwybod y byddent yn cael eu dal neu eu difrodi'n fwriadol eu priodas a'r berthynas oherwydd nad oeddent yn teimlo bod eu priod neu eu paramour yn eu caru'n ddiamod.

Y gwir yw hyn - dim ond rhywbeth y gellir (ac a ddylai) ei brofi rhwng rhiant a phlentyn yw cariad diamod, ond nid yw bob amser yn digwydd.Wrth i blant dyfu ac ehangu eu cylch diogelwch, maent yn aml yn profi perthnasoedd. Pan fydd plant yn cael eu caru a'u cefnogi'n emosiynol trwy ymlyniad diogel ag o leiaf un rhiant, gallant ddysgu tosturi tuag atynt eu hunain ac eraill.

Mae perthnasoedd iach yn gyfran 50/50 o bŵer, rheolaeth a chyfathrebu.

Faint o bobl ydych chi'n eu hadnabod mewn perthnasoedd fel hynny?
gwely nodau perthynas

Gall diffyg cyfathrebu arwain dynion i dwyllo mewn perthnasoedd

Gall diffyg cyfathrebu arwain dynion i dwyllo mewn perthnasoedd

Mae cyfathrebu'n torri i lawr dros amser wrth i bobl fynd i mewn i arferion a theimlo llai o awydd i siarad am eu dymuniadau a'u hanghenion. Ar y cyfan, mae pobl yn gallu diwallu eu dymuniadau a'u hanghenion sylfaenol heb lawer o gyfathrebu.


cwnsela premarital i ail briodasau

Fodd bynnag, fel rheol nid yw cyfathrebu â phartner pan fydd dyn yn teimlo ymdeimlad o annigonolrwydd yn rhywbeth sy'n digwydd y tu allan i gwnsela cyplau oni bai bod eich dyn yn gynghorydd.

Yr ateb yw dynion yn twyllo i “gael eu dal” a phrofi eu perthynas mewn ffyrdd na allent gyfathrebu fel arall oherwydd y meddwl dynol cymhleth ac anafiadau ymlyniad. Yn syml, gall siarad am y teimladau hyn fethu â bod yn gynhyrchiol pan fydd dynion yn teimlo synnwyr o gywilydd ac felly'n beio'u partner am sut maen nhw'n teimlo.

Pan fydd camwedd fel anffyddlondeb yn digwydd, fy mhrofiad i yw bod cleientiaid wir eisiau gwella'r berthynas â'u “hunan” trwy greu argyfwng. Mae bron bob amser yn cymryd argyfwng o'r natur hon i greu'r cyfle i siarad am yr anafiadau ymlyniad hyn gyda chynghorydd cyplau.

Anaml y mae cyplau yn mynd i'r afael â'r materion hyn yn unigol neu mewn therapi priodas cyn croesi'r Rubicon.

Mae gwireddu yn digwydd ar ôl camwedd

Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn deall sut mae'r pethau hyn yn digwydd tan ar ôl i'r camwedd brifo pobl y maen nhw wir yn poeni amdanyn nhw - priod, plant, ffrindiau, a theulu. Yn isymwybodol, mae'n well egluro ymddygiad dynion sy'n twyllo fel hunan-niweidio neu sabotage pan nad oes ganddyn nhw'r iaith na lle i eirioli dioddefaint emosiynol.
Dywedir mai ymlyniad yw achos mwyaf dioddefaint, a all arwain at feddyliau sy'n seiliedig ar ofn a chau i lawr neu osgoi'r pwnc.

Y newyddion da?

Gall cwnsela priodas a chyplau ganolbwyntio ar y tymor byr ac ar atebion.

Pan fydd cyplau wedi ymrwymo ac yn buddsoddi yn ei gilydd, maent fel arfer yn cael eu cymell gan eu cynnydd i newid yn effeithiol. Ydych chi'n cofio'ch arddegau a pha mor greulon oedd plant i'w gilydd? Mae cwnsela cyplau a therapi priodas yn offeryn effeithiol ar gyfer gwella cyfathrebu a chynyddu ymwybyddiaeth o'n hanafiadau ymlyniad plentyndod.
Fel therapydd, y cwestiwn mwyaf cyffredin a ofynnir i mi yw sut i drin meddyliau sy'n seiliedig ar ofn - ofn colled, annigonolrwydd, neu ddiffyg rheolaeth / pŵer. Yr ateb - masnachwch eich ofn am gariad.