Problemau Cyffredin gyda Theuluoedd Cyfunol a'r Achosion Gwag Mae'n Achosi

Problemau Cyffredin gyda Theuluoedd Cyfunol

Yn yr Erthygl honMae'n eithaf cyffredin gweld rhywun sydd wedi ymddieithrio gyda phlant o'r briodas gyntaf yn ailbriodi. Yn ôl ymchwil, mae yna un partner yn clymu’r gwlwm am yr eildro mewn 40% o briodasau, a’r ddau bartner yn ailbriodi mewn 20% o briodasau.Daw teuluoedd cyfunol i fodolaeth pan mae dau berson eisoes yn rhieni yn ailbriodi.

I ddechrau, mae'n hwyl cael pobl newydd i gymdeithasu. Mae'n hwyl croesawu aelodau newydd i'r teulu. Yn ddiweddarach, fe allai droi’n drychineb nas enillwyd. Mae teulu cyfunol i blant yn golygu cael llys-riant, llys-frodyr a chwiorydd, llys-neiniau a theidiau, llys-fodrybedd a llys-ewythrod. Mae yna un ‘step world’ cyfan rydych chi'n symud iddo.Asgwrn y gynnen rhwng y ddau deulu o fewn teulu

Mae'r problemau sy'n wynebu teulu cymysg yn amrywiol.

Mae plant mewn teulu cymysg yn canfod difaterwch a theimladau oer gan eu llys-riant a'u llys-frodyr a chwiorydd.

Efallai y byddan nhw'n ymddwyn yn yr un ffordd tuag at y parti arall. Gallai fod gwagle rhwng aelodau'r teulu.Nid yw cariad artiffisial gan y llys-riant byth yn ddigon

Efallai na fydd plentyn yn cael yr un cynhesrwydd gan ei lys-riant ag y mae'n ei gael gan ei riant biolegol. Er enghraifft, gallai'r plentyn gael ei adael ar ei ben ei hun mewn siom mewn swyddogaeth deuluol neu bash wedi'i daflu gan ei lys-riant. Byddai'r plentyn yn teimlo ei hun yn ddig mewn sefyllfa o'r fath.

Diffyg derbyn gan y plant eraill

Mae'n fwy neu lai fel dau deulu sy'n sicr o fyw o dan yr un to. Gall un teulu geisio dominyddu'r teulu arall ac i'r gwrthwyneb. Plant sydd leiaf tebygol o ddatblygu ymdeimlad o debygolrwydd i'w gilydd. Maent yn apathetig tuag at ei gilydd mewn llawer o achosion, os nad y mwyafrif. Gall fod yn allweddol i ddechrau'r rhwyg.

Dyfnhau'r ymdeimlad o gystadlu

Gall plant hogi ymdeimlad o gystadleuaeth i'r llys-frodyr a chwiorydd.

O ymladd dros bethau bach fel ‘pwy fydd yn cael y tegan wedi’i stwffio’ hwnnw i wrthdaro mawr fel dosbarthu eiddo ac asedau teulu - gall unrhyw beth ffrwydro rhyfel teulu. Gall llawer o agweddau gryfhau'r rhaniad.

Gall priodas ddod dan fygythiad

Gall priodas ddod dan fygythiad

Os nad yw'r ddau bartner yn gynnes gyda phlant ei gilydd, maent yn debygol o ddatgelu ei gilydd hefyd. Gallai'r briodas fod ar graig unrhyw bryd yn fuan, oherwydd materion teuluol.

Ni allai gŵr a gwraig fwynhau'r gorau o'u hamser gydag aflonyddwch yn y tŷ. Efallai y byddan nhw'n colli cariad at ei gilydd ac yn mynd yn anobeithiol. Efallai na fyddan nhw'n aros yn gwpl cariadus mwyach.

Gallai plant a feichiogwyd gyda'i gilydd alw cenfigen yng ngweddill brodyr a chwiorydd

Byddai plant biolegol y ddau riant yn bendant yn cael eu caru a'u parchu o'r ddau ben. Nhw fyddai'r bobl fwyaf enwog yn y tŷ. Gallai ennyn cenfigen ac ymdeimlad o ansicrwydd mewn plant eraill. Gallant deimlo'n ofnadwy yn cael eu hanwybyddu gan un o'r rhieni.

Mae plant sy'n annwyl i'w gilydd yn eu syfrdanu

Mae plant sy

Efallai eu bod wedi tybio hynny fel norm, er enghraifft, efallai bod eu rhiant biolegol wedi dweud celwydd wrthynt nad yw'r llys-riant yn ddigon mynegiadol i ddangos eu cariad tuag atoch chi a phan welant gyferbyn yn digwydd yn achos plant heb eu gwerthu. , nid ydynt yn ei gymryd mewn chwaeth dda.

Esgeulustod o'r ddau ben mewn rhai achosion

Pe baech chi'n gwylio cyfres deledu boblogaidd o 2004, Drake And Josh, fe allech chi ddeall popeth a ddywedir uchod yn hawdd. Roedd Drake a Josh yn gomedi eistedd yn seiliedig ar ddau fachgen o deulu cymysg. Er ei fod yn dangos cyfeillgarwch eithafol rhwng y llys-frodyr, mae hefyd yn dangos pa mor esgeulus ydyn nhw gan y ddau riant.

Ymddygiad hegemonizing plant biolegol

Mae'r llys-frodyr hyn yn cael eu dominyddu gan eu hunig chwaer, Megan, a genhedlwyd gan y ddau riant. Er bod popeth yn y gyfres hon wedi'i ddangos mewn gwythien ysgafnach, roedd ganddo lawer i'w wneud â realiti bywyd.

Roedd Megan yn or-rymus i'r ddau ohonyn nhw. Prin fod y llys-blant yn cael sylw nac yn cael blaenoriaeth. Maen nhw'n dod ar ôl plant fel Megan yn aml. Fel hyn, gallai plant fel Drake a Josh ddatblygu ymdeimlad dyfnach o amddifadedd mewn bywyd go iawn.

Amddifad o sylw

Mae'n dangos nad yw'n fraint i Drake a Josh fyw gyda'u rhieni. Anaml y bydd eu rhieni yn ymweld â nhw. Maent yn cefnogi ei gilydd tra bod y ddau riant yn brysur yn mwynhau bywyd yn bell iddynt. Maen nhw'n rhy brysur i weld iddyn nhw hyd yn oed. Mae'n rhaid iddyn nhw dalu'r biliau yn unig a dyna amdano.


priodas ddi-angerdd

Wel, ni allai unrhyw beth esbonio rhagolwg teulu cymysg yn well na'r sioe deledu hon. Llawer agosach at beth yw'r realiti.