7 Ffordd i Ddechrau Cyfathrebu Rhywiol a Goresgyn yr Anawsterau rydych chi'n eu hwynebu

Yn yr Erthygl hon

Ffyrdd o Ddechrau Cyfathrebu Rhywiol a Goresgyn yr Anawsterau rydych chiGall bod yn agos atoch â'ch partner ymddangos fel peth wedi'i greu ond weithiau gall fod yn rhy gymhleth.


meme priodas

Mae'r rhan fwyaf o gyplau yn pendroni pam nad yw'n hawdd a pham mae eu partneriaid yn gwrthod bod ar yr un amledd ag y maen nhw. Pam nad yw bywyd priodasol yn edrych fel nofel Nicholas Sparks ac nad yw'ch eiliadau agos atoch yn ddigon ager?

Mae'r ateb i'r cwestiynau hyn yn gorwedd yn eich sgiliau cyfathrebu rhywiol.Mae'n bwysig bod gŵr a gwraig yn gallu siarad yn agored am faterion eu hystafelloedd gwely a phethau eraill.

Weithiau gall deimlo fel pe bai'r ddau ohonoch yn fydoedd ar wahân, ond yn ystod yr amser hwn mae'n bwysig trafod pethau.

Heb gyfathrebu, efallai y byddwch yn colli allan y rhannau gorau o briodas fel agosatrwydd agosrwydd a'r llawenydd. Os yw'ch bywyd cariad yn dda, yna peidiwch ag anghofio gwerthfawrogi'ch gŵr a sut mae'n eich trin chi. Os yw pethau'n mynd i lawr yr allt yna eisteddwch i lawr a thrafodwch eich problemau a manteisiwch ar gyfle i agor sgwrs rywiol.Cyfeirir isod at 7 ffordd i ddechrau

1. Deall bod y ddau ryw yn ymateb ac yn meddwl yn wahanol

Er bod rhywioldeb a meddwl dynion yn aml yn cael eu trafod yn ein cymuned fel norm ond o ran menywod, mae'n hawdd tybio bod rhywbeth o'i le arni. Mae sail cyfathrebu da yn dibynnu ar ba mor normal yn eich barn chi yw eich ymateb chi a'ch partner.

Os nad yw'r wraig yn ymateb yn dda i'w gŵr, mae pobl yn naturiol yn tybio bod rhywbeth drwg amdani.

Mae gan y ddau bartner ymatebion rhywiol gwahanol; mae angen amser ar ferched i fynd yn yr hwyliau tra bo dynion weithiau'n teimlo'n rhwystredig iawn.

Deall yr ymatebion hyn a chyfathrebu yn unol â hynny.

2. Darganfyddwch beth sy'n eich poeni chi

Cyn i chi eistedd i lawr a siarad â'ch partner, treuliwch ychydig o amser ar eich pen eich hun yn darganfod beth sy'n eu poeni a beth sydd wedi peri rhwystredigaeth iddyn nhw i gyd.

Efallai y bydd problem rywiol, y broblem yn y briodas, problem amser neu rywbeth arall. Ar ôl i chi ddarganfod beth y mae'n ceisio ei drwsio.

Efallai y bydd yn anodd i'r ddau ohonoch chi ei chyfrifo felly treuliwch ychydig o amser yn meddwl amdano'n glir ac yna gwnewch iawn amdano.


sut i siarad am briodas gyda'ch cariad

3. Yn berchen ar eich camgymeriad

Yn berchen ar eich camgymeriad

Pan fydd problemau rhywiol yn y cwestiwn, mae'r mwyafrif o bartneriaid yn gwrthod cydnabod eu cyfraniad at y broblem. Mae'n beth doeth sefyll dros y camgymeriadau rydych chi wedi'u gwneud a'u cydnabod hyd yn oed os ydych chi'n meddwl bod eich partner yn gyfrifol.

Holl bwrpas y cyfathrebiad hwn yw dod o hyd i ateb i'r broblem sy'n codi rhyngoch chi'ch dau a symud heibio iddi. Osgoi beio'ch gilydd.

4. Dywedwch beth rydych chi ei eisiau

Gall hyn fod yn anodd iawn, yn enwedig i ferched.

Mae menywod yn meddwl fel nad yw'n ladylike i gyfathrebu pa lefel o agosatrwydd maen nhw ei eisiau a dyma sy'n esgor ar gamddealltwriaeth.

Mae menywod yn hoffi credu bod eu dynion yn gwybod yn union beth sydd ei angen arnyn nhw ac felly mae'r hyn sydd ei angen arnyn nhw mewn gwirionedd yn cadw arnofio yn eu meddyliau, gan eu drysu.

Weithiau mae dynion yn osgoi siarad am eu dewisiadau gan eu bod yn teimlo y gallai gynhyrfu eu priod. Dyma lle mae popeth yn mynd o'i le; dylai'r ddau bartner fod â digon o ymddiriedaeth yn ei gilydd y gallant gyfathrebu'n agored.

Gweithiwch ar newid eich meddyliau a chasglu'r dewrder i allu trafod y problemau yn eich priodas yn agored.


ble mae'r mwyafrif o gyplau yn cwrdd

5. Agorwch y sgwrs

Dewiswch amser lle nad yw'r ddau ohonoch dan straen nac yn poeni a chychwyn y sgwrs.

Gadewch i'ch partner wybod mai nod hyn yw agosatrwydd cynyddol a rhannu'r hyn rydych chi'n ei deimlo a'i feddwl. Anogwch eich partner i wneud hyn hefyd.

Efallai y bydd y cam hwn yn rhy anodd i rai pobl, ond bydd yn helpu i wella'ch perthynas. Cadwch mewn cof, os na fyddwch chi'n cyfathrebu, ni all y sgwrs ddechrau.

6. Daliwch ati

Mae'n bwysig unwaith y bydd eich sgwrs yn cychwyn tuag at agosatrwydd eich bod yn gadael y cyfan allan.

Nid yw llawer o broblemau agosatrwydd rhywiol yn cael eu trwsio dros nos ac mae angen amser arnynt i gael eu datrys. Weithiau gall gymryd amser hir i gyplau allu siarad am eu problemau a chael cyfathrebu da.

Yr allwedd i drwsio'r glitches hyn yw gadael i'ch partner wybod popeth o'i le gyda chi'ch dau; peidiwch â dal i fyny. Byddwch yn garedig yn lle bod yn llym.

Mae cael materion rhywiol mewn perthynas yn eithaf normal. Fodd bynnag, mae'n bwysig bod y ddau bartner yn eistedd i lawr ac yn trafod y materion hyn.

Cyfathrebu'n agored am bethau gan y bydd hyn yn helpu i gryfhau'ch priodas ac yn sylfaen dda ar gyfer y dyfodol. Ceisiwch osgoi beio'ch gilydd a symud ymlaen at gael agosatrwydd cryfach â geiriau caredig a gonest.