Affidafid y Bartneriaeth Ddomestig

Affidafid partneriaeth ddomestig

O ran partneriaethau domestig, mae yna adegau pan fydd yn ofynnol i'r partneriaid lofnodi affidafid yn datgan eu perthynas. Gwelir hyn amlaf gyda chofrestriad partneriaeth a chynlluniau budd-daliadau.Yn y bôn, bydd un o'r prif geisiadau am yr affidafidau hyn yn dod gan gyflogwr neu gludwr yswiriant. Gofynnir am hyn fel rheol mewn gobeithion o leihau siawns o dwyll, er nad yw llofnodi'r affidafid yn darparu gwarant.Pan fydd angen affidafidau, yn aml mae darpariaethau sy'n seiliedig ar driniaeth gyfartal â'u cymheiriaid priod, tra bod darpariaethau eraill nid yn unig yn croesi drosodd i wybodaeth gyfrinachol (a diangen) a hyd yn oed triniaeth anghyfartal.

Er enghraifft:  • Darpariaethau sy'n dderbyniol yn gyffredinol : Yn datgan nad yw'r naill barti na'r llall yn briod, mae'r ddau dros 18 oed, mae'r ddau yn feddyliol gymwys i gydsynio contract pan ddechreuodd eu partneriaeth ddomestig a nhw yw unig bartneriaid domestig ei gilydd ac nid oes ganddynt unrhyw bartneriaid domestig eraill.
  • Darpariaethau sy'n croesi drosodd i wybodaeth breifat : Gan ddatgan eu bod yn rhannu angenrheidiau cyffredin bywyd ac yn gyfrifol am les ei gilydd, gan ei gwneud yn ofynnol iddynt lofnodi o dan gosb anudon fel rhai gwir a chywir, eu bod yn preswylio gyda'i gilydd, eu bod yn bwriadu aros gyda'i gilydd am gyfnod amhenodol, ac nad ydynt yn gysylltiedig â gwaed ( yn fwy na'r hyn fyddai ei angen ar gyfer priodas yn y wladwriaeth).
  • Darpariaethau annerbyniol yn gyffredinol: Mae'n ofynnol iddynt nodi pa mor hir y buont yn bartneriaid domestig.

Mae'n bwysig adolygu'ch deddfau a'ch rheolau lleol a gwladwriaethol sy'n ymwneud ag affidafidau oherwydd gall fod gwahaniaethau sylweddol o ddinas i ddinas.


cael trafferth gydag ysgariad

Dyma enghraifft o Ddatganiad Partneriaeth Ddomestig generig a syml sydd wedi’i ddrafftio i amddiffyn dogfennau perthynas eraill y cwpl sy’n diffinio eu trefniadau ariannol a byw.

Datganiad partneriaeth ddomestig

Rydym yn ardystio ac yn datgan ein bod mewn perthynas partner domestig, ac mai ni yw unig bartner domestig ein gilydd. Rydym yn cymryd rhan mewn perthynas ymroddedig, ac rydym yn:  • O leiaf 18, ac yn feddyliol gymwys i gydsynio i gontract sifil; a
  • Ddim yn gweithredu o dan rym na gorfodaeth; a
  • Heb briod ag unrhyw berson arall, nac wedi gwahanu oddi wrtho yn gyfreithiol, a
  • Ddim mewn partneriaeth ddomestig arall.

Rydym yn cadarnhau, o dan gosb am anudon, bod y datganiadau yn y Datganiad hwn yn wir ac yn gywir.

Gweithiwr: _______________________________ Dyddiad: ________

Enw printiedig: ____________________________ Dyddiad Geni: ________


rhywiol a drwg

Cyfeiriad: ____________________________________________

Partner domestig: _______________________________ Dyddiad: ________

Enw printiedig: ____________________________ Dyddiad Geni: ________

Cyfeiriad: ____________________________________________


cariad gwenwynig

Yn ogystal, dyma enghraifft o Ddatganiad Cyffredinol o Derfynu Partneriaeth Ddomestig:

Datganiad o derfynu partneriaeth ddomestig

Rwy'n ardystio ac yn datgan nad wyf bellach mewn perthynas partner domestig.

Rwy'n cadarnhau, o dan gosb am anudon, fod y datganiad uchod yn wir ac yn gywir.

Gweithiwr: ________________________________ Dyddiad: ________

Enw printiedig: _________________________