5 Awgrymiadau Defnyddiol ar Sut i Ymdrin â'ch Mam-yng-nghyfraith sy'n Gor-reoli

Awgrymiadau Defnyddiol ar Sut i Ymdrin â

Yn yr Erthygl hon
haciau cariad

Nid oes unrhyw un yn berffaith, ond mae’n rhaid i ni gydnabod bod ein cyfreithiau yn chwarae rhan hanfodol ym mywydau ein partneriaid - eu rhieni ydyn nhw.Er y gall ymddangos yn anodd, mae creu amgylchedd cytûn gyda'ch mam-yng-nghyfraith (neu anghenfil-yng-nghyfraith) yn wir yn bosibl. Ond er mwyn cyflawni'r gamp hon mae angen rhywfaint o ymdrech sy'n gorfod dod o'r ddwy ochr, nid yn unig gennych chi, ond hefyd gan eich priod.

I ddechrau, gall ymddangos yn dasg ddiflas i adeiladu pontydd (ac i ailadeiladu, fel mater o ffaith, rai wedi cwympo eisoes), ond fe welwch, trwy gyd-dynnu â'ch mam-yng-nghyfraith, y bydd popeth yn talu allan yn nyfodol eich perthynas sydd gennych â'ch anwylyd.Mae mamau-yng-nghyfraith yn aml yn amseroedd gormesol ac yn tueddu i bennu'r berthynas sydd gennych â'ch partner.

Mae'n rhaid i chi gofio bob amser mai chi a dim ond chi sy'n gosod rheolau'r enwogrwydd yn y briodas, yn eich priodas.

1. Cydweithredu

Rydych chi a'ch priod yn dîm, ac yn awtomatig mae chwarae tîm yn gysylltiedig i wneud i bethau weithio'n esmwyth. Peidiwch byth â gorfodi eich partner i ddewis rhyngoch chi neu'ch mam-yng-nghyfraith, neu unrhyw un arall o aelodau agos eu teulu fel mater o ffaith.Pan fyddwch chi priod , mae'n rhaid i chi gofio'r bond sydd gan eich partner gyda'i fam bob amser. Ceisiwch ddeall eu perthynas.

2. Gosod ffiniau yn eu lle bob amser

Fel y dywed y rheol gyffredinol mewn bywyd - mae gan bopeth ei derfynau.

Ar ôl i chi briodi, mae gennych eich cylch mewnol eich hun, yr hawl i gael heddwch, cariad a dealltwriaeth gyda'ch partner wrth eich ymyl. Mae gennych hawl i eithrio ac anwybyddu, fwy neu lai, unrhyw un sy'n ymyrryd mewn cytgord y cylch mewnol sefydledig hwnnw. Mae gennych eich gwerthoedd teuluol eich hun, ac nid oes gan unrhyw un yr hawl i wneud sylwadau arnynt, yn enwedig os ydynt yn person gwenwynig .

Os ydych chi'n teimlo'n amharchus gan eich mam-yng-nghyfraith, peidiwch â gadael i'r geiriau drwg y mae'n eu gollwng gyrraedd eich calon. Er y gallai ymddangos yn demtasiwn ymladd tân â thân, peidiwch â gwneud hynny, oherwydd bydd yn gwneud pethau'n waeth yn unig.

Gosodwch eich ffiniau o ddechrau cyntaf eich priodas.

Mae hyn yn gwneud pethau'n llawer haws ar gyfer y dyfodol.

3. Gwneud i'ch priod ddeall

Gwnewch i

Yr hyn y gallwch chi ei wneud mewn gwirionedd i frwydro yn erbyn y negyddoldeb y mae eich mam-yng-nghyfraith yn aml yn ei daflu arnoch chi, yw siarad mwy â'ch partner.

Gwnewch ef neu hi'n ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd oherwydd, y rhan fwyaf o'r amseroedd, nid oes gan ein partneriaid unrhyw syniad am yr hyn sy'n digwydd y tu ôl i ddrysau caeedig gyda'r gyfraith yng nghyfraith oni bai ein bod yn dweud wrthynt.

Peidiwch â beirniadu'ch mam-yng-nghyfraith yn hallt o flaen eich priod, ond gwnewch iddo ddeall bod yn rhaid iddo aros wrth eich ochr bob amser a bod yr hyn sy'n eich brifo hefyd yn ei brifo ef neu hi.

4. Ceisiwch weld popeth o'i safbwynt hi

Mae'n gofyn am rywfaint o aeddfedrwydd a thawelwch i dderbyn y ffaith na fydd eich mam-yng-nghyfraith byth yn gallu derbyn eich ymddygiad na'ch ffordd o fod.

Mae'ch mam-yng-nghyfraith yn caru'ch priod, ond nid yw hynny'n golygu bod yn rhaid iddi garu chi hefyd. Er y gall ymddangos ei bod yn hunllef llwyr y rhan fwyaf o'r amseroedd pan ymwelwch â'ch mam-yng-nghyfraith (nid ydynt yn eu galw'n angenfilod-yng-nghyfraith am ddim), ceisiwch wenu a chadw'ch ysbryd yn uchel.

Addaswch eich hwyliau i'r sefyllfa bresennol, a cheisiwch gofio bob amser na allwch chi ddisgwyl y math o ymddygiad rydych chi ei eisiau gan eich mam-yng-nghyfraith oherwydd nad yw yn ei phersonoliaeth i gyflwyno hynny i chi.

5. Siaradwch eich meddwl

Pan fydd pethau'n cynhesu ac yn teneuo'n ormodol, ac nid yw'n ymddangos bod y dyn canol (eich priod) yn gwneud ei waith yn hollol iawn bellach, yr unig opsiwn arall sydd ar gael ar y bwrdd yw siarad eich meddwl o flaen eich mam -in-gyfraith.

Peidiwch â bod yn ddiduedd, peidiwch â bod yn llym, ond byddwch yn gwrthryfelwr .

Yr allwedd yma yw adeiladu strategaeth a thrafod y sefyllfa yn unol â hynny.


delio ag euogrwydd anffyddlondeb

Nid ydych chi eisiau brifo teimladau eich mam-yng-nghyfraith oherwydd yna byddwch chi hefyd yn brifo teimladau eich partner yn awtomatig. Mae pendantrwydd yn ffactor allweddol yma, a'r rhan fwyaf o'r amseroedd, os ydych chi'n ddigon cyfrwys, gallwch chi lwyddo i siglo'ch mam-yng-nghyfraith i weld eich safbwynt neu o leiaf rhywfaint ohono.