5 Ffyrdd Gorau Rhywiol i Gadw'ch Priodas yn Iach

Y 5 Ffordd Orau Rhywiol ond Agos Gorau i Gadw

Yn yr Erthygl honMae dod o hyd i'r hyn sy'n gweithio i'ch priodas yn gofyn am amser ac ymrwymiad. Efallai eich bod wedi darllen a chlywed amryw awgrymiadau, yn enwedig o natur rywiol, ynglŷn â sut i gadw'r wreichionen mewn priodas yn fyw. Er bod bod yn rhywiol agos at eich priod yn chwarae rôl wrth gael priodas iach, mae ffyrdd nad ydynt yn rhywiol i gadw'r briodas yn iach yn hanfodol hefyd.Nawr, efallai eich bod chi'n pendroni sut y gall gweithgaredd fod yn rhywiol ond yn agos atoch. Wel, y peth pwysig i'w sylweddoli yw bod agosatrwydd a rhyw yn ddau beth gwahanol. Er mwyn i chi brofi bond dyfnach â'ch gŵr neu'ch gwraig, mae angen i chi ddifyrru'r posibilrwydd o gyflwyno ffyrdd nad ydynt yn rhywiol ond agos atoch i fod yn agosach at eich gilydd. Gweithio ar adeiladu agosrwydd emosiynol yw'r hyn a fydd yn sicrhau hirhoedledd priodas ac yn cynnal lefel drawiadol o angerdd.

Mae cariad emosiynol yn hanfodol ar gyfer cadw unrhyw briodas yn fywYn ôl arbenigwyr perthynas, mae cariad emosiynol yn hanfodol ar gyfer cadw unrhyw briodas yn fyw. Felly, os ydych chi wedi bod yn profi gostyngiad mewn angerdd neu os ydych chi am gynyddu'r cariad rydych chi'n ei rannu gyda'ch priod, dylech ystyried rhai gweithgareddau nad ydyn nhw'n rhywiol i gadw'ch priodas yn iach.

Isod mae 5 ffordd y gallwch chi fod yn agos atoch gyda'ch partner mewn modd nad yw'n rhywiol

Cofiwch, gallai gymryd peth amser i berffeithio'r defodau a grybwyllir ar y rhestr hon. Fodd bynnag, os yw'r ddau ohonoch yn benderfynol o wneud i'ch priodas weithio, mae'r 5 gweithgaredd hyn yn sicr o fedi canlyniadau cadarnhaol.1. Adeiladu cyfathrebu

Cyfathrebu yw'r allwedd. Ni all unrhyw berthynas oroesi prawf amser heb gyfathrebu'n iawn. Nid oes angen i chi fod yn y gwely bob amser a chael rhyw gyda'ch priod i deimlo'n agosach.

Mae rhai ciwiau cyfathrebu yn fwy na digon i helpu i adeiladu bond gryfach.

Er enghraifft, pryd bynnag y byddwch chi'n siarad â'ch partner, dylech droi tuag atynt a chynnal cysylltiad, yn enwedig cyswllt llygad. Dylai eich gwraig neu ŵr deimlo eich sylw di-wahan pan fyddant yn rhyngweithio â chi. Mae troi cefn ar eich partner pan maen nhw'n ceisio siarad â chi (yn enwedig wrth fflyrtio neu wrth rannu rhywbeth emosiynol) yn anfon y neges anghywir ac efallai y byddan nhw'n teimlo nad oes gennych chi ddiddordeb ynddyn nhw, na'r briodas mwyach.

Ni all unrhyw berthynas oroesi prawf amser heb gyfathrebu

2. Nosweithiau dyddiad

Llawer o weithiau, mae parau priod yn stopio mynd ar ddyddiadau gyda'i gilydd oherwydd eu bod yn credu nad oes angen defod o'r fath mwyach. Er nad yw priodi, er yn garreg filltir wych ym mywyd rhywun, yn golygu eich bod yn rhoi'r gorau i fod yn rhamantus â'ch gilydd. Felly, penderfynwch ar ddiwrnod penodol, unwaith yr wythnos yn ddelfrydol, a mynd ar ddyddiad.

Gallwch chi fwyta mewn bwyty ffansi neu hyd yn oed wylio ffilm. Gall hyd yn oed ychydig o gerdded yn y parc neu'r traeth eich helpu chi'ch dau i deimlo'n agos atoch. Os oes gennych blant, llogi gwarchodwr plant am y noson neu gofynnwch i aelod o'r teulu neu ffrind ofalu amdanyn nhw. Y peth pwysig yw peidio â mynd â'r plant gyda chi ar noson ddyddiad oherwydd mae angen i chi dreulio amser gyda'ch priod. Fe welwch y gweithgaredd hwn nid yn unig yn adfywiol ond hefyd yn ffordd nad yw'n rhywiol effeithiol i gadw'ch priodas yn iach.

Penderfynwch ar ddiwrnod penodol, unwaith yr wythnos yn ddelfrydol, a mynd ar ddyddiad

3. Bod yn gorfforol serchog

Nid yw hyn yn golygu cael rhyw. Mae angen i chi ganolbwyntio ar fathau eraill o anwyldeb corfforol. Beth am ystyried rhoi tylino i'ch priod? Beth am roi cwtsh mawr iddyn nhw pan ddaw ef neu hi yn ôl o'r gwaith? Gall hyd yn oed ystum syml o osod eich braich o'u cwmpas wrth wylio'r teledu wneud gwahaniaeth enfawr. Mae ystumiau o'r fath yn helpu i ryddhau ocsitocin yn y corff sy'n chwarae rôl wrth wneud i chi deimlo'n hamddenol.

4. Coginiwch bryd o fwyd

Wrth gwrs, gallai hyn swnio'n ffordd rhy draddodiadol i rai ohonoch chi. Fodd bynnag, mae rhai arbenigwyr perthynas yn credu bod pryd bwyd da yn ffordd i galon rhywun. Nid oes rhaid i chi ei wneud yn ddyddiol, ond mae coginio pryd blasus i'ch gŵr neu'ch gwraig (unwaith neu ddwywaith yr wythnos) yn ffordd effeithiol o gryfhau priodas.

Syndod eich priod â'u hoff bryd bwyd ac eistedd i lawr wrth y bwrdd i'w rannu gyda nhw. Gallwch hyd yn oed fynd ymlaen a chynnig eu bwydo eich hun. Mae bwydo'ch gilydd hyd yn oed yn well ac mae'n sicr o ddod â'r ddau ohonoch chi'n agosach at eich gilydd.

Mae rhai arbenigwyr perthynas yn credu bod pryd bwyd da yn ffordd i berson

5. Rhannu hobïau

Mae rhannu hobïau gyda'ch partner yn ffordd arall nad yw'n rhywiol ond yn agos atoch i gadw priodas yn iach. Beth am ystyried mynd i'r gampfa gyda'n gilydd? Efallai cymryd dosbarth coginio neu beintio? Gallwch hyd yn oed ymuno â chlwb llyfrau. Y peth pwysig yw gwneud rhywbeth y gall y ddau ohonoch ei fwynhau gyda'ch gilydd.

Ei lapio i fyny

Cymerwch eich amser a gweithio ar agosatrwydd a ffyrdd nad ydynt yn rhywiol i gadw priodas yn iach. Gweld beth sy'n gweithio i'r ddau ohonoch. Peidiwch ag anghofio gwerthfawrogi cwmni eich gilydd a mwynhau bod gyda'n gilydd hyd yn oed pan nad ydych chi'n agos atoch yn rhywiol.


yn arwyddo bod ysgariad ar fin digwydd